Massaal afscheid van familieleden VN-soldaten NederlandseVN-troepen in Libanon triomfantelijk verwelkomd VN-macht vrijwel compleet vertrokken Annelies Wijkmans voedingaadviaeuze in Libanon NAKOERA Tussen de hon derden militairen die zaterdag naar Libanon overgevlogen zijn bevond zich ook de mil- va-kapitein Annelies Wijk mans uit Den Haag. Vanwege haar verblijf in Libanon is zij tot tijdelijk majoor bevorderd. Mevrouw Wijkmans zal als voedingsadveuze optreden bij de VNstaf in Nakoera. BINNENLAND/BUITENLAND LEIDSE COURANT MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA6 BU TREEDT VOORAL ONPARTIJDIG OP SLECHTS 2 ZIEKEN Men had kosten noch moeite gespaard om de in aanbouw zijnde hal. die als douane-entrepot gaat dienen, voor deze afscheidsplechtigheid tijdelijk om te toveren in een alleszins acceptabel onderkomen. De kale hal was na twee weken hard werken door Schiphol en het leger samen, veranderd in een grote zaal, waar tientallen palmen langs de muren, vlaggen, 1500 stoelen en 300 tafels voor de wegbrengers, 1500 liter koffie en 300 cakes zorgden voor een vriendelijke sfeer. Vaders, moeders, vrouwen en vriendinnen maakten dankbaar gebruik van deze gelegenheid om de laatste uren samen met de blauwgemutste VN-soldaten door te brengen. Een persoon lijk afscheid dat met de nodige emoties gepaard ging en waar bij menige zakdoek tevoorschijn gehaald werd. Minister Schol ten van Defensie en Van der Klaauw van Bui tenlandse Zaken waren naast een groot aantal kamerleden aanwezig bij de afscheidsplechtigheden. Minister Scholten wen ste in zijn toespraak tot het VN-detachement de soldaten alle succes en sterkte toe bij hun taakvervulling in Libanon en sprak zijn waardering uit voor de grote inzet, die alle betrok kenen hebben getoond. 2000 familieleden en kennissen keken toe hoe de bevelhebber van de Nederlandse landstrijdkrachten op officiële wijze het bevel tijdelijk overdroeg aan de com mandant van de 44e compagnie-pantserinfanterie. Bij het hele gebeuren deed zich een enkel incident voor, toen midden tus sen de aangetreden soldaten een bommetje ontplofte. Hoewel het bedoeld leek als grap, konden maar weinigen daarvan de humor inzien. (Van onze speciale verslaggever Sjoerd Post) HARRIS Het zaterdagavond in Bei roet aangekomen Nederlandse VN-batal- jon heeft zondagmiddag al een deel van de stellingen van de Fransen in Zuid-Li- banon overgenomen. De „blauwe baret ten** zijn in het gebied vorstelijk ont vangen. De bevolking was uitgestroomd om de kersverse VN-milltairen welkom te heten en aan een enkel huis hing zelfs een Nederlandse vlag. Veel Libane- zen wuifden vrolijk naar de Nederlan ders en riepen Ollandi Good. Het 800 man sterke Nederlandse detachement zal officieel aanstaande woensdag om 18.00 uur de bewaking en beveiliging van het gebied overnemen van de Fransen. De aankomst van het Nederlands deta chement zaterdagavond op het zwaar be waakte vliegveld van Beiroet leek veel op een triomftocht Tientallen journalis ten en cameramensen waren op het vliegveld aanwezig toen daar om tien voor zeven de KLM-Boeing Mississipi met 350 Nederlandse militairen landde. Een uur later arriveerde een tweede vliegtuig. Onder aan de vliegtrap stond de bevelhebber van de Unifiltroepen in Libanon de Ghanese generaal-majoor Er- skine de Nederlandse soldaten op te wachten. Hij werd vergezeld door de Ne derlandse kolonel Jan Tjassens, hoofd operatiën van de Unifilstaf. Verder de Nederlandse ambassadeur in Libanon mr. Croin en kolonel Snoek, de Neder landse militaire attaché in Damascus. Er ging een gejuich op toen de comman dant van het VN-detachement overste Lensink als eerste voet op Libanese grond zette. Even later volgden de troe pen, die hoewel vermoeid van de lange reis, vaak zingend afmarcheerden. Het „Hup Holland Hup" en „Zorg dat je er bij komt" schalden door de lauwe Liba nese avondlucht Onpartijdig Generaal' Erskine zei in een toespraak tot de nieuwe Unifil-eenheid dat de op dracht die zij in Libanon gaat vervullen geen eenvoudige is. De hoogste chef van Unifil vroeg de soldaten vooral onpartij dig te zijn. „Dat is van het grootste be lang bij ons optreden", aldus Erskine, die de Nederlanders vooral waarschuw den de eerste dagen goed op hun tellen te passen. „Men zal proberen u uit te testen, dat is met alle andere bataljons gebeurd". De Nederlandse soldaten werden daarna toegesproken door ambassadeur Croin. Hij vroeg hen er aan te denken dat zij niet alleen als VN-soldaten beoordeeld Speciaal voor de Nederlandse VN-soldaten is door het ministe rie van Defensie een zakboekje samengesteld, dat als vraag baak kan dienen voor hun verblijf in Libanon. Het boekje bevat naast informatie over het dagelijkse leven aldaar gege vens over financiële zaken en voorzieningen betreffende de hulpverlening en opvang. Daarnaast is er een klein woorden boekje in opgenomen met de meest voorkomende uitdrukkin gen in het Arabisch. De ministers Scholten (rechts) en Van der KLaauw (links staande) onderhielden zich op Schiphol met twee de dag ervoor bij een ongeluk gewonde soldaten. Zij gingen desondanks toch mee naar Libanon (foto Milan Konvalinka) SCHIPHOL Twee Jumbo-jets vertrokken afgelopen zater dag vanaf de luchthaven Schiphol met bestemming Beiroet. Aan boord 720 soldaten van het Nederlandse VN-detachement voor Libanon, die ingezet worden om de vrede in het grens gebied met Israël te bewaren. Op het vliegveld lieten de VN- soldaten zo'n 2000 familieleden en kennissen achter die vanaf de zonnige promenade van het hoofdgebouw hun echtgenoot, vriend of zoon een voor-lopig laatste afscheid toezwaaiden. Daarmee kwam een geslaagd einde aan de maandenlange voorbereidingen in Nederland, die met de nodige problemen gepaard is gegaan. In groten getale waren de „wegbrengers", veelal met autobus sen zaterdagochtend naar de speciaal voor deze gelegenheid ingerichte hal op Schiphol-oost gekomen om afscheid te ne men van de VN-soldaten. Buiten voor de hal protesteerden de WDM en het Amsterdams Commité Geen Soldaten naar Li banon tegen uitzending met als tegenpool de Algemene Vereni ging van Nederlandse Militairen, die het Nederlandse VN-leger via spandoeken succes in Libanon en een behouden thuis komst toewenste. SCHIPHOL Slechts 2 soldaten hebben de reis naar Libanon wegeiu ziekte niet mee kunnen maken. In een persconferentie deelde minister Scholten zaterdag mee verheugd tt zijn over het feit dat zich geen ge val meer heeft voorgedaan van dienstweigering onder de 118 solda ten, die op niet-vrijwillige basis deel uitmaken van het VN-detachement. In gesprekken met ouders van de niet-vrijwillige soldaten zei de mi nister veel begrip te hebben ont moet voor de onvrijwillige uitzen ding van hun zoons. De regering streeft ernaar bij de volgende aflos sing het aantal vrijwilligers zo veelN mogelijk te beperken. „Een garantie van honderd procent kan ik echter onmogelijk geven, daar het niet ze ker is dat er voor alle functies vrij willigers aanwezig zullen zijn", al dus de minister. Staatssecretaris Van Lent van De fensie zal in de tweede helft een be zoek brengen aan het Nederlandse VN-detachement in Libanon. Op la- Alles wat nog gezegd moest zijn is nu gezegd. Er blijven nu alleen nog maar wat ogenblikjes over m[ni'5^rt,Sfhv0^0\dveJnj^" de'\ra om te begrijpen dat alles goed is ondanks het afscheid (foto Milan Konvalinka) desmacht bezoeken. Zo vader, zo zoon. Het grote voorrecht van de jeugd is om in een groot van het leven nog een spel te zien. Daarmee maakte deze jongen het zijn vader waarschijnlijk gemakkelijker om het onbekende avontuur tegemoet te gaan. Meer VN- eenheden in - Libanon nodig zullen worden, maar bovenal als Neder landers. „Dat geeft verplichtingen", aldus mr. Croin, die de jongens daarna vroeg gevoeligheden zoveel mogelijk uit de weg te gaan. „Dat betekent onderhandelen, praten en proberen de mensen te over tuigen. Er is echter een grens aan uw overredingskracht. Men zal u testen en toon dan vooral geen zwakte", aldus mr. Croin die het Nederlandse detachement veel succes in Libanon toewenste. De militairen brachten de nacht door in een enorme hal op het vliegveld. De kwartiermakers die twee weken geleden al in Libanon zijn aangekomen, hadden 750 veldbedden klaargezet. Op een vraag of het in die hal niet ontzettend onfris zou zijn met zoveel slapers zei kolonel Tjassens „dat valt wel mee want er zit een enorm gat in het dak als gevolg van een bomaanval vorig jaar". De soldaten kregen in de hal nog wat versnaperingen en gingen toen zeer snel onder de wol. Het werd maar een korte nachtrust want om half vijf werden de mannen er al weer „uitgejaagd". Precies om zes uur zondagochtend begon de reis in 43 voer tuigen van de VN naar het zuiden. Tweehonderd man reed door naar Haifa om daar het Nederlandse materieel op te halen. De anderen verplaatsten zich naar Harris om daar hun positie in te nemen. Het weer liet zich zondag van de beste kant zien en de temperatuur liep tot ver boven de 20 graden op. Tijdens de tocht naar het zuiden keken de soldaten hun ogen uit naar het chaotische verkeerde, de beschadigde woningen en de schitte rende natuur. Indrukwekkend Harry Bloo uit Raalte is chauffeur van overste Lensink. Hij vertelde diep onder de indruk te zijn gekomen van Libanon. „Wat een prachtig en tegelijk afschuwe lijk land", aldus HaiTy, die verwacht in de toekomst door zijn baantje nog veel meer van Libanon te zullen zien. Op het vliegveld hadden we nog een gesprek met de drie soldaten die vrijdagavond bij een auto-ongeluk in Zuidlaren betrok ken waren en na verbonden te zijn toch mee wilden naar Libanon. Bertus Zwiers uit Wijster, Peter Haghuis uit Enschede en Conny Vermeeren uit Dongen moes ten de vliegtuigtrap afgeholpen worden. Alle drie hadden zij een verstijving aan een been en lichte hoofdverwondingen. „Maar het gaat goed met ons", vertelde Bertus Zwiers, die zich zorgen zegt te maken over zijn drie collega's die in Ne derland in het ziekenhuis zijn opgeno men. In Harris heeft het Nederlandse leger in middels een groot deel van het werk van de Fransen overgenomen. Die zullen offi cieel woensdag het karwei aan de Neder landers overdragen. Waarna de Franse paratroepers met veel gevoel voor thea ter donderdag met helicopters en lan dingsvaartuigen zullen vertrekken. Zij gaan niet via Beiroet of Haifa maar schepen zichzelf aan de kust in. Ook het Nederlandse detachement laat een staal tje van zijn kunnen zien tijdens een de monstratie van het meegebrachte mate rieel vandaag in Naqoura, het meest zuidelijke dorp dat Unifil onder controle heeft en waar het hoofdkwartier geves tigd is. Adjudant Van Belle uit Zuidlaren heeft daar samen met sergeant-majoor Groen het merendeel van de militairen weten te huisvesten in leegstaande tenten en hui zen. Daarbij is wel opgevallen dat de Fransen „een dikke puinhoop van heb ben gemaakt". Majoor Groen: „De hui zen die zij gebruikt hebben voor de in kwartiering zijn zo smerig, dat we de eerste dagen bezig zullen zijn met ze uit te mesten". In het dorpje Harris bestaat een enorme belangstelling voor het reilen en zeilen van de Nederlanders. De dorpsoudste heeft de troepen al welkom geheten en vertelt blij te zijn dat de Ollandi in de plaats komen van de Fransen. Er wordt in Harris veel geklaagd over de voorgan gers van het Nederlandse bataljon. Zon dagmiddag nog reden vier pantserwa gens van de Fransen door een waterre servoir, dat aangelegd is voor het vee. Een benauwde vrouw stond er bijna bij te huilen toen zij de olieplek in het wa ter zag. „Dat betekent dat wij een hele tijd niet meer het water kunnen gebrui ken", aldus de vrouw die uitgelachen werd door de Franse chauffeurs, die hun auto's bleven wassen. Indrukken De Nederlandse leiding wil het anders doen. Op tal van manieren wordt gepro beerd het vertrouwen van de bevolking te winnen. Gisteren is een deputatie van de Hollanders naar een rouwbeklag ge weest dat in Harris werd gehouden ter herinnering aan de drie jonge kinderen die vorige week gedood werden toen zij met een granaat speelden. De Nederland se commandant stuurde een rouwkrans. De Nederlanders deden gisteren ook mee aan volksdansen op het dorpsplein van Harris en lagen te zonnen op de terras:, jes. Het Nederlandse detachement is in Liba non maar dat betekent nog niet dat de soldaten ingespeeld zijn op de daar heer sende situatie. Het prachtige weer, de in-, drukwekkende natuur, de reis hebben voor zoveel indrukken gezorgd die de Nederlanders de komende dagen eerst moeten verwerken. Daarna moeten zij zeer snel vergeten dat hun aanwezigheid hier een vakantietrip is. Gisteren verga ten sommige soldaten hun wapen uit de auto mee te nemen bij een pauze. Het wérd hen nog vergeven door de comma- danten maar vanaf morgen zal dat niet meer mogen voorkomen. Er moet keihard en vooral secuur gewerkt worden, vertelde een staflid. Ook kwartiermaker Wim Felix uit Em- men bevestigt dat „We zijn er nu, maar er moet nog heel veel gebeuren aan de huisvesting bijv. Ik begrijp nu de uit drukking iets met de Franse slag doen", aldus Wim Felix. BEIROET De VN—com mandant in Libanon gene raal-majoor E. A. Erskine hoopt dat er nog meer mili tairen beschikbaar, komen voor de VN-diensten aldaar. Met de komst van de Neder landse militairen is volgens hem de vredesmacht nog niet compleet Half april zullen waarschijn lijk ook de eerste Libanese VN-milltairen in het gebied aankomen. Generaal Erskine rekent op ongeveer 500 Lina- nesen. De bedoeling is dat de VN troepen in toenemende mate directe hulp zullen verlenen aan de bevolking. Generaal Erskine denkt hierbij aan de aanvoer van drinkwater, de medische verzorging, het aan leggen en verbeteren van we gen cd. Deze Libanese jongen doet precies als iedere jongen van zijn leeftijd, al die vreemde mannen helpen en tegelijk nieuwsgierig alles bekijken wat er zoal gaande is met die nieuwelingen in zijn dorp Overste Lensink rechtsonder meldt aankomst van de Nederlandse VN geheel rechts, ambassadeur Croin Tjassens (derde van rechts) op het vliegveld Beiroet de veilige eenheid aan VNcomandant Erskine naast hem en de Nederlandse kolonel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6