foridót (Sowiant Looptijd metaal-cao nu struikelblok Gisteren iel gi sell e SCHADE VAN SLUITING EEN MILJOEN ierncentrale moet weer open BOETE VOOR ATE DEEL 3- HETALERS £eidóe6ou?o/nt Et Gokker kon niet tegen z'n verlies DE LEIDSE COURANT IS VERHUISD Verdachten van vervalsing kascheques in arrest DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dinsdag 10 april 1979,69e jaargang no. 21320 Matthaus Passion Zacht weer lekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - ■redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) hnémenten: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Uitvoering van de Matthaus Passion op Ned.I om 18.59 uur. Om 22.20 uur „58 mil joen Nederlanders in ander mans ogen". Ned.II om 20.27 uur „Edward en Mrs. Simpson" om 21.17 ur „Dick Cavett in Holly wood" en om 22.10 uur VARA-visie over alternatieve vormen van energie. Enkele zonnige perioden maar in de-middag of avond moge lijk een bui. Zacht weer met middagtemperaturen om streeks 18 graden, maar op de Waddeneilanden enkele graden lager. Eerst matige, la ter vrij krachtige zuidoostelij ke wind. Morgen zon: 6.54-20.29. Schev. hoogw.: 3.42 en 16.00. Laagw.: 11.31 en 23.52. M Oscars voor Jane Fonda en John Voigt In Hollywood werden gisterenavond de Academy Awards uitgereikt. Jon Voigt en Jane Fonda kunnen nu lachen na hun dramatische rollen in de film „Coming home", zij werden beiden een Oscar waardig bevonden. Een andere film over de psychische gevolgen van de oorlog in Vietnam „The deer hunter", die acht nominaties voor een verguld beeldje had. werd de grote winnaar met vijf Oscars, waaronder die voorde beste film en die voor de beste regie. De grote verliezer was wel Warren Beatty's komedie „Heaven can wait" die acht nominaties slechts met :e:en bescheiden Oscar gehonoreerd zag. De Nederlandse tekenfilm „Oh my darling" van Bjorge Ring, die ook op de nominatie stond, haalde de finale niet. ROTTERDAM De politie in Rotterdam beeft gisteren de 37-jarige K. M. uit de Maasstad aangehouden, die ervan wordt verdacht zater dag aan de speeltafel onder bedreiging met een vuurwa pen bet geld terug geëist te hebben dat bij even tevoren met roulette bad verloren. Om indruk te maken bad bij een schot gelost in de speel tafel. Verdachte had in de „Club 72" 6.400 gulden verloren. Hij trok een revolver, loste een schot en sommeerde de kas sier het bedrag dat hij was kwijt geraakt terug te geven. Deze voelde zich 'dusdanig be dreigd, dat hij het geld aan de schutter overhandigde. De slechte verliezer verliet daar op het pand. Op aanwijzing van het personeel kon de da der gisteren worden aange houden. (Van onze correspondent) RUSSEL De Belgische regering eeft gisteravond besloten om de stop- etting ban de kerncentrale van Tihange weer ongedaan te maken, nadat de bur- p gemeester van Hoei (op het grondgebied van die gemeente is de centrale ge bouwd) de centrale had laten stilleggen. Het besluit van de burgemeester is on verantwoordelijk genoemd, omdat het plotseling stilleggen en weer opstarten van de centrale meer risico kan inhou den dan het in werking houden van een goed functionerende centrale. De eigenaresse van de central©; die zo wel Franse als Belgische electriciteits- maatschappijen vertegenwoordigt, is van plan een schadevergoeding te eisen. Het stilleggen van de centrale zou tussen 700.000 en 1,4 miljoen gulden per dag hebben gekost. Bovendien dreigt een di plomatiek incident met Frankrijk te ont staan. In de Duitse delstaat Beieren heeft de gemeente Schweinfurt een eerste succes geboekt in haar juridische strijd tegen de bouw van een kerncentrale, waarvoor in 1974 al een vergunning was verleend. Het administratieve hof van Beieren heeft de klacht ontvankelijk verklaard. De gemeente kan nu een dossier indie nen, waarin wordt gesteld dat geen reke ning is gehouden met de rechten van de stad op het punt van planning, levering van drinkwater en recreatie. Ook in metaal korter werken van de baan Wamsteeker: eis la- (Van onze sociaal-economische redactie) ZOETERMEER - Nadat de vervoersbonden zulks hadden gedaan bij de haven-cao hebben nu ook de industriebonden FNV hun eis tot arbeidstijdverkorting in de metaal- en elec- trotechnische industrie laten vallen. Nieuw struikelblok bij het afsluiten van een cao in deze bedrijfstak is nu echter de geldigheids duur. De werkgevers willen de garantie dat er voorlopig rust komt aan het cao-front in de metaal en mikken daarom op een contract voor 27 maanden. De vakbonden, weer op één lijn, willen niet verder gaan dan 15 maanden. Uiterlijk 20 april geven zij hun antwoord op de laatste voorstellen van de werkgevers, na het raadplegen van hun eigen beleidsorganen. Tijdens de gisteren hervatte gespreksronde, op uitnodiging van de werkgeversorganisatie FME, kwam de FNV met een nadere invulling van haar „laatste bod" aan de werkgevers om op een of andere wijze te komen tot invoering van een 39-urige werkweek: nog eens vier ex tra vakantiedagen boven de ene dag die de werkgevers al hebben geboden. Er zou dan een soort van kerstvakantie kunnen worden gecreëerd, waarmee het totaal aantal vakantie dagen op 26 zou uitkomen. Arbeidstijdverkor ting voor dit jaar zou daarmee van de baan zijn: de bonden zouden akkoord gaan met de door de werkgevers gewenste studie over dit vraagstuk en willen in afwachting van de re sultaten daarvan volstaan met een uitbreiding van de regeling voor vervroegd uittreden (VUT). De metaalwerkgevers vonden deze voorstellen toch nog te ver gaan en kwamen met een ei gen bod, dat de wensen van de vakbeweging echter zeer dicht nadert De FME wil niet ver der gaan dan drie extra vrije dagen, die aan vankelijk in de vorm van roostervrije dagen gegeven zouden moeten worden en geleidelijk de komende jaren tot normale vakantie ge maakt kunnen worden. De FME gaat wel ak koord met een uitbreiding van de vervroegde uittredingsregeling per 1 januari 1980 voor werknemers vanaf 62 jaar en is ook bereid het voorstel van de bonden over te nemen om eens te gaan studeren op de wenselijkheid en mogelijkheid van een facultatieve pensionering tussen 60 en 67 jaar de zogenaamde flexibe le pensionering). Ten aanzien van het financie ren van de VUT willen de bonden toe naar een percentage van 0,5 voor de werknemers en 0,6 voor de werkgevers, terwijl de FME aanstuurt op een fifty-fifty-basis. FNV-onderhandelaar Wamsteeker en CNV- woordvoerder Ester toonden zich gisteravond pessimistisch over de kans dat de beleidsorga nen van hun bonden ^zullen instemmen met de door de werkgevers verlangde lange looptijd van de cao, te meer daar overal elders cao's met een geldigheidsduur van één jaar zijn af gesloten. FME-voorzitter ir. Ter Hart stelde op zijn beurt dat de werkgevers hun nek nu ver der hebben uitgestoken dan eigenlijk econo misch verantwoord is, verwijzend naar de concurrentiepositie ten opzichte van West- Duitsland waar de arbeidstijdverkorting im mers voor vijf jaar in de ijskast is gezet. Hij wees er op dat de voorstellen waarover par tijen het nu eens zijn al een loonkostenstijging oplevert van bijna 9 procent in 1979. Duitse economen optimis tischer over Nederland (Van onze corres pondent Ami van Vree) BONN De vijf meest vooraan staande weten schappelijke eco nomische institu ten in de Bonds republiek gelo ven dat de con junctuur in Ne derland dit jaar sterker omhoog zal gaan dan het Planbureau aan neemt In hun voorjaarsrapport over de toestand van de wereld economie en van de Westduitse economie dat gis teren in Bonn werd gepresen teerd, schatten zij de groei van ons bruto natio naal product (BNP) op 2 1/2%. Volgens Neder landse bronnen zou de economi sche groei 2% be dragen. Daarente gen menen de in stituten dat de prijs voor con sumptiegoederen in Nederland sterker zal stij gen dan in ons land wordt aan genomen, name lijk met 4 1/2% in plaats van met 4,1%. Het rapport is optimistisch ten aanzien van de Westduitse con juncturele ont wikkelingen in 1979 evenals wat betreft de situatie op de arbeids markt. IEN HAAG Minister Tuynman van Verkeer en Waterstaat niet van plan clementie te verlenen aan automobilisten die laat hun deel 3 aanvragen. Ook niet als zij - wat in circa 10.000 gevallen is voorgekomen - door een computerfout niet kri ijdig een accept-girokaart hebben ontvangen. Pwie vóór 1 februari noch de acceptgirokaart noch op het lerT1e lostkantoor een deel 3 is gaan halen< zal de verhoogde lèges fw&moeten betalen, zo schrijft de bewindsman in antwoord op in %agen van de Kamerleden Van Thijn en De Beer. De ver- plaèoogde leges bedraagt dertig gulden. Tijdige betalers moesten 8,50 neerleggen. De Kamerleden vinden het onredelijk dat een automobilist die ijf k lmaar in goed vertrouwen op de accept-giro heeft gewacht nu epakt wordt. De minister vindt dat iedereen via de adverten- ies in de kranten had kunnen weten dat vóór 1 februari een ieuw deel 3 betaald had moeten zijn. ner =eOump at rdie voor roinder gage spelen Ali^an Nederlandse, Duitse, Oos tenrijkse en Zwitserse erkes- ^■••zouden geen werkvergunning moeten krijgen volgens de Ne- Brwoerlandse Toonkunstenaarsbond. 4'dagen PMS-LENTESHOW IN MODE vanaf woensdag 11 april t/m zaterdag 14 april Pracht sortering JAPONNEN PAKJES ROKKEN BLOUSES en TRUITJES En deze dagen voor iedere koper een kleine verrassing. Ook in onze kindershop grote sortering van o.a. Barbara Farber. H. VAN VEEN Noordeinde 17 Roelofsarendsveen Crossertje gewond RIJNSBURG Een 16-jarige jongen uit Rijnsburg is giste ren met een slagaderlijke bloeding in zijn rechterdij been naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden overge bracht, nadat hij in een stuk roestig betonijzer terecht was gekomen. De jongen was met wat vriendjes aan de Rijns- burgerweg op bromfietsen aan het crossen. De jongen kwam hierbij te vallen en kwam op een ijzeren staaf te recht. geslacht zijn. In de tuinen werden al eerder resten van slachtdie ren gezien; koppen van geiten en var kens, uiers en ingewanden. Omwonenden hadden hiero ver al bij her haling ge klaagd. Giste ren ging de Voorburgse gemeenterei niging tenslot te over tot een grote schoonmaak. en onze telefooncentrale is mee verhuisd Dit betekent dat vanaf maandag 9 tot en met woensdag 11 april a.s. de Leidse Cou-. rant zich zal moètenJ behelpen met een noodinstallatie, waardoor het niet moge lijk zal zijn intern door te verbinden. Wij zullen echter ons uiterste best doen allen die ons opbellen zo goed als moge lijk is onder de omstandigheden te woord te staan. Wij verzoeken ons publiek begrip te willen hebben voor dit tijdelijke ongemak. De Directie. zijn wij verhuisd naar de Apothekersdiik 34 2312 DD Leiden tel. 071-122244 AMSTERDAM De laatste tijd is in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Velsen een aantal valse kascheques van de postgi ro verzilverd, terwijl bij toeval ook een aantal valse cheques in beslag is genomen. Totnutoe zijn in verband met deze ver valsingen negen mensen aangehouden. Vier ervan zitten nog in voorarrest. Vorige week kon de Utrechtse politie drie mensen arresteren, die in Amsterdam en Utrecht valse kascheques hadden gëind. Daarmee kwam de postale recherche op het spoor van nog meer verdachten, die zich ermee hadden beziggehouden. Dankzij de oplettenheid van een Amsterdamse kantoorhouder van de PTT kon de politie namelijk de hand leggen op de verdachten. De kantoorhouder ontdekte namelijk bij aanbie ding ervan dat een kascheque vals was. Hij wist het autonum mer van de aanbieder te noteren, waarmee de politie een eer ste spoor kreeg. De Utrechtse politie kon de inzittenden van de auto arresteren. Enkele weken geleden had de politie in Velsen bij toeval al 500 valse kascheques in beslag genomen nadat zij getipt was. Daardoor was men extra attent geworden. De postale recher che vermoedt dat de valse cheques in Amsterdam zijn gedrukt Nieuwe serie valse honderdjes in omloop (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De Amsterdamse politie vermoedt, dat een nieuwe serie valse briefjes van honderd gulden in omloop is gebracht. Zij concludeert dit uit de ontvangst van een vals honderdje op een kantoor van de Amrobank gisteren in Amsterdam. Volgens de politie ziet dit vals honderdje er anders uit en is het van slechtere kwaliteit dan de serie die destijds op de Ne derlandse geldmarkt is terecht gekomen. Op dit briefje ont breekt een waf .de politie noemt voelbaar reliëf. Bovendien is het imitatiewatermerk op het papier gedrukt inplaats van erin. Het valse honderdje licht ook op onder ultra—violet licht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1