Olieverbruik moet 7 procent omlaag Noteert U even.... 1 .Menselijke fout -mogelijk oorzaak ramp Harrisburg u Brokx opnieuw in conflict met Kamer V Kf,p;s Problemen bij Nederlandse militairen in Libanon Autovakanties? Vrij Uit heeft ze nog voorat uitzoeken. KABINET WIL ALLEEN VRIJWILLIG BEPERKEN Igriep Uitvaart minister Peijnenburg -i KcidócSoiMcwrf <ort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- ;hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. i 1979, no. £1316 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND You can't win them all „You can't win them all", Amerikaanse speelfilm met Tony Curtis en Charles Bron- son op Ned.I om 19.25 uur. Om 21.00 uur Jack Jersey. Ned.II om 19.05 uur „Top- pop" om 21.40 uur Wereldten- .nis en om 22.30 uur Televi- zier-magazine over Harrisburg Veel bewolking Veel bewolking en perioden van regen Minimumtempera turen omstreeks 2 graden Middagtempera turen ongeveer 8 graden. Matige wind uit uit eenlopende richtingen Morgen zon: 7.07 - 20.21. Schev. hoogw.: 11.28. Laagw.: 6.38 en 19.43. Het leven in Harrisburg herneemt zijn normale gang nu het directe explosiegevaar in de nabijgelegen kerncentrale geweken is. Het verkeer is weer druk en school kinderen hebben weer hulp nodig bij het oversteken. MIDDLETOWN (PENNSYLVANIA) Een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft ge zegd, dat een menselijke fout waarschijnlijk de oorzaak is geweest van het ongeluk op de kerncentrale bij Harrisburg in Pennsylvania. Woordvoerder Harold Denton van de commis sie voor toezicht op kernenergie, de NRC, zei tegen journalisten, dat twee met de hand te bedienen kleppen van een noodkoelingssys- teem van de reactor die open hadden moeten zijn, gesloten waren geblevén. Daardoor had het noodkoelingssysteem niet behoorlijk kun nen functioneren, nadat het hoofdkoelingssys- teem was uitgevallen. Een andere woordvoer der van de commissie in Washington noemde als oorzaken van het ongeluk constructiefou ten, het niet-functioneren van onderdelen en foutief handelen. In de kerncentrale haalden de technici giste ren opgeluchter adem en bereidden de voor zichtige stopzetting van de kernreactor voor. Hoewel de dienst bescherming burgerbevol king de evacuatieplannen nog achter de hand hield, gaf de gouverneur van Pennsylvania te dat hij een massale uittocht niet lan- ;er noodzakelijk acht. „Ik ben blij dat wij ze jfde plannen) niet hoeven te beproeven", zei hij. Het normale leven in de meeste steden rond Mile Island keerde gisteren dan ook te ug en de meeste mensen die het gebied wa- [,ren ontvlucht deden dat eveneens, hoewel er ,nog steeds straling vrijkomt uit de reactor. t)e technici staan nu voor de taak de tempe ratuur van 280 graden Fahrenheit terug te brengen tot onder het kookpunt van 212 gra den en tegelijkertijd de reactordruk te ver minderen zonder dat verdere lekken ontstaan. Hoe lang dat zal duren weet men niet. De hele wereld reageert inmiddels met soms propaganda en soms controles op de eigen kerninstallaties om te zien of verdere veilig heidsmaatregelen moeten worden getroffen. De Sovjet-Unie begon deze week een een pro pagandacampagne, waarin de nadruk wordt gelegd op de veiligheid van de eigen kerncen trales enerzijds (en dat zijn er ongeveer 30) en waarin anderzijds wordt gezegd dat de Vere nigde Staten tekort te zijn geschoten bij de beveiliging. Via radio, televisie en de schrij vende pers wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van kernenergie en wordt tevens ge zegd, dat in de Sovjet-Unie dusdanige maatre gelen zijn getroffen, dat geen straling uit de Sovjet-centrales kan ontsnappen. In Zweden wijzigde de sociaal-democratische oppositiepartij van Olof Palme haar standpunt ovar kernenergie en vroeg om een referendum over het kernenergieprogramma. „Het referen dum zal aantonen of het volk een uitgebreid kernenergieprogramma wenst of dat het wil dat kernenergie langzaam wordt afgeschaft", aldus oud-premier Olof Palme. Premier Ull- ster gaat akkoord en het referendum wordt waarschijnlijk begin komend jaar gehouden. De Duitse regering heeft besloten de veilig heidsbepalingen voor de vijftien Duitse kern centrales te controleren. DEN HAAG De regering heeft de Nederland se oliemaatschappijen en -handelaren gevraagd en bereid gevonden in de rest van het jaar ze ven procent minder olie en olieprodukten af te leveren dan in dezelfde periode van 1978. Vana vond zal het kabinet een campagne inluiden om de olieverbruikers te bewegen het verbruik te beperken. Op vrijwillige basis moet daarmee worden bereikt, dat op jaarbasis in 1979 vijf procent minder olie wordt afgenomen. Deze be perking stoelt op een internationale afspraak, gemaakt na het ontstaan van de problemen rond de olielevering door Iran. Het kabinet wil op dit moment nog geen olie- besparende maatregelen opleggen. Het hoopt, dat de bevolking zich vrijwillig wil beperken om te bereiken, dat de olie-import (nu nog circa 22,5 miljoen ton) met 1,5 miljoen ton wordt te ruggebracht. Om het succes van de actie zo groot mogelijk te laten zijn, wordt niet alleen een beroep óp de bevolking, de afnemers, ge daan maar is ook de aanbodzijde gevraagd de voet op de rem te zetten. Vitale instellingen zoals ziekenhuizen en electriciteitsmaatschap- pijen, vallen niet onder de beperking. Het is niet uitgesloten dat electriciteitscentrales in de nabije toekomst weer meer aardgas zullen gaan gebruiken om daarmee het olieverbruik te verlagen. Intussen zal de bevolking worden ge vraagd zuinig te zijn met elektriciteit. Voor de oliemaatschappijen doet zich het probleem voor, dat zij een leveringsplicht hebben, zodat zij de 7 procent-leveringsbeperking niet kunnen ga randeren. President Carter zal vanavond het Amerikaanse volk voorstellen de prijs van binnenlandse olie door een belasting op te voeren tot het prijspeil van de geïmporteerde olie, dat aanzienlijk hoger ligt. (6 dollar per barrel). KONINGIN OPENT MADURODAM „Zo, dat karwei heb ik geklaard", lijkt de konin gin te zeggen tegen de directeur van de jubi lerende Koninklijke Schouwburg Guus Ver- straete. Even tevoren had zij door het plaat sen van een fraaie gebe eldhouwde gevelsteen op de miniatuuruitgave van de 175-jarige Haag se Schouwburg het nieuwe seizoen van Ma- durodam officieel voor geopend verklaard. In zijn openingstoespraak zei de bestuursvoorzitter van het mini-stadje de heer J van Dapperen ook dit jaar weer meer dan een miljoen bezoe kers te verwachten on der wie veel volwassse- nen. „Madurodam tracht het kind in ieder mens aan te spreken." zo zei hij. Onder de vele geno digden tijdens het ope- nmgsgebeuren bevonden zich onder anderen bur gemeester en mevrouw Schols. gewestvoorzitter Buijtendijk en Haags wethouder van onderwijs Van Lier. [,STAA TSSECRETARIS DUPEERT PROVINCIE MET WONINGWETBOUW DEN HAAG In de Tweede Kamer is opnieuw opschudding ontstaan over een plan van staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting. De bewindsman wil sterk bezninigen op het aantal woningwet woningen, dat dit Jaar in de provincie zou —'moeten worden gebouwd. Dit om in de weef I /^Os- Randstand Holland 25 procent meer wo ningwetwoningen te kannen bouwen, waarop aangedrongen is door de grote ste den. Het PvdA-kamerlid Kombrink probeert nu voldoende medestanders te vinden in het parlement om de staatssecretaris tot ande re gedachten te brengen. De volkshuisves tingspecialist van de WD, Pol de Beer, noemde het plan van Brokx in een eerste reactie „nogal onlogisch". Hij wees erop dat het door de strenge vorstperiode toch al zeer twijfelachtig is of het woningbouw programma voor dit jaar wordt gehaald. „Het lijkt me daarom zinloos om in welke sector dan ook te gaan knijpen". Van de zijde van het CDA was nog geen reactie te krijgen. De Tweede Kamercommissie voor dè Volkshuisvesting heeft Brokx inmiddels wel om opheldering gevraagd. De betrokkenen zelf hebben ook al woe dend geprotesteerd bij de staatssecretaris. Zo heeft gedeputeerde Willems van Drente, welke provincie nu nog maar 450 (in plaats van 900) woningwetwoningen mag bouwen, een brief geschreven naar Den Haag. Willems heeft het gevoel dat Brokx de inwoners van Drente behandelt als tweede-rangsburgers. Eenzelfde mening wordt verkondigd in Maastricht, dat een streep gehaald zag door het programma voor achthonderd woningwetwoningen. Hazerswoudse pompbediende voorkomt roofoverval HAZERSWOUDE - Attent reageren van een Hazers woudse pompbediende heeft gisteravond vermoedelijk een overval op een benzinestation aan de Rijndijk verijdeld. De pompbediende schrok toen twee mannen hem gistera vond vroegen het oliepeil van hun auto te controleren en hij op het dashboard een pistool zag liggen. De Hazers- woudenaar alarmeerde daar op de rijkspolitie. Voordat deze ter plekke arriveerde had het tweetal al de benen genomen. Na een achtervol ging over de Rijndijk konden ze toch nog worden aange houden. Uit het verhoor van het uit Alphen afkomstige tweetal bleek, dat de mannen eerder op de avond ook al enkele andere pompstations aan de Hoge Rijndijk hadden be zocht Hun verklaring luidde, dat ze telkens een pakje siga retten hadden willen kopen. Het pistool op het dashboard bleek overigens een lucht drukpistool te zijn. Vanmor gen heeft de technische re cherche het vervoermiddel on derzocht. De Hazerswoudse politie heeft laten weten, dat als dit onderzoek geen bewijs van de vermeende poging tot het plegen van een overval oplevert, de mannen niets ten laste kan worden gelegd. De influenza-virussen zijn deze winter heel wat minder actief geweest De strenge winter zal er het zij- ne toe hebben bijgedragen. Zeeland. Limburg en Noord-Bra bant zaten steeds boven het landelijk gemiddelde. advertenties 9 april aanstaande verhuizen wij van Kort Rapenburg 2 naar Apothekersdijk 34 2312 DD Leiden telefoon 071-122244 fieidaeSoma/nt DEN HAAG De uitvaart mis voor en de begrafenis van de zondag overleden mi nister voor wetenschapsbeleid, drs. Rinus Peijnenburg, zijn vandaag door bijzonder veel mensen bijgewoond. Naast zijn familie en zijn vele vrien den en bekenden waren o.a. aanwezig namens het Konink lijk Huis mr. H.A.M.T. Kolf schoten (kamerheer in buiten gewone dienst), mgr. A.J. Si- monis (bisschop van Rotter dam), mr. M. Vrolijk, (com missaris van de Koningin in Zuid-Holland), F. Schols (bur gemeester van Den Haag), vrijwel het voltallige kabinet, de voorzitters en leden van Eerste en Tweede Kamer, oud-ministers, -staatssecreta rissen en -kamerleden, verte genwoordigers van politieke partijen en leden van de Raad van State. De mis werd opgedragen door aalmoezenier Frans Sampers uit Maas tricht, een vriend van minis ter Peijnenburg. A* .vp*- <?po advertenties 500 m2 tuinmeubelen en motormaaiers staat in Roelofarendsveen voor u opgesteld. Als u kwa liteit, ruime keus en de be tere merken zoekt, kom dan' a.s. vrijdag en zaterdag even kijken bij: Tuinbouw- en Hobby-artikelen - Jan v. d. Meer B.V. Telefoon 01713-9008 Noordelnde 45 ROELOFARENDSVEEN Geen krant ontvan gen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122244 en per spe ciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. UTRECHT (ANP) - Bij het Nederlandse VN-detachement in Zuid-Libanon be staan grote problemen met betrekking tot .de communicatie met Nederland, het verlof in Israël, de VN-toelage, de huis vesting en de taakvervulling. Dit meldt de Facom, de Federatie van Algemeen Christelijke Organisaties van Militairen, op basis van uiterst moei lijk verkregen berichten van de verte genwoordigers van deze vakbond in Zuid-Libanon. De Facom hoopte vandaag met staatssecretaris Van Lent van defen sie over deze zaken te kunnen praten. Ondermeer zullen de „nogal gebrekkige" verlofmogelijkheden in Israël worden be sproken. Ook de tamelijk povere VN-toe lage van zes tot acht dollar en de nog steeds niet erg riante huisvesting zullen aan de orde komen, alsmede het tekort aan mensen voor het patrouille-lopen, dat ondanks het zenden van een aanvul lende eenheid van een kleine vijftig man nog steeds zou bestaan. Volgens het ministerie van defensie is de communicatie tussen Nederland en de militairen nogal" moeilijk door een sta king van de Israëlische PTT. De Neder landse PTT zal met Israël contact opne men om te bevorderen dat de Neder landse post zo snel mogelijk wordt door gestuurd. Wat" betreft de toelage zegt „defensie" dat deze voorlopig is vastge steld en dat er ruimte is voor aanpassin gen. (Zie voor de thuiskomst van de gewonde VN-militair Hoekstra pagina 7).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1