Paasdagen extra druk ^jjarkeerdeauto^sji^bossen doelwi^vaiijiandigedieven VI Amerikaanse liplomaten uid-Afrika itgezet POSITIE VAN HUURDER AANZIENLIJK VERSTERKT NIEUWE VORM VAN CRIMINALITEIT Crematie van honden en katten binnenkort mogelijk A (thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Bf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: artaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 13 april 1979,69e jaargang no. 21323 Goed Nieuws Zonnige perioden Zonnige perioden met slechts een kleine kans op een buL Middagtemperaturen ongeveer 16 graden. Matige zuidenwind. Morgen zon: 6.4720.34. Schev. hoogw.: 5.20 en 17.35. Laagw.: 1.01 en 13.23. Paaszaterdag: „Sonja's Goed Nieuws Show uit Israël op Ned.I om 22.30 uur. Eerste Paasdag: Ned.II om 19.35 uur korte film „Straf" en om 20.40 uur de opera „Lulu". Tweede Paasdag: Ned.I om 21.55 uur „Een groot uur U" over stress. Ned.II om 21.00 uur Zweedse film „Het woord". (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN Dieven hebben het de laatste tijd in toenemende mate gemunt op auto's, die door recreanten in de bossen worden geparkeerd. De buit bestaat dan uit argeloos achtergelaten handtasjes, foto toestellen en geluidsapparatuur. Volgens de Apeldoornse politie gaat het om lieden die van deze vorm van criminaliteit met succes een dagtaak maken. Vermoedelijk wordt gebruik gemaakt van valse sleutels. Juist omdat in de komende dagen veel ge bruik wordt gemaakt van de recreatrie in eigen land meent de politie er goed aan te doen een extra waarschuwing te laten horen. Men rijdt rond tot een slachtoffer zichzelf bij wijze van spreken op een presenteer blaadje aandient. Dan wordt gewacht tot de auto van het in de natuur rust zoekende gezin staat geparkeerd, waarna de dieven weten, dat de kust voor langere tijd veilig is. De politie staat praktisch machteloos tegen over deze vorm van diefstal. Het bosgebied is groot en automobilisten lijken er een sport van te maken hun auto onzichtbaar achter de struiken te verstoppen. Vooral op een boswandeling is men geneigd al het enigszins overbodige ballast in de auto ach ter te laten, met alle gevolgen vandien. Hoofdinspecteur F.H. Koning van de Apel doornse gemeentepolitie meent dat de re creanten deze vorm van criminaliteit ook in de hand werken door tal van kostbaarhe den in de auto zichtbaar uit te stallen. Hij adviseert de auto op een wat drukker punt te parkeren en alles thuis te laten wat maar enigszins thuis gelaten kan worden. „Laat vooral geen zaken van enige waarde zichtbaar in de auto achter", raadt de heer Koning dringend aan. Ook de afsluitbare kofferbak is inmiddels onveilig gebleken, hetgeen de politie sterkt ■Hom tgeen de politie sterkt ken". in haar vermoeden dat met valse sleutels wordt gewerkt. Van een Amsterdams gezin, dat deze wëek in de bossen van Hoog Buurlo wandelde, werd uit de afgesloten kofferruimte een handtas meegenomen. Voor dieven is het een uitgemaakte zaak dat daarin op z'n minst een portemonnaie zit. Maar vaker heeft men meer geluk. Ook girobetaalkaarten, bankcheques en de bijbe horende betaalpasjes zijn gewilde artikelen. In tal van bossen liggen deze artikelen zo voor het grijpen. Niemand ziet wat en nie mand hoort wat, en dat betekent voor „handige" jongens een lucratief dagje ken". Nijmegenaar maakte goede sier met andermans geld NIJMEGEN (ANP) De Nijmeegse politie heeft gisteren een 40ja- rige verzekeringsagent gearresteerd, toen hij terru gkeerde na een verblijf van negen maanden in Zuid— Amerika. De man had vóórdat hij vorig jaar met de noorderzon ver trok kans gezien de verzekeringsmaatschap- Pi'i waar hij werkte en de school, waarvoor hij als penningmeester op trad, voor bijna 500.000 gulden op te lichten. Met achterlating van zijn gezin vertrok hij vorig jaar onverwachts naar Zuid—Amerika, met achterlating van zijn gezin. Toen ont dekte men de omvang rijke oplichting, waar aan hij zich sinds 1973 had schuldig gemaakt. In Zuid—Amerika maakte hij goede sier met het geld, vóórdat hij naar Nèderland te rugkeerde. Hij is in middels voorgeleid aan de Arnhemse officier i van Justitie. (Van een onzer verslaggevers) DRIEBERGEN Hoewel al veel mensen hun vacantiebes- temming hebben opgezocht verwacht de verkeersdienst van de rijkspolitie de komende dagen toch een toenemende drukte op de Nederlandse wegen. Vooral op Paaszaterdag en op Tweede Paasdag wordt het volgens de politie extra druk. Op Paaszaterdag zal er veel verkeer zijn op de wegen van en naar de grens met België en Duitsland. Daarbij denkt de rijkspolitie in het bijzonder nog aan het gedeelte rijksweg tus sen Bodegraven en Driebergen, Rotterdam—Breda—grens, Am sterdam—Den Bosch. Men moet vooral in de ochtenduren met een grote drukte rekening houden, in de middaguren zal het wat minder worden. Op Tweede Paasdag zorgen verschillende attracties in het land voor extra verkeersdrukte, zoals de races op Zandvoort en de motorraces in.. Hengelo (Gld.). Daarbij komen dan de vakantie gangers, die laat in de middag of in de avond naar huis terug keren. AMSTERDAM - Een onbekende man heeft gister nacht geprobeerd met een beton- schaar het gaas kapot te knippen van de kooien van de ocelots (kleine katachtige dieren) in Artis. Hij werd betrapt door een bewaker, maar wist -de be- Kooien in Artis beschadigd nen te nemen. Ook het gaas van de uilenkooien had hij kapot geknipt, zo bleek later. Er worden geen die ren vermist. De di rectie van Artis weet niet wat de man heeft bezield. PIONAGE MET PRIVÉ-VLIEGTUIG MBASSADEUR j| IAPSTAD (AP) De betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Verenigde Staten zijn gisteravond in een crisis geraakt or de bekendmaking van de Zuidafrikaanse premier Botha t in Kaapstad een spionagecomplot van Amerikaanse diplo- iten is ontdekt je diplomaten, kolonel A. Crews, major Bernd McConnel Scant H. Wyatt, zijn uitgewezen en krijgen een week de tijd ja-Afrika te verlaten. (gens premier Botha, die gisteren onverwacht op de televisie rscheen, hebben de Amerikanen het privé-vliegtuig van de 'tl Jer^aanse ambassadeur misbruikt voor spionagedoeleinden. J.J|t toestel zou zijn omgebouwd in een „spionagevüegtuig" om os van de geheimste Zuidafrikaanse installaties te maken, premier vond het een teleurstellende zaak. Hij zou het wel oben verwacht van de Russen, maar niet van de Amerika- n. De Zuidafrikaanse regering zou in het bezit zijn van een ötal foto's die vanuit het vliegtuig zijn gemaakt. Amerika betreurt men de uitwijzing van de diplomaten, ooral op een tijdstip waarop wij met de Zuidafrikaanse re- i r^g naar oplossingen zoeken voor de problemen in Namibië h elders in zuidelijk Afrika". Een woordvoerder van het mi- W ptehe van buitenlandse zaken zei 'dat hij de beschuldigingen f" kon bevestigen of ontkennen, maar een ander zei dat het niet zou verbazen als het vliegtuig inderdaad voor het fo- «toferen van geheime objecten was gebruikt. Braziliaanse vakbeweging beschuldigt Philipsvestiging EINDHOVEN (ANP) Philips spreekt nadrukkelijk de be schuldiging van de niet door de regering aldaar erkende Bra ziliaanse vakbeweging tegen.dat de de bewakingsdienst van de Philips-vestiging in Sao Paolo zich als een para-militaire organisatie gedraagt. Deze dienst heeft niet méér bevoegdhe den dan de bewakingsdienst in Nederland. „Dat betekent dat zij gebouwen en terreinen bewaakt", aldus een woordvoerder vsan Philips—Eindhoven. Volgens Braziliaanse vakbondsleiders wordt de bewakings dienst van Philips in Sao Paolo echter ingezet tegen stakende werknemers. Zij zouden de politiè en het leger hebben gehol pen tegen de stakende metaalarbeiders, aldus de vakbond swoordvoerders. De FNV die dit in haar vakbondsblad schrijft heeft dit vernomen van een Braziliaanse vakbondsleider, die op bezoek is geweest bij deze vakcentrale. Hierover zal een klachtenlijst worden opgesteld. Gezochte Belg in Nederland aangehouden PUTTE (ANP) Een specia le eenheid 'van de rijkspolitie heeft gisteren een 35jarige Belg aangehouden op een bungalowterrein in het Bra bantse Putte. De man, die door de Belgische justitie wordt gezocht, was gewa pend. In de bungalow, die hij op het terrein had gehuurd, vond de politie nog meer wa pens en muinitie. Men wilde niet vertellen, waarom hij wordt gezocht, noch waarom een speciale eenheid hem moest arresteren. De man zal worden uitgewezen. Kwiksinaasappel in Breda ontdekt BREDA (ANP) In het su permarkt te Breda is gisteren een kwiksinaasappel verkocht. Voordat de koper de vrucht wilde opeten, ontdekte hij de inspuiting met kwik. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de sinaasap pel en naar de manier waar op deze naar Nederland is vervoerd. ADVERTENTIE 500 m2 tuinmeubelen en motormaaiers staat in Roelofarendsveen voor u opgesteld. Als u kwa liteit, ruime keus en de be tere merken zoekt, kom dan a.s. vrijdag en zaterdag even kijken bij: Tuinbouw-en Hobby-artikelen Jan v. d. Meer B.V. Telefoon 01713-9008 Noordelnde 45 ROELOFARENDSVEEN VRIJDAG KOOPAVOND VAN 7.00 TOT 9.00 UUR Dankzij ingrijpen CDA, PvdA en VVd DEN HAAG De regering is gezwicht voor de druk van de Tweede Kamer om de positie van de huurder te versterken. Minster De Ruiter (Justitie) en staatssecretaris Brokx (Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening) stellen een aantal wijzi gingen voor in het wetsontwerp huur en verhuur van woon ruimte, waarvan de belangrijkste is dat er een algemene ter mijn komt van drie jaar, waarin de huurder bescherming van de wet geniet. Dat wil zeggen, dat hij in die periode onder vrijwel geen enkele voorwaarde uit zijn woning gezet kan worden. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende beschermende be palingen opgenomen. Zo moet een huisbaas, die een woning voor eigen gebruik wil hebben, zijn huurder een andere pas sende woonruimte beschikbaar stellen. Wil een huisbaas ont binding van de huurovereenkomst op grond van wanprestatie (bijvoorbeeld niet betalen), dan moet hij daarvoor naar de rechter. Ook wordt het een huisbaas verboden de huur op te zeggen, omdat hij een woning vrij van huur wil kunnen verko pen. De bedoeling van het wetsontwerp is, dat de regeling in het burgelijk wetboek voor huur en verhuur van woonruimte door het hele land gaat gelden. Daarmee vervalt voor huur van woonruimte het onderscheid tussen niet-geliberaliseerd gebied, waar op dit moment nu nog de huurwet geldt, en geliberali seerd gebied, waar de regeling van het burgelijk wetboek van kracht is. Tegen de regeling van het burgelijk wetboek, zoals aanvanke lijk voorgesteld door het kabinet, kwamen bezwaren van alle grote fracties in het parlemqnt, omdat de huurder volgens hen te weinig bescherming zou krijgen. Zo was het de bedoeling van staatssecretaris Brokx, dat de rechter bij de beëindiging van de. huurovereenkomst, zou kunnen uitmaken of de huur kon worden opgezegd. Dit zonder dat hij daarvoor richtlijnen had. Onder druk van CDA, PvdA en (later ook) WD zijn de bewindslieden thans met een betere bescherming van de huur der gekomen. Een aantal punten in het wetsontwerp van De Ruiter en Brokx oogstten overigens wel bijval. Deze betreffen onder meer dat bij overlijden van de huurder de huur moet worden voortgezet op wens van degene(n), die met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding hadden. Ook is er een verbod om de huurder de huur op te zeggen, om op die manier tot een hogere huurprijs te komen. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Op voorstel van de staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhy giëne, mevrouw Veder-Smit, is de ministerraad akkoord gegaan met een wijziging van het Destructiebesluit, waar door het cremeren van dode honden en katten mogelijk wordt. Het Destructiebesluit bepaalt dat dode honden en katten ook begraven mogen worden op eigen terrein of op een schaars zijn, worden veel plaats die ingevolge een plaat- dode honden en katten door selijke verordening hiervoor een desL"uctiebedrijf vernie- is bestemd. Omdat niet iedere tigd. Voor veel mensen is dit eigenaar van een hond of een een onaangename gedachte, kat een eigen terrein heeft en Vandaar dit crematie—voor- zogenaamde dierenkerkhoven stel. De wijziging van het besluit bevat voorts een regeling waarin wordt bepaald dat de as niet voor commerciële doeleinden, zoals voor de ver koop als meststof, mag wor den gebruikt 2e PAASDAG DISCO USM DORPSHUIS RIJPWETERING Aanvang 20.00 uur. Nieuw klachtennummer Het telefoonnummer waarop klachten over de bezorging van deze krant kunnen wor den doorgegeven Is met In gang van heden gewijzigd. Tussen zes en zeven uur 'a avonds ia de krant voor klachten te bereiken vla te lefoonnummer 071-122248. ADVERTENTIE N ationaal Comité KoninginJuliana 70 jaar 5Ï Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op ~7 postgironr.41979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 tn.v.het Nationaal Comité.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1