Ccidóe Somo/nt Carter vol goede moed in Cairo ,Zaak Luns door kabinet slecht Onderzoek naar rol Ogem bij overname Nederhorst Hoop gloort voor zieke Nancy Weereen vanGogh beschadigd Werknemers bezetten NSEM- bedrijf Den Haag i Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - j Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 8 maart 1979,69e jaargang no. 21292 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND The Bravados „The Bravados", Amerikaanse western met Gregory Peck op Ned.I om 19.25 uur. Ned.II om 21.40 uur laatste deel van „Lillie" om 22.35 uur Televizier-magazine met re portage over reis van Carter en om 23.20 uur Sportpanora- ma met flitsen van de boks wedstrijd Koopmans - Traver- Tegen de avond mogelijk regen Opklaringen, later meer bewol king en tegen de avond mogelijk regen. Tot krachtig toenemende zuidwesten wind. Middagtem- peraturen circa 7 graden. Morgen zon op 7.10; hoogw. 00.10 en 12.44. Zon onder 18.33; laagw. 8.07 en 20.44. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Van Agt heeft vanmiddag in de Tweede Kamer van ver schillende zijden kritische woorden te ver werken gekregen over de wijze, waarop de regering en het rijksinstituut voor oor logsdocumentatie de kwestie van het be kend worden van het NSB-lidmaatsachap van Navo-secretaris-generaal Luns hebben behandeld. Felste kritiek kwam van de PvdA, maar ook het CDA stelde zich kri tisch op. Premier Van Agt zond vanochtend vooraf gaande aan het debat een afschrift van een brief van Luns aan de Tweede Kamer, waarin deze nogmaals gisteren verklaarde dat zijn broer hem in 1933 buiten zijn medeweten voor de NSB heeft opgegeven. Zijn broer zou dat hem deze week beves tigd hebben. Diezelfde broer zou Luns drie jaar later weer uit het ledenregister heb ben laten halen, omdat hem toen zou zijn gebleken dat Luns „voor die partij niet voelde". Voor oppositieleider Den Uyl stond de vraag centraal of de secretaris-generaal van de NAVO in de jaren dertig nu wel of niet bewust lid is geweest van de NSB. Binnen de PvdA is men inmiddels, on danks Luns' ontkenning, tot de overtuiging geraakt, dat Luns wel degelijk „bewust" is toegetreden tot de Nationaal Socialistische Beweging van Mussert. Dit op grond van het rapport, dat directeur de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft uitgebracht aan de regering. „Op tal van punten blijkt dat de Jong geen geloof hecht aan de verklaring van Luns, dat hij buiten zijn medeweten als lid van de NSË is opgegeven", aldus een woordvoerder van de socialistische fractie. Den Uyl oefende ook stevige kritiek uit op de manier, waar op de regering deze kwestie heeft behan deld. Volgens Den Uyl had de regering in deze zaak geen geheimzinnigheid moeten betrachten en had zij Luns het advies moeten geven zijn NSB-verleden ruiterlijk op te biechten. „Dan was daarmee de kous af geweest". Namens het CDA vroeg woordvoerder Lubbers om duidelijkheid over de positie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu mentatie en in het bijzonder van diens di recteur dr. L. de Jong. Verder deelt men binnen het CDA de kritiek van socialisti sche zijde op hêt late inlichten van het parlement. Het kamerdebat duurde nog voort. Minister Van Aardenne van economische zaken zal de Tweede Kamer binnen en kele weken een voorstel doen voor het instellen van een onafhankelijk onder zoek naar het beleid van de Ogem in de affaire-Nederhorst Daarbij zal behalve de kwaliteit van het Ogem-management in de drie jaren dat dit bedrijf de lei ding over de Nederhorstbouwbedrijven had, ook de rol die de banken in de fu siebesprekingen hebben gespeeld en de VOLGENS WD Rij-opleiding te goedkoop (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De tarieven voor autorijlessen moeten op zo kort mogelijke termijn omhoog, vindt het WD-Ka- merlid Van de Ven. In schriftelijke vragen aan de ministers Van Aardenne (Eco nomische Zaken) en Tuijn- man (Verkeer en Waterstaat) stelt de WD-er, dat de huidi ge tariefstelling het niet mo gelijk maakt een onderwijs kundig verantwoorde rij-oplei- ding te verzorgen in een soci aal verantwoorde werkweek. positie van de Staat worden betrokken. Minister Van Aardenne denkt bij dit on derzoek in elk geval accountants in te schakelen. Verder verwacht hij dat ook de Algemene Rekenkamer zich met de affaire-Nederhorst zal bezig houden. Volgens minister Albeda (Sociale Zaken) zou bij een eventuele liquidatie van Ne- derhorstbouw vermoedelijk nauwelijks sprake hoeven te zijn van gedwongen ontslagen. Albeda rekende de Kamer 1 Treiler vangt onderzeeboot LONDEN (DPA) Een Schotse vissersboot heeft gisteren een onderzeeboot in zijn netten gehad. De bemanning van de ver moedelijk van de Ameri kaanse marinebasis bij Holy Loch afkomstige marinebodem, heeft er overigens niets van ge kerkt. Het vaartuig voer door en trok de voor de westkust van Schotland liggende treiler ongeveer drie kwartier achter zich aan. De vissers probeerden koortsachtig uit de greep van de onderzeeboot te komen, hetgeen pas ge lukte nadat zij het net hadden gekapt. ^llllilllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Geen krant ontvan- e gen? Bel tussen e 18.00 en 19.00 uur e nummer 071 - 122244 en per spe- e ciale koerier wordt e de krant alsnog e gebracht. E Illlllllllllllllllllllllllllllllllllil AMSTERDAM Voor de tweede maal binnen een jaar is in het Rijksmuseum Vincent van Gogh in Amsterdam een kunstwerk van Van Gogh be schadigd. Het is het schilderij „De aardappele ters", waarop woensdagmiddag met een huissleu tel een kras van ongeveer 20 cm werd gemaakt. De vermoedelijke dader, de 33-jarige Amsterdamse kunstenaar M.R., is aangehouden. Hij was volgens de politie ook degene, die op 25 april vorig jaar in hetzelfde museum een zelfportret van Van Gogh met een mes ernstig beschadigde. Verdach te R. werd in september vorig jaar van rechtsver volging ontslagen omdat hij naar het oordeel van de rechtbank tijdens zijn daad niet toerekening svatbaar was. De officier van justitie had ter be schikkingstelling van de regering geèist. Destijds verklaarde verdachte bij de rechter-commissaris. dat hij het zelfportret van Van Gogh had vernield „omdat ik door de kunst vernietigd ben". Hij be ging vorig jaar zijn daad nadat het crisiscentrum van het Wilhelmina gasthuis had geweigerd hert) op te nemen, zoals in voorgaande jaren een paar keer was gebeurd. DIRECTIE TOEGANG GEBOUW ONTZEGD (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Dertig tot veertig werk nemers hebben vanochtend om kwart over zeven het gebouw van de Neder landse Standard Electric Maatschappij (NSEM) aan de le Van der Kunstraat 292 in Den Haag bezet. De werknemers zijn tot hun aktie gekomen omdat ge dwongen ontslag zou dreigen voor twee honderd werknemers. De bezetters heb ben twee etages van het gebouw afge zet. Volgens een woordvoerder van de bezet ters blijft het personeel gewoon aan het werk. De wertaiemers hebben de direc-' tieleden en enkele staffunctionarissen de- toegang tot het bedrijfsterrein ontzegd. Om half negen waren de bezetters bezig het verdere personeel op te vangen. Vol gens de bezetters had men alles volledig onder contróle. De werknemers eisen van de directie zekerheid voor de toe komst van de werkgelegenheid bij het Haagse bedrijf. Bij de NSEM zijn 1050 mensen werk zaam, waarvan 650 in de Haagse vesti- ging. Eerder al was een nota van de di rectie over eventuele ontslagen uitgelekt. Uit deze nota bleek onder meer dat bij het bedrijf dit jaar 155 ontslagen zouden moeten vallen. De bezetters hebben de indruk dat het bedrijf tot de ontslagen is overgegaan vanwege de slechte economi- I sche positie waarin het bedrijf zich op dit moment bevindt. De Industriebonden i NW en NKV steunen de aktie van de NSEM-werknemers. VAN GOGH ....en door de rechter niet toere keningsvatbaar werd verklaard.... Dezelfde artiest die vorig jaar een Van Gogh beschadigde ....heeft opnieuw een Van Gogh beschadigd. WASHINGTON OJPI/AP) Bij zijn vertrek naar het Midden- Oosten (rond middernacht Neder landse tijd) heeft president Car ter in Washington verklaard op reis te gaan „met hoop die wordt getemperd door nuchter realis me". Hij noemde een vredesver drag tussen Israël en Egypte, on misbaar als eerste stap naar ver zoening in dat gebied, binnen be reik gekomen. Carter zou van middag rond 13.00 uur Neder landse tijd in Cairo arriveren, waar de verwachtingen rond het bezoek van de Amerikaanse pre sident positief zijn. Premier Cha- lil van Egypte heeft na een ge sprek met president Sadat de voorstellen van president Carter een krachtige poging genoemd om vooruitgang te boeken in het vredesproces. „Ik vertrek met hoop. Waarachti ge vrede zal echter niet komen met een enkel verdrag, hoe be langrijk dat ook mag zijn. Maar een verdrag tussen Egypte en Is raël is een onmisbare stap naar de uitgebreider, veelomvattender vrede waar wij naar streven", al dus Carter. Tegenover Congresle den en leden van het kabinet die hem uitgeleide deden, verklaarde de president: „Er zijn tijden waarop het stichten van vrede meer moed vereist dan het begin nen van oorlog. Ik geloof dat pre sident Sadat en premier Begin die speciale moed bezitten". Carter wordt op zijn reis verge zeld door zijn vrouw Rosalyn, door minister Vance van buiten landse zaken die mogelijk op nieuw tussen Caïro en Jeruzalem zal gaan pendelen als dit nodig mocht zijn en door minister Brown van defensie. Carter en Sadat zullen vandaag een eerste gespreksronde hebben in Caïro, morgen een tweede Alexandrië en zaterdag een werk- lunch in Mena House bij de grote pyramiden van Gizeh. Zaterdaga vond vertrekt Carter naar Israël, waar de leden van de parlement scommissie voor buitenlandse ken in staking zijn uit protest te gen het feit dat zij niet zijn inge licht over de jongste Amerikaanse voorstellen. De Israëlische minister van bui tenlandse zaken Mosje Dajan. heeft verklaard dat nog een lossing gevonden moet worden voor acht kwesties, voordat vredesverdrag gesloten kan v den. Over drie punten zou overeenstemming bestaan tussen Carter en premier Begin. (Zie ook pagina Ambulance-rijders gewond NOORDWIJK Op de krui sing Go weg en de Van der Mortelweg in Noordwijk heeft gistermidag omstreeks half vier een ongeval plaatsgevon den tussen een ambulance en vrachtauto. Hierbij raakte de bestuurder van de ambulance en een bijrijdster gewond. De auto vervoerde op dat mo ment ook een zieke. Deze raakte echter niet gewond. Het ongeluk gebeurde doordat de bestuurder van de vracht wagen de ambulance te laat bemerkte en reeds het kruis punt was opgereden. De be stuurder van de ambulance kwam van de Van der Mor telweg en heeft waarschijnlijk in de veronderstelling ver keerd dat de vrachtauto zou stoppen. TOPMAN BOUWBEDRIJF GESCHORST SCHIPHOL Er gloort hoop op een volwaardig le ven voor de acht maanden oude Nancy Windy. Dit ver schoppelingetje uit de slop penwijken van Djakarta werd onlangs achtergelaten in een opvangcentrum van het Bureau Interlandelijke Adoptie (BIA) in de Indo- nësiche hoofdstad. Al gauw bleek dat de kleine Nancy leed aan een zeer gecompli ceerde hartafwijking. Direc teur J.C. van Deth van het BIA: „De levenskansen voor Nancy zagen er zeer somber uit. We hebben daarom het initiatief geno men baar naar Nederland te halen, al is het niet onze gewoonte nog niet geadop teerde kinderen uit het ge boorteland te laten vertrek ken. Nancy zal in het Leids academisch ziekenhuis aan haar hartje worden gehol pen, waarna ze zal worden toegewezen aan een adop- tiefgezin". De heer Van Deth verwacht niet dat de plaatsing van Nancy op on overkomelijke problemen zal stuiten. „Per jaar ko men circa twaalfhonderd buitenlandse kinderen naar Nederland, terwijl er jaar lijks wel vijfentwintighon derd Nederlandse ouderpa ren om opname van zo'n kindje vragen". Nancy arriveerde vanmor gen op Schiphol op de arm van BIA-medewerkster Els Wunnink, die in het verle den al bij honderden adop- tiegevallen uit India en In donesië als intermediair is opgetreden. Uit het Garu- da-toestel stapten ze onmid dellijk in een ambulance, die hen naar het AZL ver voerde, waar Nancy van daag nog een uitgebreid on derzoek ondergaat. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Ir. F. Sonneveld, die pre sident-directeur zou worden van Ogem- Nederhorst Bouwbedrijven, is uit zijn functie ontheven. Reden daartoe zou zijn dat hij een afwijkende mening zou hebben gehad over de inmiddels afge sprongen overname van Nederhorst door Ogem en daardoor de belangen van Ogem zou hebben geschaad. Ook zou Sonneveld in conflict zijn gekomen met Ogem-topman Boersma. De schorsing, die gisteravond bekend werd, is enkele dagen geleden ingegaan. Sonneveld was per 1 oktober vorig jaar bij Ogem in dienst getreden en werd in januari aangewezen als president-direc teur van Ogem-Nederhorst Bouw, de combinatie die door de afgesprongen overname niet tot stand is gekomen. voor dat er ten aanzien van de meeste categorieën personeel van Nederhorst op de arbeidsmarkt een vraag is die het aanbod voorshands verre overtreft. Des ondanks blijft het streven van de rege ring er nadrukkelijk op gericht de bouw- poot van Nederhorst in zijn geheel te verkopen. Minister Van Aardenne wilde daar echter geen garanties voor geven. Door de PvdA was daarop aangedron gen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1