SetANGMM Sluit vader Tembo zijn zoon VIP in de armen? Koudegolf veroorzaakt hoge gezinsuitgaven Heftige ruzie onder landbouwministers Beloning van 25.000 gulden voor tips over daders aanslag Kleding „Dikke en dunne99 hadden bruin leven EG-LANDBOUWPRUZEN NOG DRIE MAANDEN ONGEWIJZIGD MATCH NS krijgt halte bij „De Vink" MD Hel Motor huis Ëekt^e <2owwnt rt Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) onnementen. kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 30 maart 1979,69e jaargang no. 21311 DAGBLAD VOÖR ZUID-HOLLAND Winnaars „Winners and loosers", Engels tv-spel op Ned.I om 22.25 uur. Om 21.55 uur film „Andarin- jo" en om 22.50 uur Haagsche kringen over sociaal-economi sche problemen. Ned.II om 22.00 uur Brand punt over eroscentrum en om 22.35 uur Herman van Veen. Vrij koud Veel bewolking en perioden met regen of motregen. Matige tot vrij krachtige noordoosten wind. Middagtemperaturen van 5 tot 8 graden. Morgen zon op 6.19, onder 19.11. Hoogw. 5.12 en 17.33. Laagw. 0.59 en 13.29. Goederen kind liefdevol bijeen MEK EXPERIMENT BU VASSENAARS DIERENPARK (Van een onzer verslaggevers) VASSEN AAR Het Wassenaarse Dierenpark staat zondag instaande voor een grote krachtproef. Rond de klok van één ur 's middags zal worden geprobeerd om de apen Linda en 'embo, de moeder en vader van het onlangs in bet diereu- ark geboren en door onze krant geadopteerde aapje VIP, Iet elkaar te herenigen. Dit gebeurt in een speciale ver armde kooi die, door zijn afmetingen, op bet parkeerterrein oor bet dierenpark wordt neergezet De hereniging zal door en aantal bekende biologen op de voet worden gevolgd. Zij ijn er vooral benieuwd naar of vader Tembo zijn zoontje TP accepteert. Voorzover bekend, is het de eerste maal dat Den probeert twee ouder-apen, die doorgaans direct nadat bij Ie moeder de zwangerschap is geconstateerd worden gescbei- fen, weer bij elkaar te brengen. Iet grootste probleem wordt de twee apen in dezelfde kooi e krijgen. Zoals bekend woont vader Tembo in de Amster damse dierentuin Artis. Daar wordt hij 's morgens in een peciale reiskooi gedaan, die door een grote vrachtwagen, via de A4, naar Wassenaar wordt gebracht. Met dezelfde wagen wordt ook de grote speciale kooi vervoerd, waarin de beide ouders moeten worden herenigd. Deze wordt, kort na aan- omst, op een afgescheiden deel van het parkeerterrein opge ef. Daarna worden aan beide einden van deze langwerpige looi' de bokken van Tembo en Linda geplaatst en geopend. Voor het geval dat de hereniging niet het liefdevolle kank er beeft, dat men er van verwacht, staan langs de hele leng te van de kooi helpers klaar, om de dieren door middel van waterslangen en ijzeren platen van elkaar te kunnen schei den. Of de dieren, wanneer de hereniging succesvol is, bij el kaar in de kooi in bet Wassenaarse apenhuis mogen blijven, is nog met bekend. Die beslissing wordt pas op bet laatste moment genomen. Als bet niet anders kan, worden de dieren weer in hun bokken teruggedreven. Tembo wordt dan weer, met de speciale kooi, naar Amsterdam vervoerd. Of dan in de nabije toekomst een tweede poging wordt ondernomen, la nog niet besloten. Het gehele gebeuren wordt, vanaf bet ver trek van Tembo uit Artis tot en met de te verwachten here niging in Wassenaar door een televisieploeg gevolgd. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Door de abnor male koude van de afgelopen winter hebben de Nederlandse gezinnen met elkaar voor 380 miljoen gulden méér aan gas moeten verbruiken, dan in nor male winterperioden het geval was. Een groot aantal gezinnen heeft als gevolg daarvan een aanzienlijk hogere gasrekening gekregen, die varieerde van om en nabij honderd tot hier en daar zelfs duizend gulden. Een aantal gemeenten heeft de parti culiere afnemers de gelegenheid gegeven dit méérbedrag aan gasgebruik gespreid te betalen. Andere gemeenten zijn daartoe nog niet bereid gevonden. Niet alleen de gezinsverbrui kers, maar ook en vooral vele tuinders staan voor aanzienlij ke hogere gasuitgaven dan in voorgaande winters. Het zijn soms bedragen die er niet om liegen. Verschillende tuinders dreigen daardoor in moeilijk heden te komen, wanneer zij hun rekening niet gespreid mogen voldoen. Dit is voor de socialistische kamerleden Lan- gedijk en EpemaBrugman aanleiding geworden in schrif telijke vragen de ministers van economische zaken en van landbouw dringend te verzoeken de mogelijkheid tot een gespreide betaling door tuinders zo snel mogelijk te openen. Volgens de exploitanten van de energiebedrijven is gemid deld per méérgezinswoning 70 gulden in de strenge winter periode méér aan gasa be taald en per vrijstaande wo ning gemiddeld 140 gulden méér. Het landelijk gemiddel de zou 95 gulden méér bedra gen. Gebleken is echter dat het méérbedrag per woning zo sterk uiteenloopt, dat de landelijke gemiddelden in dit verband niets betekenen. Daarom dringen diverse orga nisaties van consumenten- en huurdersbelangen aan op ge spreide voorschotnota's voor de betaling van het noodzake lijk geworden veel hoger gas verbruik. Want, aldus deze or ganisaties, de extra gasreke ning is slechts een deel van de extra hoge gezinskosten als gevolg van de abnormale winter. „Denk maar aan al die mensen, die toen uitgevro- ren zijn". Een race op de befaamde Engel se renbaan Ain- tree levert vrijwel altijd valpartijen op, waarbij zowel paard als berijder nog wel eens ge wond raakt. Dat bleef jockey Tom McGivern giste ren bespaard, hoewel hij met zijn viervoeter Colleen Rhu een zeer spectaculaire duikeling maakte. De tuimeling be tekende wel met een het einde van de aspiraties van man en paard, die op het moment van het incident op een leidende plaats lagen in de koers, die werd gewonnen door Artie Ale. SEATTLE (Rtr) Twee Amerikaanse jongens met de bijnamen Laurel en Hardy hebben 51 vliegreizen gemaakt, elf Amerikaanse steden bezoch t en gelogeerd in de beste hotels. De jongens aten soms tien keer per dag, waarbij „Hardy" zich uiteraard het meest te goed deed. Het bruine leven van het tweetal is nu ten einde. De magere helft, 19 jaar oud, zit wegens valsheid in geschrifte en diefstal in het huis van bewaring *e Seattle. „Hardy", 15 jaar oud, is opgeborgen in een tehuis voor jeugdige misdadigers in afwachting van een bezoek aan de kinderrechter. .Jlardy" werd door de politie beschreven als een genie. Hij had de gewoonte, staande in rijen in stationsgebouwen en in restaurants, over de schouder van de man voor hem te kijken en het nummer van diens kredietkaart te onthouden. Vervolgens belde hij met veranderde stem een hotel op om reserveringen te maken voor „mijn zoon en zijn vriend". Hij gaf dan het n ummer van zijn kredietkaart en deelde mee da t hij bij het hotel zou aankomen voordat de jongens zouden vertrekken. De jongens kwamen dan zoals afgesproken en deden zich te goed, en als de receptie haar twijfels had en het opgegeven nummer controleerde, bleek dit niet voor te komen op de zwarte lijst. De jongens verlieten de hotels weer voordat„vader" arriveerde, maarniet voor eerst elders een kamer te hebben besproken. DEN HAAG De hoofdoffi cier van Justitie van het ar rondissement Den Haag heeft een beloning van 25.000 gul den in het vooruitzicht ge steld voor tips die kunnen leiden tot vaststelling van de identiteit en/of de aanhou ding van de daders van de aanslag vorige week donder dag op de Britse ambassa deur in Den Haag en diens huisbediende. De Haagse politie heeft aan de hand van zes getuigen verklaringen de compsitiefo- to's en de signalementen kun nen samenstellen van de twee mogelijke dadérs van de aan slag. De man die geschoten heeft op de ambassadeur is tussen 30 en 40 jaar oud, lang 180 cm tot 185 cm en heeft ge dekt donker haar. Hij heeft een slank postuur en droeg een bril zoals weergegeven op de foto. Hij was gekleed in een donker kostuum en droeg donkere schoenen. Verdachte nummer 2 is tus sen 40 en 50 jaar oud, heeft een lengte van 170 cm tot 175 cm, en kort grijs/rossig haar. Verder heeft hij grote bakke baarden overgaande in een snor van eveneens grijs/rossig haar. Hij heeft een fors pos tuur. Deze man droeg zwarte schoenen met dikke, lichtkleu rige spekzolen, alsmede een geruite pet zonder pompoen. Beide mannen zagen er ver- zxorgd uit BRUSSEL De negen EG-ministers van landbouw hebben vanmorgen vroeg besloten de landbouwprijzen voor het nieuwe seizoen pas over drie maanden vast te stellen. De geldende prijsafspraken zijn hiermee verlengd. Aan dit besluit is een felle ruzie voorafgegaan tussen de Britse minis ter Silkin en zijn acht EG-collega's. Het dispuut liep zo hoog dat minister Van der Stee zijn Britse collega een „abject individu" noemde en daar in een adem aan toevoegde dat hij de Britse landbouwpolitiek als „kapita listisch van de hand wees". Silkin had in het landurige beraad verklaard elke verhoging van de land bouwprijzen op te vatten als „een cy nische, ja, minachtende daad jegens niet alleen het Verenigd Koninkrijk, maar ook jegens de overgrote meer derheid van de Europese bevolking." Londen wenst de landbouwprijzen voor een aantal jaren in de ijskast te zetten. De acht overige EG-landen zijn in meerderheid voor een bescheiden prijsronde van twee procent. De acht collega's van minister Silkin zeiden na afloop van het beraad dat men met het uitstel van drie maanden heeft gekozen voor het haalbare, aan gezien er van de Britten in deze ver- taezingsperiode (de Britten gaan zoals bekend op 3 mei a.s. naar de stembus voor het kiezen van een nieuw parle ment) toch niéts te verwachten is. ADVERTENTIE. DRIVE-IN DISCOTHEEK 21.00 uur 't CAMPHUYS Rhijngeesterstraatweg 43 (achter R.K.-Kerk). DEURNE In het Brabantse Deurne is de tempex dakiso latie van 120 huizen voor een deel weggepikt door vogels. Een woordvoerder van de be trokken woningbouwvereni ging zegt nog geen idee te hebben hoe dit probleem kan worden opgelost De huizen zijn drie jaar oud. De vogels hebben onder de eerst pannenrij het tempex al helemaal weggevreten en zijn op sommige plaatsen nog ver der doorgedrongen. Nu Leiden in Stevenshof gaat bouwen VOORSCHOTEN/LEIDEN De gemeentebesturen van Voorschoten en Leiden heb ben erg snel een positieve re actie gekregen op de brief, die zij gisterochtend aan de NS en minister Tuynman van Verkeer en Waterstaat heb ben aangeboden, en waarin zij vroegen om een snelle aanleg van het station „De Vink", op de grens tussen de twee gemeenten. Zowel de minister als de NS hebben toegezegd dat het nieuwe sta tion aan de spoorlijn Den Haag/Leiden mag worden ge bouwd. Doorslaggevend bij de beslis sing van het ministerie en de Spoorwegen was de beslissing van de Leidse gemeenteraad, om in de Stevenshofjespolder huizen te gaan bouwen. Het bebouwen van deze polder was zowel voor het ministerie als de NS dé voorwaarde, om een nieuw station te kunnen bouwen aangezien hierdoor het reizigers-potentieel vol doende is om een dergelijke halte te rechtvaardigen. Voor de NS geldt momenteel nog als enige voorwaarde, dat er snel een bestemmingsplan voor de Stevenhofjespolder moet worden opgesteld. De bouw zal, volgens de ver wachting van de NS, weinig problemen opleveren. De bouw gaat meer dan drie jaar duren. k, ADVERTENTIE Natuurlijk is de inruilprijs van uw huidige auto belangrijk. Nog belangrijker is, dat als u een nieuwe auto koopt, deze later altijd en overal een royale restwaarde garandeert. Kies daarom voor een Opel van Het Motorhuis, Inruil van uw eigen auto tegen reële prijzen voor beide partijen altijd mogelijk. Opel wordt toch zeker niet voor niets al 10 jaar lang in Nederland het meest verkocht! U bent van harte welkom in onze showroom. Leiden, Vondellaan 80, telefoon 071-769313. Voorschoten, Kon. Julianalaan 46, telefoon 01717-2559. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht Man geschept LEIDEN Een 51-jarige Amsterdammer is gistermor-- gen ernstig gewond geraakt toen hij op de Rijndijk door een passerende auto werd ge schept. Het slachtoffer had zijn auto aan de kant van de Rijndijk gezet om aan de overzijde de weg te vragen. Toen hij weer terug naar zijn auto wilde lo pen, zag hij een naderende wagen niet bijtijds en werd geschept. De Amsterdammer is met een beenbreuk, hoofd en hersenletsel en een shock in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. Geen straf als deel 3 is betaald DEN HAAG Volgens mi nister De Ruiter van justitie zal de rechter niet tot straf vervolging over gaan als een automobilist kan aantonen dat hij zijn deel 3 van het kentekenbewijs wel heeft be taald, maar nog niet heeft ontvangen.' Dat antwoordt de minister op schriftelijke veragen van het Tweede Kamerlid De Beer van de WD. Door een sto ring in de computer heeft de toelevering van deel 3 in som mige gevallen vertraging op geleverd. Volgens de minister zijn nu nog slechts 0,3 pro cent van de papieren niet ver stuurd. ADVERTENTIE 500 m2 tuinmeubelen en motormaaiers staat in Roelofarendsveen voor u opgesteld. Als u kwa liteit, ruime keus en de be tere merken zoekt, kom dan a.s. vrijdag en zaterdag even kijken bij: Tuinbouw- en Hobby-artikelen Jan v. d. Meer B.V. Telefoon 01713-9008 Noordeinde 45 ROELOFARENDSVEEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1