t Extra BTW op energie verslindende produkten n Beter weer maakt opruimwerkzaamhedeh in Joegoslavië mogelijk ZIJL/LGB AZC Unifil-detachement voldoet en blijft Hotel vliegreizen naar Spanje gaan gewoon door allo ieneer e Uil ganda iagt Kenia ties' VAN AGT KONDIGT AAN: ZIJL/LGB NEPT. A. HOOFDKWARTIER NOG BELEGERD w/yx-r. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Vrijdag 20 april 1979,69e jaargang no. 21328 kersdijk 34. 2312 DD Leiderr, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hailewas dacteur: Wim Builteweg. Adverlenlies (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Teleloonljes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (16.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: li ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Editie voor Midden-Holland Natuurlijke historie „Natuurlijke historie", Neder lands tv-spel op Ned.I om 21.55 uur. Om 22.55 uur de gedramatiseerde film „Wilt u even wachten". Ned.II om 19.25 uur „De fil mers" en om 22.05 uur Brandpunt over positie Turk se christenen. Eerst regen Eerst veel bewolking met eni ge tijd regen, later van het westen uit enkele opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west Middag- temperatuur ongeveer 10 gra den. Morgen zon: 6.32-20.47. Schev. hoogw.: 10.55 en 23.44. Laagw.: 6.11 en 19.19. BELGIE VOOR EEN TON BU NEDERLAND IN HET KRIJT (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Belgen staan bij Nederland voor een klei ne honderdduizend gulden in het krijt voor door Nederlandse brandweerlieden verleende assistentie bij een grote brand in het Belgische natuurreservaat „De Calmhoutse heide" in 1976.' De liberale Kamerleden Nijpels en Hermans vinden dat als de Belgen niet over de brug willen komen, de Nederlandse Staat de schuld aan een achtttal Brabantse gemeentebrand weren maar moet voldoen. i?els in de stad zijn es bijzonders, leder en kent de mussen, mspreeuwen en ■meeuwen die deel laken van het stads- Id, en ons de natuur helemaal doen ver- n. Bewoners van de en waar de bossa- wat dikker zijn ge ld, kunnen daar yvel merels, nachtega- of lijsters zien en en. Maar slechts zei- wordt in de stad uil gesignaleerd, h was dat gisteren geval in Den Haag, ir een dergelijke vo- zich in een venster- ik koesterde in de irjaarszon. Informaties het dierenpark Was- r leerden dat het waarschijnlijk om n verdwaalde steenuil een dier dat ge- inlijk alleen op het «eland, en ook wel e duinen voorkomt. twijzing 0NO De nieuwe voor regering in Oeganda m uitwijzing door Kenia «ken van Amins Britse Iviseur Bob Astles die thans wordt vastgehou- Intussen rukte het Tan- l anse invasieleger nog s langzaam maar zeker wee spitsen verder op in noorden en oosten van nda, terwijl Amins trouw ven troepen doorgaan plunderen van het land Et doden van talloze on- P dige burgers. Op een iets verder zouden zij :r 200 mensen hebben :hoten, voornamelijk "ouwen met kinderen rug gebonden. krant ontvangen? tussen 18.00 en 1 uur nummer 071 - «8 en per speciale per wordt de krant 9 gebracht. JONGEN 18 DAGEN ZONDER E TEN EN DRINKEN IN CEL WENEN AFP—DPAEen achttien-jarige jongen heeft acht tien dagen in een cel van een politiebureau .in Oostenrijk gezeten zonder iets te eten of te drinken te hebben gehad. De politie was hem vergeten. De jonge Oostenrijker, Andreas Mihavecs, is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis overgebraóht. De jongeman werd op één april naar het politiebureau in Hoechst (bij de Zwitserse grens) gebracht om als ooggetuige een verklaring af te leggen over een verkeersongeval. Op het politiebureau werd hij verward met de dronken bestuurder van de auto die hij het ongeval betrokken was. ZEELANDBRUG 5 JAAR EERDER TERUGVERDIEND (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Zeelandbrug kan al in de tweede helft van de tachtiger jaren zijn afgeschreven. Dan zullen de inves teringen van deze brug over de Oosterschelde, die 13 jaar ge leden door de provincie Zeeland voor bijna 77 miljoen gulden werd gebouwd, volledig via de tolgelden zijn terugverdiend. Bij de bouw ging men er nog van uit, dat de Zeelandbrug pas in 1990 zou zijn afgeschreven. Of na de afschrijving ook de tolgelden zullen verdwijnen zal afhangen van de vraag, of de overheid het renteloos voor schot, verstrekt aan de Provinciale,, Zeeuwse Brugmy, wil te rughebben. Z6 ja, dan zullen er nog zeker 4 tot 5 jaar tolgel den moeten worden geheven, tot ongeveer 1990 dus. ,,Ainin moet in kooi dierentuin KAMPALA (Reuter) Amin moet in een kooi worden op gesloten in de nationale die rentuin van Oeganda, als hij wordt gevangen. Dit voorstel is volgens radio Oeganda ge opperd door de Oegandese evangelistenorganisatie. r:—«M (Van onze parlementaire redactie) GRONINGEN Premier Van Agt verwacht dat het kabinet zich nog voor de zomer zal buigen over de vraag of er een extra BTW-tarief moet worden ingevoerd voor ener gieverslindende produkten. Zo'n BTW-tarief zou dan moeten gelden naast de bestaande tarieven van 4 procent en 18 procent, en zou „aanmerkelijk" hoger moeten lig gen. vraaggesprek met AVRO's Radio journaal, na afloop van zijn werk bezoek aan Groningen. Tegenover het super-BTW-tarief voor energieverslindende produkten zou een verlaging van de BTW kunnen staan op arbeidsintensieve zaken als bijvoorbeeld reparatie- werkzaamheden, zei premier Van Agt. Hij wees er op dat deze een grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en dat uit dien hoofde een terugschroeven van de BTW voor dergelijke Verrichtingen van 18 procent naar 4 procent ze ker de moeite waard zou zijn. Een woordvoerder van het minister van Financiën kon vanochtend geen verdere opheldering over de gedachten van de minister-presi dent geven. Er werd niet ontkend dat een super-BTW concreet zou worden overwogen, „maar er wordt altijd wel eens aan dit soort dingen gedacht, en tussen denken en besluiten liggen nog veel tussen- mogelijkheden", aldus de woord voerder. Gezien het tijdschema voor de begrotingsvoorbereiding moet een voorstel, wil het voor de begroting 1980 nög van belang zijn, binnen enkele maanden in het ka binet aan de orde komen. Minister Ginjaar van milieuhygiëne kondigde een half jaar geleden aan dat de regering ook denkt aan maatregelen, waardoor in de ta riefsstelling van openbare nutsbe- drijven afnemers die zuinig met energie zijn minder gaan betalen, en kwistige afnemers meer. wmm BELGRADO Na twee dagen van onophou delijke regen is gisteren de zon weer gaan schijnen aan de Montenegrijnse kust waar.de 80.000 daklozen sinds de aarbeving van zon dag over een gebied van 150 km langs de Adriatische kust nog steeds in een netelige positie verkeren. Honderden gezinnen hebben voor de vierde achtereenvolgende maal de nacht, waarin de temperatuur zakt tot een niveau van tien gra den, in noodbehuizing doorgebracht. Tenten en dekens zijn aangevoerd uit alle delen van Joegoslavië en uit het buitenland, maar de distributie ervan over het gebied dat ongeveer 2.000 kilometer in het vierkant groot is, blijft heel moeilijk. Drie Amerikaanse vrachtvliegtuigen met hulp materiaal aan boord zijn gisteren in Titograd, de hoofdstad van Montenegro, geland. De hulpgoederen waren moeilijk door te sturen, omdat de spoorweg tussen Bar en Titograd nog steeds afgesneden is. Men doet over de rit van Dubrovnik naar Kotor, 50 kilometer, zes uur. Gisterochtend had de leiding van de bescher ming burgerbevolking alle mannen tussen de 16 en de 60 gemobiliseerd voor het opruimen van de ruïnes hetgeen twee dagen lang onmo gelijk was geweest vanwege de voortdurende regenval. In de getroffen dorpen komt het normale le ven weer langzaam op gang. Iedere morgen vrezen de mensen een herhaling van de nacht merrie van zondag „de zwarte 15de april". Voor de vierde keer werden de ongelukkigen gisteren uit hun slaap gewekt door twee ster ke schokken. ADVERTENTIE ADVERTENTIE A.s. zaterdag aanvang 19.15 Waterpolowedstrijd en a.s. zondag aanvang 17.00 zwembad „De Zijl" Advertentie aangeboden door: Mercasol ADVERTENTIE Nationaal Comité KoninginJulïana 70jaar- Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op tgironr.41979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 t.n.v. het Nationaal Comité. DEN HAAG/METULLAH Volgens minister Van der Klaauw gedraagt het Nederlandse contingent in Zuid-Libanon zich uitstekend en is het niet in paniek geraakt door de be schietingen van woensdagavond. Er is geen sprake van dat de Nederlandse regering zou overwegen het Nederlandse contingent uit Li banon terug te trekken. De Nederlandse am bassadeur in Israël, drs. C. Arrièns, staat in vrijwel permanent contact met de Israëlische autoriteiten over de ontwikkelingen in Liba non. Israël moet druk uitoefenen op de leider van de christelijke militie in Zuid-Libanon om een gering aantal Libanese militairen toe te laten in het door de VN-troepen gecontro leerde gebied. De twee Nederlandse kapiteins, die woensdag avond bij het bombardement op het VN- hoofdkwartier in Nakoera licht gewond raak ten, hebben na een behandeling in een hospi taal hun dienst weer kunnen hervatten. De belegering van het hoofdkwartier door leden van de militie van Haddad duurde vanmorgen echter voort. Ook bij Tyrus, waar een Neder landse patrouille de wacht houdt, is de toe stand nog zo dat er van een aflossing geen sprake kan zijn. Vannacht hebben zich be schietingen voorgedaan bij Beit Yahoen, waar bij Ierse VN-militairen betrokken waren. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. De beschietingen zijn door secretaris-generaal Waldheim van de Verenigde Naties scherp veroordeeld. Waldheim zinspeelde daarbij ook op de steun die Israël aan Haddad geeft: „Het feit dat de militie bewapencf is met zware mo derne wapens, is ontoelaatbaar", aldus de ver klaring van Waldheim. Premier Begin van Is raël verwierp de beschuldiging dat Israël „de dreigementen van Haddad zou hebben ge steund" en geweld zou hebben gebruikt om te verhinderen dat de Libanese eenheid het ge bied van Unifil zou binnentrekken. Volgens Begin heeft Israël alleen „een christelijke min derheid geholpen en beschermd omdat die ge vaar liep door Syriërs en beroepsmoordenaars van de PLO te worden uitgeroeid". Haddad is door de Libanese ministerraad be schuldigd van hoogverraad en voor een mili tair tribunaal gedaagd. Er is een arrestatiebe vel tegen hem uitgevaardigd. INPLANTING TANDEN MISLUKT EINDHOVEN De inplan ting van twee voortanden bij een 13-jarig meisje uit Eind hoven is mislukt. Het meisje was maandag, zoals gemeld, haar tanden kwijtgeraakt bij een vechtpar tij in een jeugdsociëteit. De tanden werden later door de politie teruggevonden in een vuilnisbak. In een Eindhovens ziekenhuis werden ze weer op hun plaats gezet, maar inmid dels is gebleken dat deze ope ratie niet het beoogde resul taat heeft opgeleverd. Ondanks stakingen personeel (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De Algemene Nederlandse Vereniging van reisbureau's (ANVR) ziet nog geen reden om hotelreizen naar Spanje te annuleren. Dat heeft een woordvoerder van de ANVR vanmorgen bevestigd. Hij zei dit naar aanleiding van geruchten dat Spaanse hoteleigenaren overwegen een derge lijk verzoek aan de touroperators te doen. Dat verzoek heeft de ANVR evenwel nog niet breikt. De hoteliers aan de Costa del Sol zouden op die manier willen voorkomen dat de touristenstfoom blijft aanhouden, terwijl het personeel nog steeds in staking is. Gisteren besloten de hote leigenaren niet akkoord te gaan met het bereikte compromis tussen vakbonden en (eigenaars van restaurants en cafés. Het belangrijkste punt in dit akkoord is een loonsverhoging van veertien procent. De hoteleigenaars houden evenwel vast aan hun standpunt dat de nu al veertien dagen slepende staking ïerst beëindigd moet worden voordat over de eisen van de vakbond gepraat kan worden. In West-Duitsland hebben de touroperators inmiddels hotelreizen naar Spanje gestaakt. Bliksem slaat in tanker: drie doden PORT NECHES (UPI-AFP) - De Griekse, tankboot Sea Ti ger is gisteravond door de bliksem getroffen, toen hij olie innam op de rivier de Neches in Texas. Er on- ststond een explosie en een brand. Drie mensen kwamen om het leven; dertig werden er gewond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1