Britse ziekenhuizen zoeken in Nederland 5000 verpleegsters Ambtenaren moeten 0,3 tot 0,7 procent op salaris korten Lijk van vermoorde vrouw na 8 maanden ontdekt NAVO- Dit jaar in Nederland minstens 10.000 vepleegkundigen nodig secretaresse loopt over naar Oost- Duitsland 2tlm11 maart £eidóe (Sowtamt 1 Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - j Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 7 maart 1979,69e jaargang no. 21291 Het ziekenhuis „24 uur Ziekenhuis", reporta ge waarin Veronica de drem pelvrees voor het ziekenhuis probeert weg te nemen op Ned.II om 21.00 uur. Om 19.25 uur Kenmerk over anti papisme. Ned.I om 20.00 uur de Belgi sche speelfilm „Home sweet Opklaringen. In de oostelijke provincies nog korte tijd regen, daarna van het westen uit opklarin gen en mogelijk een bui. Ma tige tot krachtige westenwind. Middagtempera turen ongeveer 7 graden. Morgen zon op 07.13 onder 18.31 Hoogw. 11.23 Laagw. 06.35 en 19.32. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Britse ziekenhuizen willen 5000 Nederlandse verpleegsters in dienst nemen. De verpleging lacht nog maar bit ter weinig Britse vrouwen toe, omdat dit zware werk bar slecht betaald wordt. De ziekenhuizen van de West Midlands (het westelijk deel van Midden-Engeland) ko men zowat 5000 verpleegsters tekort. (An derzijds is er ook in sommige Nederlandse ziekenhuizen een groot tekort aan verple gend personeel, zoals blijkt uit het aanbod van een weekeinde Parijs of Londen voor personeel van het Schiedamse Nolet- ziekenhuis, wanneer het nieuwe verpleeg kundigen weet aan te trekken.) Ongeveer 1000 Britse verpleegsters die mo menteel in Nederland werken, verdienen 50 procent meer dan in hun vaderland. „De Nederlandse kosten van levensonderhoud zijn evenwel 60 procent hoger dan de Brit se", zegt David Buckley, de personeelschef van de gezondheidsdienst van Birmingham, die net teruggekeerd is van een speurtocht in Nederland. Buckley beweert, dat de Britse verpleeg sters in Nederland gaan werken om wat continentale ervaring op te doen. „Wat zij er meer verdienen, wordt opgeslorpt door de kosten van het Nederlandse leven", zegt hij. Hij noemde als argument dat de Britse woningen veel goedkoper zijn, maar waar hij vandaan haalt dat je al voor 15.000 pond een behoorlijke woning zou kunnen kopen, is een raadsel. Buckley heeft tijdens zijn onderzoek in Nederland gepraat met 40 Nederlandse verpleegsters. Volgens hem kwamen zij .diep onder de indruk van de grote verantwoordelijkheid, die in Groot- Brittannië toevertrouwd wordt aan hun col lega's. De Britse poging om buitenlandse verpleeg sters te werven is niet nieuw. Al sinds het einde van de tweede wereldoorlog heeft Groot-Brittannië een tekort aan eigen ver pleegsters. In de jaren '50 werden veel Scandinavische. Spaanse en Portugese meisjes naar Groot-Brittannië gehaald. Zij kwamen er voor een karige vergoeding en slecht eten en hard werken in de ziekenhui zen. De meesten van hen staken het Kanaal over om ervaring op te doen en goed En gels te leren. David Buckley heeft in Nederland vermoe delijk niet verteld, dat de Britse verpleeg sters vandaag de dag in opstand dreigen te komen, omdat hun lonen wraakroepend laag blijven. Minister van Volksgezondheid David Ennals belooft hen nu een opslag van 9 procent, maar die wordt door de ver pleegsters als een belediging beschouwd, omdat precies dezelfde verhoging toegekend werd aan het niet medische personeel, on der wie de brancandiers, schoonmakers, koks en anderen die een maand lang heb ben gestaakt. De verpleegsters zijn nog niet van pl?n te staken, maar ze kunnen vast iets bereiken, wanneer ze een militante ac tie beginnen, die vanzelfsprekend uiterst hinderlijk zou zijn voor hun patiënten. Een daarvan is minister van Volksgezondheid David Ennals. Hij lijdt aan een bloedziekte en werd gisteren door een Londens zieken huis voor 48 uur in observatie genomen. NUPEND TEKORT AAN PERSONEEL (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Óe Nederlandse ziekenhuisinstellingen zijn ge schrokken van de berichten uit Engeland, dat ziekenhuizen aldaar in Nederland vijfduizend verpleegsters willen werven. De Nationale Ziekenhuisraad raamt namelijk dat de Neder landse gezondheidszorg dit jaar zeker al tienduizend verpleeg kundigen en verzorgenden nodig heeft om iets aan het nij pend tekort te kunnen doen. In drie jaar moet 30.000 nieuwe krachten erbij hebben i echter Het gaat aldus de Nationale Ziekenhuisraad om 242 ziekenhui zen, 301 verpleeghuizen en 210 inrichtingen voor geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen hebben in totaal 220.000 mensen in dienst, van wie er 112.000 in de verpleging en verzorging werken. In deze instellingen heerst, aldus de Raad, een nijpend tekort. Met een aantal van 10.000 nieuwe krachten dit jaar hoopt men de „nijpendste" tekorten te kunnen opvan gen. Maar in 1980 en 1981 heeft men ieder jaar nog eens 10.000 nieuwe krachten nodig, om aan de normale verplegings- en verzorgingseisen te kunnen voldoen. AMSTERDAM rai Voordelige Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations AFTOPPING PRIJSCOMPENSATIE BOVEN ƒ.45000 (Van onze sociaaleconomische redactie) DEN HAAG De ambtenarenbonden en vakcentrales hebben verdeeld gerea geerd op de beslissing van minister Wie gel van binnenlandse zaken om de sala rissen van het overheidspersoneel in de komende drie jaren- om het half jaar in totaal 0,3 a 0,7 procent minder te laten stijgen. Bovendien zal dit jaar de prijs compensatie maximaal 450 gulden per procent prijsstijging bedragen. De minis ter heeft gisteren deze beslissing geno men, nadat vorige week gebleken was dat de ambtenarenbonden niet tot een gemeenschappelijk standpunt konden ko men tegenover de voorstellen van de be windsman. In de toelichting op zijn beslissing zegt minister Wiegel dat hij liever had vastge houden aan een korting van zes maal half preocent, overeenkomstig de plannen van Bestek '81. Hij is echter ge zwicht voor de meerderheid van zijn overlegpartners, die liever een differenti atie in de korting wilden aanbrengen: hoe hoger het salaris hoe zwaarder de korting. In het overleg van vorige week bleek, dat de centrales van de ambtenarenbon den verschillend en wisselend over de kortingenreeks dachten. De minister heeft tenslotte gekozen voor de oorspron kelijke voorstellen van de katholieke en christelikjke centrales. De twee centrales van voornamelijk middelbaar en hoger personeel vcerklaarden zich tegen iedere korting. Zij hebben dit gisteren na de beslissing van de minister opnieuw ken baar gemaakt. Zij menen dat vooral de middengroepen hierdoor zwaar getroffen worden. De christelijke centrale van overheid spersoneel toonde zich gisteravond tevre den over de uitkomst van de minister. Zij is gelijk is gelijk aan wat deze cen trale aanvankelijkk zelf had ingebracht bij het overleg. Eenzelfde tevredenheid toonde het Christelijk Nationaal Vakver bond (CNV). De algemene centrale gaat zich echter bezinnen op wat haar te doen staat, nu de minister niet is inge gaan op haar voorstel tot een korting van 0,09 a 0,98 procent. De Abva verga dert volgende week over mogelijke acties tegen de beslissing van de bewindsman. Door de beslissing van de minister brengt de korting 450 miljoen gulden minder aan bezuinigingen op, dan de aanvankelijke zes maal een half procent, zoals Bestek '81 dit wilde. Wiegel zal bin nenkort met de ambtenarencen trales overleggen hoe dit „gat" te kunnen dich ten. ALLEEN DEZE WEEK T BESTE KALFSVLEES VOOR DE LAAGSTE PRIJS! Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht Alkemadese politie redt uil ROELOFARENDSVEEN Zes Alkemadese politieman nen hebben gisteravond een zeldzame oehoe-uil gered uit de EMM-veilinghallen. Het dier was in de hallen ver dwaald geraakt en kon geen uitweg meer vinden. Deskun digen meenden, dat het dier een zekere dood tegemoet ging door voedselgebrek en de aanwezigheid van enkele gevaarlijke katten. Daarom besloot men de uil te vangen. Zes politiemensen begonnen gisteravond rond zeven met de jacht op de uil. Lang durig werd het dier opge jaagd totdat het vermoeid een hoek in de nok van hal bleef zitten. Na een stel ling gebouwd te hebben wist men om negen uur de uil met een schepnet te vangen. De uil is voor enkele dagen on dergebracht bij een vogellief hebber in Lisse. Nog voor weekeinde zal het dier v, in vrijheid worden gesteld. ROTTERDAM In de gangkast van een wo ning aan de Rotterdamse Kempenastraat heeft de politie gisteren het met een kleed bedekte, in vergaande staat van ontbinding verkerende lijk van de 49-jarige mevr. M. Telder gevonden, dat daar reeds acht maan den moet hebben gelegen. De politie is ervan overtuigd dat zij door een misdrijf om het le ven is gekomen. De politie ontdekte het lijk, nadat zij gewaar schuwd was door een broer van het slachtof fer, die bij de woning geen gehoor had gekre gen. Op 11 juni vorig jaar had de politie de woning reeds onderzocht naar aanleiding van klachten over stank. Men vond toen niemand thuis en meende dat de lucht werd veroor zaakt door een slecht functionerend toilet. Het briefje dat de politie toen voor de bewoonster achterliet, lag gisteren nog op dezelfde plaats op de tafel. Dat de vrouw niet eerder werd vermist heeft vermoedelijk te maken met de omstandigheid dat zij in verband met haar zwakke geestelij ke en lichamelijke gezondheidstoestand dik- wijls in ziekenhuizen en inrichtingen verbleef. 1 Over het motief voor het misdrijf tast de poli tie nog in het duister. Roof wordt vrijwel uit gesloten geacht, omdat de vrouw niet bemid deld was. Zij leefde van een sociale uitkering. Verpleegsters DUTCH TKEPiT advertenties J Technische Handelsonderneming te Rotterdam, zoekt commercieel medewerker van ca. 30 jaar met bij voorkeur HAVO/M.T.S.- wtb. Een groeifunctie in commercieel en leidingge vend opzicht. Wij zenden U op aanvraag uitgebreide gegevens. Psych. Adv. Bureau Dr. J.G.H. Boks/ag bv Postbus 62004, Rdam 010 77 18 33 Belangstelling emigratie neemt toe Den Haag De belangstelling in Nederland om te emigreren neemt toe. Maar op die toegenomen be langstelling kan in onvoldoende mate worden ingespeeld door de overheid omdat de traditio nele immigratie landen weinig mo gelijkheid bieden om het aantal emigranten te ver groten. Aldus minister Al- beda van Sociale Zaken vandaag in Den Haag bij de installatie van dr. R. Eysink tot voor zitter van het emi- gratiebestuur. Vol gens minister Al- beda draagt het emigratiebeleid in Nederland nog in belangrijke mate het stempel van den uit de jaren vijftig. Sommige van die waarden zijn gelijk geble ven, andere heb ben zich gewijzigd. Als voorbeeld van die laatste waar den noemde de be windsman ijver en doorzettingsvermo gen, die in Neder land minder op de proef worden ge steld dan vroeger en het materiële van de welvaart Vooral jongeren zetten volgens mi nister Albeda vraagtekens achter een voortdurende groei van de wel vaart OOST-BERLIJN (ADN/Rtr) Een medewerk ster van het secretariaat-generaal van de NAVO in Brussel, Ursel Lorenzen, is maan dag naar Oost-Duitsland overgelopen, zo heeft het officiële Oostduitse persbureau ADN gisteren meegedeeld. De vrouw, zo bevestigde het NAVO-hoofd- kwartier, was in Brussel werkzaam in het bu reau voor raadsoperaties en verbindingen, „een klein bureau dat voorbereidingen treft voor oefeningen", aldus de woordvoerder. Volgens de vrouw bereidt de NAVO „een atoomaanval tegen het socialistische kamp" voor tijdens de Wintex-cimex oefenmg die de Navo momenteel houdt, aldus ADN. De NAVO-woordvoerder verklaarde dat deze oe fening slechts op papier bestaat en „dat er in het geheel geen troepen bij betrokken zijn". Mevrouw Lorenzen is ongehuwd en bezit de Westduitse nationaliteit. Zij kwam elf jaar ge leden bij de NAVO in dienst, toen het hoofd kwartier van Parijs naar Brussel werd ver plaatst Enkele weken geleden werd een andere West duitse vrouw, de 38-jange Ingrid Gar be, op spionage voor Oost-Duitsland bij de NAVO betrapt. Zij zal binnenkort in de Bondsrepu bliek terecht moeten staan. De NAVO-woord voerder verklaarde dat de gevolgen van het overlopen van de vrouw deze week binnen de NAVO zullen worden besproken. want in Engeland wordt juist driftig gereageerd door het ver- KUNMEN VlMPlfW ^oMure VeRVQSRgH Int. watersporttentoonstelling I Close up van lo Dit is een opname van een van de manen van Jupiter, namelijk lo, gemaakt door het Amerikaanse ruimteschip Voyager I.De zwarte plekken op lo zijn waarschijnlijk kraters van vulkanische oorsprong. Rechts de reusachtige antenne, die de foto's opvangt. Op de voorgrond projectleider Charles Koscielski.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1