EMEIM BALLEN Besparingen van veertig procent op energiekosten in glastuinbouw mogelijk AA] NAAR EXPORTVERPAKKING VOOR POTPLANTEN land en tuinbouwLEIDSE COURANT MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA 9 NIEUW MATERIAAL VOOR KASSENBOUW en tóch lekker voordelig! PAGIN nen y r van Vrijwil erkst< de i loen JW et lief. ts. WESTLAND In winters zoals deze gaat men zich in het Westland zo langzamer hand afvragen wat men te gen de stijgende energiekos ten kan gaan doen. Het „te len onder glas" zoals de vakmensen dat noemen blijkt erg duur te worden omdat glas de eigenschap heeft veel warmte af te ge ven. Verschillende wegen zijn in de loop der jaren al bewandeld om dit energie probleem op te lossen. Een jaar geleden is de firma On derwater uit Monster met een nieuw kostenbesparend systeem op de markt geko men. De kassen worden vol gens deze nieuwe methode niet meer van glas ge bouwd, maar in plaats daar van van de kunststof Poly- carbonaat vervaardigd. Door toepasssing van dit materiaal in de kassenbouw kan gemiddeld veertig pro cent op de energiekosten worden bespaard. Op het ogenblik is in het Westland één kas, gemaakt van dit materiaal, in bedrijf. De resultaten zijn tot op dit moment goed te noemen. De planten, in dit geval Anthu- riums, groeien in zeer korte tijd uiterst snel. De heer A.C.W. Brabander, verkoo pleider buitenland van On derwater: „De tuinder, de heer Vellekoop, zei mij dat zijn planten in twee weken net zoveel waren gegroeid als onder glas in twee maanden. We moeten echter nog bekijken hoe de andere gewassen het in de nieuwe kas het uithouden". De vochtigheid die in de kas heerst is uitzonderlijk hoog. Zelfs zo hoog dat het water als gevolg van de condense ring van de onderkant van het dak afdruipt. Ten gevol ge van een soort plaatselijk regenbuitje binnenshuis hoe ven de planten minder te worden bevloeid, wat ook weer een besparing met zich meebrengt. Vochtig De heer Vellekoop wiens be drijf in Wateringen staat heeft naast zijn kas, die ver vaardigd is van het nieuwe materiaal, een kas van glas staan. Het verschil in tempe ratuur tussen de twee kas sen is voelbaar wanneer men van de ene de andere inloopt. Doordat het systeem geen of bijna geen lucht doorlaat, is de temperatuur in de kas makkelijker con stant te houden. Bij de „nieuwe" kas zijn 36 procent minder verwarmingsbuizen nodig. En zelfs bij deze ver kleining van de verwarming sinstallatie is de tempera tuur gemakkelijker op en constante hoogte te houden dan in een glazen kas. Een ander voordeel van dit materiaal is de buigzaam heid. Onder invloed van de vaak enorme temperatuur-, versdhillen tussen binnen- en buitenlucht, gaan enorme krachten spelen op het ma teriaal. Dit gaat ten gevol gen van die verschillen in krimpen en uitzetten. Het grote voordeel van dit sy steem ten opzichte van glas is dat het ondanks die krachten niet breekt. De pla ten zijn buigzaam zodat de krachten gemakkelijk kun nen worden opgevangen. Licht Het grote vraagteken, dat bij de kassen van dit nieuwe materiaal gezet moet worden is de doorlaatbaarheid van het licht. Er is nog niet veel onderzoek naar gedaan. Maar al wel is gebleken dat het polycarbonaat bepaalde zonnestralen doorlaat, zoals zogeheten VU- en infrarode stralen, die bij een kas ver vaardigd van glas niet of in mindere mate tot de planten worden toegelaten. Volgens de heer Brabander is dit een positief punt omdat deze soorten' straling goed zijn voor de planten. Als men van de normale hoeveelheid licht uitgaat, die er op moe der aarde aanwezig is, laat glas 90 procent van dat licht tot de planten toe. Bij het polycarbonaat is dat „maar" 80 procent. Op zich is dit verschil niet zo groot en waarschijnlijk voor een aan tal tuinders zelfs te verwaar lozen. Maar op dit moment is nog niet precies bekend of de doorlaatbaarheid van de nieuwe beplating onder invloed van slijtage minder gaat worden. Vanuit Wage- ningen is men nog steeds met onderzoek bezig om met cijfers omtrent dit produkt Het „telen onder glas": door de hoge energiekosten erg duur Het zit allemaal nog wat vreemd in de bloemenhandel. De zonnige dagen zijn van invloed op de ontwikkelingen vooral wat betreft toenemende aanvoer. Bijzonder de chrysanten en vooral de jaarrond tros hebben zich afgelopen week aan de CCWS laten gelden met een dubbele hoeveelheid van dezelfde week in het vorig jaar. Dat oefende uit eraard invloed uit op de prijszetting die lager lag hetgeen ook het geval was bij de geplozen soort. Ook van gerbera kwam een flinke stroom los en ook hier zakt de prijs, dit in tegenstelling met sonia waarvan de aanvoer wel groter was doch waarvan de prijs het goed deed. De stilstand in het omzetcijfer in februa ri wijzigde zich en ook in de afgelopen week werd weer iets van de achterstand afgeknabbeld, al was dat niet meer dan een miljoentje, zodat we er nog niet zijn! De stijging was in hoofdzaak te danken aan de nog toenemende aanvoer, dus niet zozeer in hoger opbrengsten. Ook de potplanten lieten afgelopen week zich goed gelden. De irissen mogen er de laatste maanden best zijn, afgelopen week ruim drie miljoen, ongeveer gelijk aan vorig jaar met een lagere opbrengst. De totale aanvoer bedroeg 28.363.924 bos of stuks en opbrengst van 11.298.529,39 tegen aanvoer van 27.316.848 vorig jaar en omzet van 10.699.864,77 vorig jaar. Het aanbod van snijbloemen, ruim 27 miljoen, was ongeveer een miljoen meer dan vorig jaar. Er kwamen 644.995 potplanten met op brengst van 1.332.570.29 tegen 564.486 stuks vorig jaar en opbrengst 1.127.658,64. Gemiddelde prijzen met tussen haakjes die van vorig jaar zijn: Amerikaanse an jers 30 (27), trosanjers 24 (25), anthurium 1.71 (1.97), snijgroen 21 (28), jaarrond troschrysanten 60 (69), idem geplozen 78 (91), freesia 28 (26), gerbera 34 (46), ge rbera 34 (46), irissen 18 (22), leliekelken 70 (81), lelietak 66 (75), cymbydia groot 65 (57), idem klein 23 (32), rozen groot 64 (65), idem klein 44 (44), sonia 55 (59). be- linda 46 (48), red garnette 34 (35). De importanjers noteerde van 33-50, im port trosanjers 39-68, import rozen 1.21- 1.48, idem klein 58-85 en gladiolen 41-57. Zo langzamerhand zal de import ook wel wat meer van betekenis worden na de beperkingen gedurende de zware winter maanden. De wat betere inzet van de prijzen in maart zakte later toch weer weg en de laatste dagen van afgelopen week brachten nog geen verandering. Met de freesia ging het iets beter on danks de forse aanvoer die nog altijd ruim zeven miljoen bedraagt De pot planten blijven het nog goed doen vooral wat de bloeiende en groene soorten be treft. Perkplanten zijn bijzonder matig in aan bod, daar zal eerst het winterse weer voor moeten verdwijnen. De toenemende belangstelling voor de potplanten ook ten behoeve van de ex port heeft geleid tot een onderzoek naar een speciale exportverpakking voor pot planten. Bijzonder uit kringen van de handelskwekers bestaat daar veel belang stelling voor. Bij de wijze van verpak king moet ook rekening worden gehou den met de transportmogelijkheden en belading. Het ligt in de bedoeling om bij de ko mende drukke maanden voor aanvoer van potplanten in de CCWS gebruik te gaan maken van speciale stapelwagens, waarvoor echter nog niet alle soorten in aanmerking komen. de hoeveelheid licht die wordt doorgelaten constant Bij het polycabonaat, dat re latief gemakkelijk te bekras sen is, loopt het percentage licht gedurende de jaren van gebruik terug. Daartegen over staat wel dat het glas vele malen eerder breekt dan de kunststof. Verder kunnen de kunststofplaten die op het dak worden aan gebracht veel groter van af meting zijn dan bij glas mo gelijk is. Hierdoor zijn veel minder verbindingsstukken nodig om de kas in elkaar te houden, wat ook weer warmteverlies scheelt. De heer Vellekoop houdt zijn resultaten naukeurig bij om die met een andere tuinder die met glaskassen werkt te kunnen vergelijken. Pas na enkele jaren kan met zeker heid worden gezegd of poly carbonaat daadwerkelijk aantrekkelijker is dan de „teelt onder glas". Schuim Naast dit nieuwe systeem zijn nog een aantal andere manieren uitgevonden die én energie besparen én com mercieel aantrekkelijk zijn. Eén van die andere syste men is het zogeheten Acril- systeem. Dit is echter on- buigzaaam zodat er na een aantal jaren nogal eens scheurtjes in het materiaal komen. Dat komt doordat de krachten die het tempe ratuurverschil tussen binnen en buiten teweegbrengt niet weg kunnen. Ook in de Amerikaanse staat Arizona is een manier ontwikkeld om energie te sparen. Deze manier geeft echter geen bezuiniging van veertig procent,maar van maximaal 83 procent. Door het schuim in een ruimte onder het dak te spuiten vormen de zeepbelletjes klei ne kamertjes met stilstaande lucht. Deze vorm van isola tie kan echter alleen in de nachtelijke uren worden ge bruikt. Overdag zou het zeepsop teveel licht tegen houden om de planten of gewassen te laten groeien. Het schuim rust onder het dak op een laag plasticfolie. Brabander: „Het nadeel van deze folie is dat ze om de twee jaar moet worden ver vangen". Daarom zijn de be sparingen dus relatief gezien minder dan de eerder ge noemde 83 procent Lucht In Nederland is deze tech niek nog niet ingevoerd, al is het folie wel bekent. En kele Westlandse tuinders hebben het al in gebruik. Hier wordt echter geen schuim als isolatielaag ge bruikt maar gewone lucht Door middel van een machi ne wordt lucht in de „buf fer" gepompt zodat een van de rest van de kas geschei den luchtlaag ontstaat. Brabander: „Ook deze ma nier van isoleren scheelt on geveer veertig procent in de stookkosten. Alleen doet zich ook hier het probleem voor dat het folie na een gebruik van ongeveer twee jaar ver nieuwd moet worden". Er wordt dus al het één en ander gedaan aan de bespa ringen op energie. Dat dat nodig is blijkt niet alleen uit de hoge prijzen die de tuin ders neer moeten tellen voor hun brandstof. Ook het slin ken van de wereldvoorraad brandstof lijkt cfnverbiddel- lijk op ons af te komen. Want zoals het ministerie van economische zaken al in haar pamfletten laat zien: de kaars brandt zonder ophou den door. C&4liAtöcA\footele£üje\! Rechts: Elegant bloesend in de taille, écru fond met bloemdes- sin. 100% Polyester, 44-52. Middenhoven: De nieuwe schou derlijn is charmant verwerkt in deze sierlijke japon. 100% Polyester, 38-48. Links: Schitterend 2-delig japonpakje, écru fond met bloemdessin.100% Polyester, 40-50. 89r nou ook regelma tig mee te kam- pen.Toevallig ben ik ook wat uit de kluiten gewassen en dan kost het gewoon meer moei te om iets aardigs te kopen. Gelukkig zijn er zaken die het er niet bij laten zitten."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9