Verontwaardiging over afketsen fusie Qgem/Nederhorst I s VAN DER STEE DREIGT ANTILLEN VADER STEEKT ZOON DOOD Buitenlandse olie maatschappij en moeten weg uit Iran Somcvnt ,1 Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Wdacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 - Klachten bezorging tel 071-122244 (18 00 tot 19 00 uur) - inementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 28 februari 1979,69e jaargang no. 21285 Met open mond „Met open mond", Frans tv- spel met Philippe Leotard als Jean Pierre op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk met filmverslag over La La- gunilla, een sloppenwijk in Mexico en om 20.32 uur de documentaire „De witte stam van Afrika". Regen Regen of natte sneeuw. Middag- temperaturen ongeveer 4 gra den. Krachtige en aan de kust harde wind uit zuid tot zuid west. Morgen zon: 7.28-18.18. Schev. hoogw.: 4.54 en 17.12. Laagw.: 0.37 en 13.06. DEN HAAG PvdA, CDA en vakbonden zijn boos en teleurgesteld over het afket sen van de overname van Nederhorst bouwbedrijven dopor de Ogem. Uit hun reacties op de gistermiddag door minister Van Aardennen in de kamer en door de Ogem tijdens een eigen persconferentie af gelegde verklaringen blijkt dat zij er niet van overtuigd zijn dat geneoge pogingen zijn ondernemen om de fgusie te laten doorgaan. De vakbonden voelen zich „belazerd,, en verwijten de Ogem „voortdurend met het gulden-teken op het voorhoofd aan de on derhandelingstafel te hebben gezeten". Een sociaal-plan was niet nodig. Er is steeds de schijn gewekt dat de overname soepel kon worden gereld", zo zeggen de bouw- en houtbonden FNV en CNV. PvdA en CDA vinden dat de Ogem „niet hard genoeg heeft geknokt" en dat ook het ministerie het „nee van Ogem te snel heeft geaccepteerd". De CDA'er Van Houwelin- gen toonde zich zeer teleurgesteld over „de machtspositie van de banken, die ook deze fusie hebben laten afspringen". De belangrijkste oorzaak voor het besluit is volgens de president-directeur Udink van de Ogem het tegenvallende resultaat van Nederhorst over het vorig jaar. „Het verlies", zo zei hij, bleek nog groter dan de zestig miljoen, waarop we hadden gere kend". „Een bodemloze put", aldus Udink. Volgens Van Aardenne is inderdaad ook het gebrek aan vertrouwen in de fusie van de banken een belangrijke reden. Daar door zou de zaak financieel niet gereld hebben kunnen worden. Toen de houding van de baken vorige week bekend was, wendde het concern tot het ministerie van Economische Zaken met het voorstel gezamenlijk tot een andere op lossing te komen. Deze hield in dat de Ne- derhorst-bouwbedrijven worden onderge bracht in de holding Nederspoor. Van daaruit zouden zij voorlopig normaal kun-' nen doorwerken, omdat Van Aardenne een financieel vangnet heeft gespannen. De staat stelt zich garant voor de dekking van alle kredieten, die de bedrijven nodig heb ben. OGEM blijft nog een tijdje het mana gement voeren van Nederhorst Bouw, waarna uit de overgebleven staf een nieu we directie zal worden gevormd. Neder horst Spoor komt onder „curatele" van een Commissie van Toezicht, waarin verte genwoordigers van de ministeries van Eco nomische Zaken, Financiën en Sociale Za ken zitting zullen hebben. Hoeveel geld de staat nog in Nederhorst Bouw moet steken kon minister Van Aar denne niet precies aangeven. Tot nu toe is er voor ruim honderd miljoen gulden kre diet verleend. Vermoedelijk zal de Staat al les bij elkaar vierhonderd miljoen kwijt zijn. Daar moet dan van worden afgetrok ken de winst, die sommige gezonde Neder- horst-bedrijven maken, en de opbrengst van de verkoop daarvan, als het zover komt. Minister van Aardenne wond er ech ter geen doekjes om, dat het uiteindelijke nadeel voor de schatkist zo groot zal zijn dat er aanvullende begroting voor zijn de partement gemaakt moet worden. Minister Andriessen (Financiën) zal deze presente ren in zijn voorjaarsnota. Minister Albeda deelde mee, dat de vak bonden bij de afwikkeling van de zaak volledig betrokken zouden worden. „We zullen elke stap met hen overleggen". Hij kon echter geen garanties geven, dat er niemand op straat zou komen. Prinses Christina verwacht tweede kind DEN HAAG Prinses Christina verwacht in juli haar tweede kind. Het particuliere se cretariaat van de koningin heeft dat gisteren meege deeld. In juni 1977 werd Bernardo, het eer ste kind van de prinses en haar man Jorge Guiller- mo, geboren. Afge lopen juli werd be kend dat prinses Christina een mis kraam had gehad. p de bres voor ehonden LESUND (Noorwegen) ïP.Rtr) De strijd rond jacht op de pelzen van honden is gisteren ander al van start gegaan, dit- Noorwegen. Een ip van de Greenpea ce-be- jing met Nederlanders, nsen, Canadezen en Engel- aan boord probeerde gis- n het uitvaren te belem- ren van twee Noorse sche- die op zeehonden jacht n in de wateren onder de ladese kust. Negen leden de Green pea ce- beweging n zich vastketenen aan dek en de mast van de 'a Mari. De politie wist ze- van hen van het dek af halen, maar twee demon- inten zaten nog in de mast het schip gisteravond trok. rand in otterdam ijkt ingestoken STERDAM De brand in woning aan het Zwaans in Rotterdam, waarbij ;erochtend twee kinderen het leven kwamen, blijkt gestoken. Bij de Rotter- nse politie hebben zich :e mannen gemeld, die ben bekend in het onder woning gelegen kantoor het JAC te hebben inge- ken. van de inbrekers, de 20- ge J. B. heeft vlak voor vertrek met een kaars ieren in brand gestoken. aandrang van J.J. H. rde men even later terug iet vuur te doven, maar sloegen de vlammen al iet huis. TRANEN BIJ AFSCHEID LIBANON -SOLDATEN SCHIPHOL Er werden gisteren heel wat traantjes vergoten toen de eerste Nederlandse militairen naar Libanon vertrokken om hun plaats in te nemen in het VN-vredesleger. De meeste militairen bleven er vrij nuchter onder, maar vooral de achterblijvers kregen het te kwaad. Een verloofde terwijl zij „haar soldaat" nog voorde laatste keer omhelsde; een moeder die zich had kunnen goedhouden tótdat het vliegtuig vertrok. Enige uren later arriveerden de 74 man in Beiroet, waar zij werden ontvangen door de Nerderlandse ambassadeur, mr. A.H. Croin. Zie over het vertrek van de militairen ook pagina 15 Geldkraan dicht bij uitblijven drastische maatregelen DEN HAAG Minister Van der Stee van Antilliaanse Zaken overweegt om de ont wikkelingshulp aan de Nederlandse Antil len op te schorten, indien de Antilliaanse regering geen ingrijpende maatregelen neemt om de huidige financieel-economi- sche problemen de baas te worden. In de Eerste Kamer zei de minister gisteren dat de signalen steeds sterker worden dat de problemen op de Antillen uit de hand lo pen. Het gevaar van een dreigend bankroet is zeker niet denkbeeldig, aldus schetste de minister een somber beeld. Hij zei zich vooral over Curacao zorgen te maken. Tot de problemen rekent Van der Stee de werldoosheid, de moeilijke situatie van de overheidsfinanciën, de grote groei van het ambtelijk apparaat en het ontbreken van planning bij de overheidsorganen. Vooral ook op Aruba groeit het ambtenarenbes- tand veel te snel. „Gezien de ernst van de situatie kan niet veel langer worden gewacht met het ne men van maatregelen bij het verstrekken van de ontwikkelingshulp, aldus de minis ter. De Nederlandse overheid kan niet blij ven doen alsof er niets aan de hand is, vond Van der Stee, die de gedachte onder schreef dat er harde condities moeten wor den gesteld aan de ontwikkelingshulp. Ne derland kan er geen genoegen mee nemen als blijkt dat de Antilliaanse regering niet bereid is drastisch in te grijpen in het hui dige personeelsbeleid, vond de Nederlandse bewindsman voor Antilliaanse zaken. Igers die door de slechte rsomstandigheden de oudejaarsnacht in de Amsterdam-Parijs moesten irbrengen Familiedrama in Leiden (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN In zijn woning aan de Leidse Trompstraat heeft een 56-jarige vader gistermiddag om kwart over vijf in dolle drift zijn 22-jarige zoon John met een broodmes neergestoken. De jongen overleed in de ambulance op weg naar het Leidse Diaconessen Ziekenhuis. De ambulance was door de vader zelf gealarmeerd. Over de juiste toedracht van de steekpartij was de Leidse politie vanmorgen nog weinig bekend. De beide ouders waren nog dermate overstuur, dat een diepgaand verhoor onmogelijk was'. Uit het buurtonderzoek is inmiddels wel gebleken, dat er zich al jaren problemen voordeden in het gezin. Deze hadden al eerder tot vechtpartijen geleid. De spanningen die gistermiddag leidden tot de noodlottige steekpartij werden mede veroorzaakt door het langdurige vorstverlet van de zoon. Juist omdat hij al zolang thuis was stapelden de conflicten zich op. Gistermiddag kwam het in aanwezigheid van de moeder en twee zusters tot een uitbar sting. Het is nog niet bekend hoe vaak de zoon met het mes ADVERTENTIE zullen honderd gulden, "'leid krijgen. Europese taart Vier Nederlandse lijsttrekkers voor de komende eer ste rechtstreekse Europese verkie zingen leenden' zich gisteren voor een stuntje van warme bak kers uit Gronin gen: zij sneden in Den Haag een taart aan onder het motto „De liefde voor Euro pa gaat door de maag". Van links naar rechts Von deling (PvdA), Berkhouwer (VVD), Jansen (PPR) en De Goede (D'66). Opnieuw inbraken in Zoeterwoude ZOETERWOUDE - Een serie inbraken is vannacht op nieuw in Zoeterwoude ge pleegd in de omgeving van de Ambachtsherenweg en de Van Gilsstraat. Afgelopen nacht werden geld en sieraden ontvreemd uit twee Zoeterwoudse woningen. In beide woningen kwamen inbrekers binnen door de ach terdeur te forceren. Bij alle inbraken is men tot nu toe op zoek geweest naar contant geld en sieraden. Uit één woning werden ook nog een paar 'flessen drank mee genomen. nipo- enquete: Extra looneis FNV slecht voor economie DEN HAAG - De extra looneis van twintig gulden van de FNV zal ongunstige gevolgen hebben voor de economie. Dat vindt 51 procent van de ondervraagden in een NIPO-enquète van eind januari. 37 procent van de ondervraagden denkt dat inwilliging van die eis bovendien zal leiden tot grotere werk loosheid. Over de eis op zich zijn de meningen verdeeld: 47 procent vindt de eis redelijk, 43 procent niet. Maar ook de mensen die de eis begrijpelijk vinden, verwachten er volgens het NIPO ongunstige gevolgen van. Slechts 12 procent verwacht gunstige gevolgen voor de econo mie en 6 procent denkt dat de werkeloosheid zal afnemen als de eis wordt ingewilligd. Leden van FNV-bonden en PvdA- stemmers denken aanmerkelijk positiever dan leden van ande re bonden en CDA- of WD-stemmers. TEHERAN (UPD De internationale oliemaatschappijen, die de tot voor kort de meeste Iraanse olie verhandelden, moeten Iran verlaten. Dit heeft Hassan Nazih, directeur-generaal van de Iraanse oliemaatschappij op een persconferentie meege deeld. Nazih zei dat het consortium van veertien westelijke olie maatschappijen „uit het woordenboek van de olie-industrie zullen moeten worden geschrapt". 4* w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1