Vandaag poging BÉ kerncentrale te redden Leg haringvangst een jaar stil FNV: CAO-OVERLEG ANDERS AANPAKKEN Vier doden in weekendverkeer VAN DER STEE: MINISTER PEIJNENBURG (51) OVERLEDEN Dodelijk ongeval in Oude Wetering £eidae6amant Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 2 april 1979,69e jaargang no. 21313 Showroom „Showroom" met de Ome Joop Verkiezing op Ned.n om 21.20 uur. Om 22.20 uur Hier en nu over jeugdcriminaliteit Ned.I om 20.40 uur documen taire „Een vrouw als chef' en om 21.55 uur „De Saint". Weersverwachting van het KNMI tot maandagavond, op gemaakt zondagavond 23.15 uur. Enkele buien. Wisselend bewolkt met enkele buien. Middagtemperaturen ongeveer 9 graden. Matige zuidwestenwind. HILVERSUM (ANP) Minis ter Van der Stee van Land bouw en Visserij vindt het voor de toekomst van de ha ringstand in de Noordzee noodzakelijk dat het vangen van haring maar eens één jaar totaal verboden moet worden. Hij zei dit zaterdag voor het VAR A-radiopro gramma „In de Rooie Haan". De vangstbeperkingen zijn volgens Van der Stee overi gens wel al van nut geweest, want de Noordzee bevat thans weer een paar duizend ton haring meer dan twee tot drie jaar geleden. Eind april komt vermoedelijk een nieuw advies van de biologen uit, die waarschijnlijk zullen zeg gen dat er weer op beschei den schaal mag worden gevist op haring. Volgend jaar kun nen we dan weer zij het op beperkte schaal, naar haring gaan vissen, zo was de ver wachting van Van der Stee. Volgens hem worden vangst- quoteringen echter in belang rijke mate ontdoken. Er wordt zelfs twee keer zoveel aangevoerd als is toegestaan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gistermorgen is in het Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam na een korte ziekte op 51-jarige leeftijd overleden drs. M. W. J. M. Peijnenburg, minister voor wetenschapsbe leid, persoonlijk adviseur van premier van Agt in sociaal-eco nomische aangelegenheden. De overledene was oud-secetaris van de katholieke werk gevers, oud-Tweede Kamerlid voor de KVP en daarna het CDA, tijdens de kabinetsformatie in 1977 de belangrijkste advi seur van de CDA—onderhandelaar Van Agt met de toenmalige formateur Den Uyl. De overledene, die een vrouw, een dochter en een zoon achter laat, zal donderdag aanstaande om 14.00 op de bgraafplaats Kerkhoflaan te Den Haag ter aarde worden besteld. Hieraan voorafgaande is er een plechtige uitvaartdienst in de kerk van Sint Paschalis Wasssenaarseweg te Den Haag. Morgen om half tien wordt op het ministerie van Onderwijs een herdeking- sdienst gehouden. w Rosalynn Carter. Jimmy Carter en de gouverneur van Pennsylvanië Dick Thom- burgh bij hun bezoek aan het door de kernramp getroffen Middletown. Hun voe ten zijn met een beschermende stof omwikkeld. WASHINGTON (TJPI/Rtr) - Van daag zal in de defecte kerncentrale van Harris burg in de oostelijke Amrikaanse staat Pennsylvania een poging worden gedaan de radioac tieve gasbel te laten ontsnappen die verhindert dat koelwater tot de hete kern van de reactor wordt toe gevoerd. Er is een speciaal vat naar Harrisburg onderweg om het gas mengsel op te vangen, een karwei waarvoor men een speciaal gepro grammeerde robot „Herman" wil gebruiken. Als de operatie niet slaagt, dan wordt waarschijnlijk tot evacuatie (in het uiterste geval van ruim 600.000 mensen) besloten, om dat het risico van een explosie te groot zou kunnen worden. Die eva cuatie zou dan plaats vinden met particuliere auto's, schoolbussen en treinen. Op 160 kilometer van Har risburg worden opvangcentra inge richt. Terwijl duizenden mensen uit de omgeving van de kerncentrale naar veiliger oorden vluchtten, heeft pre sident Carter gisteren tot kalmte op geroepen. In een korte toespraak tot de 600 inwoners van het dorpje Mid- deltown in de directe omgeving van de lekkende kerncentrale, zei Carter dat een evacuatie in de komende dagen niet uitgesloten is, maar dat die als „een zuivere voorzorgsmaa tregel" zou moeten worden be schouwd. Gouverneur Brown van Californië, een erkend tegenstander van kernenergie, heeft inmiddels de sluiting bevolen van de centrale van Sacramento, een kerncentrale van hetzelfde type als die van Harris burg. .President Carter bracht met zijn echtgenote gisteren een bezoek aan de centrale. Het gezelschap kreeg gele plastic laarzen aangemeten en kleine stralingsmeters opgespeld. Carter, die een opleiding in kernfy sica heeft gehad, bracht tien minu ten in de controlekamer van de een- Evacuatieplan Harrisburg klaar trale door, op ongeveer dertig meter van de reactor die de problemen veroorzaakt. Twee technici met gei gertellers vergezelden hem en zeiden dat de straling in de ruimte een te verwaarlozen hoeveelheid was. Het voornaamste probleem geduren de het afgelopen weekeinde was de blokkade van het koelsysteem door een gasbel. Hierdoor zou oververhit ting kunnen optreden, die zou kun nen leiden tot het smelten van het beschermende hitteschild van de re actor, waardoor de radioactiviteit zich ongehinderd zou kunnen ver spreiden. Het verwijderen van de gasbel op zichzelf ook al explo sief brengt echter ook het risico van het vrijkomen van een grote hoeveelheid radioactiviteit met zich mee. Ook in het koelwater van de centrale zijn radioactieve elementen gevonden: cesium-137 en strontium- 90, stoffen met een „lange levens duur". Meerjarenplan is harde noodzaak BEEKBERKEN Voorzitter Leo Brouwer van de bouwbonden FNV vindt dat de cao onderhandelingen op een andere manier moe ten worden gevoerd zodat de vakbonden planmatiger kunnen werken en hun onderlin ge coördinatie kunnen versterken. Wat betreft de arbeidstijdverkorting moet de FNV een meerjarenplan ontwikkelen met een duidelijk einddoel. Gemikt zou moeten worden op een kortere werkweek van 35 uur en vervroegd uittreden op 60-jarige leeftijd in 198iT aldus Brouwer vanmiddag op een bondsvergadering in Beekbergen De onderhandelingen over dat meerjarenplan moeten op centraal niveau worden gevoerd tussen de centrale organisaties van werk gevers en werknemers met eventueel de rege ring als derde gesprekspartner. Een duidelijk afgebakend meerjarenplan heeft volgens Brou wer grote voordelen: op de eerste plaats kan er door alle betrokkenen tijdig en op een lan gere termijn mee erkening worden gehouden. Bovendien kunnen jaarlijks terugkerende langdurige conflicten over de kwestie van ar beidstijdverkorting worden voorkomen. Hoe eerder een meerjarenplan voor het onvermijd bare probleem van de arbeidstijdverkorting tot stand kan worden gebracht hoe beter. DEN HAAG Bij verkeersongelukken het afgelopen week einde zijn tenminste vier doden gevallen. Een zesjarige jon gen uit Prinsenbeek overleed afgelopen zaterdag nadat hij plotseling uit de auto van zijn ouders stapte en de weg over stak. Een tegemoet komende personenauto kon hem niet meer ontwijken. Een 2-jarige peuter uit Elburg kwam ten val achter een ach teruitrijdende groenten wagen en kwam om het leven. Een dertienjarige jongen uit Nederweert werd zaterdag gedood toen de landbouwtrekker die hij bestuurde plotseling achter over sloeg, tijdens het rooien van bomen. Een 53-jarige Duitse vrouw kwam zaterdag op de rijkweg 43 van Groningen naar Drachten in botsing met een andere per sonenauto. Zij was op slag dood. Haar negenjarige neefje raakte ernstig gewond. De bestuurder van de tegenligger, een 32-jarige man uit Bogum moest uit zijn auto worden gezaagd en was ernstig gewond aan beide benen. Het ongeluk ontstond door een foute inhaalmanouevre van de Westduitse. OUDE WETERING De 20- jarige L. M. de Rijk uit Lei- muiden is in de vroege zon dagmorgenuren dodelijk ver ongelukt bij een ongeval op de Alkemadelaan in Oude Wetering. Een 19-jarige plaatsgenoot van het slacht offer raakte zwaargewond. De Leimuidenaren reden in een auto op de Alkemadelaan in de richting van de Haar lemmermeer en raakten door een nog onbekende oorzaak op de linkerweghelft. Een te gemoetkomende auto kon hen niet meer ontwijken waarna een frontale botsing volgde. De 20-jarige inwoner van Lei- muiden kwam hierbij om het leven. In de andere auto raakten drie personen lichtge wond. De Leidse brandweer moest drie inzittenden uit de wrakstukken van de auto's bevrijden. De politie van Alkemade vraagt getuigen van het onge val contact op te nemen met het bureau, tel. 01713-9009. -f sssf» -j Patricia Hearst, de dochter van de Amerikaanse krantenmagnaat, is gisteren in San Francisco in het huwelijk getreden met haar voorma lige lijfwacht Bemhard Shaw (33). De 25-jarige Patricia is op 1 februari van dit jaar in San Fran cisco uit de ge vangenis ontsla gen, waar zij een straf van zeven jaar moest uitzit ten wegens deel name aan een gewapende bank roof. Zij was in februari 1974 ont voerd door het „Symbiotische Bevrijdingsfront", maar trad later tot deze organi satie toe. Brits blad: toestand Breznjev verslechterd LONDEN (AFP) Het Brit se blad „Daily Express" schrijft vandaag inlichtingen uit Parijs te hebben volgens welke de toestand van de Sovjet-president en partijlei der Leonid Breznjev de afge lopen twee dagen „ernstig is verslechterd". De artsen die hem verplegen zouden zich hebben verzekerd van de medewerking van col lega's uit de Verenigde Sta ten, Engeland, de Bondsrepu bliek, Zwitserland en Oosten rijk. Het Sovjet-staatshoofd zou aan een ernstige vorm van aderverkalking lijden. Huurster op straat gezet OEGSTGEEST Een 18-jari- ge kamerbewoonster uit de Oegstgeestse Leidsestraatweg is zaterdag op krachtige wijze de huur opgezegd. Zij heeft bij de politie een klacht inge diend tegen haar voormalige huisbaas wegens het vernielen van eigendommen. Na een stevige ruzie met de kamerverhuurder moest het meisje voor het eind van de vorige maand een andere ka mer zoeken. Toen zij op de laatste dag van de maand haar spülletjes kwam halen, bleek de verhuizing al gedeel telijk te zijn geschied. De ij verige huisbaas had namelijk alle bezittingen van het meis je in de tuin gegooid. BOEDAPEST Een van de beste Westduitse zaal* handballers, Joa chim Deckarm, ligt in Boedapest in een ziekenhuis In coma nadat hij afgelopen vrijdag tijdens het Euro pa Cupduel tus sen het Hongaar se Tatabanya en Zijn dub VFL Gummersbach zo ongelukkig ten val kwam dat hij ernstig hersenlet sel opliep. De 25-jarige international onderging een twee uur du rende operatie, die volgens de chirurgen goed is verlo pen. Zij verwijderden een bloedprop uit de hersenen. Deckarm geraakte evenwel in coma en verkeert in le vensgevaar. Vanuit Duitsland heeft een team van medici zich naar Boedapest begeven om assistentie te verlenen bij het trieste ongeval. De Hongaarse artsen zijn van mening dat Deckarms bewusteloosheid nog vele weken kan aanhouden. De trieste gang van Wil Hartog naar het zie kenhuis vanaf het circuit van Zandvoort. Hartogs kans voorbij ZANDVOORT Voor Wil Hartog zijn de uitzichten op de hem toebedachte wereldtitel In de 500 cc-klasse zeer miniem geworden. Hij kwam gisteren In de „op- warmingsronde" voor de races in de 750 cc op het circuit van Zandvort ten val en werd naar het zieken huis in Haarlem vervoerd waar een hersenschudding en een gebroken arm werden geconstateerd. Ooggetuigen verklaarden dat Hartog bij het passeren van een aantal renners bij het Scheivlak waarschijnlijk de macht over zijn machine heeft verloren. Hij ging on deruit. Na het ongeluk werd zijn motor onderzocht. Er werden geen mankementen geconstateerd. Gerrie Mühren komt terug VOLENDAM Gerrie Mühren keert terug naar het oude nest Volendam. Elf jaar geleden vertrok hij naar Ajax om vandaar naar het Spaanse Sevilla te gaan. Gerrie Mühren (33), wiens contract bij Betis Sevilla afloopt, wil zoon Johan in Nederland op de lagere school laten gaan. Hij gaat weer in Volendam wonen, krijgt een baan als vertegenwoordiger bij een grafisch bedrijf en gaat weer bij zijn oude club voetballen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1