Ëcid&e (Bomamt Maandag Vijfduizend personeelsleden extra voor verpieod Benoeming Mr. Gallas verwacht tot burgemeester van Delft Sluiting Belgische kernreactor gelast LEVEN WERD ÉÉN PROCENT DUURDER CcicL>c(2outant esprek over ehoud werk gelegenheid bij VDSM li I ui !\?1S Bom ontploft Mulder uit partij gezet DE LEIDSE COURANT GAAT VERHUIZEN verhuizen wij naar de Apothekersdiik 34 2312 DD Leiden tel. 071-122244 Omroepbijdrage omhoog Kort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- #f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) innementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 7 april 1979,69e jaargang no. 21319 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND De greep naar de macht Zaterdag: „De greep naar de macht", Amerikaanse speel film op Ned.I om 21.55 uur. Ned.II om 20.27 uur deel 3 van „De stalen illusie". Zondag: tv-spel „Een blik van verstandhouding". Ned.II om 22.00 uur de docu mentaire „Sun City". Afnemende regenkansen Enkele opklaringen en moge lijk een bui. Middagtempera- turen ongeveer 8 graden. Ma tige wind uit zuidoost tot noordoost Morgen zon: 7.01 - 20.25. maan: 16.09-.5.31. Scheveningen hoog water: 1.37., 14.06. laagwater: 9.27., 22.05. CENTRAAL ORGAAN ZIEKENHUISTARIEVEN MAAKT 190 MILJOEN VRIJ (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Het Centraal Orgaan Zieken huistarieven (COZ) heeft gisteren met een kleine stemmenmeerderheid besloten tot een verruiming voor de verplegersdiensten per 1 april van 190 miljoen gulden waar door ongeveer vijfduizend extra personeels leden kunnen worden aangetrokken. De beslissing van het COZ betekent onder meer een succesje voor de actiegroep COZ „Meer personeel rond het bed" dat gisteren een korte bezettingsactie uitvoerde in het kantoor van de Vereniging voor ziekenfond sen in Zeist. Men noemt de beslissing van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven een eerste begin om aan de nijpende perso- neelssituatie in ziekenhuizen en psychiatri sche inrichtingen een eind te maken. Staatssecretaris Veder-Smit (volksgezond heid) heeft twee maanden de tijd om te la ten weten of ze met de beslissing instemt. Of dit zal gebeuren is nog de vraag, aange zien ze het COZ al eerder heeft laten weten dat er voor personeelsuitbreiding in de zie kenhuizen, verpleeghuizen, zwakzinnigenin richtingen en psychiatrische ziekenhuizen maar 95 miljoen gulden beschikbaar is. Bo vendien schreef minister Ginjaar deze week in een brief aan de partijen die betrokken zijn bij de ziekenhuis-C AO dat er van die 95 miljoen alleen sprake kan zijn als de werkers in de gezondheidszorg op hun sala risstijging eenzelfde korting acceptefen als er voor de ambtenaren geldt (gemiddeld een half procent per jaar). Ingevolge het COZ-besluit van gisteren is als voorwaarde voor wat betreft de algeme ne ziekenhuizen gesteld dat de contractpart ners (ziekenhuizen enerzijds en ziekenfond sen en ziekenverzekeraars anderzijds) over leg moeten plegen over kosten bepalende maatregelen zoals de beperking van het aantal ziekenhuisbedden tot vier per dui zend inwoners, verschuiving van klinische naar poliklinische behandeling en een bete re beheersing van de aanschaf van medi sche apparatuur en van de omvang van de paramedische verrichtingen. De delegatie van de Nationale Ziekenhuis raad waarin de Nederlandse ziekenhuizen zijn georganiseerd, kon noch met het be drag noch met de „voorwaarde" voor de al gemene ziekenhuizen akkoord gaan. De zie kenhuisraad is het overleg binnen de COZ begonnen vanuit het standpunt dat er 30.000 personeelsleden meer nodig zijn. De karate-expert Richie> Barathy loopt weg van de vlammende gra- nietblokken tij dens een show die opgevoerd werd in Los An geles. Barathy liep brandwonden van de tweede en derde graad op toen hij bezig was een aantal blokken te door klieven. De in olie gedrenkte blokken zorgden er op een gege ven moment voor dat zijn kleren vlam vatten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Aanstaande dinsdag zullen de vier belanghebbende partijen rond de in ern stige moeilijkheden verkerende VDSM-werf op Rozenburg aan de onderhandelingstafel gaan zitten om een oplossing te vinden voor het behoud van de werkgelegenheid op deze werf. De partijen die aan dat gesprek deelne men zijn de ministers Van Aardenne (Econo mische zaken) en Albeda (Sociale Zaken), de centrale ondernemingsraad van het bedrijf, de vakbonden en de Raad van bestuur van Bijn-Schelde-Verolme, waar de VDSM-werf nderdeel van is. In afwachting daarvan heeft de Industriebond FNV de vrijdagmor gen begonnen bezettingsactie op deze 3000 werknemers tellende werf stop gezet. iit werd gistermiddag meegedeeld door een 'oordvoerder van de FNV na afloop van een poedgesprek tussen de beide ministers en de xmden. Minister Van Aardenne had de indus- riebonden NW/NKV voor een gesprek uitge- WEMiodigd. Met die uitnodiging ging het departe- ieh«Cment in op de eis die de industriebonden gis- n.o terochtend hadden gesteld toen op de VDSM- ,werf in Rozenburg een staking werd uitgeroe- prijapen. i aarnn het gesprek zal de positie van de totale 'tav» Rijn-Schelde-Verolme-organisatie ter discussie ugetf staan. De Industriebond FNV heeft nog geen toezeg ging gekregen over de 550 miljoen gulden die nodig zijn om het bedrijf "open te houden, maar minister Van Aardenne heeft wel laten weten dat de werf op rijkssteun kan rekenen als er orders binnen komen. En er hangen op- irachten in de lucht aldus FNV-woordvoerder Rijkse. Voor de werkgelegenheid was het gisteren af gezien van de benarde situatie rond Rozen burg een uitermate slechte dag. Twee bedrij nen lieten weten dat zij hun personeel niet langer in dienst kunnen houden. De machine fabriek Ommelanderwijk in Veendam moest 32 werknemers op straat zetten en het Macin- tosh-confectiebedrijf in Stein (L) vroeg ontslag noor 155 werknemers. Plaquette onthuld Koningin Juliana en prins Bernard heb ben gisterochtend in de Nieuwe Kerk een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan koningin Wilhel- mina. Dz onthulling vormde een onder deel van de herden kingsbijeenkomst van de Stichting Genootschap Enge landvaarders. ALPHEN AAN DEN RUN -r Zeer binnen kort is de benoeming te verwachten van Mr. R.M. Gallas tot burgemeester van Delft Gal las is op dit moment burgemeester van Al phen aan den Rijn. Hij stond als tweede op de voordracht, maar werd na het terugtrek ken van de eerste kandidaat burgemeester Mr. F. Schneiders van Almelo, de voornaam ste gegadigde. Burgemeester Gallas zei gister avond desgevraagd dat hij officieel nog niet op de hoogte was gesteld van de benoeming. „Iedereen schijnt het te weten, behalve ik", aldus Gallas. De heer Gallas is lid van het CDA (afkomstig uit de CHU). De benoeming van de heer Gallas wordt deze week Wanneer de voordracht bij de koningin is geweest officieel bekend gemaakt. Premier Van Agt wilde gisteravond na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad nog geen namen noemen. Voor Zaanstad en Zeist waar ook burgemeestersvacatures zijn worden komende weekeveneens benoemingen verwacht Voor Zaanstad zal het gaan om de uit Schiedam af komstige burgemeester Lems, voor Zeist drs. H.J. Eijsink, nu burgemeester van Meppel. Be iden zijn lid van de PvdA. Burgemeester acht veiligheid onvoldoende BRUSSEL De waarnemend burge meester van Hoei in België, de Waals- socialistische senator Fernand Dubin, heeft gisteren meegedeeld dat hij bevo len heeft de kerncentrale te Tihange (een Belgisch-Frans project) stil te leg gen. De centrale moet buiten werking blijven, „tot er dringende en noodzake lijke maatregelen zijn getroffen om het vastgestelde gevaar uit te schakelen". Dubin is van oordeel dat op dit mo ment. de kerncentrale Tihange 1 (er zijn plannen voor de bouw van een tweede en een derde kerncentrale al daar) „de gezondheid en veiligheid van arbeiders en bevolking in gevaar brengt". De waarnemend burgemeester is van mening dat zowel de Belgische regering als de electriciteitsmaatschappij eerst maatregelen moeten treffen die zijn voorgesteld door de Belgische Commis sie voor Kernenergie en door de Hoge Raad voor de Volksgezondheid. Deze commissie wilde de oprichting van een onafhankelijk controle-orgaan, waarvoor al medio vorig jaar voorstellen hadden moeten worden gedaan. De burgemees ter is ook van mening dat „ernstige en duidelijke nalatigheid hebben verhin derd dat een hulpplan dat van toepas sing moet zijn op Tiihange 1 operatief werd. Men beschikt niet over een juist schema van maatregelen ingeval er ge vaar dreigt, aldus Dubin. Volgens Dubin hebben de gebeurtenis sen in Harrisburg aangetoond dat een kerncentrale een blijvend gevaar ople vert en dat geen enkele kerninstallatie werkelijk goed beschermd is tegen ma teriële ongevallen of menselijke fouten. Overigesan doet zich bij de kerncentra le geen enkel reeël gevaar voor. Het ziet er naar uit dat Dubin regering en parlement heeft willen provoceren tot snelle uitspraak over het kernenergie vraagstuk in België. Bij een aanslag op een fabriekshal in Zuid-Frankrijk in de buurt van Toulon, waarin zich talrijke verzendklare onder delen voor buitenlandse kerncentrales bevonden Izijn twee experimentele kern reactoren verloren gegaan. Ook werd een afsluiter bestemd voor het kernre actorproject in het Westduitse Kalkar onherstelbaar beschadigd. De schade beloopt honderden miljoenen franks. Er was geen radio-actief materiaal aanwe zig. In Delft heeft gisteren in een van de gebouwen van het reactorcentrum een brandje gewoed. Het brand, gevolg van een kookplaatje dat aan s blijven staan, deed zich niet voor bij de reacto ren zelf. Er was daarom volgens de po litie geen enkel gevaar. lg25EKa»«k De getroffen fabriek voor kernenergie- onderdelen in het Franse stadje Touloh waar gisteren een aanslag op werd ge pleegd. (Van onze parlementaire redactie) |DEN HAAG Tussen medio februari en medio maart is het Beven 1,1 procent duurder geworden. Dat maakte premier Van Agt gisteren op zijn wekelijkse persconferentie bekend. De prijsstijing wordt over het algemeen „fors" genoemd, ze ker als men ze vergelijkt met de stijging in de zelfde periode in de jaren 1977 en 1978, Toen lag het percentage in beide ge vallen op 0,8. Van Agt vond de stijging echter niet verontrustend hoog ver geleken met de situatie in het buitenland. Hij verwees daarbij naar West-Duitsland, onze voornaamste handelspartner, waar de prijzen (en daarmee tevens de inflatie) veel sneller stijgen dan in Nederland. De prijsstijging lag in Duitsland in de eer ste drie maanden van dit jaar op 2,3 procent tegenover 1,5 procent in ons land. In de periode tussen oktober 1978 en maart 1979 liepen de prijzen bij onze oosterburen meer dan twee maal zo hard op als in Nederland: 3,0 tegenover 1,4 pro cent. De forse prijsstijging in de afgelopen anderhalve maand komt voor het grootste deel voor re&ning van de dure groenten. Ook kleding en schoeisel werden duurder. I JERUZALEM (RTR) In de van een restaurant een bom I Arabische sector van Jeruza- ontplofte. Het restaurant, dat lem zijn gisteravond 15 men- onder Arabisch-Joodse leiding sen gewond, van wie een aan- stond, is verwoest, tal ernstig, toen bij de mgang JOHANNESBURG De rege rende nationale partij in Zuid-Afrika heeft vrijdag Connie Mulder uit de partij gestoten vanwege zijn rol in het informatiëschandaal, het zogenaamde „Mipdergate". De maatregel volgde na de wèigering van Mulder be schuldigingen in te trekken tegen president Vorster en minister van Financiën Hor- wood die volgens hem afwis ten van geheime regering sfondsen om een engëlstalig dagblad in Johannesburg te financieren. Mulder is al eer der uit het kabinet en het parlement gezet vanwege deze kwestie. en onze telefooncentrale verhuist mee. Dit betekent dat vanaf maandag 9 tot en met woensdag 11 april a.s. de Leidse Courant zich zal moeten behelpen met een noodinstallatie, waardoor het niet' mogelijk zal zijn intern door te verbinden. Wij zullen echter ons uiterste best doen allen die ons opbellen zo goed als moge lijk is onder de omstandigheden te woord te staan. Wij verzoeken ons publiek begrip te willen hebben voor dit tijdelijke ongemak. De Directie Picassogeruild" voor namaak BRUSSEL Uit een museum in Brussel is een stilleven van Picasso uit 1920, 22 x 23 cm metend, gestolen en ver vangen door een kopie. De diefstal is donderdagmiddag ontdekt De waarde van het stukje wordt op 150.000 gul den geschat DEN HAAG Per 1 januari 1980 gaat de omroepbijdrage vier gulden omhoog. Het luister- en kijkgeld komt daarmee op 130 gulden per jaar. Radiobezitters zonder televisie moe ten jaarlijks 38,50 gaan betalen. De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1