Onverantwoorde risico's bij bouw kerncentrale Situatie werknemers scheepsbouw zorgelijk Menten kan toch worden vervolgd Gasbel centrale geslonken Staking in Engeland treft musea, luchtverkeer en ministeries NEDERLANDER WEES GENERAL ELECTRIC OP FOUTEN Zuster uit Den Haag in Oeganda gesneuveld £eicUe (2owta/nt Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 3 april Edward en mrs. Simp son „Edward en mrs. Simpson", zevendelige serie over het le ven van koning Edward VIII en de Amerikaanse mevrouw Wallis Simpson op Ned.II om 20.27 uur. De ombudsman over psychosomatische patiën ten. Om 22.12 uur VARA-visie over Harrisburg. Ned.I om 20.50 uur Tijdsein over kernenergie. 1979,69e jaargang no. 21314 Enkele buien Wisselend bewolkt met enkele regen- of hagelbuien, mogelijk vergezeld van onweer. Matige zuidwesten wind. Middagtem- peraturen ongeveer 8 graden. Morgen zon: 7.12-20.16. Schev. hoogw.: 8.09 en 20.36. Laagw.: 3.58 en 16.18. Teleurgestelde Britse schoolkinderen, die van elders waren gekomen om Londen te bezichtigen staan voor de vanwege de staking gesloten hekken van de Tower. LONDEN (AP/ANP/UPI) Ongeveer een half miljoen Britse ambtenaren zijn gisteren in staking gegaan met inbegrip van de assistentverkeersleiders. Dit laatste had als gevolg, dat het luchtverkeer tussen Schiphol alsmede Zestienhoven naar Brit se bestemmingen ernstige vertragingen opliepen De KLM moest met name twee retourvluchten van Zestienho ven naar Londen en twee retourvluchten van Schiphol naar de Britse hoofdstad annuleren. Drie uitgaande KLM-vluchten naar de VS kregen urenlange vertraging evenals een vlucht naar Curacao. De verkeersleiders hebben vandaag hun werk hervat. De ongeveer 500.000 Britse ambtenaren eisen een hoger salaris en om dit te onderstrepen gingen zij 24 uur in staking. Dit had, behalve voor het luchtverkeer, gevolgen voor de rech-i tbanken, de musea en zelfs voor het Buckinghampaleis. Konin gin Elizabeth had er overigens geen last van, want zij verbleef in Windsor Castle. Ook de Britse Munt had van de staking te lijden, evenals de ministeries, aangezien er geen koeriersdiensten werden ver richt. Zelfs de „Beafeaters", de kleurrijke wachters van de To wer legden er het bijltje bij neer. Alleen „ravenmeester" Jim Wilmington moest doorgaan met het voederen van de raven, omdat de legende nu eenmal zegt, dat Groot-Brittannië ten on der zal gaan, als de raven van de Tower het loodje leggen. De smokkelaars hadden gisteren een goede dag, want ook de douane liet het 24 uur voor gezien. Giraffe geboren In het Ncorder- dierenpark in Emmen is zon dagochtend een giraffe ge boren. Het kwam nogal onverwacht want zo te zien was de moeder niet drachtig. De moeder wil de kleine Wille- mijntje niet en dus moet ze gevoerd wor den. Ze krijgt anderhalve liter melk per dag en die wordt haar toege diend door me vrouw Rensen (adj. directrice) en de heer Scheve, de ver zorger van het park. BISSCHOP SIMONIS IN TELEGRAM AAN REGERING: ROTTERDAM (ANP) Bisschop Simonis van Rotterdam deelt de grote bezorgdheid van de bedrijfspastores over de psychische en geestelijke malaise onder de werknemers in de scheepsbouw, die zich door een mogelijk ontslag bedreigd voelen. De bisschop heeft het kabinetVan Agt in een tele gram van deze grote bezorgdheid op de hoogte gesteld. Met de crisis in het Rijn—Schelde—Verolme concern worden de arbeidsplaatsen van 6.000 werknemers bedreigd. Het kabinet zal pas over enkele weken een beslissing nemen over moge lijk overheidssteun aan het concern. „Een gevoel van machteloosheid en moedeloosheid werkt bij de werknemers een gebrek aan arbeidsmotivatie in de hand", aldus de bedrijfspastores. Volgens hen moet bij het zoeken naar een oplossing van de problemen in de scheepsbouw niet alleen gekeken worden naar de financieel-economische kant, maar moet vooral rekening worden gehouden met de menselij ke aspecten. Bisschop Simonis onderstreept dit met zijn tele gram aan het kabinet—Van Agt, waarin hij onder meer schrijft: „ik maak mij tot tolk van de pastorale zorg van het bedrijfsapostolaat in het bisdom Rotterdam en wens U vin dingrijkheid en wijsheid toe." De Industriebonden NW/NKV zijn diep teleurgesteld dat de regering haar beslissing over steun aan de scheepsbouw heeft uitgesteld. Zij hebben de regering gewaarschuwd tegen de stij gende spanning onder de werknemers van RijnSchelde—Ver- oJjXne DEN HAAG De BI a ri cum se kunsthande laar Pieter Menten (79) kan vervolgd worden voor oorlogsmisdrijven die hij in 1941 in Po len heeft begaan. Tot deze conclusie kwam vanmorgen de advocaat bij de Hoge Raad prof. mr. J.Remmelink tijdens zijn cassatiebe roep van de officier van justitie. Dat beroep was door de Hoge Raad aangetekend tegen het vonnis van de bijzondere strafkamer van de Haagse rechtbank. Deze had de officier niet ontvankelijk verklaard -in zijn vervol van het vonnis van de bijzondere strafkamer van de Haagse rechtbank en verwijzing van de zaak naar de bijzondere strafkamer van de Rotterdamse rechtbank om haar opnieuw te berechten. Menten werd tijdens de zitting vertegenwoordigd door zijn raadsman mr. L van Heijningen. (Van één onzer verslaggevers) MUSSEL Om de kosten te drukken zijn er door het Ameri kaanse concern General Electric bij de bouw van kerncentrales zoals bij de Amerikaanse stad Harrisburg onverantwoorde risi co's genomen. Dat beweert het voormalige hoofd van de ontwik kelingsafdeling van dit bedrijf, de heer J.A. Boerrigter (44) uit het Groningse Mussel. De heer Boerrigter zegt er niet over verbaasd te zijn dat de reac tor in de centrale bij Harrisburg is gaan lekken. „Ook bij de ande re centrales die ontworpen zijn door General Electric gaat dit ge beuren". Na een carrière in de pe- tro-chemische industrie, bij onder meer Mobil Oil, was de heer Boer rigter acht jaar in dienst van Ge neral Electric. Als hoofd van de ontwikkelingsafdeling had hij di- rekt te maken met de ontwikke ling van kerncentrales, die uitge rust werden met drukwaterreacto- ren. De oorzaak van de problemen in Harrisburg is volgens hem een de fect van een afsluitklep. Dat ven tiel moet gaan werken als er in het reactorvat een te hoge druk ontstaat De stoom naar de turbi ne moet dan afgeblazen worden. De stoomleidingen hebben volgens de heer Boerrigter een doorsnede van 60 centimeter. De afsluitklep heeft een diameter van 25 centi meter. Voor het ventiel is evenwel een vernauwing in de buis aange bracht. „Dat is een verschrikkelij ke constructiefout De veiligheids klep sluit daardoor niet meer bij een te hoge druk. In een paar mi nuten verslijt de klep zijn levens duur van 40 jaar", aldus de heer Boerrigter. Het voormalige hoofd van de ont werpafdeling heeft de directie van General Electric naar zijn zeggen verschillende keren op deze fout gewezen. „Men trok zich evenwel niets aan van mijn opmerkingen". Hij wilde dat de vernauwing uit de stoomleiding gehaald werd. Dit zou tot gevolg hebben dat de be tonnen koepel om de reactor zo'n 30 centimeter groter moest wor den. Dat voorstel werd door de di rectie van de hand gewezen omdat de kosten daarvan te hoog waren. „Ik heb ze toen al gewaarschuwd dat dit mensenlevens gaat kosten en het ziet er naar uit dat ik ge lijk krijg", aldus de heer Boerrig ter. Dit incident was voor hem aanleiding om het bedrijf te verla ten, nadat eerder zijn directie an dere waarschuwingen in de wind had geslagen. In 1972 kapte hij met General Electric en kwam ge desillusioneerd terug naar Neder land. Hij is thans beeldend kun stenaar. „Ik ben een van de men sen die de grote stap terug heb ben gedaan. Het had geen zin des tijds om te protesteren. Hier in Nederland weet men niet wat „het grote geld" inhoudt. Een gigant als General Electric houdt nie mand tegen. Ik was er bang van geworden, omdat ze een kern krachtcentrale met evenveel ge mak aanpakten als bijvoorbeeld een suiker raffinaderij. HARRISBURG (UPI/AP) De gevaarlijke gasbel in de kerncen trale van Harrisburg (in de Ame rikaanse staat Pennsylvania aan de Amerikaanse Atlantische kust) is „aanzienlijk kleiner" geworden, zo hebben functionarissen van de centrale meegedeeld. Hierdoor is de vrees voor een explosie in de centrale ook afgenomen. De gas belbestaande uit zuurstof, water stof en xenon, verhinderde de koeling van het reactorvat. Ook het stralingsniveau buiten de re actor en de temperatuur binnen de reactor zouden afgenomen zijn. De Amerikaanse regering heeft gisteren inspectie gelast van alle zeven kernreactoren die van het zelfde type zijn als die in Harris burg. Bij slechts 31 van de 72 kernreactoren in de Verenigde Staten zijn inspecteurs in vaste dienst De centrale van Harrisburg is ge ïnstalleerd door de firma Babcock en Wilcox, die ook verscheidene andere centrales hebben gebouwd naar bestaande ontwerpen. De „Unie van bezorgde wetenschap pers" in de Verenigde Staten, waarbij 17.000 wetenschappers zijn aangesloten, heeft stillegging van al deze centrales geëist, omdat herhaaldelijk mankementen aan de koelsystemen zijn voorgeko men. De NRC, het namens de re gering toezicht houdende lichaam voor de kernenergie, wordt door deze wetenschappers ervan be schuldigd informatie over de man kementen achter te houden. Bij een brand in een bejaar dentehuis in Farmington in de Amerikaanse staat Missouri zijn tenminste 26 mensen om gekomen. Er bevonden zich 36 bejaarden en een nach twaker in het tehuis toen de brand uitbrak. De meeste slachtoffers zijn omgekomen door rookver giftiging. Op de foto: brand weerlieden zoe ken in de ro kende puinho pen naar stof felijke resten. Koffie wordt goedkoper AMSTERDAM De koffieprijzen gaat mor gen opnieuw omlaag, veraiërend van 8 cent voor de goedkopere soorten tot 14 cent voor de duurdere soor ten per pak van 250 gram. De adviesprijs van de hoofdsoorten wordt nu 3,62, zo heeft de Vereniging van Nederlandse Kof- fiebranders en Thee pakkers bekendge maakt Deze derde prijsverla ging voor koffie in 1979 is het gevolg van de ontwikkelingen op de wereldmarkt. KITOVU Zuster Agnes Delfgauw (54) uit Den Haag is 10 maart omgekomen bij een bombardement op het klooster der Trappistinnen in Butende in Oegan da. Ze werd door een scherf getroffen en overleed enkele uren later. Butende ligt in het gebied van Masaka, dat in handen is van de troepen uit Tan zania en Oegandese opstandelingen. Zes andere zusters, Nederlandse en Oegande se, zijn gevlucht naar de missiepost van Kitovu, waar zij ongedeerd zijn aangeko men. Het klooster der Trappistinnen werd in de zestiger jaren gebouwd. Het is nu ernstig geschadigd. De zusters leid den er een contemplatief leven. Zij voor zagen in haar eigen onderhoud door landbouw. Zuster Agnes was in 1943 toegetreden tot de orde. Tot 1954 verblijf zij in een klooster in Berkel-Enschot bij Tilburg, daarna tot 1973 in een nieuw klooster van de orde in de Elzas. In 1973 werd een jeugddroom van haar werkelijk en mocht zij vertrekken naar Oeganda. Auto rijdt in Rij nsburgersingel LEIDEN Een 18-jarige inwoner van Leiden is vannacht met zijn auto in het water van de Rijnsburgersingel bij molen De Valk gereden. De jongeman, die onder invloed verkeerde, was geslipt Hij slaagde erin bijtijds uit de zinkende auto te komen. De politie heeft de automobilist voor verhoor meegenomen naar het bu reau. De brandweer heeft de auto, die onherstelbaar bescha digd was, uit het water getakeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1