£cidóe (Sou/ui/nt Dankbare Carter terug met akkoord ABVA legt zich neer bij salaris korting w VYSF Oude atlas brengt ruim een miljoen op Oostduitse spionnen brengen zich ijlings in veiligheid TIEN JAAR GELEDEN GEKOCHT VOOR SPOTPRIJS INEEN WEEK TIJDS DRIE Caransaduizendjes in Groenoordhallen Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- ijef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) jonnementén: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 14 maart 1979,69e jaargang no. 21297 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND De MAP „Het programma met de MAP" over buitenlandse va kantiekinderen en adoptie op Ned.I om 21.00 uur. Om 20.00 uur „Panoramiek" over de wapen verkoop van de eeuw. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over geheim rapport van de Algemene Rekenkamer en om 20.32 uur ballet „Giselle". OPKLARINGEN In de middag en avond op klaringen, maar mogelijk ook nog een enkele bui. Tot matig en in het Waddengebied tot vrij krachtig toenemende noordenwind. Middagtempera- turen omstreeks 5 graden. (Van onze correpondent Roger Simons) LONDEN De heer T.S. Va rekamp uit Amsterdam, die ongeveer tien jaar geleden in een Belgisch boekwinkeltje de uit de jaren 1570 dateren de Europa-atlas van Mercator ontdekt heeft, is^ nu een rijk man. Zijn unieke vondst werd gisteren bij Sotheby's in Londen geveild voor het fabelachtige bedrag van 340.000 pond (meer dan 1,3 miljoen gulden). Dit was meer dan twee maal de ver- nr. 13/ 1979 rechter lijn is 3ietje i Eijk, r 196C de te veg 10$ leend voori e id )er, Gw ik drij* iandel Een employé van Sotheby's in Londen houdt, tijdens het bieden, de kostbare Mercatorlandkaarten voor zich. De Landkaarten brach ten 1,4 miljoen gulden op. Het uiteindelijke bod werd telefonisch gedaan. De vorige eigenaar, een Amsterdammer, had er twaalf jaar geleden duizend gulden voor betaald. wachte som en bovendien het wereldrecord voor een atlas. De nieuwe eigenaar van Mer- cator's Europa-atlas wil ano niem blijven Vendu-meester Roy Davids had de financiële stormloop naar onverwachte hoogten gelanceerd met een aanvang- sbod van 20.000 pond. Van dat bedrag ging het met tel kens 5000 pond extra, vrij snel naar de 100.000 pond. De bieders waren kennelijk van oordeel, dat het nog te lang ging duren. Vanaf de 100.000 pond maakten zij telkens sprongen van 10.000 pond. De atlas had een jaar of zes in een Waals winkeltje gele gen, toen de onbekende Ne derlander, die met zijn gezin een kampeervakantie door bracht in België, er kwam rondneuzen. Deze man zocht oude prenten van Amster dam. Hij bekeek de atlas, die onder een stapeltje antieke modefoto's lag. Hoewel de Nederlandse bezoeker niets wist van landkaarten, besefte hij toch dat dit boekje de moeite waard was. Hij kocht het voor een bedrag tussen duizend en tweeduizend gul den. Gerard Mercator, de Vlaamse vader van de moderne carto grafie stelde zijn Europa-at las samen in de jaren 1570 tot 1572, toen hij in het Duit se Duisburg verbleef. Het boek was kennelijk bedoeld als een gids voor reizigers in Europa. Het bevat onder meer twee door Mercator ge tekende kaarten van Lombar- dije, een copie van Mercators muurkaart van Europa, ge drukt in 1554 en een copie van zijn muurkaart van de Britse eilanden, daterend van 1564. Alle titels en mijlscha len in het werk zijn eigen handig geschreven door Mer cator (1512-1594). ir. 14/71 1979 vi ichter ijn is ai ïerrit gebore aen, wo Westk dlichtiii tezame schapp net WASHINGTON (UPD Als een „vermoeid maar dankbaar man" is president Carter van morgen van zijn vredesmissie in het Midden- Oosten in de Verenigde Staten teruggekeerd. Op de luchtmachtbasis Andrews bij Washing ton werden de president en zijn gezelschap door een grote menigte, onder wie veel leden van het Congres verwelkomd. De ontvangst was georganiseerd door de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Thomas O'Neill, die Carter een hart onder de riem had willen steken omdat hij niet in een succes geloofde. Toen toch een doorbraak in de vredesbespre kingen bekend werd, besloot O'Neill van de ontvangst een feestelijke gebeurtenis te ma ken. Carter herinnerde bij zijn terugkeer nog eens aan het risico dat hij bewust had genomen met zijn vredesmissie. „Wij gingen niet naar Egypte en Israël om een resultaat te bevesti gen dat van tevoren was gewaarborgd". Car ter verklaarde dat alle belangrijke bestandde len van een vredesverdrag tussen Egypte en zijn buurland en voormalige vijand Israël nu zijn vastgelegd en hij riep alle wereldleiders op te steunen wat Israël en Egypte hebben gedaan. De president gaf ook een korte samenvatting van wat op zijn vredesmissie was voorgeval len. „Toen ik besloot deze tocht te onderne men leken de gespannen onderhandelingen op een dood spoor te zijn gekomen. Na lange uren van besprekingen in Egypte en Israël werden de voorstellen gedaan voor het oplos- nHH sen van alle nog niet opgeloste kwesties. Op twee na zijn alle kwesties opgelost met pre mier Begin en zijn kabinet. Binnen drie uur vanaf nu zal de eerste minister de resterende voorstellen aan het Egyptische kabinet voor leggen. President Sadat heeft alle voorstellen aanvaard." Eerder had premier Begin, die het voortbe staan van zijn kabinet heeft verbonden aan de goedkeuring van het akkoord door het par lement, al verklaard dat eind volgende week aL een ondertekening zou kunnen plaatsvin den. Carter ging direct naar het Witte Huis om te rusten. Hij gaf opdracht hem te wek ken zodra het resultaat van het Israëlisch ka binetsberaad bekend zou zijn, „mits het goed nieuws is; maar ik geloof dat het goed nieuws is". Morgen vergadert het Egyptische kabinet. De verwachting is dat het Israëlische parle ment na een hardhandig debat zijn goedkeu ring aan het akkoord zal hechten. Begin kan rekenen op de stemmen van de oppositie voe rende Arbeiderspartij van Sjimon Peres. Maar vrijwel zeker zal Begin stemmen verliezen aan de rechterkant van zijn eigen Likoedblok. Het bereikte akkoord, dat door Carter als hoeksteen wordt beschouwd voor een allesom vattende vredesregeling in het Midden-Oosten, heeft in de Arabische wereld tot enkele verwachte felle commentaren geleid. Syrië verklaarde gisteren al dat het Egypte politiek, diplomatiek en economisch zal boycotten als het een afzonderlijk vredesverdrag met Israël ondertekent. Jordanië sprak eveneens een fel le veroordeling uit, en verklaarde dat Sadat Carter en Sadat omarmen elkaar na het bereikte akkoord. Carter heeft Sadat aanzienlijke Amerikaanse steun beloofd. met dit akkoord afstand heeft gedaan van zijn historische rol als leider van de Arabi sche en mohammedaanse wereld". PLO-leider Arafat riep op tot een olieblokkade tegen Egypte, en vanmorgen zijn in de oostelijke- sector van Jeruzalem manifestaties begonnen tegen het vredsakkoord. Arabische scholieren richtten wegversperringen op en stakend auto banden in brand. In de Israëlische pers varië ren de commentaren van hoop en vrees tot het aanvaarden van de realiteit. Als om het akkoord kracht bij te zetten zijn vanmorgen op de luchthaven van Genève ge vangenen uitgewisseld tussen Israël en het Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Een Israëlische militair, de 33-jarige Abraham Ahram, werd uitgewisseld tegen tachtig Pales- tijnen, onder wie dertien vrouwen, die direct na de uitwisseling naar Libië werden gevlo gen. De uitwisseling is uitgewerkt door het In ternationale Rode Kruis. De Israëlische mili tair werd in Syrië gevangen gehouden. AMBTENAREN ZWICHTEN VOOR WIEGEL (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT - De ABVA, de grootste vakbond van overheidspersoneel, legt zich neer bij de maatregel van minis ter Wiegel tot korting op de ambtena rensalarissen. De bondsraad heeft het hoofdbestuur echter opgedragen nu al acties voor te bereiden tegen verdere aantasting van inkomens en rechtsposi tie, die men al weer ziet opdoemen. Voorts wil men de spelregels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg wijzigen. Er gingen gisteren tijdens de vergadering van de bondsraad wel stemmen op om zich te blijven verzetten tegen de korting op de stijging van de salarissen, resp. tegen de differentiatie, die de mi nister daarbij heeft bepaald (0,3 a 0,7 procent in plaats van de door de Abva gewenste 0,09 a 0,98 procent), maar zij vormden uiteindelijk een kleine minderheid. Abva-voorzitter Dutman: „We moeten aanvaarden, dat het doek is gevallen en dat we de slag hebben verloren. De minister, het kabinet en het parlement hebben gesproken en in een de mocratie moet je je daarbij neerleggen. Verzet daartegen zou neerkomen op een politieke actie en die wordt niet aanvaard door de bevolking. Ze zou ons ook leden en daardoor invloed kos ten, en de kans op succes zou uiterst gering zijn." Minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) deelde gis teren in de Eerste Kamer mee dat het gat dat in de begroting ontstaat door de geringere korting op de ambtenarensalarissen, 150 miljoen be draagt. De ombuigingsoperatie had wat de amb- tenarehsalarissen betreft 1,5 miljard in 1981 moeten opbrengen, maar het wordt nu 1,35 mil- jard.Binnen het kabinet moet nog worden over legd over de vraag hoe dit gat gedicht moet wor den. NZET ...en straatlawaai zijn de voor naamste bronnen van geluids hinder. Met prins Charles in familiealbum Luchtvaartlawaai wordt door de Een van de tweeling slaat verlegen de handen voor het gezicht, maar de andere lacht vriendelijk toen hun moeder, Norma Bennet, een foto maakte van haar dochtertjes en prins Charles. Dit gebeur de in Esperance in Australië. Prins Charles maakt momenteel een zestiendaagse reis door Australië. BONN (DPA) In nauwelijks één week tijds zijn drie bij de CDU in Bonn werkzame secretaressen onder verdenking van spionage gekomen. Gisteren is bekend geworden, dat ook de 31-jarige Christel Broszey, secreta resse van de voorzitter van de econo mische commissie van de Bondsag, Kurt Biedenkopf, naar de DDR is uit geweken samen met een kennis uit Kaarst bij Düsseldorf, die als agent van de DDR werd beschouwd. Naar Oost-Berlijn vluchtte het afgelo pen weekeinde ook Inge Goliath (37), secretaresse van de woordvoerder van de CDU/CSU-fractie, Werner Marx, te zamen met haar man. Vorige week werden de CDU-secretaresse Ursula Hoefs (34) en haar man op verdenking van spionage aangehouden. De exodus van spionnen begon met de vlucht naar het Westen van een of ficier van de Oostduitse geheime dienst, Werner Stiller. Deze bracht een uitvoerige documentatie mee over in Westelijke landen werkende spionnen. Sedertien zijn tenminste dertien agen ten naar het Oosten gevlucht. Onge veer twaalf zijn inmiddels gearres teerd en naar vijftien personen is een onderzoek ingesteld. Men schat het aantal Oostduitse agenten in het Wes ten op 3000. Vorige week vluchtte een secretaresse bij de NAVO in Brussel, Ursula Lo- renzen, naar de DDR. Zij was assis tente van de Brit Terence Morgan die binnen de NAVO-raad directeur oper aties is. Zij is veel te weten gekomen over stafoefeningen en over maatrege len, die genomen worden bij oorlogs dreiging. Zij had toegang tot alle in formatie van het kaliber „topgeheim", behalve die op nucleair gebied. Zij schijnt, voorzover men kan nagaan, geen documenten te hebben meegeno men. Medewerkers van de Belgische gehei me dienst hebben vastgesteld, dat Ur sula Lorenzen al twaalf jaar samen woonde met een hoge functionaris van de inlichtingendienst van de DDR. Jordaanse Boeing stort neer: 41 doden DOHA (Reuter) Een Boeing-727 van de Jordaanse nationale luchtvaartmaat schappij Alia is woensdag ochtend bij een landing op de luchthaven van Doha, de hoofdstad van Qatar, tijdens een hevig onweer veronge lukt. Van de 47 passagiers en 10 bemanningsleden, allen Jorda- niërs, verloren er 41 het leven en werden er 16 gewond. Dit hebben luchthavenfunctio narissen bekendgemaakt. Ver scheidene overlevenden zijn er ernstig aan toe. Het toestel kwam uit Amman en was op weg naar Muskate. LEIDEN Tijdens de gistermorgen gehouden veemarkt in de Leidse Groenoordhallen zijn baliemedewerkers van het NMB- filiaal gestuit op zes van de zogeheten Caransaduizendjes. Deze geldbiljetten van duizend gulden werden indertijd ge bruikt als losgeld om de Amsterdamse miljonair Maup Caran- sa vrij te kopen van zijn ontvoerders. Een biljet ontvingen de bankmedewerkers van een Utrechtse veehandelaar, die zich niet meer kon herinneren van wie hij het betreffende biljet had ontvangen. De overige vijf biljetten werden de Nederlandse Middenstands Bank aangeboden in een geldcassette. Ook in dit geval tast men voor wat betreft de herkomst in het duister. De Leidse politie is inmiddels gestart met een onderzoek. Aan genomen wordt dat de duizendjes door één en dezelfde per soon tijdens de drukbezochte veemarkt in omloop zijn ge bracht. De manier van handelen op een veemarkt bemoeilijkt echter het onderzoek van de politie. De Utrechtenaar is even als de bankmedewerkers door de politie gehoord. Maar het resultaat daarvan kon nog maar weinig bemoedigend worden genoemd. /'V/aB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1