jlahlangii vanmorgen opgehangen fef)Hchteoiergi^e|)etóig Wj^ksoverheid Abonnees Adverteerders Nieuwtjesjagers en Anderen.... I) 'clieepswerven SM bezet Iran heeft Nederlandse fregatten niet meer nodig NDANKS VELE PROTESTEN EVANS KRIJGT UITSTEL VAN EXECUTIE Sch Ccidóc Gourant Elpees gestolen s' Eeidóc (Bou/io/nt Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19 00 uur) nnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 6 april 1979,69e jaargang no. 21317 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND KNIL „Van het KNIL in de knel", film van Frank Zichem over het Molukse leven in Neder land op Ned.I om 23.00 uur. Om 21.55 uur „Tussen toen en toekomst". Ned.II om 19.25 uur Leo Sayer in „De Muppet Show" om 20.27 uur deel 8 van „Centennial" en om 22.00 uur Brandpunt over Harrisburg. Veel bewolking Veel bewolking en perioden met regen. Middagtemperatu- ren ongeveer 8 graden, mati ge wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen zon op: 7.03. Zon onder 20.23. Hoogw. 12.00. Laagw. 7.12 en 20.07. HANNESBURG Ondanks protes- en verzoeken op clementie uit de e wereld is de 23-jarige Solomon hlangu vanochtend in de gevange van de Zuidafrikaanse hoofdstad Btoria opgehangen. Samen met Ma- ngu werden nog vier ter dood ver deelden gehangen, twee zwarten twee kleurlingen. der de personen en organisaties die teren nog om clementie hebben ge- iagd waren president Carter, de Veiligheidsraad, de Europese Gemeen schap en Justitia et Pax. Vanmorgen reageerde de Nederlandse regering „diep geschokt" op het lot van Mahlangu, die in een verklaring wordt omschreven als een vertegen woordiger van het verzet tegen de apartheid. „Op die grond kan men zich in alle bezorgdheid afvragen of een verzoenend gebaar niet op zijn plaats was geweest", aldus de verkla ring van de Nederlandse regering. Mahlangu was in maart van het vorig jaar ter dood veroordeeld wegens lid maatschap van het verboden „Afri kaans Nationaal Congres", waartoe hij na de onlusten in Soweto was toege treden, en wegens betrokkenheid bij een schietpoartij in 1977, waarbij twee blanken werden gedood. Door de poli tie van Zuid-Afrika was echter aange toond dat Mahlangu zelf niet gescho ten heeft, maar hij was wel de enige die terecht stond. Een van zijn metge zellen wist te ontkomen, de ander werd zo ernstig aan het hoofd gewond dat hij niet in staat werd bevoiden te recht te staan. Het Afrikaans Nationaal Congres noemt het «geen toeval dat 6 april is uitgekozen voor de executie. Op 6 april landde de Nederlander Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika, „waarna voor het Zuidafrikaanse volk een tijd perk van koloniale roof en plundering aanbrak". Solomon Mehlangu WASHINGTON Rechter William Rehnquist van het Ameri kaanse hooggerechtshof heeft de terechtstelling van John Louis Evans uitgesteld tot Goede Vrijdagmiddag. Die dag komt het federale Hooggerechtshof bijeen. Evans zou vandaag in de staatsgevangenis van Alabama op de electrische stoel hebben moeten sterven. Hij was ter dood veroordeeld wegens moord. Rehnquist besloot tot uitstel op verzoek van de moeder van Evans „in afwachting van een diepgaander onderzoek naar de zaak". Evans' moeder stelt dat haar zoon ontoerekeningsvat baar is. Maar zelf heeft Evans gevraagd om een spoedige exe cutie, -die hij verkiest boven „een hel op aarde in de gevange nis". Evans had zijn laatste maaltijd al gegeten en zijn af scheidswoorden aan zijn familie al op de band ingesproken, toen hij van het uitstel van de executie hoorde. poort van de werf in Rozenburg werd vanmorgen >n kwart over negen gesloten NOG MEER ACTIES VERWACHT (Van onze sociaal-economische redactie) OTTERDAM/ DEN HAAG De VDSM-werven in Rozen- irg bij Rotterdam zijn vanmorgen door de drieduizend erknemers bezet. De acties is bedoeld om te protesteren te- ïn het uitblijven van financiële steun door de overheid. Het irsoneel had daarover woensdag nog een telegram gestuurd n het kabinet, dat echter tijdens een kamerdebat over de westie afgelopen nacht bij haar besluit bleef om pas over jf tot zeven week een definitieve beslissing over steun ne en. Verwacht wordt dat ook op ander werven, die deel uit- aken van het Rijn-Schelde-Verolme concern acties zullen tbreken. et PvdA-Tweede Kamerlid Van der Hek laakte afgelopen acht in de kamer het standpunt van de regering. In tegenstel- ng tot een meerderheid in de kamer vindt Van der Hek dat e regering le weinig redenen heeft aangvoerd om een verder itstel rechtvaardigen. In het jongste nummer van de Vak- ondskrant maakte de FNV al duidelijk dat de sfeer van fvurgende onzekerheid", op de werven ieder ogenblik op ac- ?s kan uitlopen. irect na de bezetting vanmorgen is het personeel in de kantf- t in vergadering bijeengekomen. Daar verzocht actieleider erkhout van de industriebonden NVV/NKV directeur Sonne et bedrijf te verlaten. Ook directie en raad van bestuur zijn leteen na de actie in conclaaf gegaan. )e werknemers van VDSM hebben inmiddels duidelijk ge blaakt dat zij hun acties zullen staken, zodar het ministerie an economische zaken hen een uitnodiging stuurt om de situ- tie te bespreken. Ondanks de bezetting zullen enkele vitale nderdelen van het bedrijf normaal blijven doordraaien, et grootste deel van het personeel heeft de werf vanmiddag ïrlaten na inschrijving bij de vakbond voor een stakingsüit- ering en is naar huis gegaan. Een klein ploegje is achterge- even, onder wie ook het kantoorpersoneel. e directie had vanmiddag nog geen gehoor gegeven aan de s van de industriebonden om de werf te laten verlaten. Het 'NV heeft laten weten achter de acties van NW en NKV te Kalmer rijden; minder licht en warmte; zon benutten Bovag doet mee in actie energie besparing %a (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De overheid gaat het voorbeeld geven bij de besparing van vijf procent op het olieverbruik, waartoe de regering gisteren heeft op geroepen in verband met het dreigend tekort aan olie en de daardoor sterk gestegen prijzen. Hoewel de bezuini ging een vrijwillig karakter heeft, geldt er voor de rijksoverheid een verplichting. Zo moet in alle rijksge bouwen de verlichting en verwarming aanzienlijk worden getemperd. Ook wordt erop toegezien dat alleen de vertrekken die werkelijk in gebruik zijn, worden verwarmd en dat er na kantoortijd geen lampen meer onno dig branden. Wat de lange termijn be treft is er een plan ontwikkeld om de rijksgebouwen zodanig aan te passen, dat het energieverbruik voor verwar ming met tien procent wordt vermin derd. De verplichting tot bezuiniging op het energieverbruik geldt ook voor allerlei instellingen die vallen onder diverse departementen: onderwijsgebouwen, bejaardenoorden, het leger, enzovoort. Daarnaast zal de regering een „klem mend beroep" doen op alle lagere overheden (provincies en gemeenten) om hetzelfde te doen als het rijk. Een bijzonder initiatief is inmiddels al genomen op het departement van ver keer en. waterstaat. Volgens minister Tuijnman worden door zijn ambtena ren pogingen ondernomen tot „car pooling" (een aantal collega's gaat in één auto naar kantoor). Hij hoopt dat nog veel meer mensen, ook op andere departementen, daartoe zullen over gaan, „omdat daardoor een hele grote slok benzine kan worden bespaard". Bovendien kan dat ertoe bijdragen, al dus de bewindsman, dat er minder fi les ontstaan, die niet alleen veel erger nis opwekken, maar ook een groot benzineverbruik veroorzaken bij het steeds maar optrekken en weer afrem men. Iedere chauffeur wordt opgeroepen zich aan de geldende maximum snelhe den te houden. Minister Tuijnman merkte daarbij op dat de meeste men sen niet eens weten dat er bij vracht auto's een limiet is van tachtig kilome ter per uur op de grote weg. Het nale ven van de voorgeschreven snelheden is daarom zo nuttig, omdat een auto onevenredig meer brandstof gaat ver bruiken naarmate de snelheid toe neemt. Een vermindering van bijvoor beeld 120 naar 100 kilometer per uur levert een besparing op van circa twintig procent. Hoewel dit niet op de voorgrond staat •overweegt de regering toch de contro- •le op de naleving van de maximums nelheden te verscherpen. Minister Tuijnman doet ook een drin gend beroep op iedereen om meer ge bruik van het openbaar vervoer te maken. Een maatregel waarmee weggebrui kers direct te maken krijgen, is een verzoek van de regering aan de ener giebedrijven om in gemeenten waar mogelijk de sterkte van de straatver lichting te verminderen. De verlichting van rijks- en provinciale wegen zal hetzelfde blijven, omdat deze sinds de oliecrisis van 1973 al op een aanzien lijk lager niveau staat. Binnenshuis zijn er volgens minister Van Aardenne van economische zaken ook heel wat mogelijkheden om te be zuinigen, niet alleen thuis maar ook in de bedrijven: - stook wat graadjes lager - laat de zon uw kamer binnen - ramen open, kachel uit - gebruik minder warm water - een uur voor het slapen verwarming lager - ontdooi de koelkast regelmatig, enzo voort, enzovoort Aan het eind van de zomer zal de re gering bekijken of het beroep op de vrijwillige medewerking voldoende re sultaat oplevert. Zo niet, dan zullen er maatregelen met een dwingend karak ter worden genomen, waarbij vooral gedacht moet worden aan benzinedis tributie of autoloze (zon)dagen. RUSWIJK De bij Bovag aange sloten autohandela ren gaan een lan delijke actie voe ren om besparing op bezine en LPG te stimuleren. Iede re automobilist kan bij een Bovag- garage zijn auto gratis laten contro leren op onnodig energieverbruik. Volgens de organi satie kunnen er in het brandstofver bruik besparingen van tien tot vijfen twintig procent mogelijk zijn, als de motor goed is afgesteld. Van de beschikbare bezine in Nederland wordt vier vijfde deel door auto's gebruikt. KLAP VOOR RIJN-SCHELDE- VEROLME ROTTERDAM (ANP) Iran heeft de fregat ten die Nederland voor hen zou bouwen, niet meer nodig. Dat heeft een woordvoerder van de Iraanse regering gisteren in Teheran mee gedeeld. Alle contracten inzake leveringen van militair materieel en alle contracten die economische betekenis hebben, zullen worden herzien in het licht van hun werkelijk nut, aldus de woordvoerder. Deze uitspraken betekenen een grote klap voor de Nederlandse scheepsbouw en in het bijzonder voor het Rijn-Schelde-Verolmecon- cern, dat destijds met de regering van de Sjah over de leveringen ygn twaalf fregatten voor de Iraanse marine heeft onderhandeld. RSV wil nog geen commentaar geven omdat een officiële annulering nog niet is binnenge komen. Overigens was de potentiële miljarde norder nog niet geplaatst. Men verkeerde nog in het stadium van onderhandelingen toen in Iran de chaos uitbrak, die het vertrek van de Sjah tot gevolg had. De hoop op de order slonk toen al aanzienlijk, maar vorige maand liet voorzitter Stikker van de Raad'van Be stuur van RSV doorschemeren dat de kansen nog niet helemaal verkeken waren. Tot er een officieel bericht binnen is, wil RSV niet mee delen wat het verlies van de order voor het concern betekent. Behalve in Nederland lijden ook werven in West-Duitsland en Frankrijk een strop door annulering van orders. Met Engeland zou Iran al praten over terugbetaling van voorschotten die door Iran op een aantal schepen zijn ver strekt. Dit zou 20.000 extra werklozen in En geland betekenen. 5 buitenlandse croupiers heb- j: fn een belastingschuld van m 16 niljoen. 2E DE>JK£J4 ZBKER PAT VOOR. M!JM PlEZEER. *7 SfEEL paf is de fout van de Casinos- chting, die ze vertelde dat 30 Meent van hun inkomsten be- I stingvrij zou zijn. kunnen ons vanaf 9 april a.s. bereiken op een nieuw adres: Apothekersdijk 34 2312DD Leiden ons telefoonnummer blijft ongewijzigd: 071-122244 LEIDEN Uit een grammo foonplatenwinkel in het win kelcentrum .Kopermolen in de Leidse Merenwijk is gister nacht voor enkele duizewn- den guldens aan elpees gesto len De diefstal werd gepleegd na dat de ruit in de toegang* sdeur was ingeslagen. Staatssecretaris dreigt casino's aan te pakken (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Als de Nationale Stichting Casinospelen nog één keer de wet (en dan met name de belastingwetgeving) overtreedt, zal de regering rigoreuze maatregelen tegen de Stichting nemen, die verregaande gevolgen kunnen hebben voor de samenwerking tussen de Stichting en de overheid. Dit heeft een boze staatssecretaris Nooteboom (Financiën) gis teren in de Tweede Kamer uitgeroepen tijdens de beantwoor ding van vragen van mevrouw Haas-Berger (PvdA) over de belastingschuld van f 3 miljoen die de buitenlandse croupers van de Casinostichting gezamenlijk hebben. Deze belasting schuld is ontstaan doordat de Stichting aan de buitenlandse croupiers heeft toegezegd, dat zij over 30 procent van hun in komen geen loonbelasting behoeven te betalen. Treinverkeer Leiden-Haarlem tijdelijk gestremd UTRECHT(ANP) In ver band met omvangrijke werk zaamheden aan de spoorbaan tussen Leiden en Haarlem ten behoeve van de toekom stige Schiphollijn rijden de laatste twee treinen Leiden- Amsterdam v.v. zaterdaga vond niet tussen Leiden en Lisse. De NS zetten bussen in tussen beide plaatsen. Zondagochtend rijdt de Bene- lux-trein Amsterdam-Brussel niet tussen Amsterdam en Leiden. Reizigers uit Haarlem en Amsterdam kunnen per extra trein via Gouda naar Rotterdam, waar ze dan de Benelux-trein weer op kunnen ■pikken. Na de werkzaamhe den zal er nog enige tijd langzamer gereden moeten worden. Automobilist na aanrijding doorgereden LEIDEN Een 22-jarige Leidse bromfietsster is gister morgen gewond geraakt bij een aanrijding op het fiets pad van de Hoge Rijndijk. De betrokken automobilist, een bestuurder van een grijs Hanomag bestelbusje, is na het ongeval doorgereden. De Leidse vrouw reed op het fietspad van de Hoge Rijndijk ter hoogte van de snelweg Den Haag—Amsterdam. De autobestuurder is door rood ücht gereden en sloeg rechts af zonder voorrang te verle nen aan de bromfietsster die verwondingen aan handen en gezicht opliep. De Leidse poli- tiè verzoekt getuigen van het ongeval zich in verbinding te stellen met de Leidse Ver- keersongevallendienst, tel. 149961. AMSTERDAM Uit een auto die geparkeerd stond bij het Amsterdamse RAI-con- grescentrum is gisteravond een stalen kist gestolen, waarin zich zes ionisatiemel ders (rookmelders) bevinden. Daar de inhoud van deze kist radio-actief is, loopt degene die hem -opent het risico dat hij aan een lichte dosis stra ling wordt blootgesteld, zo waarschuwt de politie. WiV

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1