£eldóc Soma/nt Automobilisten eerste „slachtoffer9' KVP en CHU willen niet solidair zijn «te? Paus in juni naar Polen W/W-#- Regering kiest voor Leopard 2 ter vervanging oude legertanks ENERGIEVERBRUIK MOET VIJF PROCENT OMLAAG Volgende week verklaring regering over zaak-Luns 2 tlm 11 maart ARP-VOORZITTER DE BOER: VERONICA DRIVEHN SHOW yy yyy /3 Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas «- Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19 00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Zaterdag 3 maart Als je lacht dan ben je rijk Zaterdag: „Ais je lacht dan ben je rijk", Moluks volksstuk van Amsterdams Volkstoneel op Ned.I om 19.20 uur. Ned.II om 22.00 uur deel 5 van„Het Aspen mysterie". Zondag: Ned.I om 20.20 uur film „Mijn vader mijn mees ter". Ned.II om 22.05 uur reportage over „Taiwan". 1979,69e jaargang no. 21288 Veel wind Veel bewolking met nu en dan regen of motregen. Krachtige, aan de kust harde zuidwesten wind. Middagtem- peraturen rond 8 graden. Morgen zon: 7.22 18.24. Schev. hoogw.: 6.59 en 19.22. Laagw.: 2.46 en 15.11. ■Hl (Van o e speciale verslaggever) PARIJS De Nederlandse regering gaat de bevolking vragen er vrijwillig voor te zorgen dat er met ingang van volgende maand vijf procent minder energie verbruikt wordt dan was voorzien. Dit heeft mr. A.A.T. van Rhijn,. plaatsvervangend directeur-generaal energie voorziening van het ministerie van Economi sche Zaken, gisteren verklaard in Parijs. Van Rhijn was de belangrijkste man van de Nederlandse delegatie, die deelnam aan een speciale vergadering van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in de Franse hoofd stad. De beheersraad van het IEA kwam na een overleg van anderhalve dag tot de unanie me conclusie, dat de (twintig) aangesloten lan den maatregelen moeten nemen om de inter- natinale olie-situatie weer wat meer in even wicht te brengen. In een slotresolutie worden de lidstaten vrij ie manier, waarop zij een bezuini ging van vijf procent willen bereiken. „Wij zoeken het in de eerste plaats in de vrijwillige medewerking van de burgers", aldus Van Rhijn. Daarbij zullen vooral de automobilisten een belangrijke bijdrage moeten leveren. Vol gens Van Rhijn is het zeker dat van hun ge vraagd wordt de maximum snelheden na te leven. Nu zou het zo zijn, dat een groot aantal weggebruikers zich daar absoluut niet aan houdt. Over andere bezuinigingsmogelijkheden kon Van Rhijn zich nog niet met zekerheid uitla ten. „Daarover moet de ministerraad zich nog" buigen". Hij liet echter wel doorschemeren dat ook wellicht de benzinestations op bepaal de tijden verplicht zullen moeten sluiten. Daarnaast zal het bedrijfsleven opgeroepen worden tot meer zuinigheid, bijvoorbeeld door de kantoren en andere ruimten een of twee graden minder te verwarmen of door straks de air-conditioning wat minder te hulp te roe pen. Ook is het volgens Van Rhijn in veel ge vallen mogelijk bij de fabrikage zelf iets effi ciënter met brandstof om te springen. De energieexpert van „Economische Zaken", die wat dit soort zaken betreft de belangrijk ste adviseur is van de regering, sloot evenmin uit dat de oliemaatschappijen gevraagd zal worden een korting van vijf procent te gaan hanteren op hun leveranties van bepaalde produkten. „Dan denken we niet zo zeer aan benzine als wel aan huisbrand- en stookolie". De heer Luns daalt het trapje af van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, waar hij een gesprek zou hebben met de directeur van het instituut, mr. L. de Jong. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Van Agt zal begin volgende week de Tweede Kamer een schrif telijke verklaring sturen over de kwestie- Luns. Daarin zullen de achtergronden belicht worden over de afgelopen week door dr. L. de Jong gedane onthulling, dat NAVO-secre- taris-generaal Luns tussen 1933 en 1936 lid zou zijn geweest van de NSB. Het is de be doeling, dat de brief ook een kabinetsstand punt over deze kwestie zal bevatten. Gevraagd naar zijn mening over de zaak-Luns zei Van Agt alleen, dat Luns hem persoonlijk daarover heeft opgebeld. Over de inhoud van dat gesprek wilde de premier niets meedelen. In een anderhalf uur durend gesprek heeft de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs documentatie, prof. De Jong, gisteravond ver slag van zijn onderhoud met mr. Luns uitge bracht aan de minister van Onderwijs en We tenschappen ad interium mevrouw Gardeniers. Na afloop van dit gesprek weigerde minister Gardeniers mededelingen over de inhoud van het gesprek te geven. Zij verklaarde dat de regering nu eerst de Tweede Kamer zal infor meren. Tijdens het gesprek met de minister, die als plaatsvervangend minister van Ondfer- wijs optreedt, zou behalve over de zaak-Luns ook gesproken zijn over de het algemene ver schijnsel van onthullingen over het oorlogsver leden van personen en de plaats die het Rijksinstituut daarin heeft. HONDERD PROCENT COMPENSATIEORDERS (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet heeft giste ren besloten om 445 Westduitse tanks van het type Leopard 2 aan te schaffen ter vervanging van de nu nog bij het Nederlandse leger in gebruik zijnde Cen turion- en AMX-13-tanks. De nieuwe tanks kosten te zamen ruim 2,4 miljard gulden. Een aantal Neder landse industrieën zal voor 1 miljard gul den aan de produktie van de tanks deel nemen. Ook zal worden meegeprodu- ceerd aan Leopards voor het Westduitse leger. Met het besluit tot aankoop van de Leopards, waar de Tweede Kamer overi gens nog zijn goedkeuring aan moet hechten, is een einde gekomen aan ja renlange onzekerheid over de vraag welk type tank de Centurion en AMX-13 zou moeten opvolgen. Als belangrijkste kandidaat-opvölgers waren er tenslotte nog twee tanks over gebleven: de Amerikaanse XM-1 en de Duitse Leopard 2. Minister Scholten en staatssecretaris Van Eekelen (Defensie) deelden na afloop van het kabinetsberaad mee, dat uiteindelijk is gekozen voor de Leopard, omdat deze tank direct al kan beschikken over het zware 120 mm-kanon (de XM-1 heeft nu nog een 105 mm-kanon) en omdat bij de produktie van de Leopard de Nederland se industrie sneller kan worden ingescha keld. Ook past de Leopard beter in het streven van de NAVO naar standaardisa tie van het wapenarsenaal. De Leopard 2 die de regering wil aanschaffen ter vervanging van de ouder legertanks. Het CDA is ingenomen met de kabinets beslissing. De compensatie voor de aan schaf van honderd procent vindt het CDA indrukwekkend. „Een compensatie die bij de Amerikanen nooit zou zijn ge haald". De WD noemt de beslissing zeer verstandig en ook hier is men vol lof over de compensatie die men uit het vuur heeft weten te slepen. De PvdA stemt wel in met vervanging van de oude tanks, maar is van mening dat de regering er minder had moeten bestellen. Schorsing agenten opgeheven AMSTERDAM (ANP) Bur gemeester Polak van Amster dam heeft gisteren de schor sing van de Amsterdamse hoofdagenten A.J. Damsteegt en M J. Waterloo opgeheven. Deze Chinezen-experts die zich met de bestrijding van de handel in verdovende mid delen bezighielden werden voor het eerst geschorst op 12 juli 1977 wegens een stra frechtelijk onderzoek. Zij be hoorden tot de groep van acht politiemannen die van corruptie werden beschuldigd. De strafvervolging tegen de twee werd echter gestaakt wegens gebrek aan bewijs. Op 13 februari 1978 zette bur gemeester Polak als hoofd van de politie hun eerste schorsing om in een schorsing in verband met een discipli nair onderzoek. .ADVERTENTIE A.s. zondag van 16.00-20.00 uur het 'DIKVOORELKAAR' BUFFET Uniek en voor het hele gezin, zoveel u wenst voor 25.- (kinderen tot 12 jaar 12,50 Sww Bowling-, Fun-, Tennls- en Squ a she enter Haagsche Schouwweg 10 Leiden-Tel. 071-769310 ADVERTENTIE Int. watersporttentoonstelling Geopend van 10-17 en 19-22 u zaterdag en zondag 10-17 uur, toegang f Stadio AMSTERDAM ral Tandenborstel redt baby het leven LONDEN (DPA) Een vier maanden te vroeg geboren baby is honderd keer van een wisse dood gered met een elektrische tandenborstel. De verpleegsters in het Freedom Fieldsziekenhuis in Plymouth gebruikten het vibrerende in strument om het hart van de kleine Katherine Clark te sti muleren. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG ARP-voorzit- ter Hans de Boer heeft zich vanmorgen bij de opening van de ARP-partijraad in de Fle- vohof bewust onthouden van een oproep, om akkoord te gaan met de fusie van de drie CDA-partijen op 1 juni 1980. Hij confronteerde de partij raad met een verdeeld partij bestuur en vroeg de aanwezi gen, zelf een oordeel te vellen over het al dan niet uitstellen van de fusie. KVP-voorzitter Vergeer en fungerend CHU- voorzitter De Kruyf pleitten daarentegen in de opening stoespraken voor hun partijra den in Rotterdam en Utrecht krachtig voor het doorgaan van de fusie op de vastgestel de datum. De anti-revolutionaire voorman De Boer liet zijn gehoor duidelijk merken, dat hijzelf de tijd nog niet rijp acht om volgend jaar zomer al in het CDA op te gaan. Hij zei bijzonder teleurges teld te zijn, dat CDA-voorzitter Steen kamp en de besturen van KVP en CHU niet bereid blijken de structuur van de drie partijen voorlopig te handhaven om een gedegen interne discussie over het politieke profiel van het CDA mogelijk te maken. Voorzitter W. Vergeer van de KVP ad viseerde de partijraad, die vandaag in Rotterdam vergadert, dringend om voor de fusie van KVP, ARP en CHU per 1 juni 1980 het licht op groen te zetten. Naar zijn mening moet de con clusie van Goudzwaard en de zijnen om voor een zeker „pas op de plaats" worden afgewezen. Vergeer leverde kritiek op het advies van het ARP-bestuur van 15 februari waarin een procedure wordt voorge steld die naar zijn mening een uitstel van vier tot vijf maanden zal inhou den. Uiterst verbaasd toonde Vergeer zich over de procedure die de groep- Goudzwaard heeft gekozen. Hij vroeg zich af of het niet meer voor de hand had gelegen dat bijvoorbeeld over de onvrede met betrekking tot de politie ke koers van de CDA-Tweede-Kamer- fractie in een rustig klimaat overleg gepleegd zou zijn met de fractieleden opdat deze tevens de gelegenheid zou den hebben zich te verdedigen. Ook waarnemend CHU-voorzitter Wm. C. de Kruyf betoogde vandaag in de vergadering van de Unieraad in Utrecht dat de fusie van KVP, ARP en CHU per 1 juni 1980 moet door gaan en niet uitgesteld moet worden. irAlle drie partijen hebben zich vorig jaar vrijwel unaniem uitgesproken voor de fusiedatum in 1980 en het ARP-voorzitter De Boer CD A-congres heeft dit in januari jl. nog eens bevestigd. Het is niet reëel om deze afspraken nu niet gestand te doen". De Kruyf verklaarde dat hij aan het door de groep-Goudzwaard gewenste uitstel van de fusie niet wil ken. ADVERTENTIE ELKE ZONDAG SPRANKELENDE VERKOOP VAN LUXE BRAZILIAANS LEREN MEUBELEN Nederlandse grootste Geniet van de bijzonder lage kollektie echt Braziliaans leren prijzen, meubelen staal te kijk en te koop. Onderga op uw gemak de Vriiedag7 rijkdom van echt Braziliaans leer. Meubelkeurdag' meubelkeurzitpa radijs specialisten in leer iijzonaer lage ADVERTENTIE ADVERTENTIE Zondag 4 maart Blesse Paard Stompwijk Aanvang 20.00 uur. |IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUNigilllllüllllll|!! Geen krant 1 ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122244 en 1 per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. jniiiimiiiiiiininiiiiniiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiË WARSCHAU (UPD Paus Johannes Paul us II zal van 2 tot 10 juni een bezoek brengen aan zijn geboorteland Polen, zo is in Warschau gisteren meegedeeld. Het tijdstip van het bezoek is een compromis tussen de paus en de Poolse regering. De paus had gehoopt in mei naar Polen te gaan om daar de viering bij te wonen van de 900ste verjaardag van de terechtstelling van de heilige Stanislaus, de patroonheilige van Polen. St. Stanislaus was bisschop van Kra- kau, de stad waar de paus aartsbisschop is geweest. De Poolse regering was tegen dit bezoek in mei gekant omdat zij vreesde dat de herdenking van de executie in aanwezigheid van de paus de toch al delicate betrekkingen tussen kerk en staat in Polen verder zou aantasten. De Poolse regering vreest dat de figuur van de heilige Stanislaus gebruikt zal worden als een symbool in een anti-communistische campagne voor de men senrechten. Wat betreft dé Nederlandse kerkprovincie heeft de paus giste ren gesproken met bisschop Möller van Groningen. Hiermee heeft de paus de serie gesprekken met Nederlandse bisschop pen afgerond. <^^VV JAT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1