Langdurig werklozen onder dwang aan het werk CARTER MAAKT EGYPTE „NIET OVERGELUKKIG" Nederlandse olievoorraad sterk ingekrompen" WERKGEVERS VOORZITTER VAN VEEN: Koningin blijft voorlopig aan Kamer wil geen onderzoek naar verklaringen Luns AMBULANCE LEEG GESTOLEN PTT-agentschap Wassenaar door brand verwoest sÊ? - b -•* n Êeidóc 0omant Kort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 9 maart 1979,69e jaargang no. 21293 L'Innovation De brand in L'Innovation in „Tussen toen en toekomst" op Ned.I om 21.55 uur. Om 23.00 deel drie van „Van Ma kassar naar Bovensmilde". t Ned.II om 20.27 uur deel' 5 „Centennial" en om 22.00 uur Brandpunt over vredes- reis Carter. Geruime tijd regen, maar la ter van het westen uit enkele opklaringen. Harde, aan de kust tijdelijk stormachtige zuidwesten wind. Middagtem- peraturen omstreeks 7 gra den. Morgen: zon op 7.08 onder 18.34 hoogw. 1.19 en 13.40 laagw. 9.06 en 21.34 CDA-kamerlid Van Houwelingen: DEN HAAG De olievoorraden Nederland zijn veel kleiner dan de regering meent, en ook veel kleiner dan het de verplich te olievoorraad voor negentig da gen. Dat komt doordat de olie maatschappijen hun olie op de vrije markt verkopen, ook de olie die behoort tot de reserve- voorraden voor Nederland. De olie wordt op de vrije markt ver kocht, omdat de prijzen daar door de situatie in Iran aanzien lijk hoger zijn dan op de Neder landse markt, waar de overheid de prijzen mede vaststelt. Tot deze conclusies komt het CDA-tweede kamerlid Van Hou welingen. Minister Van Aardenne (Economische Zaken) zei gisteren in de Tweede Kamer dat er in Nederland nog een olievoorraad ,is voor gebruik van 87 dagen, drie dagen minder dan de ver plichte hoeveelheid voor negentig dagen. Van Houwelingen meent dat door de handelwijze van de olie-maatschappijen de door Van Aardenne genoemde voorraad van 87 dagen slechts op papier bestaat, en dat de werkelijkheid nijpender is. De oliemaatschap pijen zijn, zoals onze krant vorige week meldde, sinds de crisis bi] olie-leverancier Iran, in Rotter dam druk op de vrije markt aan het opereren. Zie verder pagina 13 Mr Chr. van Veen (Van onze sociaal-economische re dactie) DRACHTEN Ondernemers-voorzit ter mr Chr. van Veen wil werklozen onder zekere dwang aan het werk zetten nu er in het bedrijfsleven te genover 200.000 werklozen nog altijd zo'n 100.000 vacatures staan. Werk zoekenden zouden verplicht moeten worden tot om-, her- of bijscholing als zij niet een baan kunnen vinden overeenkomend met hun ervaring en opleiding, op straffe van verminde ring of stopzetting van de uitkering. Ook zouden werklozen, die na dtie maanden nog geen passende werk kring in de buurt hebben gevonden, gedwongen moeten kunnen worden tot langer reizen, verhuizen of aan vaarden van een funktie op lager ni veau. En van jongeren zou men in dit verband meer mogen verlangen dan van ouderen. Sprekende voor de Kring Friesland van de Vereniging van Nederlandse Ondernemingen zei de heer Van Veen gisteren, dat de werkgevers zich meer moeten gaan richten op het scheppen van nieuwe werkgele genheid, op durven ondernemen. „We zullen moeten streven naar vernieu wing en verruiming van het export pakket", zo zei hij, eraan toevoegend, dat daarvoor verbetering van de winstverwachtingen, de grootste sti mulans voor het ondernemen, nodig De kwestie van de werkverplichting komt ook aan de orde in een advies van het college „algemene bijstand swet" aan de staatssecretarissen van CRM en Sociale Zaken. Het college is van mening, dat de vrouw in een bepaalde situatie verplicht moet kun- worden werk te zoeken. De be- lege. windslieden hadden het college ge vraagd te adviseren, in hoeverre bij de bijstandsverlening rekening moet worden gehouden met de veranderin gen in de rolverdeling en de toene mende omvang van deeltijdarbeid. Het college meent dat de situatie waarin de vrouw verplicht moet kun nen worden werk te zoeken zich voordoet wanneer de man ongeveer een half jaar werkloos is, man en vrouw jong zijn en geen kinderen hebben. De bijstandsverlening gaat namelijk uit van „gezinsbijstand", waardoor het kostwinnerschap van de man in feite niet ter zake doet, aldus het college. Rolwisseling tij dens een uitkeringsperiode betekent overigens niet, dat de werkloos ge worden partner geen werk meer be hoeft te zoeken, aldus het adviescol- ITO™™™ RIJKSVOORLICHTINGSDIENST: (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Koningin Juliana zal voorlopig aanblij ven als staatshoofd. Alle ge ruchten dat zij op 30 april (haar zeventigste verjaardag) zal aftreden, of in september troonsafstand ten gunste van prinses Beatrix zal doen, zijn vanmorgen door de Rijks voorlichtingsdienst tegenge sproken. „Een troonsafstand van Hare Majesteit is eerder een kwestie van jaren dan van maanden of weken", zei een woordvoerder van de RVD desgevraagd. Tegengesproken wordt dat de regering binnenkort een offi ciële mededeling zou doen dat' de koningin aanblijft, om een einde te maken aan de steeds wassende stroom van geruch ten over een mogelijk aftre den in de loop van dit jaar. Er was bij de Rijksvoorlich tingsdienst geen bevestiging te krijgen dat het voorlopig aan blijven van koningin Juliana verband zou houden met het feit dat nog altijd geen wette lijke regeling tot stand is ge bracht waaruit moet blijken wie nu wel en wie niet tot het Koninklijk Huis moet worden gerekend, een zaak die van groot belang is in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid die het kabinet heeft voor het doen en laten van leden van het Koninklijk Huis. Deze weer barstige materie wacht nog altijd op een oplossing, waar op na de Lockheed-affaire met prins Bernhard vanuit de Kamer nog eens extra is aan gedrongen. De woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst wilde zich hierover vanochtend niet uitlaten. „We hebben een ko ningin, die heet Juliana en die houden we. Verder heb ik daar niets aan toe te voegen". ADVERTENTIE Int. watersporttentoonstelling Voordelige Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations Leidse kleuter verdronken LEIDEN De 2-jarige Gijsbert-Pieter Blokhuis is vannacht overleden, nadat hij gistermiddag rond het middag uur ter nauwernood uit het water van de Bessenwier in de Meren- wijk was gered. Na de vermissing van het jongetje gingen politie en buurtbe woners op zoek. Korte tijd later werd de kleuter drijvend in het water aangetroffen. Mond-op-mondbeademing, in der haast uitgevoerd door een passerende arts, die onder politie-escorte het jongetje naar het AZL vervoerde, mocht naar later bleek met meer vaten. Hoewel de artsen alles in het werk stelden het slachtoffertje in leven te houden, bezweek de kleuter van nacht aan de gevolgen. Spoorwegen verdienden aan winter UTRECHT De ijzige win termaanden januari en febru ari hebben de Nederlandse Spoorwegen geen windeieren gelegd: er kwam 9,5 miljoen gulden aan extra reizigersin komsten binnen. In januari kreeg NS dankzij mensen die de auto lieten staan en de trein namen 7,3 miljoen extra, in februari zak ten de extra inkomsten naar 2,2 miljoen. Dit kwam door dat NS in het midden van de maand vooral in het noorden het spoor bijster raakte in de sneeuwduinen. Toen was trou wens ook elders in het land de reislust bij het publiek aanzienlijk bekoeld. Prins Charles trekt een sprin tje langs het strand van het Australische Perth, tijdens een rustdag in zijn zestien- daags bezoek aan dit land. (Van parlementaire redactie) DEN HAAG Als blijkt dat mr. Luns onwaarheid gesproken heeft over de manier waarop hij in de ja ren dertig lid is geworden van de NSB, dan moet hij aftreden als se cretaris-generaal van de NAVO. Dat is de mening van een meerderheid in de Tweede Kamer, bestaande uit alle progressieve fracties, het CDA en de Boerenpartij. Een motie van de PvdA, ingediend door woordvoerder Den Uyl, om de juistheid van Luns' bewering "(dat zijn broer hem buiten hem om had opgegeven) te onderzoeken, haalde het echter niet. CDA-leider Lubbers verklaarde aan zo'n onderzoek geen behoefte te hebben. Hij zei dat „zoiets hem niet zinvol voorkwam". Dat bracht Den Uyl tot het verwijt, dat Lubbers dan een „holle uit spraak" had gedaan. Zie verder pag 13 CAïRO (Rtr/UPI) Naar verwachting is Egypte „niet overgelukkig" met de voor stellen die president Carter gisteren in zijn eerste gesprek met president Sadat op tafel heeft gelegd. Maar vandaag en morgen volgen opnieuw besprekingen en volgens Amerikaanse functionarissen is het „nog te vroeg om te zeggen wat de resultaten zullen zijn". Carter is zich er zeer van bewust dat dingen eerder ver keerd dan goed gaan, aldus een van hen. De besprekingen van de Amerikaanse president met zijn Egyptische ambtge noot en na zaterdag met premier Begin van Israël zouden zich kunnen ontwikke len tot een herhaling van het touwtrek ken van Carter met Begin, tenzij Carter duidelijk stelt niet bereid te zijn de voor stellen te matigen. Hij heeft Begins voor stellen tot wijziging al afgewezen. Een Amerikaanse functionaris waarschuwde zowel tegen optimisme als tegen pessi- Gisteren heeft Egypte zijn Amerikaanse gast als een vredesheld ingehaald. Presi dent Sadat zei bij zijn verwelkoming: „Nog nooit hebben wij een politicus ge zien die zich zo inzet voor het bereiken van de vrede in de wereld". Intussen lie ten andere Arabische hoofdsteden afwij zende eluiden horen. President Assad van Syrië verklaarde dat een vredesak koord „zonde van het papier" zou zijn. Kranten in Saoedi-Arabië die vaak de mening van de regering weergeven, spre ken de vrees uit dat de Palestijnen het kind van de rekening zullen worden. Gisteravond hielden Carter en Sadat in het Al Tahra-paleis hun eerste gespreks ronde, waarna de Egyptische premier Chalil wijzigingsvoorstellen besprak met de Amerikaanse minister Vance. Van daag zetten Carter en Sadat hun bespre kingen voort in Alexandrië, morgen bij Gizeh. Morgen zal Carter ook het Egypti sche parlement toespreken, alvorens naar Israël te vertrekken voor het tweede deel van zijn reis. Premier Begin heeft van morgen verslag van zijn besprekingen in Washington uitgebracht aan zijn kabinet Begin wenste Carter gisteren, na diens aankomst in Cairo succes toe bij zijn overleg in Egypte, „want zijn succes zal het onze zijn". ode patiënt met een brancard waren bin de districtsgezondheids- nengegaan. Zij stalen vrijwel alle appara- Maastricht een patiënt kwam MAASTRICHT (ANP) Een gereedstaande ambulance dienst, die halen, is door een of meer nog onbekenden leeggestolen. tuur ter waarde van minstens tienduizend gulden en medicamenten. Die zijn, aldus de politie, giftig en kunnen bij een overdosis zelfs dodelijk zijn.' Volgens de politie zijn de dieven hoogstwaarschijnlijk aan drugs ver slaafden. WASSENAAR Een PTT- agentschap annex sigarenwin kel aan de Rijksstraatweg in Wassenaar is vannacht door brand geheel verwoest. Kort. na twee uur kreeg de Wasse- naarse politie de melding van de brand binnen. Een bewo ner van een van de kamers boven het agentschap werd door brandlucht gewekt. Het vuur had zich toen al zo ver uitgebreid dat de jongeman zelf niets meer kon redden. De andere bewoner van het pand was niet thuis. Onge veer acht minuten na de mel ding was de brandweer ter plekke met twee hoge- en twee lage druk spuiten. De brandweer kon echter niet meer voorkomen dat de gehe le benedenverdieping en nage noeg de hele eerste verdie ping uitbrandden. Alleen de kluis met het geld en de waardepapieren van de PTT bleef intact. Vanmorgen was de brandweer nog aanwezig om een onderzoek in te stel len naar de oorzaak van de brand, die waarschijnlijk is ontstaan op de benedenver dieping. De omvang van de schade kon nog niet vastge steld worden, vooral ook om dat het onbekend was hoeveel materiaal van de PTT, zoals postzegels, buiten de kluis be waard werd. De eigenaar van het pand, die zelfstandig de sigarenwinkel dreef en het agentschap in beheer had voor de PTT, de Leidenaar D., is verzekerjl. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1