Salaris van specialisten en topambtenaren moet omlaag NAHEFFING OP VLIEGTICKETS VANAF 1 MEI m Britten in mei naar de stembus f( Uziet hoort Gamme? overal...!,- Autovakanties? Vrij Uit heeft ze nogvoor t uitzoeken. - tgeluk met r<^ rncentrale venAmerika MATCH KABINET PAKT FORS UIT Minder bezuinigingen gezondheidszorg >eicUe Bowumt Donderdag 29 maart 1979,69e jaargang no. 21310 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Ijapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Idacteur Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) jmenten: kwartaal 43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Beeldspraak „Beeldspraak" met het geloof in de fantasie op Ned.I om 22.20 uur. Om 19.25 uur .Mi nivoetbalshow". Ned.n om 20.40 uur .Muzika le hartewensen" om 21.30 uur film „De man en de beer" en om 22.20 uur Televizier-maga zine over het kind. Koud weer Veel bewolking met nu en dan regen, mogelijk natte sneeuw. Middagtemper a turen omstreeks 6 graden. Matige wind, draaiend naar noors- doost tot noord. Morgen zon op 6.21 onder 19.09 Hoogw.: 4.32 en 16.52 Laagw.: 0.17 en 12.46 5, j Schiphol weigert medewerking (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM De directie van de Nationale luchthaven Schiphol voelt er niets voor om een rol te spelen in de sloot gisteren in een vergade- inning van een na-heffing op ring dat voor alle tickets, die vliegtickets in verband met nu al zijn besteld en betaald, de gestegen olieprijzen. De maar waarmee pas na 1 mei Algemene Nederlandse Vere- wordt gevlogen een extra-hef- niging van Reisbureau's be- fing betaald moet worden. De ANVR is nu van plan de Overwogen werd daarbij om het innen van die heffing aan de balies op Schiphol te laten plaats hebben. zaak af te handelen via de reisbureau's waar de tickets zijn gekocht Alle klant krijgt een briefje thuis, waarin de noodzaak van de heffing en de omvang wordt aangegeven. Om welke toename het gaat is overigens nog niet bekend. Vast staat wel dat de heffing per maand wordt vastgesteld en in juni en juli hoger zal uitvallen dan in mei Tijdens de oliecrisis in 73, gingen de reisbureau's voor het eerst over tot het bereke nen van naheffingen. werknemer van de kerncentrale bij Harrisburg radio-actieve straling wordt onderzocht om na te gaan of hij besmet is NGTON/HARRIS- (AP) Door een on- in de kerncentrale bij sburg in de Amerikaan- Jr Pennsylvania is bliikeliik de reactorkern Ig adigd, waardoor moge- Mm™ -adioactief materiaal in jtmosfeer is terechtgeko- Warr aldus de Amerikaanse r en W( mond rhet ongeluk werd ruim i voornfhalve kilometer van de issing v 1,20 meter dikke muren an de Viven kerncentrale radio- te Ord- actieve straling gemeten, al dus de Amerikaanse Nucleai re Voorschriften Commissie (NRC). volgens Edson Case, plaatsverangend directeur van de afdeling reactorvoorschrif ten van de NRC, is bij me ting vastgesteld dat het stra lingsniveau in het reactorge bouw duizendmaal zo hoog is als normaal. Case zei dat radioactieve gas sen van de kernbrandstof mo gelijk uit de centrale zijn ont snapt. Eerder hadden functio narissen in „Harrisburg laten weten dat alleen stoom met geringe radioactiviteit uit de centrale was gelekt. In Washington konden rege ringsfunctionarissen niet zeg gen of en hoeveel gevaar de bevolking door het ongeluk loopt. Eerder had het energiebedrijf, waartoe de reactor behoort, verklaard dat de isolatie rond de kernbrandstof mogelijk door het ongeluk was bescha digd. De oorzaak van het ongeluk of het precieze verloop van de gebeurtenissen die leidden tot het ontsnappen van radio activiteit konden nog niet worden vastgesteld. De situa tie is ingewikkelder dan het energiebedrijf liet weten, al dus de plaatsvervangend gou verneur van Pennsylvania, William Scranton, die ver klaarde dat radioactieve stroom gedurende meer dan twee uur in de lucht werd vrijgelaten om in de reactor de „potentieel gevaarlijke druk" te doen afnemen. üjetser verdronken 's.GiAAR De 58-jarige J. traat 3$man uit Ter Aar is het vellicht verdronken nadat grotenaet zijn fiets het water ing s gereden, jkantodlachtoffer was eerder op k met bond bij familie op visite t percent. Rond half een stapte id gerrVp zjjn fjets om hujs_ sctie k te keren. Toen hij was gearriveerd werd de fa milie ongerust en begon een zoekactie. Een neef vond het slachtoffer en zijn fiets in het Aarkanaal. De heer Koeleman kon niet zwemmen en raakte vermoe delijk ook nog door de kou bevangen. Hoe hij van de weg heeft kunnen raken is niet bekend. kken 29 lie FNV tegen uitzendbureaus en iedf^N Bijna alle uit- afdeliiPureaus in Leiden zijn van <pcht beplakt met affiches irie, adickers van het FNV. Op den 3»ckers stond te lezen dat termijj uitzendbureaus zorgen hriftelij onevenwichtigheid in de gen dejdsmarkt en dat de uit- TeningL__- - zendkrachten meestal de vuil ste karweitjes krijgen op te knappen. De directies van verschillende bureaus zijn no- are }- rt'dagè"13'1 Schrijvers had een Je da<f*a9 lad, N Je hie*"" mijn j- -ollegj. maar het duurde tot na eer Oranje zijn veldover- naart 1|f jn doelpunten kon uit- ïren jken. imponerend was het niet, Ï\r dat bewaren we misschien r de Polen. ADVERTENTIE 500 m2 tuinmeubelen en motormaaiers staat in Roelofarendsveen voor u opgesteld. Als u kwa liteit, ruime keus en de be tere merken zoekt, kom dan a.s. vrijdag en zaterdag even kijken bij: Tuinbouw- en Hobby-artikelen Jan v. d. Meer B.V. DRIVE-IN DISCOTHEEK 21.00 UUR 't CAMPHUYS Rhljngeesterstraatweg 43 (achter R.K.-kerk) Oegstgeest Callaghan verslagen (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN De Britse minderheidspremier James Callaghan, die het vertrouwensvotum van gisteravond op vernederende wijze verloren heeft met 1 stem, schrijft vandaag de parle mentaire verkiezingen uit. Deze verkiezingen worden op 3 of op 10 mei gehouden. Het ziet er evenwel naar uit, dat de Britse socialisten nog een poging zullen doen om tijd te win nen, door de verkiezingen te verschuiven naar 3 of 10 mei. Labour heeft inderdaad tijd nodig om haar zwaar gehavend imago enigszins op te kalefateren. De harde winter, die geken merkt werd door zware sociale onrust en veel ongemak, zou volgens de meeste opinie-peilingen tot een verpletterende ver kiezingsnederlaag van Labour kunnen leiden. Als het electo raat wraak neemt op Labour, krijgt Groot-Brittannië voor het eerst in zijn geschiedenis een vrouwelijke premier. Nadat Callaghan het Lagerhuis had meegedeeld vandaag de koningin het ontslag van zijn regering te zullen aanbieden en haar te vragen het parlement te ontbinden, verklaarde That cher met kille stem dat haar tegenstander kan rekenen op haar medewerking om lopende zaken zo snel mogelijk af te wikkelen. Zie verder pagina 11 ADVERTENTIE HUUR uw PIANO Brutale roof LEIDEN Een Leidse radio- zaak aan de Breestraat is vannacht op brutale wijze be roofd. De dieven reden met een auto de etalage van de zaak binnen. Hierdoor brach ten zij aanzienlijke schade toe aan het winkelpand. Boven dien werden enige video-re corder ontvreemd. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht g Minister van Aardenne (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De medisch- specialisten in ons land heb ben vorig jaar volgens hun eigen opgave na aftrek van praktijkkosten gemiddeld 217.000 gulden verdiend. Mi nister Van Aardenne (econo mische zaken), die overigens vermoedt dat het opgegeven bedrag te laag is, vindt dit salaris zo'n 23.000 gulden te hoog. Hij schrijft dit in een brief over het prijsbeleid ten aanzien van vrije-beroepsui- toefenaren. Volgende week wordt over deze kwestie in het parlement een eerste ge- dachtenwisseling gehouden. Daarbij komen ook de sala rissen van de topambtenaren aan de orde. Van Aardenne meent dat het inko men van een specialist gelijk zou moeten zijn aan dat van een hoge ambtenaar met een salaris van 113.800 gulden in 1977. Met de kosten voor sociale voorzieningen en een on zekerheidsmarge van vijf procent mee resulteert er dan een norminko men van 173.000 gulden. Maar aange zien de Landelijke Specialistenvereni ging het daarmee niet eens was - er zou te weinig rekening gehouden zijn met pensioenpremies en beroepsrisi co - werd het norminkomen ver hoogd tot 183 000 gulden. Vorig jaar werd het opgetrokken tot 194.000 gul den. Aangezien de gemiddelde specialist daar ruim boven zit, vond de minis ter het niet nodig hem per 1 augus tus 1978 de gevraagde tariefsverho ging van twee procent toe te staan. Mede daardoor zouden de specialis ten gemiddeld zo'n 3200 gulden min der ontvangen hebben dan waarop zij gerekend hadden. Het is te ver wachten, dat deze beroepsgroep ook dit jaar geen tariefsverhoging zal mogen doorvoeren. Ook de salarissen van topambtena ren moeten volgens minister Wiegel (binnenlandse zaken) worden aange- past.De minister rekent tot deze cate gorie topambtenaren de commissaris sen van de koningin en de burge meesters van grote steden: Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en dergelijke steden. De mi nister, die nog niet wil ingaan op de bedragen waaraan hij denkt, komt in ieder geval tegemoet aan het alge meen misnoegen over de zeer hoge salarissen van bedoelde functionaris sen. Volgens de CDA—fractie in de Tweede Kamer heerst dit misnoegen eveneens over de hoge salarissen van wethouders in de grote steden en van leden van gedeputeerde staten. Volgens Wiegel moet er ook een ein de komen aan de situatie, dat ambte naren, die tevens lid zijn van provin ciale staten loon ontvangen, wanneer zij verlof opnemen voor het werk als lid van provinciale staten. Naar schatting is 36 procent van de staten leden ambtenaar. DANKZIJ MEEVALLER VIA KABINET—DEN UYL: Staatssecretaris Veder- Smit. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Dankzij een onver wachte meevaller in de gezondheids zorg hoeft de regering in deze sector voor vermoedelijk 160 miljoen min der aan bezuinigingen door te voe ren dan oorspronkelijk was ge raamd. Een en ander blijkt uit mededelingen van staatssecretaris Veder-Smit (Volksgezondeheid) be stemd voor de Tweede Kamer. Daar in zal tevens worden aangekondigd op welke wijze voor het nog over blijvende tekort van zo'n 60 miljoen gulden kan worden bezuinigd. In het kader van Bestek'81 moest mevrouw Veder aanvankelijk nog voor 220 miljoen aan bezuinigingen doorvoe ren, die in de plaats zouden komen van eerst aangekondigde de eigen bijdrage. De meevaller van ongeveer 160 mil joen gulden is te danken aan het re sultaat van bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidssector die onder verantwoordelijkheid van het kabi net-Den Uyl door staatssecretaris Hendriks en minister Lubbers zijn voorbereid en door het kabinet-Van Agt zijn overgenomen in Bestek '81. Het gaat hierbij om maatregelen ter ombuiging van de collectieve uitga ven, die vooral een doelmatiger ge bruik van voorzieningen tot doel hadden. Zij hadden betrekking op een beperking van de beddencapaci teit in algemene ziekenhuizen en op het afremmen van uitbreiding van specialismen. Ook de geneesmidde lenvoorzieningen vielen onder deze bezuinigingsmaatregel. In 1981 zou een en ander 1,1 miljard hebben moeten opleveren. Blijkens bovenbe doelde brief van staatssecretaris Ve derSmit zal dit aanzienlijk meer zijn. Hierdoor zal zij in veel mindere mate dan aanvankelijk werd ver wacht over moeten gaan tot nieuwe impopulaire maatregelen. ADVERTENTIE Zie achterpagina

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1