Ëcidóe SotiAO/nt 299 DujtsCTsniolesteren Nederlandse chauffeurs Sadat en Begin volgende week naar Washington n! Explosieve situatie in Rotterdamse Kamermeerderheid wil salaris - maatregel ambtenaren beperken Autovakanties? Vrij Uit heeft ze nog voor't uitzoeken. - 11 Politie en douane werken mee in concurrentiestrijd Paus wijdt encycliek aan verlossing mens i Mastingen vachten 6,4 niljard meer op jrt Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) (xjnnementen: kwartaal 43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 15 maart 1979,69e jaargang no. 21298 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Naakt over de schutting „Naakt over de schutting", Nederlandse speelfilm op Ne- d.II om 20.40 uur. Ned.I om 19.45 uur laatste „Late late Lien Show" en om 22.20 uur „Muziek van George Antheil". Koud weer Koud weer met veel bewol king en nu en dan regen of natte sneeuw. Matige tot krachtige, aan de kust harde noordoosten wind. Middag- temperaturen omstreeks 3 graden. B9GÜÜ (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De Vervoersbond CNV heeft enkele bewindslieden en Kamerleden verzocht bij de Duitse gingen in de oorlog en het moleste ren van Nederlanders is verrassend. Vervoersbondbestuurder Van Vliet: „Bij verschillende Duitsers zijn na autoriteiten hun invloed aan te het zien van die filmserie frustraties langer worden gediscrimineerd. Re- kennelijk afreageren. Ons zijn enke- gelmatig worden die chauffeurs las tig gevallen en zelfs mishandeld, zo stelt deze organisatie. Een triest le zeer evidente gevallen bekend, waarbij tijdens moeilijkheden tussen Duitse politie of douane en Neder- hoogtepunt werd volgens haar be- landse chauffeurs „Holocaust" dui- reikt toen de Duitse televisie de se rie „Holocaust" had uitgezonden. delijk werd genoemd tijdens woor denwisselingen. Waarom afreageren op de Nederlanders? Wel, misschien Het verband tussen een Amerikaan- worden anderen ook de dupe, maar se uitzending over de Duitse gedra- de Nederlandse rijders voelen het extra omdat ze altijd al, laat ik maar zeggen onheus worden behan deld". De anti-Nederlandse stemming wordt, zo neemt de heer Van Vliet aan, vooral ingegeven door concur- rentie-overwegingen. Hij durft te stellen, dat politie en douane via vertragingsacties, scheldpartijen en mishandelingen hartelijk meewerken in die concurrentiestrijd. „De meeste conflicten worden later onder de ta fel gewerkt en sussend afgedaan. Maar we hebben nu nog twee rechtszaken lopen, éwén ervan be treft zelfs een vrij ernstige mishan deling door een douanebeambte, die over zijn toeren was door Holo caust". De Duitsers zijn volgens de heer Van Vliet heel scheutig met het op leggen van ferme boetes en het in trekken van rijbewijzen, ook bij ge ringe, soms uitgelokte vergrijpen, volgens een systeem van „transacties ter plekke". Het is vaak moeilijk en ook zeer kostbaar daarop snel te re ageren vanuit Nederland. „Wij heb ben kabinet en Kamerleden thans gevraagd te bevorderen, dat de Ne derlanders correcter worden behan deld en dat zij worden onderworpen aan een rechtsgang, die ook in Ne derland gebruikelijk is". BBHBHU HQ Tijdens een audiëntie die de paus gisteren in Va ticaanstad hield, werd hij omhelsd door een Brit se huisvrouw die aan een ongeneeslijke vorm van kanker lijdt. Mevrouw Kelly woonde met dertig andere patiënten de audiëntie bij. VATICAANSTAD Paus Johannes Paulus II heeft gisteren zijn eerste encycliek, „Re- demptor Hominis" (Verlosser van de mens), doen verschijnen. De paus gaat in deze ency cliek in op de betekenis van het verlossing swerk van Christus, waaraan de kerk haar plicht ontleent om gevoelig te zijn voor het welzijn van de mens en voor alles wat dit bedreigt. De paus staat uitvoerig stil bij actuele proble men, zoals de ongelijke verdeling van kennis, goederen en grondstoffen, ongemotiveerde be wapening en technische ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de mensheid. De encycliek stelt daartegenover het principe van de solidariteit Ook wordt veel aandacht be steed aan de rechten van de mens in deze eeuw van materiële en morele verwoestingen, maar de paus ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Monseigneur Möller, bisschop van Groningen, verklaarde in een eerste reactie: „In die ency cliek valt me erg op hoe centraal Christus staat. Dat spreekt me erg aan omdat dat Hij het centrum is waar alles om draait", aldus bisschop Möller van Groningen. „We praten over allerlei andere dingen in de Kerk, maar de Paus stelt in deze encycliek heel centraal de persoon van Christus. Dan valt mij op dat de Paus uitvoerig ingaat op de kwestie van rechtvaardigheid in de wereld, met een sterke nadruk op de mensenrechten. Ik vind ook dat in de encycliek de stromingen die in onze tijd uit elkaar vallen van vroom heid en devotie enerzijds en van zorg voor de wereld anderzijds, helemaal met elkaar ver bonden worden. Er komt Maria-devotie in voor; een heel stuk, een erg mooi stuk zelfs, en er komt ook een heel stuk in voor over de onderontwikkeling en over de nadelen van de bewapening. De Paus keert zich daarbij in zijn kritiek zowel tegen Oost als tegen West. Hij zegt dat daar dezelfde wortel onder zit: de begeerte naar macht en bezit". De bisschoppen Bluyssen en Simonis zeiden door drukke werkzaamheden pas in het week einde enig commentaar te kunnen geven. (Zie voor een uitgebreide samenvatting van de encycliek pag. 9 IEN HAAG Het Rijk heeft vorig r 6,4 miljard belasting meer ontvan- dan het jaar daarvoor. Dat is een tfijpng van 8,8 procent. Deze werd voor jpwart veroorzaakt door meerop- igsten van loon- en omzetbelasting, d heeft het ministerie van financiën be- kcnd gemaakt. Totaal kwam vorig jaar oor een bedrag van 78,5 miljard aan elastingen binnen. Twee andere grote belastingen, de in- omstenbelasting en de vennootscbapsbe- sting lieten maar een kleine stijging Sterk stegen ook de inkomsten oor tabaksaccijns (11,7 de belasting rechtsverkeer (17,7%), de kansspelbe- isting (161,1 en de vermogensbelas- ng(27.3%). n twee dagen 21.000 ;eehondjes afgeslacht de eerste twee dagen van de jaarlijk-' zeehondenjacht in het Canadese noor- i hebben de rond 300 Canadese en loorse jagers, naar woensdagavond ferd geschat, ruim 21.000 jonge zeehon- en gedood. De Israëliër Abraham Ahram omhelst in tranen zijn zoon Yoram en zijn dochter Tali na terugkeer in Tel Aviv. Ahram is gisteren in Genève uitgewisseld tegen 66 door Israël gevangen gehouden Palestijnen, na sinds april 1978 in zuidelijk Libanon gevangen te hebben gezeten. WASHINGTON (Rtr) Als alles naar wens blijft verlopen, gaan president Sadat en pre mier Begin (die nu wegens griep enkele da gen het bed moet houden) in de tweede helft van volgende week naar Washington voor de ondertekening van de Engelstalige versie van het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag. Deze versie zou de toetssteen worden, ingeval er verschil van mening zou ontstaan over de uitleg van de Hebreeuwse of Arabische tekst. Deze versies zullen in Jeruzalem en Cairo worden ondertekend, eind maart of begin april. De goedkeuring door het Israëlische kabinet is gisteren gekomen. Zondag buigt het Israëli sche kabinet zich opnieuw over het hele pak ket, dat volgende week aan de Knesset, het Israëlische parlement, wordt voorgelegd. Daar wordt de kern van de oppositie gevormd door de onverzoenlijken van de Heroet, de partij van Begin, en de religieuze partij. Bij de Her oet gaat het om een half dozijn afgevaardig den, terwijl binnen de religieuze partij drie tot vier afgevaardigden vasthouden aan de on deelbaarheid van het „Land Israël". Ook de zes communisten zullen tegen de verdragen stemmen. De Israëlische minister Weizman van defensie,, die een grote bewondering heeft opgevat voor president Sadat, is vandaag naar Washington vertrokken om de militaire bijlagen van de Amerikaanse steun aan Israël af te ronden. Hij zal er zijn Egyptische collega Kamel Ha- san Ali ontmoeten. President Carter heeft het Congres om aan vullende hulp voor Israël en Egypte gevraagd, en heeft vijftig Congresleden uitgenodigd voor een gesprek op het Witte Huis. De Ameri kaanse hulp zal Egypte nodig hebben om de olieboycot, waartoe de afwijzende Arabische staten hebben opgeroepen, te doorstaan. Ook is opgeroepen tot een boycot van Amerikaan se produkten. (Zie ook pag. 11 rroente ogen 92 op de honderd gezin die door de week groenten p tafel hebben. rest schijnt dan kroketten, Macaronischotels en maaltijd soepen te eten. I GEVAARLIJKE tlaVf^Tl TANKER INMIDDELS BUITENGAATS (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij het laden van de Liberiaanse chemica- liëntanker „Stolt Busan" in de derde petroleumhaven in Rot terdam is gisteren een explosieve situatie ontstaan. In een van de tanks met styreen vond een chemische reactie plaats, waardoor een kettingreactie ontstond en de temperatuur van de chemische stof zo hoog opliep, dat gevaar voor ontploffing ontstond. Door water op de tanks te spuiten slaagde de brandweer erin de temperatuur van de stof (die gebruikt wordt bij de fabrica ge van plastic) omlaag te brengen. Uit voorzorg besloten de autoriteiten gisteravond toch maar het schip buitengaats te brengen, naar het noodankergebied op enige afstand van de kust. In de loop van vandaag zouden chemici proberen de styreen te neutraliseren door er een andere chemische stof aan toe te voegen, waardoor de kettingreactie tot stilstand kan worden gebracht. Bekeken zal ook worden, wat er verder met de lading moet gebeuren. Lozen op zee is volgens het ministe rie van Verkeer en Waterstaat erg moeilijk, gezien de interna tionale verdragen over vervuiling van de zee. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Bij een ruime meerder heid van de Tweede Kamer bestaan twijfels aan het besluit van minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) de trendkorting op de ambtenarensalaris sen niet alleen voor 1979 maar ook voor 1980 en 1981 te laten gelden. PvdA, D'66 en PPR dienden gistera vond een motie in waarin de geldig heidsduur van de trendkorting en de Het CDA wil zich ook niet op voor hand vastleggen op de drie jaar die minister Wiegel in gedachten heeft en hield op dit punt een slag om de arm. Wiegels beslissing over de ambtena rensalarissen ziet het CDA meer als een basisgedachte waarop nog varia ties kunnen worden aangebracht. De door Wiegel gekozen differentiatie in kortingen tussen 0,3% en 0,7 pro cent kreeg in de kamer steun van CDA,WD DS'70 en GPV .maar stuit ten of fel verzet van de oppositie. Met name Van Thijn (PvdA) kraakte het beleid van minister Wiegel. Hij bekriti seerde ook het feit dat Wiègel uitein delijk eenzijdig, zonder met de ambte naren tot een akkoord te komen, het kortingspercentage heeft moeten vast stellen. Tegen deze kritiek werd Wie gel in bescherming genomen door CDA en WD die het afspringen van de onderhandelingen aan de ambtena renbonden weten. Weijers (CDA) com plimenteerde de-minister met het feit dat hij zo naarstig heeft gepoogd een overeenstemming te vinden en tegen zijn partijopvattingen in bereid bleek de aftopping van de prijscompensatie vanaf 45.000 gulden te aanvaarden. [ADVERTENTIES [ADVERTENTIES van Niemeyer, I pak 250 gram IGeen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur mmer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt krant alsnog gebracht inuIUtUIVUI IlIWJi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1