Iraanse vrouwen stellen eisen op Weer nieuw Brits plan voor Kanaaltunnel Betogingen in Voerstreek met sisser afgelopen Ziekteverschijnselen na olieramp met Amoco Cadiz Bonn ver spreidt posters tegen „liefde" VS-regering poogtgevaarlijk" artikel te verbieden Amin boekt succes met Libische steun ^BUITENLAND LEIDSE COURANT MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA 7 I I Weer overlopers naar DDR BERLIJN (DPA) - Een echtpaar uit de Westduitse bondsrepubliek heeft zaterdag het Oostduitse persbu reau ADN „om po litiek asiel in de DDR" gevraagd. De vrouw, ADN geeft als namen Wolfgang en Inge Goliath op, heeft verklaard „persoon lijke medewerk ster" va/i de bond- sdaga fge va ardigde Werner Max ge weest te zijn. Marx is onder meer woordvoerder van de CDU-CSU- fractie in Bonn. De aanvraag wordt momenteel door de betrokken Oostduit se instanties bestu deerd, zo meldde ADN zonder nade re bijzonderheden te geven. De Westduitse rege ring heeft een cam pagne per poster ontketend om haar ambtenaressen te waarschuwen voor amoureuze praktij ken van agenten uit Oost-Europa, zo heeft een vooraan staand lid van de Westduitse inlich tingendienst zater dag bekendge maakt. Er zijn posters en ook stickers ver spreid waarop staat: „Er is een wachtwoord dat de kluizen opent: lief de". Volgens de contras pionage stuurt de DDR knappe spion nen naar Bonn en omnsti-eken, met de opdracht het ver trouwen te winnen van alleenstaande secretaresses in mi nisteries. (Van correspondent Toet) WASHINGTON Inde Verenigde Staten is opnieuw een hevige juridische strijd losgebarsten rond de vraag of ten behoeve van de nationale veiligheid inbreuk mag worden gemaakt op de persvrijheid. Net als in 1971 bij de geruchtmakende affaire rond de „Pentagon Papers" gaat het om een actie van de Amerikaanse regering publicatie van een als gevaarlijk voor de nationale veiligheid beschouwd artikel te voorkomen. Ditmaal gaat het om een verhaal, dat in het linksgerichte maandblad „The Progressieve Magazine" in de staat Wisconsin zou verschijnen. In het verhaal doet de free lance schrijver Howard Morland (36) uitvoerig uit de doeken hoe een atoombom werkt. Morland, afkomstig uit het onder de rook van Washington DC gelegen Arlington, zegt niets uit geheime documenten te hebben gehaald. Volgens hoofdredacteur Erwin Knoll van het kleine (40.000 abonnees), maar vooral in progressieve kringen invloedrijke maandblad, gaat het artikel over de nationale veiligheid: „Iedereen, die er de moeite voor zal nemen, kan precies dezelfde gegevens verzamelen". Morland is een jaar bezig geweest met zijn artikel, dat hij als titel heeft gegeven „Hoe een waterstofbom werkt". Het artikel zou overigens al geplaatst zijn als Morland het niet tevoren aan een aantal atoomdeskundigen zou hebben opgestuurd: om de technische juistheid te doen verifiëren. Een van de deskundigen zond het naar het ministerie voor energiezaken, omdat hij veiligheidsproblemen vreesde. Het ministerie kwam pas na geruime tijd in actie, nadat het blad tot twee keer toe zelf een copie van het artikel had opgestuurd. Het eerste bleef in de Washingtonse sneeuw steken en arriveerde tegelijk met de tweede - per expres opgestuurde - copie. Op het allerlaatste moment vroeg het ministerie een federale rechter in Milwaukee publicatie van het artikel te verbieden. De rechter heeft inmiddels om meer bedenktijd gevraagd. In de tussentijd mag het artikel niet worden geplaatst. Idateita negens en. In inister igd tf en g* i van ALLEEN VOOR TREIN; GEFINANCIERD DOOR PRIVE-SECTOR (Van onze correspondent Jan Drummen) PARIJS Een jaar na de grootste oliever- vuilingsramp in de geschiedenis (die van de Amoco Cadiz) voor de kust van Bretagne heeft men bij een aantal personen die aan de reinigingswerkzaamheden deelnamen ziekte verschijnselen vastgesteld. Enkele dienstplichtigen en vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan het schoonmaken van de 150 km kustlijn in Noord-Bretagne die op 16 maart 1978 vervuild werd door een schipbreuk van de Amoco Cadiz hebben als gevolg daarvan ernstige aandoeningen opgelo pen. Er is een geval van vallende ziekte, een hersenbloeding met verlamming, een longoe deem en verschillende complicaties in de ademhalingsorganen. Een en ander is volgens de medici het gevolg van drie maanden lang werken in het olieslib en het inademen van de uitwaseming van de olie. Het betreft slechts enkele gevallen, maar alle bloedanalyses zijn bij gebrek aan voldoende facaliteiten nog niet verricht en honderden bloedmonsters bevin den zich nog in koelcellen. De medici verkla ren dat zij nog grotendeels in het duister tas ten over de gevolgen op langere duur van het contact met de oliemassa waar vele personen aan blootgestaan hebben. Alles wijst er evenwel op dat de ernstige ge volgen voor de gezondheid zich tot enkele ge vallen zullen blijven beperken. Intussen heb ben de talrijke hevige winterstormen ertoe bij gedragen de laatste zichtbare sporen van de vervuilingsrartip geheel en al weg te vagen. LA COBCNA (Rtr) Het Nederlandse schip Van Speyk heeft in de nacht van sater dag op sondag vier beman ningsleden gered van het 499 ton nietende Duitse vracht schip Jasmin. Dit schip was bij slecht weer in de Golf van Biscaye vergaan. Korte tijd na het opvangen van het radio-noodsignaal nam men op de Van Speyk vuurpijlen waar, waarna bij ruwe zee de vier overleven den van een reddingsvlot kon den worden gehaald. Volgens de bemanning van de Jasmin was de lading ijzer in het voorschip gaan schuiven, gevolgd door de lading hout. Pompen had niet meer gehol pen, waarna de vier zich op het vlot in veiligheid had kunnen stellen. Vermoed wordt dat de kapi tein zich nog in de stuurhut bevond toen zijn schip kap seisde. GELIJKWAARDIGHEID AAN DE MAN VERLANGD TEHERAN (AFP/AP) Tienduizenden vrouwen heb ben in het afgelopen week einde in Teheran opnieuw ge demonstreerd voor gelijke rechten. Zij weigeren de sluier om te doen waarin zij een symbool zien van de on derdrukking van de vrouw. Bij hun demonstratie zater dag werden de vrouwen aan gevallen door „revolutionai ren" die gewapend waren niet geweren en messen. An dere „revolutionairen" pro beerden de vrouwen te be schermen. Sommige vrouwen hebben gedreigd zich te ver branden als ze verplicht wor den de sluier te dragen. In een resolutie van acht pun ten eisen de vrouwen van de regering-Barzagan op politiek, economisch, en sociaal terrein gelijkwaardigheid aan de man. Ook willen zij de vrii- heid van meningsuiting en vereniging en vrijheid van kledij. Zij eisen van de over heid ook bescherming tegen bepaalde „reactionaire ele menten". De vrouwen hielden zaterdag onder meer bijeenkomsten in het ministerie van justitie en de universiteit. Niet alleen studenten, maar ook vrouwen uit kantoren en winkels sloten zich bij de manifestatie aan. Veel vrouwen gingen modieus gekleed, met make-up en al. Naar verluidt zou zou pre mier Barzagan met de reli gieuze leider Khomeini ge sproken hebben over de vrou wenkwestie. Barzagan zou hierin een gematigd stand punt innempn, maar Khomei ni wil zich houden aan de strenge islamitische wetten. Het referendum in Iran over de vraag of het volk een isla mitische republiek wenst zal op 30 maart worden gehou den. De datum voor het refe rendum is al enkele malen verschoven. De geestelijke lei der Khomeini heeft de nieuwe datum per decreet aan pre mier Barzagan bekendge maakt. In Teheran zijn zondag op nieuw twee leden van de strijdkrachten en een politie man van de sjah terechtge steld. Zij waren schuldig be vonden aan het doden van mensen tijdens anti-sjah beto gingen. In een gevangenis van Teheran zijn gisteren ook twee mannen terechtgesteld die waren beschuldigd van ze denmisdrijven. Sinds de isla mieten aan het bewind kwa men zijn zeker al zestien mensen, waaronder homose- xuelen, wegens sexuele han delingen terechtgesteld door vuurpelotons. Lawines India eisen 200doden NEW DELHI (Reuter) - In twee dalen van de Himalaya, in de Indiase staat Himachal Pradesj, zijn als gevolg van sneeuwlawines 200 mensen omgekomen, zo meldt het In diase nieuwsbureau PTI. De lawines zijn veroorzaakt door ongewoon hevige sneeuwval. De reddingsoperaties werden bemoeilijkt door slecht weer en moeilijk terrein. Vietnam blijft vrezen voor Chinese aanval HANOI (REUTER/UPI/AP) Ondanks de herhaalde Chine se aankondiging van een te rugtocht bereidt Vietnam zich toch voor op een her nieuwde Chinese aanval. Alle burgers moeten van donder dag af twee uur daags mili taire plichten vervullen. Scholen en universiteiten gaan een tot twee weken dicht om scholieren en stu denten in de wapenhandel te bekwamen. Niettemin gaat de Chinese te rugtocht voort, maar verloopt wel zeer traag. Vietnam blijft melding maken van doorgaan de hevige strijd en van Chi nese vernielingen en wreedhe den. Een mogelijke aanleiding tot deze Vietnamese reactie is het verschil van opvatting over het grensverloop tussen de beide landen. Hanoi heeft China beschuldigd, dat het de grenspalen in zijn voordeel verzet heeft. Hanoi maakt verder melding van menings verschillen binnen de Chinese leiding. Volgens berichten uit Japanse bron hebben deze meningsverschillen geen be trekking op de oorlog tegen Vietnam. Veel schade na aanslagen op Corsica BASTIA (AFP) Zaterdag nacht zijn op Corsica en meer in het bijzonder in de hoofdstad Bastia en op de oostkust nieuwe bomaansla gen gepleegd. Slachtoffers zijn er met maar er is wel grote schade' aange richt. In Bastia werden drie bedrijven vernield: een winkel van koelapparaten voor res taurants, een kledingzaak en een café. Buiten Bastia werden een ge parkeerde auto opgeblazen en een medische bedrijfsruimte, een kledingwinkel en een le vensmiddelensupermarkt ver nield. Vrij worstelen met politie Het leek wel een beetje op vrij worste len, toen betogers tegen de aanbouw van een kernreactor in Seabrook (New Hampshire, VS). De betogers hadden zich aan elkaar vast geketend om zo een convooi met onder delen voor de kern reactor tegen te hou den. NAIROBI (UPI) Dictator Idi Amin heeft zondag aange boden, vredesoverleg met president Julius Nyerere van Tanzania in een neutraal land te ontmoeten om te pra ten over een beëindiging van de onderlinge strijd. Wel zou Tanzania eerst zijn invasies trijdmacht van circa 4.000 man uit Oeganda moeten te rugtrekken. Amin wiens moeilijke militai re positie weer is versterkt door de komst van Libische militairen en wapens, zei een en ander tot een speciale Ni- geriaanse bemiddelaar die ook met Nyerere heeft ge sproken. Waarnemers achtten de kans op spoedig overleg tussen de twee staatshoofden op het ogenblik vrijwel uitge sloten, gezien het feit dat Ny erere alle verzoeningspogin gen heeft afgewezen. De Oegandese rebellen leden zaterdag hun eerste neder laag. Na een gevecht met re geringstroepen op de weg naar de hoofdstad Kampala, hebben zij zich moeten terug trekken, zo verluidt uit krin gen van Oegandese ballingen in Nairobi. Ontvoerde na politieaanval bevrijd POPENZA (TJPD De Itali aanse politie heeft gisteroch tend vroeg een ontvoerde functionaris van de christen democratische partij bevrijd en twee vermoedelijke leden van de extremistische Rode Brigades gevangen genomen. Een van hen is gewond. De optocht van de ongeveer 2000 Waalse betogers door een van de straten van s Gravenvoeren in de Belgische Voerstreek. Belgische rijkswachten ruimen in Moelingen (Voer streek) een barricade op, die boze Vlamingen, als re actie op de Waalse betogingen, hadden opgeworpen. (Van onze correspondent Jan Schils) BRUSSEL De met veel angst tege moet geziene betoging van Franstaligen in de Vlaamse Voerstreek is gisteren met een sisser afgelopen. Van een harde confrontatie tassen de drieduizend Fran stalige demonstranten, die met een auto karavaan van Oubel naar 's Gravenvoe ren waren gekomen en een duizend Vlaamse tegenbetogen was geen sprake. De Belgische Rijkswacht had reeds vroeg gistermorgen een hecht cordon ge legd rond de Voerstreek een gebied van circa 5000 hectare, met zes dorpen die tot een gemeente Voeren zijn samenge voegd. Dit gebied is sedert 1963 bij Vlaanderen ingedeeld in ruil waarvoor twee Vlaamse steden Komen en Moes- croen bij het Franstalige Henegouwen werden ingedeeld. In de Voerstreek, die economisch van geen enkel belang is, wonen circa 4500 inwoners, van wie er bij de laatste ge meenteraadsverkiezingen 65 procent op Franstalige lijsten hebben gestemd. In Komen en Moescroen wonen nog altijd een 70.000 Vlamingen. Bij de betogingen van gisteren kwam het slechts tot spora dische incidenten tussen Rijkswachten en Vlaamse tegenbetogers, die, komend uit Bilzen in Belgisch-Limburg via de gren sposten bij Maastricht en Eijsden naar het Voerdorp Moelingen wilden doorsto ten om vandaar naar 's Gravenvoeren te gaan, waar de Franstalige betogers zou den worden toegesproken door Waalse en Franstalige Brusselse politici. Toen de weg versperd bleek, wisten de Vlaamse betogers onder wie de volledige parlementsfractie van de Vlaamse Volk sunie via de weiden en velden toch in Moelingen te komen, maar verder kwam ze niet, mede omdat de Rijkswacht traangas inzette. De Vlamingen deelden later mee, dat zij slechts tot Moelingen waren gegaan om daar te bewijzen dat ze Voerstreek had den kunnen betreden zonder dat daar ie mand iets had tegen kunnen doen. Aan de andere kant slaagden de Fran stalige betogers er evenmin in om Moe lingen binnen te komen om de Vlamin gen daar een lesje te geven. De enige oogst was een aantal bloedneuzen en sla gen met de wapenstok. De betoging in de Voerstreek, die was georganiseerd door de „Action Fouron- naise" die terugkeer van het gebied naar de provincie Luik voorstaat, heeft de af gelopen twee weken in België het politie ke leven bepaald. Met name de Brusselse Francofonen-partij FDF had zich achter de eisen van de Franstaligen in de Voer streek gesteld. Brigitte komt op voorjonge zeehondjes De Franse filmster Bri gitte Bardot tijdens een persconferentie in Chamalliéres, waar ooit president Giscard d'Estaing burgemees ter is geweest. Brigitte opende hiermee haar jaarlijkse actie tegen de jacht op jonge zee hondjes op de Cana dese Atlantische kust, die vandaag is begon nen. Z.-Afrika wil paspoort Eschel Rhoodie PARIJS (UPI) Zuid-Afrika heeft aan bepaalde regerin gen gevraagd medewerking te verlenen bij het intrekken van het paspoort van Eschel Rhoodie, voorheen ambtenaar bij het ministerie van voor lichting en de man die cen traal staat in het politieke (voorlichtings) schandaal van vorig jaar. Leden van de vroegere rege ring Vorster zouden betrok ken zijn bij de financiering van het dagblad Citizen met geheime fondsen van het mi nisterie van Voorlichting. De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken, Roe lof Botha, zei zondag dat het paspoort van Rhoodie slechts tijdelijk is. Botha is in Frankrijk voor besprekingen met minister van buitenlandse zaken Oli vier Stern. Hij heeft tegenge sproken dat zijn bezoek ver band zou houden met zijn ge sprek met generaal Van de Bergh, voormalig hoofd van de staatsveiligheid. Van de Bergh zei dmsdag dat hij naar Frankrijk was ge gaan om te voorkomen dat Rhoodie 45 uur aan geluids banden openbaar zou melken waardoor de loopbanen van veel hoge politici in gevaar zouden komen. zaak kunnen zijn voor Britse en continenta le investeerders. Het nieuwe plan heeft niet veel tijd ge vraagd omdat in de ingenieurs gebruik heb ben kunnen maken van veel dingen, die vroeger al onderzocht en bedisseld werden. Men zou nu maar slechts een tunnel behoe ven te boren, waardoor dagelijks honderd twintig treinen zouden kunnen rijden tussen Londen, Parijs en Brussel. Om het risico van botsingen uit te schakelen, zou het treinverkeer georganiseerd worden in „vluchten" van vijf treinen per uur in de zelfde richting. De treinreis Londen-Parijs zou 4,5 uur du ren. Londen-Brussel zou 4 uur en tien minu ten vergen. De prijs van een retourkaart voor Londen-Parijs zou dan op ongeveer 20 pond komen. Per trein en boot kost die reis tegenwoordig minstens 37 pond. Per vlieg tuig komt ze op 47 tot 83 pond retour. De uitvoering van dit nieuwe Kanaaltunnel project zou naar schatting 600 tot 700 mil joen pond sterling vergen. De spoorwegen zouden geen regeringshulp vragen. Inves teerders zouden gezocht worden in alle lan den van de EEG. Als de toestemming om de enkelvoudige Ka naaltunnel te boren niet te lang op zich laat wachten, zou hij al tegen 1988 in gebruik genomen kunnen worden. Naast de eigenlij ke spoorwegtunnel zou eventueel nog een kleine service-tunnel komen. De Britse en Franse spoorwegen verwachten, dat in het eerste jaar al 6 miljoen reizigers onder het Kanaal van Groot-Brittannië naar Frankrijk en omgekeerd zouden reizen. Dit cijfer zou jaarlijks toenemen met 2,5 tot 3 procent. Het vrachttarief onder het Kanaal wordt momenteel berekend op 7.10 pond per ton. Dat is heel wat goedkoper dan de huidige tarieven voor vrachtgoed op de Britse, Franse en Belgische veerboten van het Ka naal. „Van Speyk" redt schipbreukelingen (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN De socialistische min derheidsregering van Groot-Brit- tanniü is niet principieel gekant tegen het nieuwe plan om een en kelvoudige spoorwegtunnel te bo ren onder het Noordzeekanaal. Haar omdat hier parlementaire verkiezingen in de lucht hangen, wordt de knoop nog niet doorge hakt. Er is dus niets nieuws onder de zon, maar alle vroegere Kanaaltunnelontwerpen wer den ook om diverse redenen op de lange baan geschoven. De uitvoering van het meest recente plan voor een dubbele Ka naaltunnel werd in 1975 stopgezet omdat de Britse Labourregering de kosten te hoog vond. Frankrijk wilde er toen wel mee doorzetten, maar kon het uiteraard niet op eigen houtje doen. De laatste maanden hebben de Britse spoor wegen nieuwe belangstelling gekregen voor een Kanaaltunnel. Ze zien er brood in om dat de spoorwegtarieven aanzienlijk geste gen zijn. De Fransen willen pas meewerken als de Britten tonen, dat zij het dit keer ernstig menen. Het nieuwe plan werd uitgewerkt door Brit se ingenieurs, die het voorlegden aan hun collega's van de Franse spoorwegen. Hoewel Londen en Parijs het principieel goedge keurd hebben, kan het startsein nog niet ge geven worden omdat de Britse politieke si tuatie momenteel tè onzeker is. In tegenstelling tot vroegere plannen, ligt het ditmaal in de bedoeling het Kanaaltun nelproject te laten financieren door de pri- vé-sector. Met een mogelijke rente van naar schatting 12,6 procent zou het een goede

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7