op kabinetsbeleid Kritiek VVD-leider ff DAGBLAD VOOR eer Nederlanders op Ivakantie in buitenland Bloemencorso 1979 steekt voorgangers naar de kroon ,OP AANTAL PUNTEN VERBETERINGEN NODIG" 'imes komt uit iet buitenlandse -litie S: in Ijf jaar - ïizend l an extra Henry Fonda heeft kanker Egypte geeft vredesverdrag massale steun mnningen in Chili Stemmen voor Europa twee dagen later geteld Wetsontwerp WIR gereed Nu ook Zondags geopend! WA ZUID-HOLLAND jjjkersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ó3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas idacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen: I ƒ,43,05: jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 21 april 1979,69e jaargang no. 21329 Dokter Pulder Zondag: De Nederlandse speelfilm „Dokter Pulder zaait papavers" op Ned.I om 20.05 uur. Ned.II om 21.20 uur documen taire „De jeugd van tegen woordig in dertien portret ten". Zaterdag: „Ted Show" op Ned.I om 19.10 uur. Ned.II om 20.27 uur laatste aflevering van „De stalen illu sie". Opnieuw regen Van het westen uit toenemen de bewolking gevolgd door regen. Tot matig aan de kust later tot krachtig toenemende wind, draaiend naar zuidwest. Middagtemperaturen om streeks 10 gr. 1PEN HAAG De ANWB verwacht dat er jaar weer meer aerlanders in het buitenland met rakantie zullen gaan Jan in 1978. Dit als revolg van de jenemende vrije tijd ji de hoge welvaart en \en toenemend jrertrouwd raken met Mkantie, hoge Werkloosheid en een jrslechterende économische ontwikkeling ten spijt. Het ziet er volgens de Frankrijk opnieuw als toppers kunnen worden fenoteerd, een groeiende elangstelling voor Spanje/Portugal en in mindere mate Joegoslavië en Griekenland, tenminste als de chartervliegprijzen niet al te zeer gaan tegenvallen. Verder een flink toenemende interesse voor de Verenigde Staten en Canada. De zeer lage vliegprijzen en de gunstige koers van de dollar maken een vakantie in deze landen wat de prijs betreft vergelijkbaar met vele Europese bestemmingen. Misschien zelfs wel eén kwestie van „nu of nooit", aldus de ANWB. ONDANKS TEGENSLAG DOOR STRENGE WINTER Twee figuranten op een van de praalwagens. Lisse Voor de 32ste maal is vanmorgen het bloemencorso door de bollenstreek van start gegaan. Ondanks het aanvankelijke gebrek aan bloemen is het een corso geworden, dat de naam „Lentekinderen" alle eer aandoet. De karavaan is vahmorgen tegen tien uui' gestart, in Haarlem en doet vervolgens de gehele bol lenstreek aan, om tenslotte op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk tot staan te komen. De ereprijs voor de mooiste praalwagen is dit jaar voor „Lenierit" van de afdeling Heemste de, Bennebroek en Vogelenzang. Als de meest humoristische praalwagen werd „Lentefeest" van de A.B.N. Lisse aangewezen. Van de gelegenheid om de corsowagens al eerder te bekijken is gister- en eergisteravond druk gebruik gemaakt. Donderdag kwamen er tweeduizend bezoekers naar de Hobaho-hallen. Gisteravond werd het bezoekersaantal zelfs op rond dezesduizend geschat. (Van onze parlementaire redactie) BREDA - VVD-fractievoorzitter Rietkerk heeft gisteravond in een rede op het tweedaags congres van zijn partij in Breda het kabinets beleid op bepaalde punten „onvol doende" genoemd. Zo vindt hij dat het kabinet meer aandacht moet geven aan het arbeidsmarktbeleid net name waar het gaat om de m- en bijscholing; ook verwacht J, Aij maatregelen om het aantal uit keringstrekkers te beperken en een grotere beperking van het aantal werkzoekenden door aanscherping van het begrip passende arbeid: Het programma dat het kabinet voor energiebesparing heeft opge steld, moet volgens hem nog ver der worden uitgebreid. Ondanks zijn kritiek op het beleid van de regering Van Agt had Rietkerk geen goed woord over voor de oppositie zoals deze door de PvdA wordt gevoerd en bestempel de de oppositie van Den Uyl als ongeloof waardig, onwaarachtig en te absurd om los te lopen. „De resultaten die Den Uyl heeft overgedragen aan het Kabinet Van Agt wa ren een verslechterd ondernemersklimaat, 100.000 mensen meer in de WW en de WAO, een forse inkomensdaling van de midden stand, een ingestorte bouwmarkt en een maar voor de helft afgemaakt bezuiniging sprogramma. Dan is het wel zeer ongeloof waardig het te doen voorkomen alsof je zo veel betere oplossingen hebt. Temeer omdat de PvdA voor haar loonplan destijds bij geen enkele vakcentrale de handen op elk- laar heeft gekregen",aldus Rietkerk. Volgens hem was uit de laatste cao-onderhandelin gen nog gebeken dat geen van de sociale partners voorstander is van een fervent ni velleringsplan la Den Uyl. Rietkerk stelde tegenover de gevolgen van het beleid van Den Uyl de eerste vruchten van het beleid-Van Agt/Wiegel: het tot staan brengen van de afbraak van werkgelegen heid, het achterblijven van de inflatie en het verbeteren van de concurrentiepositie. Een samenwerking met de WD op rege ringsniveau wees de fractieleider wderom uitdrukkelijk van de hand. „De politieke strategie van de PvdA is gericht op een Big Brother-maatschappij, waarin de overheid alles over iedereen te zeggen heeft", zo zei hij. In plaats van de spreiding vaij macht streven de socialisten je reinste machtscon centratie na. Zo lang de PvdA op dat spoor zit kan er van samenwerking met de WD geen sprake zijn. Ook WD-voorzitter mr. F. Korthals Altes kritiseerde in zijncongresrede de politieke koers van de PvdA en de harde aanval op de liberalen, die in de beleidsnota van de socialisten worden afgeschilderd als pleitbe zorgers van hebzuchtige, kapitalistische en maatschappelijk gearriveerde lieden. ize correspondent Ro ger Simons) DEN De journalisten afische arbeiders van de lense Times zijn ernstig d door een volkomen achte beslissing van ?imes-directie om vanaf ide week in Nederland 'ekelijkse uitgave te la- rukken van het befaam- Iritse dagblad, dat al 30 november volledig ligt ten gevolge van een itergeschil. Dit week- The Times zou gedrukt n op ongeveer 40.000 ilaren en alleen be- zijn voor buitenlandse is. In Groot Brittan- irdt het niet verkocht. m ii< onze parlementaire re dactie) HAAG Het Centraal au Statistiek (CBS) heeft ie minister van Economi- Zaken een vijfjarenplan liend dat voorziet in een feiding van het perso- bestand met duizend len. Het is de bedoeling de minister de groei het leeuwedeel te rich- °P de vestiging in Heer- lande van een snelle lijkt het mogelijk gelei- te gaan in de richting een fifty fifty-verhouding len-Voorburg. Een bijzon factor is het tijdelijke 3neel voor bijzondere tel- a; deze zal de verhou- bi de eerstkomende ja- voor Heerlen gunstig be- De Times-directie wil aan heel de .wereld tonen, dat ze niet van plan is haar 190 jari ge titel te verkopen, of te la ten verdwijnen. Van vak bondszijde staat men evenwel uiterst wantrouwig ten aan zien van dit internationale ex periment. De nationale grafi sche vereniging is in spoed vergadering bijeen- gekomen en heeft besloten alles in het werk te stellen om het plan van de Times-directie te verij delen. Aan de journalisten van de Times is solidariteit gevraagd. Door de nationale grafische vereniging van Groot Brittan- nië wordt een beroep gedaan op de internationale grafische federatie om het Times week blad zwart te doen verklaren. Of dit veel zal helpen is nog niet helemaal duidelijk, want naar verluidt, zijn de Neder landse drukkers van de bui tenlandse Times wel lid van een vakbond maar niet aan gesloten bij de internationale grafische federatie. De bestuurders van de fede ratie druk en papier (FNV) en van de Christelijke Grafi sche Bond hebben officieel nog niets gehoord over de drukorder. Zij zijn ook nog niet door de Britse Grafische Bond bena derd met een verzoek om de order „besmet" te verklaren. HOLLYWOOD Artsen heb ben deze week kankercellen aangetroffen in bet lichaam van de Amerikaanse acteur Henry Fonda, zo heeft een woordvoerder van de film, speler laten weten. De 73-jarige Fonda werd vori ge week zondag opgenomen in het ziekenhuis "Cedars Si nai in Hollywood voor een o- peratie aan de linkerheup en een „kleine" ingreep aan de prostaat In Jackson in de Amerikaanse staat Mississipi zijn honderden gezinnen dak loos geworden door overstro mingen van de Pearl rivier. Het lokale vervoer beperkt zich tot motorboten. Vele burgers wachten op het dak de komst van reddings ploegen af. PLAN VOOR NIEUWE HARTLUCHTBRUG UTRECHT De Henk Fievetvereniging, de nieuwe hartpatientenvereniging, heeft plan nen om de operatiecapaciteit voor hartpatiën ten in het buitenland met jaarlijks 2000 op te voeren. Dit als directe reactie op de beslis sing van de staatssecretaris voor volksge zondheid mevrouw Veder-Smit om het zieken huis Zonnestraal in Hilversum geen toestem ming te verlenen voor de oprichting van een afdelirig hartchirurgie. Het zal volgens de vereniging nog zeker vijf jaar duren voordat een ander ziekenhuis op grote schaal hartchi rurgie kan gaan bedrijven. Volgens voorzitter K. A. Thies van de Fievet vereniging is er in Nederland behoefte aan 6000 hartoperaties per jaar, terwijl er maar 4000 patiënten kunnen worden geholpen. De Fievetvereniging wil de „ingezakte" hart- luchtbrug naar Houston weer nieuw leven in blazen en de capaciteit opvoeren van 350 naar ongeveer 800 operaties per jaar. Daarnaast be staat het plan voor de opening van een geheel nieuwe luchtbrug naar Mïinchen met een ca paciteit van 800 patiënten per jaar. CAIRO De Egyptische kie zers hebben zich volgens de eerste verkiezingsuitslagen met de tussen de 99 en 100 procent uitgesproken voor het Egyptische vredesverdrag met Israel. Zij keurden ook een hervormingsprogramma van negen punten goed dat behalve een grondwetswijzi ging de ontbinding van het parlement en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen beoogt. Lijken gevonden slachtoffers Brazi liaans „Doodses kader" RIO DE JANEIRO (Reu ter) In een volkswijk van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn de afgelopen ne gen dagen de lijken gevonden van 22 mensen, die waar schijnlijk het slachtoffer zijn geworden van het „eskader des doods". Veel lichamen waren met kogels doorzeefd, toonden tekenen van folte ring en waren verbrand om identificatie te bemoeilijken. Naar algemeen wordt veron dersteld bestaat het eskader uit politie-agenten die in vrije tijd rekeningen willen vereffe nen met daders van lichte misdrijven, die er volgens hen te. gemakkelijk vanaf komen. SANTIAGO (AFP) - Chi leense ouders van vermisten hebben gisteren een katholie ke kerk in de hoofdstad San-^ tiago bezet Het militair be wind heeft een I-mei-manifes- tatie verboden. De weduwe van de dichter Pablo Neruda heeft verklaard woensdag ze ven uur te zijn vastgehouden en geslagen door de politie. 32 mensen, voor het meren deel vrouwen, houden de ka tholieke kerk o.l.v. van Lour- des bezet. Zij eisen informatie over 650 vermiste mensen en de vrijlating van 64 vrouwen die woensdag werden opge pakt nadat zij zich aan de hekken van het ministerie van binnenlandse zaken had den vastgeketend. KABINET ZWICHT VOOR DRUK EEG-PARTNERS DEN HAAG Als Tweede en Eerste Kamer ermee ak koord gaan zullen de op don derdag 7 juni in Nederland uitgebrachte stemmen voor de leden van Europees Parle ment pas op maandagmorgen 11 juni geteld worden. Het kabinet heeft hiertoe, onder druk van enkele partners in de Europese Gemeenschap, moeten besluiten. Het was aanvankelijk de be doeling dat de leden van de stembureaus al donderdag avond na sluiting van de stembussen tot telling zouden overgaan. Omdat met de EG- partners was afgesproken dat er geen officiële uitslagen zouden komen vóór de laatste stembus in de EG gesloten zou zijn (zondagavond 10 juni) zou de leden van de stembureaus geheimhouding worden opgelegd over de, uit slagen en zou het hoofdstem bureau pas maandagmorgen met de uitslagen komen. Zo werd het ook in de door bei de Kamers aanvaarde Euro pese kieswet vastgelegd. De gang van zaken wordt nu zo dat donderdagavond 7 juni in de stemlokalen zal worden vastgesteld hoeveel kiesge rechtigden hun stem hebben uitgebracht. Daarna worden de stembussen verzegeld en tot maandagmorgen opgesla gen. Om tien uur op maan dagmorgen begint in de ge meenten te telling. De verkie- zingskosten worden door deze nieuwe procedure met onge veer 4 miljoen gulden ver hoogd tot rond 20 miljoen gulden. Kennelijk heeft het kabinet deze maatregel genomen om in elk geval te voorkomen dat ergens anders in de EG' aan het Europese Hof in Luxem burg gevraagd zal worden de uitslag van de verkiezingen in Nederland ongeldig te verkla- Rondreis Opera Peking Peking De opera van Pe king, een van de grote Chine se operatheaters, gaat deze maand een rondreis maken door West-Duitsland, Belgie, Luxemburg, Groot Brittannie en Nederland. Zo is vrijdag officieel in Peking vernomen. De opera van Peking combi neert zang, toneel, dans, mi miek, acrobatiek, en dialoog en gebruikt traditionele cos- tuums. De activiteiten van de befaamde Pekingse opera zijn - internationaal althans - wat op de achtergrond geraakt tij dens het bewind van de „bende van vier". De nieuwe Chinese bewindhebbers lijken de oude glorie weer te willen herstellen. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De Tweede Kamer kan begin volgende week het langverwachte wetsontwerp over de tweede fase van de Wet Investering srekening (WIR) tegemoetzien. Premier Van Agt deelde dit gisteravond mee na afloop van de vergadering van de ministerraad. De tweede fase houdt de invoering in van toeslagen voor milieuverbete ring en energiebesparing. Met name de paragrafen over toe slagen voor milieuverbetering hebben zowel in de SER als in de Raad van State nogal wat kritiek ondervonden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1