Werkgevers: Nederland leeftin schijnwelvaart Val verwacht van regering Callaghan Benzine wellicht twee cent duurder Stenenregen uit de kosmos V 7 ÏIEUWE PRUSSTUGING OUE BEDREIGT ECONOMIE VANAVOND IN BRITS LAGERHUIS onsumenten Kontakt: teveel nitraat in potjes babyvoeding Onderzoek naar toelaten dieren in bejaardenoorden Bedolven onder ruwe olie Bloemencorso gaat door 2Mte(3owa/nt papenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- fcdacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) lementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 28 maart 1979,69e jaargang no. 21309 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Voetbal Rechtstreeks verslag van voet balwedstrijd Nederland Zwitserland op Ned.I om 19.55 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over rol van de kerk in La- tijns-Amerika om 21.00 uur speelfilm „If wishes were hor ses" en om 22.45 uur „Fan tasy Island" Buien Enkele regen- of hagelbuien, maar ook opklaringen. Meest matige wind uit uiteenlopende richtingen. Middagtemperatu- ren ongeveer 8 graden. Mor gen zon 6.2419.07. Schev. hoogw.: 3.53 en 16.10. Laagw.: 11.59. (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN De Volkssterrenwacht Bussloo is op zoek naar getuigen van on verwacht vuurwerk uit de kosmos. Vlammend licht, sissende geluiden en een klap als van twee botsende auto's begeleidden aan de Apeldoornse Elzenlaan een onge wone stenenregen, waar knappe koppen zich nu het hoofd over buigen om de her komst na te vorsen. Margriet van de Veen en Hendrik-Jan Fakkeldij, bewoners van de Elzenlaan: „Het was 's avonds tussen kwart over zeven en half acht. Eerst was er een hoogvlam- mend licht te zien, net alsof er een plas benzine werd aangestoken. Toen we gingen kijken op die plek stonk het enorm naar zwaveldamp en overal dansten vlammet jes op de grond. Er was een vuistgrote steen neergevallen, die eerst gloeide. Na een minuut of twintig konden we die oprapen. Overal in het rond lagen kleine merk waardige steentjes. 'an onze sociaal-economische redac- i) EN HAAG De verhoging van de ieprijzen, waartoe de Opec-landea ster en in Geneève hebben besloten, vert Nederland een schadepost op in vermoedelijk een klein miljard. De verhoging zal ook gevolgen heb ben voor het prijspeil en de economi sche groei in het algemeen. Verwacht wordt dat de verhoging de benzine prijzen uiteindelijk met twee cent zal doen stijgen. Die conclusie kan worden getrokken uit de eerste reacties binnen de Euro pese Gemeenschap en het ministerie van economische zaken. Over de ter mijn waarop de verhoging in Neder land zal doorwerken wil het ministerie, nog geen uitspraak doen. Op het de partement is men met name veront rust over de vrijheid die individuele Öpec-landen op de conferentie is gege ven om later in het jaar hun prijzen onafhankelijk van elkaar verder te verhogen. De situatie wordt daardoor een stuk onoverzichtelijker, aldus een woordvoerder van economische zaken. Kamer wil snel duidelijkheid over nieuwe bezuinigingen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De voortgangsnota over de uitvoering van het ombui gingsplan Bestek '81 heeft zeer ge mengde reacties uitgelokt. Werkgevers en de VVD vinden dat er snel extra ombuigingen moeten komen; het CDA dringt aan op een strakke inkomenspo litiek, en de PvdA vindt dat het kabi- netsbelid nergens op lijkt. 1 Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen concludeert uit de sombere gegevens over de eco nomie dat de welvaart in Nederland duidelijk een schijnwelvaart wordt: de collectieve uitgaven en de particuliere consumptie gaan uit boven de mo gelijkheden, de invoer stijgt, de export hapert, kortom, we geven steeds meer uit dan we verdie nen. De minimale doelstellingen van de regering in Bestek '81 worden niet gehaald als de regering niet snel met ingrijpende aanvullende maatrege len komt, aldus het VNO, dat verkorting van de werkweek in de huidige omstandigheden een ha chelijk avontuur vindt. Ook de middenstandsor ganisatie KNOV noemt het meer dan ooit vereist, dat de overheidsuitgaven verder worden omgebo gen. Het Christelijk Nationaal Vakverbond kan wel in- stemmen met het voornemen van het kabinet het consumptief krediet te beperken, ook al houdt het verstrekken van leningen de consumptie over- jfflBMB—H— Ijrikant wust beschuldiging af eind en daarmee de werkgelegenheid. Betreurd wordt, dat het kabinet weinig oog heeft voor het werkgelegenheid scheppend effect van arbeidstijdverkorting. Van de politieke partijen hebben de regeringspartners CDA en WD de voortgangsno ta positief benaderd. Uiteraard was men be droefd over de slechte economische situatie, maar stabilisatie van een tot voor kort alsmaar toene mende werkloosheid werd toch wel als een ver dienste gezien, evenals het feit dat de Nederland se inflatie beneden bijvoorbeeld het Duitse nive au blijft. De PvdA noemt de inhoud van de rege ringsnota oud nieuws. Op initiatief van Den Uyl heeft de Tweede Kamer gisteren de regering ge vraagd zo snel mogelijk met de aangekondigde concrete voorstellen te komen. Enkele van de maatregelen die de regering giste ren in de voortgangsnota aankondigde: Een vermindering van het aantal trekkers van sociale uitkeringen, waarbij onder meer wordt ge dacht aan vermindering van de uitkering van zwangere vrouwen gedurende de zes weken na de bevalling, als zij toch van plan zijn met wer ken te stoppen. Bovendien moet ziekteverzuim worden tegengegaan; Ambtenaren moeten nog 150 miljoen gulden op hun salarissen inleveren; De noodremprocedure wordt voorbereid ter grootte van een miljard gulden, te verkrijgen door vertraging van de uitgaven en versnelde be lastinginning. VANDEN BOEYNANTS: 36-URIGE WERKWEEK BRUSSEL (ANP) Premier Paul Vanden Boeynants heeft voorgesteld de werkweek in België tot 36 uur te verminderen ter bestrij ding van de werkloosheid. Op het ogenblik wordt in België over het al gemeen veertig uur per week gewerkt Vol gens Vanden Boeynants zou het in 1982 nog maar 36 uur moeten zijn. Op die manier ont staat in het Belgische bedrijfsleven jaarlijks één arbeidsplaats per honderd werknemers, zo heeft hij becijferd. Verwoesting na dambreuk in Zuid-Duitsland Een beeld van de verwoesting die de dambreuk aangericht drie mensen vermist. Ongeveer 300 mensen moesten met heeft in Katzwang bij Neurenberg. Tot dusverre is er een helkopters van de daken gehaal worden. De dambreuk had dode, namelijk een twaalfjarig meisje. Verder worden nog plaats bij het nieuwe Rijn-Maln-Donaukanaal. (Van een onzer verslaggevers) IWLIK Volgens het Konsumen- Kontakt moet er een verbod ko op de verkoop van potjes kinder- ling met spinazie en andijvie. Bij onderzoek trof het Konsumenten takt in potjes spinazie en andij- van Olvarit meer dan viermaal hoeveelheid nitraat(natuurlijk be- ddeel van o.m. groenten) aan, dan de Wereld Gezondheidsorganisatie voor baby's toelaatbaar acht Deze or ganisatie meent, dat in babyvoeding niet meer dan 25 milligram nitraat per 100 gram mag zitten, om baby's te kunnen vrijwaren van het zwaar giftige nitriet. Nitraat kan namelijk worden omgezet in dit gevaarlijk ni triet Nutricia, de fabrikant van Olvarit babyvoeding is echter niet in overtre ding. De Nederlandse overheid stelt namelijk geen eisen aan het nitraatge halte in kindervoeding. Voor wat de door Konsumenten Kontakt omstreden hoeveelheid nitraat in de babyvoeding betreft wijst Nutricia erop, dat in de Nederlandse warenwet geen specifieke eisen ten aanzien van nitraatgehalte van babyvoeding worden gesteld. De vrees van het Konsumenten Kon takt dat nitraat kan worden onmgezet .in voor baby's schadelijk giftig nitriet wijst Nuctricia af. Volgens de praktijk gebeurt dit niet, aldus de fabrikant, 'omdat daarop strenge contróle wordt gehouden. iperlijm h Londense busconducteur f bij het wegrijdan van zijn »an de leuning plakken. UJU6N ££NS EVEN i~n_ie>AAMP o? A ÏSTAM6JA6EJ >n de arme man moest wor- losgezaagd. HKFfS UflM ftoRsr. ligens wel een prima recla- "oor deze ware super lijm. DEN HAAG (ANP) In samenwerking met de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren en de in het Cosbo' verenigde be jaardenorganisaties zal een rapport worden opgesteld over het toelaten van huisdieren bij opname in bejaardenoorden. Dit heeft staatssecretaris Wallis de Vries van CRM geantwoord op schriftelijke vragen van het VVD-Kamerlid Verkerk-Terpstra. Wallis de Vries belooft mevrouw Verkerk dat hij het rapport aan de Kamer zal overleggen, sa men met een model-reglement voor de toela ting van huisdieren. Wallis de Vries is met mevrouw Verkerk van mening dat bejaarden het als een pijnlijke in breuk op hun persoonlijke levenssfeer kunnen ervaren wanneer ze bij opname in een bejaar dentehuis hun huisdier niet kunnen meene men. In zijn antwoord zegt hij dat het kan voorkomen dat in de overeenkomst die de be jaarde bij zijn of haar opname sluit met het tehuis, beperkingen voorkomen ten aanzien van huisdieren omdat meenemen van huisdie ren overlast kan veroorzaken. De staatssecre taris zal zich na overleg met het Cosbo (cen traal orgaan samenwerkende bejaardenorgani saties) en de Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren wenden tot de tehuize- r^'-Panisaties om een- oplossing van het pro- oleei.i van het al dan niet meenemen van huistLeren te bewerkstelligen. Wachten op beslissing commissie Linda Eaton uit lówa City speelt hiér met haar zes maanden oud zoontje Ian. Linda is bij de brandweer en placht haar zoontje naar de kazerne mee te nemen vuor de dagelijkse voedingen. Dat betekende haar ontslag, maar Linda ging in beroep bij de commissie voor burgerrechten en wacht nu op de uitspraak. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gevreesd wordt dat twee, mogelijk drie mensen bedolven zijn geraakt onder ruwe olie in de pompkamer van het schip Texaco Spain in Roosenburg. Door nog onbekende oorzaak begon de pompkamer tegen middernacht vol te lopen met ruwe olie, die vanmorgen ongeveer zes meter hoog stond. Pas als de ruimte is leeggepompt kan worden vastgesteld of het vermoeden juist is. Wie de vermisten zijn was vanmorgen nog niet bekend. (Van onze correspon dent Roger Simons) LONDEN Vrijwel al gemeen wordt aangeno men, dat de conserva tieve oppositie, ge steund door de libera len, de Schotse nationa listen en het grootste deel van de Noordierse afgevaardigden, het ka- binet-Callaghan vana vond zal verslaan met een meerderheid van twee stemmen. Deze voorspelling sluit even wel niet de mogelijk heid uit dat of dat de regering het toch nog haalt met een of twee stemmen meerderheid, als bepaalde lagerhui sleden op het laatste moment anders stem men dan ze oorspronke lijk van plan waren. Gisteren werd de Brit se Labour-premier Cal laghan 67 jaar, maar in zijn omgeving heeft niemand het aange durfd hem niet alleen „nog vele malen na deze", maar ook een overwinning voor zijn minderheidsregering in het vertrouwensvotum van vanavond toe te wensen. De idee, dat nieuwe parle- mentaire verkiezingen voor de eerste maal in de geschiede nis van Groot-Brittannië een vrouw, de leidster van de Conservatieven mevrouw Mar garet Thatcher, aan het be wind zouden kunnen brengen, schrikt nog veel parlementsle den af. Ze zouden dit vooruit zicht liefst zo lang mogelijk uitstellen. De Britse socialis ten geloven trouwens, dat hun kansen op een nieuwe verkie zingsoverwinning, die momen teel bar slecht zijn, zouden kunnen verbeteren door de verkiezingen uit te stellen tot de laatstmogelijke datum, na melijk half oktober. Daar staat evenwel tegenover dat in Groot-Brittannië de so ciale onrust nog lang niet af gelopen is. De regering-Cal- laghan krijgt het meer dan iooit aan de stok met haar ambtenaren, die voor volgen de maandag dreigen met een nationale algemene staking. Zij zijn ook van plan de nieu we socialistische begroting, die op 3 april ingediend zou worden, volkomen in de war te brengen. Bovendien is in de postkantoren van Londen een langzaamaan actie aan de gang, die tot gevolg heeft dat alle poststukken uit binnen- en buitenland, langdurige ver traging oplopen. De nasleep hiervan is voelbaar in heel Groot-Brittannië. LISSE Het corso-comité heeft gisteren definitief de datum van het bloemencorso door de Bollenstreek die dit jaar onder het motto „Lente- kinderen" zal rijden, vastges teld op zaterdag 21 april. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat het corso dit jaar niet door zou gaan omdat er door de extreme koude van deze winter te weinig bloe men voorradig zouden zijn. Het corso-comité verwacht dat er voldoende hyacinten beschikbaar zullen zijn om „Lentekinderen" een waardige opvolger van de 31 voorgaan de corso's te laten zijn. Welis waar zal de bloemenpracht dit jaar niet al te overdadig zijn, maar het comité heeft een aantal aantrekkelijke al ternatieven in petto, die het bloemencorso van de Bollen streek zeer zeker niet zullen misstaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1