Vrouwenhuis viert jubileumfeest gekraakt pand in Volop feestgedruis bij opening Vijf Meibad ,Jazz on Su in Groenoordhallen Onderzoek naar beroepsbevolking Groots Lampival VROEDVROUW: ONDERHOUDEND POLITIEK TONEEL ginastAD LEIDSE COURANT MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA 3 De deelnemers aan de estafette Het Vijf Meibad is geopend gnifict rikaan 'an Pa Georj es Wh LEIDEN Op feestelijke wijze is zaterdagmiddag het nieuwe overdekte zwembad aan de Boshuizerlaan in ge bruik genomen. Het com plex bevat, behalve een bad met een verstelbare vloer, een restaurant en een aan tal bowlingbanen. Boven dien is er een overdekte verbinding met de Vijf Mei hal, zodat bezoekers van deze hal ook gebruik kun nen maken van het restau rant in het zwembad. Het nieuwe bad werd in ge bruik genomen met een es tafettewedstrijd tussen de overburen van het zwembad, vertegenwoordigers van de maatschappij die het bad bouwde, vertegenwoordigers van de sportstichting („de zorgdragers"), de bestuur ders: de wethouders D. Tes- selaar, A. Verboom, H. van Dam en P. H. Schoute, de voorzitters van de zwemve renigingen die het bad zui len gaan gebruiken de de „Watermannen", vertegen woordigers van de Leidsche Duinwatermaatschappij dankzij welke instantie het bad tot stand kon komen. De estafetteDloeeen Dresen- teerden zich met de vrolijke tonen van de band „De Dorsvlegels". Uiteindelijk was het toch wethouder D. Tesselaar, die het eerst het water indook. Op het start sein van burgemeester A. Vis nam hij een duik, ter wijl de overige deelnemers nog niet eens in starthou ding stonden. De wedstrijd werd hoe kan het ook an ders? gewonnen door de voorzitters van de zwemve renigingen. De overburen kwamen als laatsten aan de finish. Na dit waterballet volgde een demonstratie kunst- zwemmen door een groepje meisjes dat in zwembad de Zijl sinds zijn ingebruikne ming tweeënhalf jaar gele den onder leiding van José Haastrecht acrobatische toe ren in het water uithaalt. In het laatste deel van de de monstratie vormden de zwemsters letters, die teza men de naam van het nieu we bad, „Vijf Meibad" te zien geven. Vervolgens was het de beurt aan alle zwemlustigen om gratis een duik in het zwem bad te nemen. Zelfs raadsleden kraakten mee. pelpro Franse Walll> LEIDEN De vrouwen die zaterdag het vijfjarig bestaan van het vrou wenhuis wilden vieren hebben om ze ven uur 's avonds een gemeentege bouw voor dat doel gekraakt. Zij wil- den daarmee de gemeente te kennen tHDuwc geven dat zij niet langer passief wil len wachten op een besluit van b en w om voor een goed vrouwenhuis te zo/yen. „We hebben het pand aan de Breestraat, tegenover het stadhuis ge kraakt, omdat we het zat zijn zolang aan het lijntje gehouden te worden. Wij willen het vijfjarig bestaan van het Vrouwenhuis nu eens in een be hoorlijke ruimte vieren, zodat wij niemand hoeven te weigeren omdat het vol is", aldus verklaarden de ac tie-voorzitsters hun daad. Zoals bekend zijn er tussen de ge meente en het Vrouwenhuis al twee jaar besprekingen gaande over een nieuw onderkomen, waar Leidse vrou wen bij elkaar kunnen komen. Het huidige Vrouwenhuis aan de Nieuwe Rijn is te bouwvallig en gevaarlijk om er te verblijven. Bovendien moet de ruimte gedeeld worden met de NVSH en de Leidse Werkgroep voor Homo fielen (LWH). Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar werd de Leidse vrouwen een ruimte toegewezen in de Reinwardta- cademie aan de Ceciliastraat, na de verkiezingen werd deze belofte weer ingetrokken. De vrouwen noemen dit „een verkiezingsstunt". Nu zijn de be sprekingen gaande over de definitieve (FGT* Jahre, huisvesting op de Nieuwe Rijn. De NVSH en de LWS zullen elders ruimte krijgen en het Vrouwenhuis krijgt een ton voor verbouwing. In hun kraak- verklaring zeggen de actievoersters: „De vervangende woonruimte voor de groeperingen waar we onze ruimte mee delen is er nog niet en van die ton subsidie hebben we tot nu toe nog niets gezien". Om ongeveer half negen 's avonds werden sde vrouwen, die zich voor het feest op de Nieuwe Rijn verzameld hadden, op de hoogte gebracht van de kraakactie. Tot dan was het gebeuren voor velen onbekend. In een demon stratieve optocht trokken honderden feestgangsters met de barvoorraad, as bakken, barkrukken en feestversiering, langs het stadhuis naar het gekraakte pand. Onder begeleiding van een vrouw met een megafoon werd een voor de gelegenheid gemaakt lied ge zongen, waarvan de inhoud ondubbel zinnig met harde acties dreigde als er niet snel een nieuw Vrouwenhuis uit de bus zou komen. Onder de krakers bevonden zich ook verschillende raadsleden van de PvdA en de PSP en zelfs de WD uit Oegstgeest was vertegenwoordigd. De actie werd ge steund door de meeste vrouwenorgani saties in Leiden. „De honderden vrou wen die nu op het feest zijn hadden er op de Nieuwe Rijn niet in gekund. Niet alleen omdat het dan te vol zou zijn, maar t het zou niet verantwoord zijn geweest in verband met de veilig- het Leden van Vrouwenhuis proclameren hun kraakactie en zorgen ervoor dat geen man de feestzaal kan bereiken. heid", aldus een van de kraaksters. Het feest werd niet gestoórd door tus senkomst van de gemeentelijke sterke arm. Van gemeentewerken kwam kort na het begin van de actie de heer De Beer kijken of er, iets onregelmatigs aan de gang was. Omdat hij als man niet binnen mocht komen, hebben een aantal vrouwen zich buiten met de heer De Beer onderhouden. De Beer vertelde dat hij door wethouder Hans van Dam was gestuurd omdat deze al geruchten had opgevangen over de op handen zijnde actie. Nadat de vrou wen hadden uitgelegd dat het hier om een demonstratieve actie ging en dat men het gebouw na afloop van het feest weer zou verlaten, ging de heer de Beer accoord met het gebeuren. Hans van Dam antwoordt op vragen hierover: „Deze actie was helemaal niet nodig geweest. Als vrouwen ons Succes voor antiekbeurs LEIDEN Mede dank zij het slechte weer is de antiek beurs gisteren in de Stadsge hoorzaal tot een succes ge worden. „Als het mooi weer is gaan de mensen liever naar buiten, naar het strand of de bossen. Maar nu met dit slechte weer was voor veel mensen de antiekbeurs een uitkomst", vertelt de heer A. Noppeneij van de or ganisatie. Dertig antiquairs hadden voor ongeveer 2200 bezoekers hun antiek uitgestald en de mees ten konden om 5 uur heel te vreden zijn over de verkoop. Er zijn kostbare antieke pop pen verkocht, veel klokken en vooral de afdeling met Spaan se meubels was bij de kopers erg in trek. „We hopen vol gend jaar weer in Leiden te gast te kunnen zijn met de beurs. De accommodatie die de Stadsgehoorzaal biedt is erg goed. Schoolfeest De leerlingen van de Rudolf Steinerschool aan de Cesar Franckstraat 9 vieren zaterdag 17 maart in de toneelzaal van bet schoolgebouw een openbaar schoolfeest Leerlin gen van alle klassen zullen voor bun ouders en voor an dere belangstellenden toneelstukjes, muziekstukjes en ge dichtjes in de moderne talen laten zien en boren. Het feest begint om half tien en duurt tot een uur Vormtekenen In de Rudolf Steinerschool gaat woensdag 21 maart een cursus „vormtekenen" van start De cursus staat onder leiding van van D. ten Hooven. De eerste les begint om kwart over acht Lezingen Dr. Edwin Valentijn boudt dinsdag 20 maart een lezing over radio- en X-ray astronomie in de collegezaal van de Oude Sterrewacht. Dinsdag 24 april spreekt drs. Xan- der Tielens over de vorming van bet zonnestelsel Beide lezingen beginnen om aebt uur. Forum-discussie nota Pais De subfaculteit Farmacie van de Rijksuniversiteit Leiden houdt op woensdag 14 maart een forum over de gevolgen van de nota Pais voor het universitaire onderwijs. Het forum is samengesteld uit: de heren Dees, 2e Kamerlid van de WD-fractie, specialist op onderwijsgebied en te vens apotheker, prof. Gerritsma, hoogleraar farmacoche- mie en voorzitter van de subfaculteitsraad, Gerard Mon- terie, student farmacie, Peter Beckers en Armemarie Gre- wel, voorzitters. De volgende punten zullen aan de orde komen: Uitgangspunten van de nota Pais, noodzaak van de nota boven de herprogrammeringssplannen, gevolgen voor het beroep apotheker, invloed van de nota op de farmaciestudie en gevolgen voor het wetenschappelijk personeel, voor onderzoek en onderwijslast De bijeen komst vindt plaats in de Jongerenvereniging Augustinus, Rapenburg 24, Leiden. Aanvang20.00 uur. Wetenschap en Politiek De Werkgroep Politiek Nachtcafé van de Leidse Studen ten Ekklesia organiseert een forumavond over Weten schap en Politiek op donderdag 15 maart Aanleiding voor deze avond vormt de discussie, die op bet moment binnen en buiten de Leidse universiteit wordt gevoerd over de politieke implicaties van contacten tussen de Leidse universiteit en wetenschappelijke instellingen en Zuid-Afrika. Het gaat bierbij in bet bijzonder over het ter beschikking stellen van bet aan het Academisch Zie kenhuis in Leiden ontwikkelde Ziekenhuis Informatiesy steem (ZIS) aan ziekenhuizen in Zuid-Afrika. Op 15 maart wordt er over deze zaak gesproken door prof. dr. A.R. Bakker, die de leiding beeft bij de ont wikkelingen van bet ZIS, Prof. D. J. Kuene, rector mag nificus aan de Leidse universiteti, Hans Achterhuis, filo soof aan de Gemeentelijke universiteit van Amsterdam en Egbert Meijer, jurist, verbonden aan bet Nederlandse juristencomité voor de mensenrechtenDe avond vindt plaats in de Lokborstkerk, Pieterskerkstraat 1 in Leiden om 20.15 uur. tevoren te kennen hadden gegeven dat zij voor hun feest een grotere ruimte nodig hadden, hadden ze die zo kun nen krijgen. Ook de verhalen over „aan het lijntje gehouden worden door de gemeente" kloppen niet Met de Reinwardtacademie bleek, toen we gingen berekenen wat voor kosten er met de verhuizing gepaard zouden gaan, dat de voorzieningen duurder uitkwamen dan we hadden gedacht. Het ziet er verder naar uit dat we in de loop van maart definitievere be richten hebben over het huisvesten van de NSVH en de LWS, zodat we dan spijkers met koppen kunnen slaan betreffende de verbouwing van de Nieuwe Rijn. Als een ton niet ge noeg büjkt te zijn zullen we opnieuw bekijken wat we moeten doen, maar we zijn er hard aan bezig, aldus de wethouder. De liefhebbers van jazz uit de jaren vijftig, konden gister middag in het vernieuwde restaurant van de Groenoord- hal, hun hart ophalen in de Jazzclub „Jazz on Sunday". Wethouder Tesselaar, die de club officieel opende vertelde dat hij de uitnodiging om twee redenen had aangeno men: „In de eerste plaats kan je de organisatoren van de Jazzclub, Henny Kwik (mid den) en Frans Montanus, moeilijk iets weigeren, maar in de tweede plaats hoop ik hier de kans te krijgen om weer eens achter een drum stel te gaan zitten". Om voor die gelegenheid alvast wat te oefenen, vertelde Tesselaar, (rechts op de foto), had hij het drumstel van zijn broertje al bij zich thuis in de voorka mer gestald, niet geheel en al tot genoegen van zijn naaste buren. „Jazz on Sunday" in de Groenoordhal bracht een sfeertje van gezelligheid en nostalgie. „Zo is het ook be doeld", zegt Henny Kwik: „We hebben te lang op zo'n gelegenheid in Leiden moeten wachten en we zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe club in een behoefte voorzien." Vanaf gisteren dus iedere zondagmiddag „Jazz on Sunday" in de Groenoordhal. In Leiden: 650 bezoeken LEIDEN Ongeveer 650 gezinnen en alleenstaanden zullen de komende twaalf weken in Leiden worden bezocht in het kader van de arbeidskrachtentelling. De telling die in geheel Nederland en in andere landen van de Europese gemeenschap wordt gehouden, moet een indicatie geven over de arbeidssi tuatie binnen de Europese gemeenschap. De personen die worden bezocht, zullen worden gevraagd vra genformulieren in te vullen die betrekking hebben op werken, werkloosheid en niet-werken, op beroeps- en andere opleidin gen, op de positie van de werkende gehuwde vrouw, van de gepensioneerden en dergelijke. De arbeidskrachtentelling werd het eerst gehouden in 1973 en herhaalt zich elke twee jaar. Het doel is het verkrijgen van gegevens omtrent de omvang en de samenstelling van de beroepsbevolking. Daarmee wordt de mogelijkheid geschapen om de veranderingen van de werk- gelegenheidsstructuur in de betrokken landen nauwkeuriger te volgen, waardoor een betere basis wordt verkregen om ver wachtingen op korte of langere termijn te formuleren. LEIDEN Geboren: Ingeborg Bar- tholomeus Gerardus d.v. A G. M. Streng en C. J. M. Conijn, Renate Jacoba Pieternella d.v. P. C. M. van der Vlugt en N. Bout, Dennis z.v. P. van Oosten en W. J. van Oosten. Margaretha Petronella d.v. J. B. de Bruin en C. J. Blokker, Bianca d.v. C. T. Hoppenbrouwer en H. de Jongh. Hester d.v. J. P. Bouterse en van Rijswijk, Tjeerd z.v. A G. J. Wouters en H. J. van Beelen, Edryd Llyr z.v. a Jones en A E. Williams. Mark z.v. G. J. van Gijzel en J. P. van Schip, Steven Eike Cornelis z.v. F. A Speelman en S. E. Groenen boom. Jan Hendrik z.v. D. Donker en en L A. Schijff, Mirjam d.v. M. p- M. Loerakker en C. A Streng, Linda d.v. P. H. van Gaaien en A. C. Haasnoot, Eveline Elizabeth d.v. J. G. van der Schroeft en C. J. E. van Wijk. Overleden: C. P. A. Gumprecht geb. 19 aug. 1900 gehuwd geweest met G. W. E. Hamann, J. P. H. Hemerik geb. 23 sept. 1909 man. H. Slegten- horst geb. 3 dec. 1907 man. H. van Eig geb. 1 juli 1930 man. P. Azier geb. 26 april 1093 man. G. C. Nies- sink geb. 13 jan. 1914 echtgenote van: C. J. Mollevanger, H. de Groot geb. 13 feb. 1926 man. C. Koops geb. 24 april 1897 echtgenote van: G. T. de Jong, A. van der Put geb. 28 maart 1929 echtgenote van F. Roos. C. Jonker geb. 8 nov. 1902 aehuwd aeweest met H. Hoek. M. J. Reijnhout geb. 13 aug. 1891 gehuwd geweest met H. A. Metselaar. P. van der Leek geb. 10 feb. 1889 man. Gehuwd: R. T, Fechter en J. M. C. de Vriend. G. J. Hungerink en E. C. M. van der Voort, R. O. Kleberg en Z. Almoumni. De Leidse clown Corretie van der Plas LEIDEN De Leidse straat muzikant „Lampie" houdt er van zijn feesten groots op te zetten. Zo ook gisteren in het Volkshuis. Groepen muzikan ten en entertainers konden hun prestaties op een podium in het Volkshuis kwijt. Tegen betaling van 6 gulden werd het Leidse publiek in staat gesteld van deze prestatie ge tuige te zijn van twee uur 's middags tot 12 urn 's nachts. Popgroepen, punk- en rock rollgroepen hebben uren lang een jeugdig publiek bezig gehouden. Als klapstuk ken was het Lampie gelukt de groepen Touchwood en Braak te engageren. Zeer tot genoegen van zijn gasten. Het feest van Lampie wordt gevierd omdat zijn vergun ning als straatmuzikant weer een jaar ouder is. Hij doet dit al vier jaar lang en noemt het Lampival. Zoals hij zelf zegt is het feest georganiseerd „om het gevecht tegen het commerciële spook even te vergeten". Dé mensen die op- treden doen dat dan ook ge heel en al gratis. Al met al stonden er zo'n honderd vrij willigers klaar om het een ge slaagd feest te maken. De za len van het Volkshuis waren niet echt vol, maar er heerste een prettige ontspannen sfeer. „Het loopt gesmeerd. Ieder jaar blijkt dat ik weer meer ervaring heb opgedaan. Van daag hebben we in ieder ge val 350 programma's verkocht en daar ben ik heel tevreden mee", verklaarde Lampie toen zijn feest ten einde liep. LEIDEN Er is de laatste tijd bij het poli tiek theater een zekere neiging tot nuancering te bespeuren. Die ontwikkeling laat zich goed aantonen bij een gezelschap als de Haagse Nieuwe Komedie, dat zaterdagavond in het LAK Hochhuths "De Vroedvrouw" ten tonele voerde. "De Vroedvrouw" is van 1972. Het stuk is een aanval op grondpolitiek enngrondspeculatie; met name de christelijke politiek moet het ontgelden, maar ook socialistische politici wor den niet gunstig getekend. Aan de hand van de gebeurtenissen in het Hessense stadje Wil- helmsthal - het stuk speelt zich geheel in Duitsland af - schets Hochhuth de onoirbare vermening van functies, de onbehoorlijke ver menging van privébelangen met het zoge naamd dienen van de belangen des burgers, en de onbetamelijke relaties die politici van allerlei pluimage onderling onderhouden en met clerus en kapitaal om zichzelf en ban kiers en kerkleiders in het zadel te houden. In het klein perspectief van een middelgrote gemeente geeft Hochhuth een structuur die een heel land beheerst. Daarbij verklaart hij alle politiek corrupt, omdat zij zich confor meert aan de binnen het kapitalisme geldende regels. Prachtige vondst is de vroedvrouw, een gemeenteraadslid van hoge leeftijd, dat wel haar plicht als christelijke politicus wil nako men en de zwaks ten in de samenleving be schermen. Zij is tot de slotsom gekomen dat zij toch niets meer te verliezen heeft en heeft een Schweik-rol aangenomen. Zij holt het sy steem uit door mee te doen, de regels zo veel mogelijk te volgen, maar de opbrengst wel ten gunste van de sociaal zwakkere te laten ko men. Zij is nog altijd een burgerlijk-kapitalis tische oplossing van sociaal-maatschappelijke problemen, maar in haar van cynisme getui gend handelen wel één van de betere soort Desondanks blijft ze een schijnoplossing. De groot-kapitalisten passen haar handelen ten slotte voortreffelijk in hun plannen. In de opvoering van de Nieuwe Komedie is de vroedvrouw dan ook het enige personage, dat, ongemaskerd, een zeker quantum mense lijkheid uitstraalt doordat zij als mens wordt geacteerd. Alle andere figuren zijn bewust als ledepoppen neergezet, als supertypen, als ma rionetten en dragen maskers. Men heeft ge- probeerd in de overdrijving van hun gebor neerdheid, van hun vetgemeste eigenwaan, van hun zelfgenoegzame pretentieusheid, de humor te vinden die het politieke theater zo broodnodig heeft. Aan de zaalreacties te mer ken slaagde de Nieuwe Komedie daarin. Zelf vond ik het grappige toch nog wat te zoute loos. Maar een te waarderen poging tot onder houdend gespeeld maar desondanks duidelijk politiek toneel was "De Vroedvrouw" wel. PAUL VAN DER PLANK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3