Zambi^roobiliseertna overval^ j>Jioofdstad Weinig vertragingen in Paasverkeer NKOMO DREIGT RHODESIE MET VERGELDING lgische regering echt geïnformeerd ier kerncentrales IN 2e PAASDAG VERONICA DRIVE-IN SHOW GRATIEVERZOEK VOOR EVANS AFGEWEZEN Executies in Mozambique Patrouilles op zoek naar Amin Wat doen we dus dit Paasweekend? Q 1e en 2e paasdag geopend! £3£SSSSSSl meubelkeurzitparadijs Icidóz 6oma/ntia kersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank NV.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas dacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: I ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 14 april 1979,69e jaargang no. 21324 Goed Nieuws Paaszaterdag: „Sonja's Goed Nieuws Show uit Israël op Ned.I om 22.30 uur. Eerste Paasdag: Ned.II om 19.35 uur korte film „Straf en om 20.40 uur de opera „Lulu". Tweede Paasdag: Ned.I om 21.55 uur „Een groot uur U" over stress. Ned.II om 21.00 uur Zweedse film „Het woord". Iets warmer Zonnig en met middagtempe- raturen rond 18 graden. Te gen de avond mogelijk een bui. Matige wind uit zuidoost tot noordoost Vooruitzichten voor de paas dagen: eerst buien, later weer droog en zonnig. Iets lagere temperaturen. ialii isten in n je in de rij r lensmiddelen AGA De toeristen F de Costa del Sol [den gisteren in de rij zelfbedieningszaken f het kopen van le- middelen, toen bijna f restaurants, bars en sde deuren sloten, solidariteit met sta- personeël van hotels anverwante bedrijven. de familiebedrijven, tijdens de hele staking de afgelopen week >end waren, sloten de duur van 24 uur, ondersteuning van de n der stakers, die een ïoging eisen van hun isloon met 14 procent. sluitingen vonden lts toen nagenoeg elk »1 aan de 130 km lan- Costa del Sol volledig >t was door toeristen, vakantieoord Marbel- is volgens vakbond- ïctionarissen het rst getroffen door de f, dng. Het minst getrof- *-j is Torremolinos, het otste toeristencentrum gebied. LUSAKA (Rtr/UPI) Joshua Nko- mo, de leider van de ZAPU-guer- rilia's tegen het bewind in Rhode- sië, heeft het bewind in Rhodesië met vergelding gedreigd na de aanval van Rhodesische comman do's op huizen en kantoren van de guerrillaleiders in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka. De Zambiaanse regering heeft een mobilisatiebevel uitgevaardigd na de aanval op de hoofdstad. De als Zambiaanse mi litairen vermomde Rhodesische commando's zaaiden dood en ver derf bij hun actie, die vooral te gen Joshua Nkomo was gericht, die gedreigd had de verkiezingen in Rhodesië te zullen verstoren. Zeker tien mensen zijn bij de aap- val om het leven gekomen. Nkomo wist zelf tijdens de schietpartij te ontkomen. Behalve het huis van Nkomo is ook een kantoor van de Zipra, het revolutionaire volksleger van Zim babwe, zo goed als verwoest. Ro bert Mugabe, die samen met Nko mo het Patriottisch Front leidt, zei dat de aanval in Lusaka de twee vleugels van het Front dichter tot elkaar zal brengen. „Het Patriot tisch Front zal deze woestelingen straffen", zo verzekerde Nkomo. Hij maakte ook melding van een overval door Rhodesische militai ren op Francistown in Botswana, een ander buurland van Rhodesië. Daar werden veertien mensen, mo gelijk ook kinderen, ontvoerd. Nko mo veronderstelde dat de ontroer den naar Rhodesië zijn vervoerd. Volgens president IQiama van Botswana waren de Rhodesiërs vermomd als soldaten van Botswa na. Een derde actie van Rhodesië be trof de vernieling van de veerboot van Kazangula over de Zambesi-ri- vier. De boot die de verbinding tussen Zambia en Botswana onder hield werd vernield omdat hij ge bruikt zou zijn voor het vervoer van wapens en ander militair ma terieel voor de guerrillastrijders. Bij Kazangula komen de grenzen tussen Zambia, Botswana en Rho desië bij elkaar. Voor Botswana, dat evenals Zambia niet beschikt over een directe verbinding met de zee, is het verlies van de veerboot rampzalig. Secretaris-generaal Waldheim van de Verenigde Naties heeft de aanvallen scherp veroor deeld. De bisschoppelijke commissie Jus- titia et Pax te Rhodesië heeft scherpe kritiek uitgeoefend op de omstandigheden waaronder de vrkiezingen voor het Rhodesische parlement nu plaats vinden. Met name wordt de dwang veroordeeld die wordt uitgeoefend om de bevol king naar de stembus te krijgen. Bloeddruk -automaat Een Deense uit vinder heeft de eerste bloeddru kautomaat ter we reld geconstru eerd. De auto maat, die volgen de week op de Hannover Messe voor het eerst pu bliekelijk getoond zal worden, zal volgens de ont werper een plaats je krijgen bij apo thekers en op sta tions. Voor een muntje weet men dan of een gang naar een dokter nodig is. DODEWAARD Minister Ginjaar van Volksgezond heid staat niet af wijzend tegenover een bevolkingson derzoek in de ge meente Dodewaard naar de mogelijke gevolgen van ra dio-actieve straling afkomstig van de kerncentrale al daar. B en w van Dodewaard had den in januari ge vraagd of een der- Bevolkingsonderzoek Dodewaard mogelijk gelijk onderzoek zin heeft, nadat de gemeenteraad daarop had aange drongen. In de gemeente Dodewaard was ongerustheid ont staan naar aanlei ding van berichten over de resultaten van een dergelijk onderzoek in het Duitse Linen, waar rond de kerncen trale aldaar meer leukemie zou voor komen dan elders in de Bondsrepu bliek. ITRALË VAN DOEL ONVEILIG? (Van onze correspondent) IEL De Vereniging van electriciteitsproducen- n België heeft minister Claes van economische za- belangrijke informatie achtergehouden over moge- defecten aan de kerncentrales in België die de ver van de centrales in Tihange en Doel, de Ame- nse firma Westinghouse, aan de electriciteits- tschappijen had doorgespeeld. Het ging hier om idvies dat betrekking had op defecten, zoals die 'hebben voorgedaan in het Amerikaanse Harris- ter Claes was niet op de hoogte van deze informatie toen (dracht gaf de centrale in Tihange opnieuw op te starten, deze op gemeentelijk bevel was s'tilgelegd. In Tihange olgens de minister weliswaar geen defecten geconstateerd in Harrisburg, maar de minister stelt een onderzoek in berichten dat zich wel dergelijke defecten voordoen in de de in Doel, aan de grens met Zeeuws-Vlaanderen. Slui- /an.de centrale, in Doel lijkt niet aanstaande, maar wan- een defect sprake is, zal minister Claes niet aarze- centrale voor enige tijd te sluiten. weede bittere pil die de minister moest slikken, was de catie in het weekblad "Het vrije Waesland", dat de explo- n van de centrale in Doel een rampenplan hebben opge- dat aan de overheid totaal onbekend is. De opzet van het dat van toepassing is op circa 200.000 mensen, is vaag volledig, en er staat niets in opgenomen over contact met land. De Nederlandse grens is nauwelijks een steenworp e centrale verwijderd. angekondigde energiebeperkingen in België, die gisteren u-acht zouden worden, zijn vooronbepaalde tijd uitge- omdat minister Claes met vakantie is gegaan zonder zijn ekening onder de betreffende besluiten te zetten. De regelen betreffen het verminderen van de hoeveelheid Istof per gezin en een autoloze zondag per maand. De egelen zijn fel bekritiseerd als onvoldoende en onrecht- lig. De ware verspillers blijven buiten schot, en degenen hebben bespaard op energieverbruik worden de dupe, de kritiek. ADVERTENTIE 2e PAASDAG DISCO USM DORPSHUIS RIJPWETERING Aanvang 20.00 uur. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog bezorgd. Even rust Dick en Gladys Gaulding nemen een moment rust bij het opruimingswerk van wat eens hun woning was in Wichita Falls in Texas. De woning werd deze week door een tornado getroffen. De bank waar op beide mensen zitten, was een van de weinige meubels die de storm hebbe-i kunnen doorstaan. ADVERTENTIE 'I BLESSE PAARD Stompwijk. Aanvang 20.00 uur. rNATIONAALCoMITÉKc>NINGINjULIANA70jAAR- /-A Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op Z "Stgironr.41979 70 of op uw bankop het speciale rek.nr. 7919 t.n.v. het Nationaal Comité. WASHINGTON Een Amerikaans hooggerechtshof heeft een stemmig het gratieverzoek afgewezen van de moeder van John Charles Evans III. De 29-jarige Evans werd in 1977 in de Amerikaanse staat Alabama tot de doodstraf veroordeeld voor moord. De afwijzing van het hof heeft evenwel niet tot geyolg dat de executie onmiddellijk zal plaatsvinden, omdat de veroordeelde donderdag zelf formeel in beroep is gegaan tegen zijn vonnis. Het is waarschijnlijk dat Evans, die aanvankelijk weigerde in beroep te gaan, alle beroepsmogelijkheden zal benutten, een proces dat maanden of zelfs jaren kan duren. MAPUTO In Mozambique zijn vier Rhodesiërs en vijf Mo- zambikanen geëxecuteerd, na op vijf april wegens „hoogver raad, spionage en huurlingschap" ter dood veroordeeld te zijn. De negen werden veroordeeld door het revolutionaire volkstri bunaal, dat op 29 maart is opgericht. Een aantal van de negen veroordeelden had deelgenomen aan aanvallen op Rhodesische vluchtelingenkampen in Mozambiqu|. ERNSTIG ONGELUK OP DUITSE AUTOBAAN UTRECHT De drukte op de Nederlandse wegen bij het begin van het lange Paaswee keinde is erg meegevallen. Er hebben zich nergens grote vertragingen voorgedaan, om dat de drukte erg gespreid was. Al vroeg was gisteren de verkeersstroom aan de Ne derlands-Duitse grens op gang gekomen, waardoor in de ochtend bij de grenspos ten wat filevorming voor kwam. Maar in de middag daalde het aantal auto's dat de grens passeerde. Wel deed zich een flinke vertraging voor bij de Belgisch-Franse grensovergang te Rekkem, waar Franse douaniers in een stiptheidsactie alle voertui gen aanhielden, alle papieren controleerden en elke auto doorzochten. Anders was het op de Duitse wegen waar files van tiental len kilometers ontstonden. Bij de doorlaatposten naar de DDR werden wachttijden ge noteerd van meer dan vijf In de Bondsrepubliek deed zich ook een ernstig ongeluk voor. Op de autobaan Kassel- Frankfurt reden bij Melsin- gen, berucht om zijn onver wachte mistbanken, tachtig auto's op elkaar. Oorzaak van het ongeluk was een auto met een Turks gezin die tegen een autobus aanreed en onmiddel lijk in vlam raakte. Een vrouw en een achtjarig meisje verbrandden levend. Ook de autobus brandde geheel uit. 28 mensen werden bij dit on geluk ernstig tot zeer enrstig gewond. Een ongewoon ongeluk deed zich in Nederland voor toen een Duitse autobus uit Ham burg de geopende Aalsmeer- derbrug opreed en anderhalve meter naar beneden stortte. Daarbij raakten twintig men sen gewond. Vanwege een de fect aan de brug was het wegdek omhoog, zonder dat de verkeerslichten waren in geschakeld en de slagbomen gesloten. De bestuurder van de bus, op weg naar Noord- wijk, ontdekte te laat dat de brug geopend was en kon de bus niet .meer tot stilstand brengen. Na het ongeluk moesten vijftien mensen in ziekenhuizen worden opgeno men. KAMPALA (Rtr) De nieu we machthebbers in Oeganda hebben militaire patrouilles uitge.,onden om de verdreven president Amin op te sporen Ze patrouilles zijn niet geüni formeerd. Ze hebben de op dracht Amin levend naar Kampala te brengen. Volgens de commandant van het Kha- daffi-bataljon, een van de laatste eenheden die Amin trouw waren gebleven, is Amin met enkele lijfwachten uit de stad Jinja gevlucht, nadat alle soldaten van het bataljon waren weggelopea In Kampala is professor Yoe- soefoe Loele gisteren beëdigd als nieuwe president van het land. Direct na de beëdiging vroeg Loele om een minuut stilte voor de slachtoffers van het schrikbewind van Amin. Tegen de toegestroomde men sen zei hij: „Wij zullen ons best doen u te dienen. Wij zijn geen meesters, maar uw dienaars". Hij deed een be roep op de bevolking af te zien van persoonlijke wraa kacties. Eerbied voor het le ven moet de stelregel zijn. Niemand mag het recht in ei gen hand nemen, aldus de president. Hoezeer deze oproep nodig is, blijkt uit berichten van vluch telingen dat christenen wraak nemen op moslims, hen do den en hun winkels plunde ren, uit wraak voor de vervol ging die Amin als moslim te gen de christenen had inge steld. Aan de grens met Ke nia arriveren veel vluchtelin gen, onder wie de gouverneur van Kampala, een kolonel, die met een vloot van twintig Mercedes limousines en veer tig vrachtauto's zijn bezittin gen in veiligheid bracht Een generaal, gouverneur van een provincie, arriveerde eveneens met een groot aantal vracht wagens. ADVERTENTIE Bloemen houden van mensen. Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw. ADVERTENTIE Apeldoorn. Europaweg 170. ~T7. Vnjdagavond, meubelkoopavond Specialisten in leer fj/ h /jk f4 Zé Tf 'ffffv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1