Westland onveilig door opslag van gift ig-g2£ Ontduikers wegenbelasting dubbel pakken Begin: zoveel mogelijk nederzettingen stichten in noorden bezet gebied myff: nog iiet getekend Plotselinge gladheid in ochtendspits Onderzoek TNO wijst uit: vil vrije aterdag atwijker ewond ■mni Ytelkman Ëeicl&e (Sowumt thekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas If-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Uaal ƒ43.05: jaar ƒ160.70: losse nummers: 55 cent. Woensdag 25 april 1979,69e jaargang no. 21332 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Meisje van 13 Film „De kleine verleiding" over meisje van 13 op Ned. I om 20.00 uur. Om 22.10 uur Fabeltjeskrant voor de groten. Op Ned. II om 21.05 uur „Fantasy Island" en om 21.55 uur-in „Info" interviews met Haddad over de strijd in Li banon en met politici over Bestek '8,1. Enkele buien Half tot zwaar bewolkt met van tijd tot tijd buien. Mid- dagtemperaturen rond 10 gra den, matige, aan de kust nu en dan vrij krachtige noord westenwind. Morgen zon op: 6.22, onder: 20.55 Hoogw. 3.50 en 16.12 Laagw. 11.47 en 0.11. ISCHINGTON Johan Cruijff is gisteren New York vertrokken zonder een contract hebben getekend bij New York Cosmos. ;emeen wordt aangenomen, dat Cruijff en smos wel tot een principe-accoord zijn ge nen, maar dat de uitwerking en onderteke- g daarvan nog wel enkele weken zal gen. Bovendien zouden er problemen zijn rezen over de activiteiten die Cosmos oijff buiten het veld wil laten ontplooien. Amerikaanse club is bereid Cruijff ruim ee miljoen per jaar te betalen, maar daar- or wordt hij ook geacht alle public-relations orde club te voeren. STAATSSECRETARIS WIL WD-SUGESTIE ONDERZOEKEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Staatssecretaris Nooteboom (Financiën) gaat be zien of het mogelijk is de ont duikers van de motorrijtuigenbe lasting scherper in de gaten te deze suggestie kwam. aantal vergeetachtigen onder, gaan bekijken of het mogelijk is houden, en te onderzoeken of zij maar hij erkende dat er ook een systeem op te bouwen, waar- toevallig ook niet op andere wij- Vah Tets wees op het grote aan- sprake is van een behoorlijk aan- door bij ontduikers van motorrij- ze de fiscus proberen te flessen. tal Nederlanders dat de motorrij- tal notoire ontduikers,vdie er wel- tuigenbelasting wordt gecontro- De bewindsman zegde dit giste- tuigenbelasting niet of niet tijdig licht ook niet voor terugdeinzen leerd of zij ook andere belastin- ren toe in de Eerste Kamer, betaalt. Volgens staatssecretaris andere' belastingen niet te beta- gen ten onrechte niet of slechts waar VVD-senator Van Tets met Nooteboom zit daar een groot len. De staatssecretaris wil nu gedeeltelijk betalen. Vrijheidsbeeldje Een verkleinde kopie van het New Yorkse Vrij heidsbeeld heeft in de Parijse wijk Baaugrenelle een plaats gekregen tussen wolkenkrabbers die haar een Amerikaans uiterlijk geven. Niet ver wonderlijk danook, dat Beaugrenelle, dat afge lopen weekeinde officieel werd geopend, de tweelingstad werd van de New Yorkse wijk Manhattan. ZERSWOUDE Een in ner van katwijk is van- At als gevolg van een be- jfsongeval bij de firma sson aan de Hazerswoudse indijk met zwaar letsel het Diaconessenhuis in den overgebracht. man die in de nachtploeg 'kte kreeg omstreeks het ddernachtelijk uur een los raakte rol aluminiumfolie 500 kg. tegen zijn benen, vracht kon wegrollen om- deze vermoedelijk niet ed vastgezeten heeft. De kvijker liep zwaar letsel op beide benen. De Arbeid- Gpectie stelt een onderzoek r het bedrijfsongeval. krant ontvangen? tussen 18.00 en 19.00 r nummer 071 - 122248 per speciale koerier "dt de krant alsnog ge- JERUZALEM (UPI) Premier Be gin van Israël heeft in een besloten vergadering van de Knessethcom- missie voor buitenlandse zaken en defensie gezegd, dat zijn kabinet voornemens is zoveel joodse neder zettingen in de noordelijke helft van de bgzette westelijke Jordaan- oever te stichten als maar mogelijk is, zo heeft de Israëlische radio be richt. Deze mededeling heeft een scherpe veroordeling van Egypte uitgelokt. Egypte veroordeelde te zelfdertijd dé aanvallen op Libanon als „Israëlische agressie". Begin heeft de juistheid van het bericht niet willen ontkennen of bevestigen. Vol gens de radio zou Begin gezegd hebben, dat het kabinet daarbij geen grond in particuliere handen zal onteigenen, maar deze kopen. De Conventie van Den Haag verbiedt het' onteigenen van grond in bezette gebie den, maar staat wel aankoop toe of ge dwongen pacht als daarmee militaire doelen worden gediend. De VS heeft Israël dringend verzocht geen uitvoering te geven aan het besluit om twee nieuwe nederzettingen te stich ten op de westelijke Jordaanoever, 'aan gezien dit de besprekingen over de Pa lestijnse kwestie zeer zou kunnen be moeilijken. President Carter van de VS heeft zijn toponderhandelaar. Robert Strauss bereid gevonden te fungeren als reizend ambas sadeur en Amerikaanse onderhandelaar in de volgende fase van het vredesproces in het Midden-Oosten. Deze benoeming is hevig bekritiseerd door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO: „Strauss is pro-Israël, is joods en heeft samen met Carter gelobbyed voor Israël. De onder handelaars zullen geen Palestijn bereid vinden om aan de onderhandelingen deel te nemen",aldus een woordvoerder van de PLO. In de Sinai zijn vanmiddag met enige plechtigheid de ratificatieoorkonden van het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag uitgewisseld. Sjah welkom in Oostenrijk HAMBURG (AFP) De sjah van Iran is welkom in Oos tenrijk. „Als hij zich van alle politieke activiteiten ont houdt, kan hij zich in Oos tenrijk vestigen", zo heeft kanselier Bruno Kreisky in een interview met het in Hamburg verschijnende vrou wenblad „Praline" verklaard. DEN HAAG Veel automobilisten zijn vanochtend in de drukke ochtendspits rond Den Haag volledig verrast door een plotse linge gladheid, veroorzaakt door een hevige hagel- en natte sneeuwbui. Een aantal auto mobilisten raakte, onder meer op rijksweg 13 tussen Den Haag en Rotterdam, in een slip. Er ontstond materiële schade, maar er deden zich voor zover bekend geen persoon lijke ongelukken voor. De situatie was gevaarlijk voor het verkeer, omdat de automobilisten van het ene op het andere moment door de zware neerslag het zicht verloren, en de weg spekglad werd. Die gladheid duurde slechts kort, omdat de hagel en natte sneeuw snel wegsmolt Wel ontstonden er grote plassen, die gedurende geruime tijd op het wegdek bleven liggen omdat de rioolputten de grote hoeveelheid water niet direct konden verwerken. Nederlander dood bij ontsnapping uit Oostenrijkse gevangenis GRAZ Een 32-jarige Nederlander uit Doorn is gisteren om het leven gekomen bij een ontsnappingspoging uit de gevan gennis van de Oostenrijkse plaats Graz. Hij was er in geslaagd de tralies van .zijn cel door te zagen, maar toen hij met behulp van beddelakens naar beneden wilde klau teren, scheurde de lakens en viel hij van een hoogte van 15 meter naar beneden. De man was in februari tot zes jaar cel ver oordeeld wegens smokkel van eeh grote hoeveelheid hasj over de Joegoslavisch-Oos- tenrijkse grens. Alle kamerdebatten straks thuis te beluisteren (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Alle Nederlanders die thuis de debatten in de Tweede Kamer willen meemaken zullen daartoe van oktober af in de gelegenheid gesteld worden. De PTT heeft een systeem van geluidslijnen ontwikkeld waar door de Kamerdebatten in het hele land te beluisteren zijn. Men moet daarvoor een kastje met een luidspreker aanschaf fen en zich bij de Tweede Kamer als „abonnee" opgeven. Vol gende week woensdag zal Kamervoorzitter Vondeling een toe lichting opdit initatief geven. HAAG (ANP) De ns is zeer groot dat de llunan binnenkort zater- gs niet meer aan de deur rat, terwijl hij op de ande- dagen in de week waar- tijnlijk minder vaak komt torgen. Volgens voorzitter T. Hertweyer van de Ne- rlandse Melkhandelaren rdt dit noodzakelijk van- ge zijn werkomstandighe- i. Igens voorzitter Herweyer et de melkman zeker één per week de gelegenheid )ben zijn werk voor, de be- ifsvoering te verrichten der de bezorging, erbij. i vrije dag in de week, op irdag, wordt eveneens idzakelijk, ook al omdat de erdag voor de consument Kis duidelijker een vrije wordt waarop hij minder ik thuis is. Brandweerman Larry Brewer rent bran dend weg van een brandstofdepot in Conway (in de Ame rikaanse staat Arkan sas). waar een grote brand was ontstaan toen een tankauto explodeerde. Brewer en een collega wer den ernstig gewond. BERICHT voor onze ADVERTEERDERS In verband met Koninginnedag is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentieopdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van MAANDAG 30 APRIL gsldt als uiterste Inleverlngstermijn vrijdag 27 april om 13.00 uur. Voor onze editie van DINSDAG 1 MEI geldt als Inleverlngstermijn vrijdag 27 april om 17.00 uur. scheurtje m de buitenwand van zo'n container gas zou ontsnap pen, ontstaat er een wolk die tot een afstand van anderhalve kilometer giftig is, ,zo heeft TNO berekend. Een woordvoerder van TNO verklaarde vanmorgen desge vraagd dat tot nu toe geen on- gelükken met het gas bekend zijn. Hij voegde er evenwel aan toe dat alleen de opslag en het vervoer zijn onderzocht en niet (het gebruik in de kassen. On- felukken daarbij zijn TNO niet ekend, maar worden, aldus de woordvoerder „niet uitgeslo ten". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het West- land is op verschillende plaatsen onveilig als govolgr van het vervoer, de opslag en het gebruik van het ui terst giftige ontsmetting- smiddel methylbromide. Dat blijkt uit een onder zoek dat TNO heeft uitge voerd. Methylbromide wordt in kassen gebruikt om de grond te ontsmetten. Het gas is op uiteenlopende plaatsen in containers opge slagen die, volstrekt onvol doende beveiligd zijn. Ont snapt het (reukloze) gas, dan is er volgens TNO bin nen een straal van ander halve kilometer kans op zeer ernstige ongelukken, waarbij het centrale zenuw stelsel, nieren, longen en le ver aangetast worden. TNO stelt inhet onderzoeksrap port dat de containers waarm het gas is opgeslagen, zo ver mogelijk van de woonbebou wing verwijderd moetzen zijn en ook niet in de buurt van andere „gevoelige objecten" mogen liggen. Het samenwer kingsorgaan Westland, waarin zeven gemeenten zijn vertegen woordigd, die ook de onder zoeksopdracht aan TNO heb ben gegeven, is al bezig met het zoeken naar oplossingen. In Nederland wordt per jaar 2.000 ton methylbromide ge bruikt. Zestig procent daarvan wordt verwerkt in het West- land. De inhoud van de contai ners varieert van 30 tot 800 kilo. Als bijvoorbeeld door een HUnHHHl Brandweer man in vlam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1