Kabinet bindt strijd aan met bedreigingen Bestek '81 Faber (CDA)Van Agt niet weer lij sttrekker Ook industriebond-CNV voelt voor harde acties Kees Manders overleden HONDERDEN AGENTEN MELDEN ZICH VOOR NAMIBIË Leiders van IRA gepakt P .V 9/ Jr <x£// Êeidae (Sowta/nt "X rl Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) onnementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 21 maart 1979,69e jaargang no. 21303 Het zout der aarde Zonnige perioden Eerst nog mistgebieden. Over- igens zonnige perioden en la ter mogelijk een bui. Middag- temperaturen van 5 graden in het Waddengebied tot 11 gra den in Brabant en Limburg. Matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Morgen zon op: 6.40, onder: 18.56, Schev. hoogw.: 8.43 en 21.29, laag: 4.08 en 16.56. „Het zout der aarde", gedra matiseerde documentaire op Ned.I om 20.00 uur. Om 22.20 uur Panoramiek over het Midden-Oosten. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over Jamaica om 20.32 uur nieuwe serie „Bureau Lauen- stadt en om 21.22 uur „Een groot uur U". AMSTERDAM - In het Wilhelmi- nagasthuis in Amsterdam is van ochtend schilder, schrijver en ex- nachtclubeigenaar Kees Manders overleden. Manders stierf aan rug- gemergkanker. Hij werd 65 jaar. Manders begon voor de oorlog als straatzanger en conferencier. Hij trad o.m. op in revue-produkties in Carré. Na de oorlog werd hij nachtclubeigenaar en gold als zo danig als „de keizer van het Thor- beckeplein". Hij schreef een auto biografie en een boek over zijn ontmoetingen met beroemde caba retiers. Zijn schilderijen werden di verse malen tentoongesteld. De laatste jaren trad hij ook op als filmproducent. Hij was de broer van wijlen Tom Manders, die als Dorus grote bekendheid verwierf. 0 Wellicht minder WW voor jongeren 0CAO bejaardentehuizen moet ongedaan gemaakt worden DEN HAAG Het is lente. De zon is, op haar terucb- loebt naar bet noordelijk bal- hond, boven de evenaar aan- [tkomen. Om acht minuten voor half zeven vanochtend bnk het voorjaar officieel wl Althans, op de kalender, wint voor de natuur is 21 maart een even willekeurige ditum als alle andere. x>r de strenge winter wat de kou betreft stond de afgelopen winter op de ze- vénde plaats van deze eeuw en door de kille na sleep in maart is de natuur ongeveer drie weken achter op geraakt, zo zegt weerkun dige Hans de Jong uit Gorre- dijkMaar de narcissen in sommige delen van bet land hebben een geringere achter stand. Vermoedelijk komt dat door broei onder de sneeuw. En zowaar beeft de tjiftjaf op 2 maart in Dordrecht al zijn eerste lied gezongen. Bo vendien vlogen boven Twente en Sail and een paar dagen geleden vijftig kraanvogels over op weg naar het noor den: een voorbode van war mer weer binnen tien dagen, aldus Hans de Jong. Hoewel belangrijk,bieden deze waarnemingen volgens De Jong echter geen houvast voor weersverwachtingen op langere termijn. Voor dat doel zijn weerkaarten onmis baar. Deze weerkaarten ge ven aan dat Nederland de eerste dag van de lente niet zonder regen zal doorkomen en zelfs is een onweers- of hagelbui niet uitgesloten. Bo vendien wordt deze regen ge volgd door koudere poolstro- mingen die zich vooral mor gen zullen laten gelden. Voor bet eind van de week voor spelt De Jong te koud weer met een grote kans op buien. In het weekeinde bestaat er daarentegen kans op dat Eu ropa vanuit het zuidwesten van warmere lucht wordt voorzien. De storingen blij ven echter te dichtbij om al te optimistisch te zijn. Maar boe het ook zij, vanaf vandaag worden de dagen steeds iets langer en de nach ten iets korter. Dat is iets dat wel vaststaat DEN HAAG Het kabinet bindt deze week de strijd aan met de elementen, die de ombuigingen, zoals die in Bestek '81 waren neergelegd, bedreigen. Die ele menten zijn: door de averij die bestek '81 bij de kamerbehandeling heeft opgelopen moe ten er nieuwe bezuinigingsvoorstellen met spoed aan de Tweede Kamer wor den voorgelegd, omdat anders tot 1981 een bedrag van 900 miljoen gulden te weinig bezuinigd zou worden; O in de cao-onderhandelingen van de aan de overheid gelieerde bedrijfstakken dreigt het voorbeeld van de korting en aftopping van de ambtenarernsalarissen niet te worden gevolgd, hetgeen tot 1981 een tegenvaller in de bezuinigingen van rond 700 miljoen gulden zou kunnen be tekenen. Indien voor beide zaken geen passend antwoord wordt gevonden, wordt Bestek '81 sterk ondergraven, en zal het beleid dat het kabinet voert ter bestrijding van de werkloosheid, voor een belangrijk deel onmogelijk gemaakt worden. Morgen en overmorgen komt het kabinet in extra zittingen bijeen, om nieuwe be zuinigingsvoorstellen te bespreken. Die voorstellen zullen aan de Tweede Kamer worden voorgelegd in een voortgangsno ta over de uitvoering van Bestek, die volgens de wens van de Kamer nog voor de paasvakantie moet worden besproken. Eén van de voorstellen, die momenteel deel uitmaakt van de ambtelijke voorbe reiding voor de discussies in de minister raad, is een korting op de werkloosheids uitkeringen voor jonge werklozen en ar beidsongeschikten onder de 25 jaar, die geen kostwinner zijn. Zij zouden geen tachtig, maar zeventig procent van het laatstverdiende loon krijgen. Een derge lijke maatregel zou per jaar honderd miljoen gulden opleveren. Minister Gardeniers van CRM heeft na mens het kabinet de partijen, die betrok ken waren bij de cao voor personeel van bejaardentehuizen, voor een spoedges- prek uitgenodigd. Het kabinet is sterk verontrust over het resultaat van die cao, waarin de trendkorting op de amb tenarensalarissen, en de aftopping prijs compensatie voor hogere salarissen, nie gevolgd wordt. Er is bij die cao-onder handelingen geen rekening gehouden me het verzoek van het kabinet om met he oog op de grote belangen voor de werk gelegenheid, tot loonmatiging te komen aldus minister Gardeniers, die alsnog wi.' vragen om af te zien van loonsverhoging per 1 januari j^, Het kabinet vreest, dat ook bij andere instanties die anders de ambtenarentrend volgen, de trendkorting en de aftopping achterwege zal blijven. Dat zou een ernstige ondergraving van het ombuigingsplan van dit kabinet bete kenen. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^' Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122244 en per speciale koerier wordt de i krant alsnog gebracht. auiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi Lente Vanochtend om acht voor half teven begon de lente. De zevende van deze eeuw WEGENS HOUDING VAN WERKGEVERS (Van onze sociaal-economische redaktie) DRIEBERGEN Het Christelijk Nationaal Vakverbond gaat acties voorbereiden die in eerste instantie de metaal betreffen. Voorzit ter Leo Ester van de Industriebond CNV ver wacht, dat de eerste acties over drie a vier weken zullen worden gehouden om de werk gevers in de metaal voorzieningen betreffen de arbeidstijdverkorting af te dwingen. „Als we wat willen bereiken zullen we in de han den moeten spuwen", aldus Ester. Hij wilde nog niets zeggen over de aard van de acties, harde acties sloot hij niet uit. De le den zullen daarover het laatste woord hebben. Ester .erkende dat de leden lang niet. overal staar» te trappelen om in beweging te komen, maar, zo zei hij, er moet toch iets gebeuren om uit de impasse te komen. „Er staat een belangrijke zaak op het spel, namelijk de werkgelegenheid. De werkgevers hebben zo negatief gereageerd op alles dat er geen mo gelijkheid voor verder overleg meer is". Volgensa Arie Groenevelt van de Industrie bondNW en zijn collega van de Industrie bond—NKV Piet Spijker zijn de publicaties gisteren van het Centraal Planbureau over de rampzalige gevolgen van de arbeidstijdverkor ting ingegeven door politieke overwegingen. Hoe is het anders te verklaren dat gegevens van het CPB naar buiten komen op het mo ment dat er een conflict-situatie is ontstaan tussen werkgevers en werknemers over de werktijdverkorting, stelden zij gisteravond vast. Maar de publicatie maakt geen melding van de gevolgen van de verdere automatise ring die het werkloosheidscijfer over drie jaar op 500.000 zal brengen, aldus beide voorzit ters. ADVERTENTIE Organisatie in de non profit sektor zoekt part-time bedrijfs maat schappelijk werker m/v Aanvankelijk 1 dag per week. Later 2a2'/2dag per week. Opleiding op HBO- niveau. Ervaring gewenst. Kindercrèche aanwezig. Wij zenden U op aanvraag uitgebreide gegevens. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voor het Nederlandse contin gent in de vredesmacht van de Verenigde Naties, die de onafhankelijkwording van Na mibië gaat begeleiden (de Untag) hebben zich enkele honderden politiemensen aangemeld. Uit deze honderden is nu ongeveer tachtig man geselecteerd uit wie straks het dertig le den tellende Nederlandse contingent samenge steld zal worden. Deze dertig zullen straks samen met 320 poli tiemensen uit andere landen toezicht gaan uit oefenen op de politie van Namibië, die zelf verantwoordelijk is voor de handhaving van orde en rust tijdens de komende verkiezingen (onder toezicht van de Verenigde Naties). Lubbers vindt Van Houwelingen Politiek niet slim" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het CDA-Tweede Ka merlid Faber, tevens vice-voorzitter van het CDA, vindt dat minister-president Van Agt bij de volgende Tweede Ka merverkiezingen niet als lijsttrekker van het CDA moet optreden. Faber, afkomstig uit de ARP, deed hier mee geen aanval op premier Van Agt of zijn beleid, maar opperde het denkbeeld op grond van wat hij noemde een „poli ticologische analyse", die hij in de tv-uit- zending „Den Haag Vandaag" van gister avond uit de doeken deed. Naar zijn me ning wordt de kabinetsformatie sterk ge compliceerd wanneer de zittende minis ter-president als lijsttrekker van zijn par tij gaat optreden. „Die ervaringen heb ben we ook opgedaan toen Biesheuvel in 1973 en Den Uyl in 1977 lijstaanvoerders waren. Tijdens de formatie van 1977 hebben we gezien dat deze in hoge mate bepaald werd door het feit dat Den Uyl hoe dan ook minister-president zou moe ten worden,,, aldus Faber, die meent dat een lijsttrekkerschap van Van Agt een erg zware last op de na de verkiezingen volgende formatiebesprekingen zal leg gen. Fabers uitspraak komt bovenop de stel lingen van Van Houwelingen, die in het CDA grote beroering teweeg brachten. CDA-fractieleider Lubbers noemde Van Houwelingens uitspraken gisteren „geen voorbeeld van politiek slim opereren", maar zijn .uitlatingen waren verder mil der dan de stemming gisteren in zijn fractie was. De CDA-fractie praat vana vond verder over de stellingen van Van Houwelingen. VERSE BOTER VANDUIZEND JAAR OUD MOSKOU (UPI) - Duizend jaar geleden begroef iemand in Aktobe, een oude stad in wat nu Russisch Centraal- Azië is, een grote pot van klei gevuld met boter. Oudheid kundigen uit Alma Ma fa groe ven deze pot dezer dagen op en de boter bleek nog net zo vers als op de dag dat de pot begraven werd. Volgens de oudheidkundigen lag de pot onder drie meter aarde. Men hoopt nu ook nog een brood van duizend jaar gele den te vinden en wat oude kaviaar. Dan staat het ontbijt klaar. BELFAST (AP) Gewapende agenten van de speciale afdeling van de Noordierse poli tie hebben gisteren tijdens wat een "groot scheepse operatie van de inlichtingendien sten" werd genoemd drie mannen en een vrouw gearresteerd die ervan worden ver dacht leiders te zijn van het verboden Ierse republikeinse leger. Volgens de politie werden de vier in twee au to's aangehouden op de autoweg van Belfast naar Dublin. Andere mededelingen werden niet gedaan over de arrestatie, die volgens goedingelichte bronnen een gevoelige slag voor de "provisionele" vleugel van de IRA zal betekenen als de vier worden veroordeeld. Deze bronnen identificeerden de drie mannen als de vooraanstaande republikeinse leiders Brian Keenan, Martin McGuinness en Joe De ary,. die allen zeer hoog op de lijst van de ge zochte mensen van de politie staan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1