Groningen B?m. waterrekening gepresenteerd TOEGANG GRATIS! Opnieuw militair kamp onder vuur na echtelijke ruzie vrouw Man doodt FINLAND-AVOND Carter doet Begin nieuwe voorstellen ARP heeft meer tijd nodig voor CD A-fusie £cid6c0ommtt Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19 00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 5 maart 1979,69e jaargang no. 21289 Showroom Koperen Ko en andere merk waardige figuren in „Show room" op Ned. II om 21.20 uur. Laatste aflevering Dik Voormekaar om 19.25 uur. Op Ned. I om 21.55 uur de terugkeer van De Saint en cm 19.30 uur Platenpanel.. Zonnige perioden, maar later op de dag meer bewolking en tegen de avond mogelijk re gen. Tot vrij krachtig toene mende wind uit zuid tot zuid west Minimumtemperaturen van 3 graden aan de kust tot dichtbij het vriespunt in het binnenland. Middagtemperatu- ren omstreeks 10 graden. Morgen zon op: 7.17, zon on der 18.27. Hoogw.: 8.36 en 21.14. Laagw.: 4.09 en 16.43. ADVERTENTIE Zes gewonden bij aanrijding NOORDWIJK Zes personen zijn gisteravond licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Noorwijkse kruising Nort- ghodreef/Westeinde tussen twee personenauto's. Een 20-jarige Lissese automobilist verleende geen voorrang aan een automobilist uit Sleeuwijk. Zes inzittenden van de beide auto's werden met licht verwondingen behandeld in de Noordwijkse groepspraktijk en het Leidse Academisch Zieken huis. De beide auto's waren totaal vernield. ADVERTENTIE ALLEEN DEZE WEEK T BESTE KALFSVLEES VOOR DE LAAGSTE PRIJS! STAAT DER NEDERLANDEN rtiLBliCStlMBBSf 11 f BSIB181 ®il§5 Si LENING 13-79 PER 19SO /199d Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht inschrijving volgens het tendersysteem op 6 maart a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Film en Multivision Presentatie: Henk Terlingen, Joop ten Tonkelaar, Aart Koopmans. Aanvang: 20.00 uur. Alles over Finland als vakantieland. LEIDEN: VANAVOND 1 stadsgehoorzaal. IBilMtlTiTllBiBIMIIIIilM —BI aivoeru (Van onze sportre- daktle) DEN HAAG De Vereniging van Con tractspelers zal deze week een gesprek hebben met het sec- tiebestuur betaald voetbal over het In korten van het com petitieprogramma van 10 |uni 1979 tot 3 juni 1979. Dit gesprek zal plaatsvinden naar aanleiding van een door de WCS ge houden enquête on der de spelersraden van de betaalde clubs. Uit de enquête bleek dat een groot aantal spelers in moeilijkheden dreigt te komen met reeds geboekte vakanties en financiële beslommeringen daaromtrent. De WCS ziet 3 juni graag als laatste speeldatum. Zoals be kend werden de voetballers niet gekend tijdens de on derhandelingen tussen de clubs en het sectiebestuur over het uitlopen van het programma door de vele afge lastingen. Er zal dan op woensdagavonden gespeeld moeten wor- Feyenoord: „We worden weer gepakt" ZEIST Competitieleider Jan Hul|bregts wil, voorzover het bekertoernooi dat toelaat, op woensdag 4 april de wedstrijden laten spelen die het afgelopen weekeinde geen doorgang konden vinden. Ook de al verscheide ne keren uitgestelde wedstrl|d PEC Zwolle—Feyenoord wil hij op die datum laten spelen. Feyenoord Is daar over verbolgen. Directeur Peter Stephan: ,2e moeten ons wel hebben. Eerst worden we in de wielen gereden met de trip naar Argentinië die niet kan doorgaan als de competitie zo laat is afgelopen. Dat kost ons een half miljoen. En nu moeten we weer spelen op 4 april als we in Portugal tegen het nationale team kunnen uitkomen. Kost ons nog eens geld. We gaan met PEC over een andere da tum praten. Of zou dat ook al niet meer mogen?" FC Dordrecht krijgt tonnen cadeau DORDRECHT Ineens wordt van alle kanten hulp ge boden aan het in barre financiële nood verkerende FC Dordrecht. Een bank in Dordrecht, waaraan de plaatse lijke semi-profclub een schuld van tonnen heeft, is be reid negentig procent - zijnde drie ton - kwijt te schel den. Maar. zo eist de bank, dan moeten andere instan ties. zoals de belastingen, ook een dergelijk gebaar ma ken. Er is al een Dordts bedrijf dat heeft ingehaakt en de club heeft laten weten dat de ton schuld niet meer hoeft te worden betaald. Het bedrijfsleven en de bank blijken niet op een ton te kijken maar of de fiscus ook zo coulant zal zijn? Spaanse voetballers staken toch MADRID Het totale voetbalprogramma van de be taalde sector In Spanje kon het afgelopen weekeinde geen doorgang vinden, wegens een staking van de spelers. Het ging om 36 wedstrijden, waarvan negen voor de eerste divisie. De spelers trokken zich niets aan van represaillemaatregelen, die waren aangekon digd. Zo waarschuwde de Spaanse voetbalfederatie, dat de spelers een kwart van hun salaris zouden moeten af staan voor elke dag, die zij weigerden in actie te ko men. Een provinciale clubeigenaar dreigde zijn spelers in de gevangenis te laten gooien. De spelersassociatie liet echter weten, dat legale stappen zouden worden on dernomen voor het geval een speler een gedeelte van zijn salaris zou moeten inleveren. De spelers besloten tot de staking uit protest tegen contractuele clausules, die gelden voor de derde divisie. Zo is er een leeftijdslimiet van 23 jaar van kracht en is het de clubs toegestaan sommige spelers na contract beëindiging onder bepaalde omstandigheden toch vast te houden. Alle vastgestelde wedstrijden werden afgelast, nadat het betrokken arbitrale trio op de velden drie kwartier had gewacht op het verschijnen van de teams. Het is de be doeling, dat de duels naar het komende weekeinde wor den verschoven. Drente en Friesland wreekt zich Toch competitie op woensdag? (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN De sterke verbete ring van de waterwerken in Drente en Friesland de afgelopen jaren waardoor een snellere afvoer van het water mogelijk is is mede de oorzaak van de overstromingen die een deel van Groningen momenteel teisteren. De bittere pil van de vooruitgang krijgt met name het poldergebied Westerkwartier te slik ken, waar het water gisteren 75 cm hoger kwam dan normaal. De afge lopen nacht is het water enkele centimeters gedaald, hetgeen de au toriteiten de hoop heeft gegeven dat de situatie zich verder gunstig zal ontwikkelen. De moeilijkheden onstonden in de nacht van zaterdag op zondag als gevolg van een enorme toevloed van smelwater. gepaard gaande met re gen. Een steeds groeiend gebied liep onder water. In de landerijen gele gen boerderijen raakten daardoor geïsoleerd, een aantal boerderijen en woningen kwam onder water te staan, wegen werden overstroomd en vee diende met spoed naar veili ger plaatsen te worden gebracht Hoewel een aantal boeren het advies kreeg in de loop van zondag te eva cueren, ging geen van hen hierop in. Behalve het eigen water kreeg Gro ningen ook ontzagwekkende hoeveel heden water uit Drente en Friesland binnen. In het rampgebied kan men duide lijk kritiek horen op de waterschap pen, die onvoldoende of geen maat regelen hebben genomen om na de vorstperiode van de afgelopen we ken de kanalen ijsvrij te krijgen. Hierdoor zijn onvoldoende doorstro mingsmogelijkheden ontstaan. Kri tiek heeft men ook op het feit, dat men het leger niet te hulp heeft ge roepen. Zie verder pagina 5 NA VASTLOPEN GESPREK SOLDATEN IN HOOGHALEN BESCHOTEN (Van een onzer verslaggevers) HOOGHALEN De schoten, die zaterdag morgen rond vijf uur in Hooghalen afge vuurd zijn op het wachtlokaal van het mili tair kamp in Hooghalen, gemeente Beilen, waren aldus de legervoorlichtingsdienst ken nelijk gericht op de op wacht staande mili tair. Over enig verband met de schietpartij op de Detmerskazerne in Eefde in de nacht van 24 op 25 februari, waar de wacht werd ingesloten en waar enkele wapens werden ge stolen, valt niets te zeggen. Zaterdagmorgen werden in Hooghalen vanuit een rijdende auto vijf schoten gelost op het wachtverblijf van het militair kamp aldaar. Niemand van de aanwezige twintig militairen werd getroffen. De vijf kogels kwamen te recht in de wand van het wachtverblijf, in het hek en in een verkeersbord. Niemand werd gewond, de op wacht staande militair kon nog achter een sneeuwhoop wegduiken. De militairen behoren tot een uit Assen af komstige compagnie, die tijdelijk in het kamp zijn ondergebracht Hun kazerne wordt name lijk verbouwd. De marechaussee is in samenwerking met de rijkspolitie met het onderzoek bezig. Men con centreert zich op de auto, volgens een van de getuigen een rode Toyota en op de mogelijk heid dat er met meer wapens geschoten is. Gereed voor jacht op zeehonden Twaalf leden van Greenpeace, de actie groep ter bescherming van het milieu, zijn in St-Johns in Canada ge arresteerd. toen zij pro beerden te voorkomen, dat schepen zouden uitvaren voor de jaar lijkse jacht op jonge- zeehondjes bij New foundland. Vier leden van de actiegroep pro beerden zichzelf vast te ketenen aan twee sche pen, terwijl anderen met rubberbootjes voor de schepen heen en weer voeren, toen deze de haven verlieten. Op de foto: twee van de vijf jachtschepen met hun bemanningen tij dens een gebedsdienst waarin gevraagd werd om een jacht met veel succes. Een beeld van de wateroverlast in de polder bij Boerakker in het Groningse Westerkwartier: landerijen staan blank, boerderijen en woningen staan onder water en bij vele boeren moest het vee worden geëvacueerd. Op de foto is de weg naar de boerderij geheel onder water verdwenen. CDA-BESTUUR VANAVOND BIJEEN (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Een 41-jarige jurist uit Naarden heeft gisteren tegenover de politie bekend op de avond van 28 fe bruari zijn 36-jarige vrouw na een ruzie in hun woning te hebben gedood. In eerste instantie had hij bij de politie aangifte gedaan van vermissing van zijn vrouw. Zij had de woning na een echtelijke ruzie verlaten, zo had hij ge zegd. De man heeft bekend zijn vrouw met een fles op het hoofd te hebben gesla gen en haar daarna te hebben gewurgd. Na zijn daad had de man het stoffelijk overschot in plastic verpakt en opgebor gen in de kofferruimte van de auto van het slachtoffer. In zijn eigen auto reed hij daarna naar Amsterdam, parkeerde hem op de Nieuwmarkt en reisde ver volgens met de trein terug naar Naar den. Daar stapte hij in de auto van zijn vrouw en reed opnieuw naar de hoofd stad. Na het lijk in het water van de Mauritskade te hebben gegooid, haalde hij zijn eigen auto op en liet die van zijn vrouw op de Niquwmarkt achter. Haar jas, shawl en tasje deponeerde hij op een bouwterrein aan het Waterloo- plein. Het lijk werd een dag later, op 1 maart, uit het water opgehaald. De identiteit van de vrouw was aanvankelijk onbe kend, maar dat veranderde toen de jas, shawl en tasje als gevonden voorwerpen bij de politie werden afgegeven. In het tasje bevonden zich papieren op naam van de vrouw. De man ontkende aanvankelijk iets met de dood van zijn vrouw te maken te hebben. Later ontdekte de politie bloed sporen in de woning. Nadat hij vrijdag was aangehouden, legde de man giste ren een bekentenis af. WASHINGTON (Rtr/UPD President Carter heeft gisteravond nieuwe voorstellen gedaan om de impasse rond het vredésgesprek met Israël en Egypte te doorbreken. De Israëli sche premier Menachem Begin vond de voor stellen zo belangrijk dat hij ze onmiddellijk liet overbrengen naar het Israëlische kabinet. Carter deed de voorstellen tijdens zijn laatste bespreking die hij gisteren met Begin voerde. Kort tevoren had Carter nog toegegeven dat hij geen voortgang had geboekt in zijn poging de tegenstellingen tussen Israël en Egypte te overbruggen. Over de inhoud van de nieuwe voorstellen is niets bekend gemaakt. Uit Israëlische bron is echter vernomen dat de Amerikaanse voorstel len „aanzienlijk verschillen" van wat eerder op tafel is gelegd. Begin zal de voorstellen naar zijn kabinet doorsturen, dat erover zal stemmen voordat Begin uit de Verenigde Sta ten vertrekt. In Washington noemde men de voorstellen „zeer belangrijk". Carter zal ze met president Sadat van Egypte bespreken. (Van onze parlementaire redactie) DRONTEN-ROTTERDAM-UTRECHT Het dagelijks bestuur van het CDA vergadert vanavond over de verschillen van mening tussen KVP en CHU enerzijds en ARP ander zijds ten aanzien de definitieve CDA-fusie. Afgelopen zaterdag zijn die meningsverschil len weer flink aangescherpt door de uit spraak van de AR-partijraad dat de fusie niet persé op de afgesproken datum 1 juni 1980 behoeft plaats te vinden. De KVP-partij- raad en de CH-Unieraad spraken daarentegen uitdrukkelijk uit, dat aan de geplande fusie datum moet worden vastgehouden. De partijraad van de ARP besloot zaterdag dat het steven erop gericht blijft om „op kor te termijn" de fusie tussen ARP, CHU en KVP tot stand te brengen. In een toelichting zei AR-vootzitter De Boer dat dit betekent dfat de oorspronkelijke fusie-datum met enke le maanden moet worden uitgesteld, tot uiter lijk eind 1980. Verder wil de AR-partijraad dat er op korte termijn tussen de drie par tijen een indringende discussie komt over de koers van het CDA, het huidige beleid van de CDA-bewindslieden en van de CDA-Tweede Kamerfractie. CDA-fractievoorzitter Lubbers zei op de AR- partijraad dat „het nog lang niet goed zit met onze politiek". Hij zei dat de boodschap van gerechtigheid nog lang niet genoeg in het poli tieke handelen tot uiting komt. „We zitten in de vicieuze cirkel van het egoïsme", aldus Lubbers die verklaarde het beleid van Aantjes volledig te willen voortzetten. Zie ook pagina 5 Adviseurs van president Carter en van zijn gast" premier Begin wachten tijdens een wandeling door de tuin van het Witte Huis, terwijl de beide politieke leiders zich naar elkaar keren en even stil houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1