Hoofd kwartier van Unifil onder vuur Minister Gardeniers opent lieuw pand Leidse Courant KLM verhoogt vliegtarieven met 7 procent Buit van twee overvallen slechts" 1500 gulden Nachtzuster weigerde doodziek meisje op te nemen MOORD VOOR PAAR KRATJES BIER terballet aardt WETISEEt? LOÓfFlETS 1 wat HEB IK Nu dplm m'jki ^PIETS BEWT U VAMpr 1979,69e jaargang no. 21327 Zonnige perioden Droog weer met zonnige peri oden en middagtemperaturen omstreeks 12 graden. Tot ma tig en aan de kust tot vrij krachtige toenemende zuid westen wind. Morgen zon: 6.34-20.45. Schev. hoogw.: 9.29 en 22.15. Laagw.: 4.53 en 17.39. SCHIPHOL De KLM zal met in gang van 1 mei aanstaande de lijndiensttarieven op het merendeel van de bestem mingen met zeven procent verhogen. Die beslissing van de KLM moet nog door de regering worden goedge keurd. De beslissing vloeit -voort uit een afspraak bin nen de internatio nale organisatie van luchtvaart maatschappijen om de tarieven te verhogen. De ver hoging is noodza kelijk door de ge stegen prijzen van vliegtuigbrandstof. Op de vluchten naar het nabije Oosten, Afrika en Zuid-Amerika wil de KLM de tarie ven met vijf pro cent verhogen. Op de chartervluchten zullen de gestegen brandstofkosten worden doorbere kend aan de rei sorganisatoren. OOK TWEE NEDERLANDERS BIJ GEWONDEN BEIROET (UPI/Rtr) Bij een twee uur durende beschieting met artillerie en mortieren door de christelijke militia van majoor Haddad zijn gisteravond ze ven mensen in het hoofdkwartier van de VN-troepen in Zuid-Libanon gewond geraakt. De materiële schade in Nakoera is groot. Het hoofdkwartier van Unifil ligt 25 kilometer ten westen van het Ne derlands hoofdkwartier in Haris. Pas na druk diplomatiek overleg kwam een eind aan de beschieting. Onder de Ne derlandse militairen vielen twee slacht offers: kapiteins, van wie één een scherfwond kreeg en de ander schram men van een schampschot. De beman ning van een Nederlands pantservoer tuig moest wel in actie komen om een eind te maken aan een schietpartij bij Nakoera. Door waarschuwingschoten af te vuren kwam een eind aan het inci dent. Eerder waren gisteren een Noorse VN- militair en drie burgers (onder wie twee kinderen) gedood en twee Libanese sol daten en een Franse verslaggever ge wond, toen de militie van majoor Had dad beschietingen uitvoerde op een con tingent van 500 Libanese militairen die in het door de VN-troepen gecontroleer de gebied aankwamen om de VN-troepert te ondersteunen. Ook bij de Nederlandse troepen in Haris arriveerden vijftig Liba- nezen. De Noorse commandant van het VN- hoofdkwartier in Nakoera noemde de toestand zeer ernstig. De christenen ge bruikten bij hun beschieting zware artil lerie, mortieren en granaten. De beschie ting duurde van ongeveer toen uur 's a- vonds tot na middernacht. De Unifilsol- daten hebben de opdracht niet terug te schieten. Na koortsachtig overleg tussen VN-, Amerikaanse, Libanese en Israëli sche autoriteiten werd de beschieting uit eindelijk beëindigd. De spanning in het zuiden van Libanon kwam gisteren tot en climax, toen de commandant van de christelijke milities, majoor Haddad de onafhankelijkheid van het zuiden van Libanon uitriep. Hij verklaarde de rest van Libanon te be schouwen als (door Syriërs) bezet gebied en zei dat de christenen ervoor zullen vechten om Libanon te „bevrijden". Aan leiding hiertoe was de komst van een contingent van het Libanese leger in het zuiden van het land. Haddad noemt de Libanese militairen handlangers van Sy riërs en Palestijnen en beschuldigde pre sident Sarkis ervan heel Libanon aan de Syriërs te hebben willen geven. Hij klaarde dat Beiroet de hoofdstad van Li banon blijft De plaatselijke bevolking toonde zich evenwel verheugd met de komst van de Libanezen.'Israël heeft officieel laten we ten niets te maken te hebben met het uitroepen van een onafhankelijk Zuid-Li- banon en evenmin op de hoogte geweest te zijn van de plannen van Haddad. Toch menen westerse diplomaten dat sommige leden van de regering-Begin op de hoogte waren van Haddads voorne men en het plan begroet hadden als een soort bufferzone tegen mogelijke Pales tijnse infiltraties, waarvan Israël de laat ste weken sterk te lijden heeft. In elk geval voorziet Israël de christenmilities van wapens en munitie, voedsel en kle ding. Donderdag 19 april Reichs- kristallnacht „De Reichskristallnacht", do cumentaire over de nacht van 9 op 10 november 1938 op Ned.I om 22.05 uur. Ned.'II om 20.40 uur „De Va der Abraham Show" om 21.40 uur deel twee van „Dallas" en om 23.30 uur Televizier- magazine over situatie op de Nederlandse Antillen. j'IDEN Minister U.M.F. Gardeniers-Be- udsen van CRM heeft nmiddag onder grote be- ngstelling de nieuwe huis- sting van de Leidse Cou nt aan de Apothekersdijk in gebruik genomen. Te- is stelde zij de tekstver- m rkende computer in wer- ig waarmee de redactie naf vandaag werkt. In haar openingsrede ken schetste mevrouw Garde niers onze krant als „klein maar fijn" met het karakter van een uitgesproken regio naal blad met een brede fi losofie, waardoor behalve het regionale aspect ook het nationale en wereldgebeuren de volle aandacht krijgen. "Regionale bladen hebben er onmiskenbaar geweldig toe bijgedragen dat de mensen kranten zijn gaan lezen. Men wil geïnformeerd zijn over Israël en Egypte, over Oe ganda en over de ontwikke ling van de Japanse indu strie, maar men wil ook wa- ten wat er vlak naast de huisdeur gebeurt. Hoe nietig, hoe weinig wereldschokkend dit misschien ook is", aldus de bewindsvrouw. De minister deed de sugges tie de regionale en plaatselij ke bladen in Nederland odk eens bij menser* in de bus te laten glijden die eigenlijk nog niet aan het lezen van kranten toe zijn, waarbij zij vooral doelde op de grote groep van buitenlandse werknemers. „Door huwe lijk, gezinshereniging en ge zinsuitbreiding wordt dat een steeds grotere bevol kingsgroep, die je nou juist het beste kunt interesseren voor een krant, als die hun vertelt wat in hun naaste omgeving gebeurt", aldus minister Gardeniers. (Zie verder pag. 3) Zoeter- meers 60.000-ste De eerste én de 60.000e inwoner van Zoetermeer, samen op een foto. De baby heet Martijn de Groot. Hij werd op 13 april gebo ren en begin deze week op het gemeentehuis aangegeven. Bur gemeester H. Hoekstra bracht vanmorgen met zijn vrouw een bezoek aan de jonge inwgner en zijn ouders. Zij boden namens de gemeente een zilveren bestekje en bekertje met inscriptie aan, een spaarbank boekje met 600 gulden en een bos bloemen. De groei van Zoeter meer verloopt overigens nog steeds erg snel. In december 1970 telde de gemeen te nog 20.000 in woners, begin 1977 reeds 50.000. Betogende vrouwen in Chili gearresteerd In Haarlemmerstraat en Plesmanlaan LEIDEN Bij twee berovin gen is gisteren in Leiden door onbekenden een bedrag van slechts een kleine 1500 gulden buitgemaakt. De eerste beroving had plaats in een schoenenwinkel aan de Haarlemmerstraat. Daar deed een nog onbekende man van circa 25 jaar kort voor slui tingstijd eén greep in de kas sa. Met een bedrag van 650 gulden trachtte hij te ontko men, maar werd daarbij aan vankelijk gehinderd door een kordate verkoopster. Zij hield de deur voor de wegstuivende rover gesloten. Maar toen de man een beweging maakte alsof hij een vuurwapen wilde grijpen dook de jonge vrouw weg en wist de man te ontko men. Met een bedrag van slechts 540 gulden. De overige 110 gulden verloor hij in de haast. Eveneens kort voor sluiting had de beroving van een ben* zinestation aan de Plesman laan plaats. Toen de pompbe diende het station wilde verla ten, werd hij door twee man nen van ongeveer 30 jaar be sprongen. Zij dwongen hem op de grond te gaan liggen, waarna een van hen het kan toortje doorzocht, paarbij stuitten beiden, tot nog toe voortyluchtige mannen, op achthonderd gulden. Ook werd een rekenmachine mee-' genomen. SANTIAGO (Upi) - Meer dan 50 vrouwen zijn gisteren in de Chileense hoofdstad Santiago gearresteerd nadat zij zich hadden vastgebonden aan de hekken van het minis terie van justitie. De vrouwen demonstreerden om van het militair regime informatie te eisen over ver miste mensen. Volgens ooggetuigen behoorde tot.de gearresteerden Maltilde Urrutia, weduwe van de No belprijswinnaar Pablo Neru- da.'De politie heeft verklaard dat de vrouwen zullen wor den vrijgelaten nadat zij ver hoord zijn. WD wil ,,rateltikker" voor blinden ENKELE UREN LATER OVERLEDEN bij stoplichten DEN HAAG De VVD-frac- tie in de Tweede Kamer wil dat er geëxperimenteerd wordt met de zg. rateltikker, een apparaatje bij stoplichten waardoor blinden en slecht zienden door geluidsignalen kunnen vernemen of het voetgangerslicht op rood of op groen staat. In vragen aan minister Tuijn- man van Verkeer en Water staat suggereert de WD om in de omgeving van blinde- ninstututen proeven met deze nieuwe vinding te nemen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 13-ja- rige Mylene Stoutjesdijk uit Vlaardingen, die eerste paas dag .aan nekkramp overleed, blijkt enkele uren voor haar Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. Alles voor uw tuin houten palen 1.150cm a* 7c violen per 20 stuksOfi/Q per kist9i/0 Zolang de voorraad strekt - Tevens ANTIEKAFDELING gpïHslcSIn] ©CBITïïtslr3® bloemendaal bv. Ls hoogmadeseweg leiderdorp telefoon 071-41.03.77 ger ekorsdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas :ht- edacteur: Wim Buijteweg, Advertenties (exd. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: /en gal 43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. plaatsvervangend direc- Cosmos vertelde: acht Cruyff zondag in York. Al sinds weken m wij bijna dagelijks te- iprekken en het is nu 23875 'lem beslissing te ne- Volgens Rafael de La zou Cruyff een salari- van twee miljoen lim vier miljoen gul- >r jaar hebben gekre- dat is aanzienlijk Pele, die voor an- miljoen dollar per de club in New York IN Wat doorgaans idt in een vrolijk wa- let ontaardde gister- n aan de Herengracht i gevaarlijke schietpar- ;ers zagen twee jon- in een bootje in de He- acht varen. Het naderen- irjaar gaf de werklieden een steentje dicht de boot te gooien, het- zou moeten leiden tot jïïj* vrolijk waterballet. Dat evenwel anders uit «de Leidse jongens (13 jaar) pikten het jolige ig van de werkmannen efi beschoten hen met buks die zij in de boot '-men liggen. Daarop begon ia» de bouwvakkers zich te ~~~feren door de stenen niet voor maar bovenop de te gooien, hetgeen vi eugdige schutters weer ;=deiding was nog een serie ten op de mannen af te n. Niemand raakte ge- Een in de buurt staan- ito raakte beschadigd. wste Enig Echte Wielrij- dood nog met haar moeder in het Holyziekenhuis in Vlaar dingen te zijn geweest voor medische hulp. Het doodzieke meisje en haar moeder wer den echter door de diens tdoende nachtzuster wegges tuurd, zonder dat de zuster bovendien een arts wilde waarschuwen. Volgens de moeder vertoonde Mylene op dat moment reeds ernstige ziekteverschijnselen. De moeder was in een laatste wanhoopspoging zelf met haar dochtertje midden in de nacht naar het ziekenhuis ge gaan, omdat de dienstdoende huisarts evenmin langs had willen komen en geadviseerd had het meisje maar een as pirientje te geven. De toe stand van Mylene ging even- ADVERTENTIE N ationa al Comité KoninginJu liana 70 ja ar S Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op "7- postgironr.41979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 t.n.v.het Nationaal Comité. wel zienderogen achteruit. Toen de dienstdoende huis arts zondagmorgen uiteinde lijk verscheen, vond hij on middellijke opriame noodzake lijk. Het meisje overleed ech ter in de ambulance, op weg naar het ziekenhuis. De familie van het meisje overweegt een klacht in te dienen bij het Medisch Tuch tcollege. De geneesheer-direc teur van het ziekenhuis heeft toegegeven dat de nachtzuster een beoordelingsfout heeft ge maakt. YORK Johan Cruyff zondag in New York icht om een periode van skken met de New York ds af te ronden. Bij de rekent men erop dat ff het aanbod zal aan- waardoor hij in York een nog beter be speler zal zijn dan tide ANWB in de wielen. DORDRECHT (ANP) In Dordrecht zijn twee Italianen gear resteerd, omdat een van hen in opdracht van de ander vorige week getracht heeft de 52-jarige Vlaardinger W.C.D. met een koevoet om het leven te brengen. De opdrachtgever, L.F. (44) uit Dordrecht, wilde D. uit de weg geruimd zien, omdat deze een rol speelde in de tegen hem aangespannen echtscheiding sprocedure. De op het moment van de aanslag onder invloed verkerende L.T. (48) had de man willen doden in ruil voor een paar kratten bier. "tos zal de eerste wielrij- zijn naam moeten ver- Altrex aluminium ladders, stabiel van onder tot boven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1