Vrouwelijke agent |bedreigt huwelijk mannelijke collega Vergelijkend warenonderzoek draagt bij aan produkt- verbetering Ongelijk oordeel over overheidsbemoeienis WERKLOOSHEID HOGER PERSONEEL STIJGT iik Minder weigeringen na invoering ver plichte bloedproef GINA4 jlNNENLAND LEIDSE COURANT MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA 5 on. Dorp ovincie ge- ia1 niet ROTTERDAM (ANP) Onge veer vijftig politievrouwen heb ben zaterdag tijdens een bijeen komst van de Nederlandse Poli tiebond in Rotterdam veront- uit- waardigd gereageerd op een ac- uit jig van de 28-jarige Joke de boeke- ujj Beek, echtgenote van 2 jaar wn rijkspolitieman, die zich ?n en verzet tegen het samen dienst het fi. noemd ooi zit al boe- 1500 TSO terdag ncorso vijfde I haar ■schap wil luister ten er legen- r hen in het n idee itoren d zou n het 1 het deren het De nstel- l mo stzin- innen aan- jmid- n het kam- Hoe-' ij te- e zij be- de vol- ilsnel 1 doen van een agent met een tseweg vrouwelijke collega. Mevr. De Vries wil ook voorkomen, dat een mannelijke en een vrouwe lijke politie-agent samen nacht dienst verrichten. Mevr. De Vries wil zich met enkele andere echtgenotes van politieman nen tot de Tweede Kamer wenden om aandacht van het parlement te vragen voor de onveilige kanten die aan een gemengde dienst zitten. De vrouwelijke agenten, die juist stre ven naar gelijke positie en gelijke kansen voor man en vrouw binnen het politiekorps, menen dat mevr. De Vries met haar actie veel schade toebrengt aan de strijd voor emanci patie. Bij actievoerster mevr. De Vries zijn al vele reacties binnen ge komen van politiefunctionarissen, echtgenotes van politiemannen en mensen daarbuiten die de actie steu nen. Mevr. De Vries legde de fel reage rende politievrouwen zaterdag uit, dat de vrouw niet dezelfde fysieke kracht kan opbrengen als een man. In gewelddadige situaties is een poli- tie-agent die op zijn patrouille verge zeld wordt door een vrouwelijke col lega, daardoor in het nadeel. Hij krijgt onvoldoende bijstand en is eerder geneigd, als zijn vrouwelijke collega in net nauw komt, partij voor haar te kiezen. Dit was tegen het zere been van de vrouweliike agenten, die voorbeelden aanhaalden van situaties waarbij zij moesten op treden terwijl haar mannelijke colle ga's het lieten afweten. Een ander argument van mevr. De Vries is, dat het samengaan van een vrouwelijke en mannelijke collega, vooral in de avond en de nachtelijke uren, een gevaar voor het huwelijk kan opleveren. Er zijn volgens haar al vele huwelijken van politiemensen de mist in gegaan. De nauwe relatie die tijdens de langdurige surveillan ces onstaat, veroorzaakt onder ande re contactarmoede in het huwelijk: wat een man met zo'n vrouw be spreekt, hoeft hij thuis niet meer te bepraten. Mevr. Feenstra van de gemeentepoli tie in Arnhem zei, dat blijkens we tenschappelijke onderzoeken in Amerika er geen verschil is tussen man en vrouw bij het beheersen van een gewelddadige situatie. De vrouw heeft een verminderend ef fect op de agressie, waardoor het juist is aan te bevelen dat een vrou welijke agent mee op pad gaat. De Amerikaanse onderzoeken zouden ook hebben uitgewezen, dat de ge sprekken die tijdens de surveillances worden gevoerd, juist een positieve invloed hebben op het huwelijk van de agenten. „In plaats van alleen maar over auto's en voetballen te praten, wordt de aandacht van de agenten nu dikwijls op heel andere zaken gericht waarover ze ook met hun vrouw van gedachten kunnen wisselen", aldus mevr. Feenstra. llllllllllllillllllllllllll 15.000 kilo dode vis opgehaald WILNIS (ANP) Ongeveer veertig vrijwilligers - meest le den van de hengelsportvereniging 'Wilnis' - hebben zaterdag vijftienduizend kilo dode vis uit de wateren van de Wilnis- serpolder gehaald. Het ging om snoeken, karpers en baar zen die onder het ijs door zuurstofgebrek de dood hadden gevonden. Esperanto-promotor Andreas Cseh overleden SCHEVENINGEN (ANP) In „huize Royal" te Scheveningcn is op 83-jarige leeftijd de tot Nederlander genaturaliseerde Hongaarse priester Andreas (Andreo) Cseh overlden. Cseh heeft sinds zijn vestiging in Nederland, 1929, de ontwikkeling van het esperanto in ons land en ook daarbuiten gestimu leerd. Hij deed dit vanuit zijn in Den Haag in 1930 opgerich te Esperanto-huis en door middel van het geven van cursus sen door de gehele wereld. De overledene zal woensdag a.s. na de Requiemmis om 11 uur in de Sint Antonius Abtkerk te Scheveningen op de Katholie ke begraafplaats Kerkhoflaan worden bijgezet. TILBURG Vergelijkend warenonderzoek draagt bij aan p rod uktverbe tering, en een betere bescherming van de consument. Voor het eer ste moet daarbij gedacht worden aan veiligheid, bedie ningsgemak en energiever bruik van de prodnkten. Voor het tweede aan de hui dige situatie waarbij de con sument minder afhankelijk is van commerciële informatie. Tot deze conclusie komt drs. J. Box (37) die deze maand aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg promoveerde tot doctor in de sociale weten schappen. De conclusie dat vergelijkend warenonderzoek duidelijke ef fecten heeft op de produktie- ontwikkeling ontleent hij aan herhalingsonderzoeken, die de consumentenbond heeft uitge voerd. Zijn conclusie is ver der dan vergelijkend ware nonderzoek leidt tot een bete re geïnformeerdheid van de consumenten, en daardoor bijdraagt aan een rationeler en zakelijker keuzegedrag. De verdere vergroting van de invloed van consumentenorga nisaties is vooral afhankelijk van de vraag of ze er in zul len slagen ook de lagere op- 1 ei dings- en inkomensgroepen te bereiken. Uit onderzoek naar de kenmerken van leden van de consumentenbond is Box gebleken dat dit momen teel veelal mensen zijn met een opleiding, inkomen en be roep, die hoger zijn dan de gemiddelde. Drs. Box vindt dat het mach tsevenwicht in de markt ten nadele van de consument is verstoord, doordat de aanbie ders, via reclame e.d., consu mentenorganisaties, die zich in vele landen hiertegen we ren o.a. door middel van ver gelijkend warenonderzoek, zijn daarbij een belangrijke marktpartner en machtsfactor geworden, zo meent Box. De consumentenbond bereikt, volgens Box, momenteel tien procent van de Nederlandse huishoudingen en daarbij het meest koopkrachtige en in vloedrijke deel. Zij zijn on danks de vrij kritische toon in de vergelijkende warenon derzoeken tegen een hardere opstelling van de consumen tenbond tegenover het be drijfsleven. Het voorschrijven van de kwaliteit van prod uk- ten wordt door een meerder heid afgewezen. Auto te water: man verdronken GRONINGEN De 36-jarige P. B. Goinga uit Groningen is zaterdagmorgen verdron ken, nadat de auto waarin hij als passagier meereed te water was geraakt De auto, bestuurd door de 35- jarige J. B. uit Groningen, kwam met vrij hoge snelheid aanrijden en slipte in een flauwe bocht. Het wegdek wasglad door opvriezing. De bestuur wist zich in het water uit de auto te bevrij den. Zijn passagier slaagde daar niet in en verdronk. Verdachte miljoenenfraude op vrije voeten UTRECHT (ANP) De 48-ja- rige directeur W. H. van de Utrechtse meubelfabriek Hui- zinga is weer op vrije voeten gesteld. Vorige week was H. gearres teerd op verdenking van mil joenenfraude ten nadele van zijn eigen bedrijf. Zijn vrijla ting geschiedde op bevel van de officier van justitie. Deze had geen strafrechtelijke gronden gevonden- om H. nog langer vast te houden. Vol gens de politie wordt het on derzoek, voortgezet. Acht miljoen schade bij brand Een Arnhem (ANP) - grote uitslaan de brand heeft In het Cash en Carry bedrtff „De witte prlj- zenhal" op het Arnhemse In dustrieterrein voor ongeveer acht miljoen gulden schede DEN HAAG Na de invoering van de verplichte bloedproef op 1 novem ber 1974 is het aantal weigeringen aanmerkelijk afgenomen. Dit stelt de commissaris van politie in Middel burg, dr. D. van Ooijen, vast in het Tijdschrift voor de Politie. Zijn gevolgtrekking berust onder meer op een onderzoek in Rotterdam onder 1081 geverbaliseerden voor het rijden onder invloed. Van dit aantal weiger de tien procent de bloedproef tegen 17 procent in 1965, toen de proef nog niet verplicht was. Uit het Rotterdamse onderzoek komt naar voren, dat rijders onder invloed met een crimineel verleden meer wei geren dan zij met een blanco straf blad. Wanneer het gaat om een „alco hol-crimineel" verleden komt de nei ging tot weigeren nog sterker naar vo ren. Op grond van de onderzoekcijfers kan niet worden gezegd, dat er een ver band bestaat tussen de sociale klasse van de rijder onder invloed en zijn weigering van de ademtest of de bloedproef, aldus dr. Van Ooijen. Hij bespeurt wel een tendens tot meer weigeren vanaf het dertigste jaar. Belangstelling voor Nederhorst uit bouwwereld DEN I1AAG Vanuit de bouwwereld is belangstelling ge toond voor de Nederhorst-bouwbedrijven, aldus een woord voerder van het ministerie van Economische Zaken. De be langstelling beperkt zich tot dusverre tot het inwinnen van inlichtingen, hetgeen volgens de woordvoerder echter nog niet betekent dat er al gegadigden zijn voor de overneming van Nederhorst. De leveranciers van materialen voor het bouwberdrijf leveren niet langer op krediet. Zij eisen voor iedere transactie een schriftelijke kredietgarantie van het ministerie. Op dit verzoek, dat door de schadecommisie van het bouwbedrijf is ingediend, kan het ministerie niet ingaan, omdat zij daarmee de taak van de Nederlandse Crediet Verzekering Maatschappij zou overne men. Omdat de staat in ruime mate financiële middelen ter beschikking stelt, kunnen de leveranciers volgens het ministe rie gerust op krediet leveren. Gas ontsnapt bij AKZO-fabriek ROTTERDAM Uit een reactiesys teem in de azijnzuurfabriek van AKZO in het Europoortgebied is vannacht vijf tot tien kubieke me ter vloeibaar butaangas ontsnapt door een lekke pakking in een van de leidingen. De gaswolk heeft geen gevaar opgeleverd voor het Rijn mondgebied. Met waterspuiten heeft het personeel weten te voorkomen dat nog meer gas in de open lucht terecht kwam. Op dat moment waren er 8 mensen aan het werk. Na twee uur kon het sein weer op veilig worden gezet. Het bedrijf zal een onderzoek instel len naar de oorzaak van de lekke gasleiding. POLITIEK MANIFEST VERVORPEN DS'70 heeft problemen met eigen identiteit (Van onze parlementaire redactie) EINDHOVEN De werkgroep die een poging gewaagd heeft een „politiek manifest" voor DS'70 te ontwerpen moet haar huiswerk overdoen. Op het zaterdag in Eindhoven gehouden partijcongres werd het door het hoofdbestuur overgenomen ontwerp met 39 tegen 13 stemmen verworpen, vooral omdat de eigen identiteit van de partij er onvoldoende in uit de verf zon komen. In het manifest moet komen dat DS70 de sociale democratie ziet als een nieuwe maatschappelijke orde waarvan de funda mentele waarden van socialisme én liberalisme de grondslag moeten vormen. Besloten werd zaterdag om niet aan de Euro pese verkiezingen van juni mee te doen. TOPPOLITICI IN DISCUSSIE: LEIDEN - Oppositieleider Den Uyl vindt dat in de huidige samenleving een veel grotere mate van gelijkheid moet worden gerealiseerd wil men het beginsel van een beperkte groei algemeen aanvaard krijgen. De ongelijke ver deling van kennis en macht werkt de ongelijk heid van de enkeling in de hand en vormt daarmee een van de kernproblemen van de verzorgingsstaat, zo stelde de PvdA-leider za terdag in het Academiegebouw van de Rijksu niversiteit tijdens een door de studentenvere- In tegenstelling tot Den Uyl wil CDA-fractie- leide Lubbers de problemen van de verzor gingsstaat niet te lijf gaan door een grotere macht van de overheid. Lubbers zei in Leiden meer heil te zien in het appelleren aan het verantwoordelijkheidsgevoel van het individu. •Steeds meer mensen zouden zich dienstbaar moeten maken aan de samenleving om de na delen van onze verzorgingsstaat te beperken, meent Lubbers. „Collectivisering kan alleen maar de vijand worden van de sociale dimen sie en de samenleving ontmenselijken. Het ge vaar dreigt dat grote groepen zich onttrekken aan die sociale dimensie omdat ze ervan uit gaan dat de overheid wel zal optreden". WD-leider Rietkerk betoogde dat de doorge maakte groei en ontwikkeling van de laatste jaren grotendeels te danken is aan het kapita listische systeem dat wij kennen. Naar zijn oordeel heeft de laatste jaren al een sterke vermindering van de ongelijkheid plaats ge had. De liberale gedachte werd door hem al dus vertaald: „Wij willen niet terug, maar vooruit en aanvaarden de noodzaak van over heidstaken, niet omdat die overheid het zoveel beter zou kunnen, maar omdat we haar steun niet kunnen missen. Maar we moeten ook niet doorslaan naar een collectief dirigisme. De overheid zou veel meer de vrijheid van de i burger moeten erkennen". Daf-trucks bezorgd over looneisen Belgische bonden EINDHOVEN De raad van bestuur van Daf-trucks maakt zich ernstige zorgen over wat genoemd wordt de buitensporig hoge eisen die de Belgische vakbonden bij de directie van de Daf-vestiging in het Belgische Oevel hebben neergelegd. Dat blijkt uit een afgelopen zaterdag uitgegeven communiqué. De socialistische vakbond ABBV eist volgens Daf-trucks een loonsverhoging van 15 frank 1,05 gulden) en de katholieke bond ACV 9 frank 63 cent per uur en daarnaast een werktijdverkorting van 1 uur per week. Daf-trucks zegt deze eisen te zien als een concurrentiestrijd tussen de-twee vakbon den, die over de ruggen van de bedrijven wordt uitgevochten en weinig meer met de realiteit te maken heeft In Oevel heeft het bedrijf een cabine- en assenfabriek waar ongeveer 1400 mensen werken. DEN HAAG (ANP) Steeds meer mensen met een hogere opleiding worden werkloos. Als gevolg daar van wordt hun aandeel in de totale werkloosheid in Nederland steeds hoger. Dit in tegenstellingtot de mensen met een lagere opleiding. Hun aandeel in het landelijk werk loosheidscijfer loopt terug. Volgens het jaaroverzicht van de Arbeids markt 1978 ontwikkelt de werkloos heid zich bij de vrouwen ongunstig. Dit is vooral te wijten aan de toe nemende werkloosheid bij jeugdige vrouwen. Jonge vrouwen komen na het verla ten van de school minder snel aan werk dhn de mannelijke schoolverla ters. Van de 26.510 schoolverlaters in 1978 die niet direct werk konden vinden waren er 15.000 meisjes. Bij na duizend vrouwen uit het gehele land hebben zaterdag daarom tij dens een landelijke demonstratie in Amsterdam werk geëist. Want in to taal zijn 235.000 vrouwen werkloos, aldus de prostesterenden. De toename van de werkloosheid is vooral te vinden bij het sociaal-ge neeskundig en bij het onderwijzend personeel. Vooral de dienstensector lijdt onder de werkloosheid. Volgens het jaarverslag Arbeidsmarkt 1978 wijst dit op een groeiend aanbod in de richting van deze sector. Trapkar Uit bezorgdheid met het milieu heeft de Delftse student Hans de Hey deze trapkar ontwepen. Het voer tuig, waarvan de kap open kan, werd za terdag in Amsterdam gepresenteerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5