Desnoods geweld >m olie-aanvoer e garanderen t Wordt weer licht in de Donkersteen. ndere oplossingen gaan voor korter werken Kazernewacht ontwapend en in cel opgesloten dreigement Verenigde Staten PEKINGrBELANGl GRENSPLAATS OP VIETNAM VEROVERD OORZITTER FEDERATIE METAAL MEENT: DOODGEVROREN NA CARNAVALSFEEST t Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: .(-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) jnnementen: kwartaal f 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 26 februari 1979,69e jaargang no. 21283 De vormgevers J. J. Hallewas - Het kunstprogramma „De vormgevers: stoelen, wat zit er achter" op Ned.I om 22.25 uur. Om 20.10 uur „Simons- koop" met de film „Super man". Ned.II om 20.27 uur „Geheim commando" en om 21.20 uur het Amerikaanse tv-spel „Haar laatse keus". Enkele opklaringen Droog weer met enkele opkla ringen. In het zuiden eerst nog mist Tot matig toene mende zuidwesten wind. Mid- dagtemperatuur ongeveer plus drie graden. iSHINGTON (Rtr/AP) Verenigde Staten zullen t aarzelen militaire mid- en te gebruiken in het ge il van de Perzische Golf de olieaanvoer veilig te llen. Krachtige opmerkin- van deze inhoud zijn ge- akt door twee Ameri- inse ministers, Brown van ensie en Schlesinger van srgie. lister Schlesinger verklaarde ;eren voor de televisie dat Verenigde Staten zo moeten reden dat de bescherming de olieleveranties gewaar- gd is, zelfs als dit met mili- e middelen of militair ver- n moet gebeuren". Schlesin- ging evenwel niet in op de ag of zijn land voornemens troepen te stationeren in het gebied van de Perzische Golf Minister van defensie Harold Brown, net terug van een tien daagse reis door het Midden- Oosten, noemde „bescherming van de oliestroom uit het Mid den-Oosten een voor de hand liggend onderdeel van onze vita le belangen. Ter bescherming van die belangen zullen wij alle stappen nemen die vereist zijn, ook militair geweld", aldus Brown. De Amerikaanse bezorgdheid vloeit voor een deel voort uit het wegvallen van Iran als poli- tie-agent in dit gebied en tijde lijk als olieleverancier, nu de Iraanse olie-industrie in handen is van militante arbeidersleiders. Voor een ander deel wordt de bezorgdheid ook veroorzaakt door de houding van Saoedi- Arabië. Een aangekondigd be zoek van kroonprins Fahd aan Washington is geannuleerd. Vol gens een Amerikaanse woord voerder is de annulering een ge volg van Fahds minder goede gezondheid, maar Saoedische di plomaten hebben gezegd dat het voor medio maart voorgenomen bezoek was uitgesteld om de prins meer tijd te geven voor de voorbereiding van zijn overleg met president Carter. Daaruit is direct gespeculeerd dat in de betrekkingen tussen beide lan den een verkoeling was opgetre den. Saoedi-Arabië levert onge veer twintig procent van de Amerikaanse olie-toevoer. Vorige week bracht de minister van buitenlandse zaken van de Golfstaat Oman een bezoek aan Washington. Oman zou de Vere nigde Staten hulp hebben aan geboden om hun militaire rol in net gebied van de Perzische Golf uit te breiden. Kraay moetal weer verhuizen Vietnamese" militairen en burgersmaken gebruik van een klein bootje om de F Rivier over te steken om te ontsnappen aan de naderende Chinese troepen. Hanoi: reeds 16.000 Chinese doden PEKING/HANOI (REUTER/UPI/AP) Het Chinese persbureau Nieuw China heeft bekend gemaakt, dat Chinese troepen de grensplaats Dong Dang hebben ingenomen, na zware gevechten tegen Vietnamese keurtroe pen, „Vliegende Tijgers" genaamd. Dong Dang ligt aan de toegangsweg van de provincie Lang Song. In Hanoi is, niet officieel, gezegd, dat de Chinese troepen 80 km diep op Vietnamees gebied staan en Ngan Son be dreigen, dat 180 km van Hanoi gelegen is. Volgens Hanoi zouden nu in de zeven dagen van de strijd 16000 Chinezen zijn gedood en 160 tanks buiten gevecht rijn gesteld. Volgens zegslieden in Peking zouden de Chinese troe pen binnen enkele dagen een groot offensief ontketenen. Diplomaten in Hanoi vragen zich af hoe de Chinese troepen zich zullen redden uit het Vietnamese „wespennest" zonder dat een eventuele terug trekking op een aftocht lijkt. De actie is tot nu toe nog geen overtuigend Chinees succes gebleken en er is nog weinig, dat duidt op een „lesje". Het doel van de Chinese actie is, zoals het zich laat aanzien, de vernietiging van de Vietnamese grensbases, vanwaar aanvallen op China uitgevoerd kunnen worden en het uitschakelen van een Vietnamese divisie in het grensgebied. Wellicht wil China ook de bestaande geschillen over het grens- verloop in zijn voordeel beslechten. Vice-premier Wang Zhen (Wang Chen) heeft verklaard dat de Chinezen niet zullen oprukken in de vlakte van de Rode Rivier in de richting van Hanoi. Volgens berichten uit verschillende bronnen zouden Russen en Vietnamezen een marineactie voorbereiden tegen de Xi Sha Qun Do-eilanden (Paracelei- landen) in de Zuidchinese Zee, die China thans bezit, maar waarop Viet nam aanspraak maakt. De Veiligheidsraad heeft zijn zitting over het Chinees-Vietnamees conflict verdaagd tot morgenavond. uit. Hij zei dit vanmiddag kort vóór de her vatting van het caooverleg groot-metaal. De voorzitter van de FME wees er in Amster dam op, dat er een groot tekort aan onge schoold en een nog groter overschot aan ho ger geschoolden en academici zal ontstaan. Daarbij komen dan verder de schaarste van de grondstoffen, toenemende technologische ontwikkeling en vernieuwing, afnemende be reidheid tot grotere inspanningen, afnemende werkgelegenheid in vooral de industriële sec toren, te weinig toenemen van werkgelegen heid in andere sectoren, verplaatsing van rela- lief eenvoudige en ongeschoolde arbeid naar de DerdeWereld. Terwille van de verdeling van de beschikbare werkgelegenheid zou Nederland in de toe-- komst wel eens tot vérgaande vormen van ar beidstijdverkorting moeten overgaan, aldus voorzitter Ter Hart in zijn rede voor het de partement Amsterdam van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Maar voor het he den moet, opnieuw omwille van de werkgege- legenheid, eerst naar andere oplossingen ge zocht worden. Hij betreurde het dat minister Albeda van sociale zaken sleutelt aan de werkgelegenheid door gemeenschapsgelden in het vooruitzicht te stellen voor arbeidsplaatse novereenkomsten en vervroegd uittreden. „De minister doorkruist daarmee de bedrijfstaks- gewijze cao—onderhandelingen, die thans vol op gaande zijn, aldus de voorzitter van de FME. DTIEF i doodgraver in Engeland... Het zijn niet allen koks, die hoge mutsen dragen, zegt een nogal raak Nederlands spreekwoord. Dit geldt zeker voor de drie hoogge- mutste witte carnavalsvierders, die in het Haagse politieke wereldje meer bekend zijn als minister en staatssecretaris. De vraag is ech ter of de koksmuts de (v.l.n.r.) staatssecretaris Konings, minister Tuinman en staatssecretaris Brokx beter staat dan de (tegenwoor dig denkbeeldige) ministerssteek. De Maastrichtse burgemeester Ba- eten (voorgrond), die de heren als camavalsgasten ontving, heeft er biet bepaald een hoge hoed van op, al staat hem de verkleinde sombrero wel aardig. (Van een onzer ver slaggevers) GORSSEL Drie mannen hebben gis termorgen op specta culaire wijze de wacht overvallen van de Detmers-ka- zerne in het Gelderse Eefde (gemeente Gorssel). De mannen waren gewapend en hadden zich door ny lonkousen over het hoofd onherkenbaar gemaakt Het drietal sloot de wachtcommandant en drie leden van de wacht op in een ar restantencel. De wacht had weinig verweer tegen de overvallers, omdat zij, juist teruggekeerd van een controleron de, geheel volgens de voorschriften de wa pens reeds hadden ontladen en de muni tie hadden opgebor gen in een kastje in het wachtlokaal. Toen de drie overval lers hen een geweer onder de neus duw den, zat er niet veel anders op dan te ge hoorzamen. De overvallers ver dwenen uiteindelijk met vier karabijnen, een Fal-geweer, der tig patronen, drie zaklantaarns en twee binnenhelmen. De kazerne, die nor maal zo'n 500 militai ren huisvest, was ten tijde van de overval geheel verlaten. De meeste militairen wa ren naar huis, de achterblijvers vierden in het dorp carnaval. Toen enkele „kost gangers" zondagmor gen vroeg naar de kazerne terugkeer den, verwonderdende het hun reeds dat er geen wacht aanwezig was. De verwonde ring veranderde in stomme verbazing, toen zij vanuit een arrestantencel hulp geroep hoorden. De opgeslotenen hadden reeds urenlang tever geefs geprobeerd de aandacht te trekken. De Koninklijke mare chaussee is onmiddel lijk een uitgebreid onderzoek begonnen.; Volgens de opgeslo-j ten leden van de!1 wacht, spraken del overvallers geen Ne-[ derlands. Welke taal| zij wel gebruikten, mochten zij niet zeg-j gen. Volgens de ma-! rechaussee is het nog nooit eerder voorge komen dat bewakers van een kazerne in hun cellen zijn opge sloten. Wel zijn al en kele malen eerder wapens uit kazernes gestolen. Waarde 8000 gulden Friese staartklok gestolen OEGSTGEEST Een Friese staartklok ter waarde van 8000 gulden is in de nacht van zaterdag op zondag ge stolen uit een woning aan de Hofbrouckerlaan. De diefstal werd gepleegd bij afwezigheid van de bewoners. De inbrekers zijn de woning binnengekomen door het slot van de achterdeur te vernie len. Behalve de klok wordt er niets vermist. HULST In de Zeeuws-vlaamse gemeente Hulst is gister morgen bij een dijk het lijk gevonden van een 37-jarige inwo ner van die gemeente. Volgens de politie is de man, die kort tevoren een carnavalsbal had bijgewoond, doodgevroren. Aan de oever van de Gelderse Ijsel bij Lathum is gistermid dag het lijk gevonden van een nog onbekend gebleven vrouw. Aan boord van het Noorse schip Folium Supplier heeft zich zaterdagnacht een vechtpartij voorgedaan, waarbij een 25 jari ge stewart overboord is gegooid en vermoedelijk verdronken. Naar zijn stoffelijk overschot wordt nog gezocht Twee mede- opvarenden van 16 en 22 jaar zijn aangehouden. Bij een vechtpartij in Schijndel is zaterdagnacht de 18-jarige Frank de Louwere om het leven gekomen.Twee jongemannen zijn in verband hiermee door de politie aangehouden. De juis te doodsoorzaak van de jongen is nog niet vastgesteld. ADVERTENTIE f S4** Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiil ADVERTENTIE T.:— r* - (Van onze sport redactie) SAN FRANCIS CO Hans Kraay beleefde eind vorige week een onple zierige verras sing. De oud trainer van on dermeer AZ en Ajax kreeg plot seling te horen dat zijn nieuwe club, de Oak land Stompers, was verkocht en daardoor van San Francisco naar Ed Monton in Canada verhuist. Kraay heeft deze manoeuvre lakoniek opgevat. „We gaan gewoon mee, we zijn gemakkelijk in die din gen". Eigenaar Manderic van de Stompers deed de club van de hand vanwege de tegenvallende reactie bij de bevolking van San Francisco. Hij moest het vorige seizoen anderhalf miljoen dollar bijpassen. Onder de supporters van het Bredase Brevok Bond zich zaterdag in de Vliegermolen Frans Derks, de oud-eredivisiescheidsrechter. Derks, nooit vies van een stuntje noch van carna val, roerde tijdens het duel tegen Starlift da nig de trom. Argentinië- Nederland te duur voor Eurovisie BERN De revanchewedstrijd van de finale om het wereldkampioenschap 1978 in Buenos Aires trekt minder belangstelling dan werd verwacht. Het duel Argentinië Nederland, dat op 22 mei in het Wankdorfstadion in Bern ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de wereldvoetbalbond (FIFA) wordt gespeeld, kan door de Eurovisie moeilijk worden verkocht. Slechts in Zuid- en wellicht in Noord-Amerika bestaat belangstelling. De FIFA wil 700.000 gulden voor uitzending hebben en dat vindt de Eurovisie veel te veel, vooral omdat niet vast staat dat Argentinië en Nederland kunnen aantreden met dezelfde ploeg als in Buenos Aires vanwege het feit dat verscheidene spelers in het buitenland werkzaam zijn. Voorts valt de datum 22 mei ongelukkig omdat het pre cies tussen de data is waarop de Europese Cupfinales worden gespeeld: 9 en 23 mei eindstrijden UEFA Cup, 16 mei finale Europa Cup II en 30 mei eindstrijd Europa Cup I. Nachtbrakers BARCELONA Tot in de nacht, voorafgaand aan de voor Nederland beslissende wedstrijd tegen de Spanjaar den op zaterdag tijdens het WK handbal, heeft de ploeg last gehad van de Oostenrijkers, die waren uitgespeeld in Zaragoza. Voor hen was een verblijf in B of C-groep alleen nog maar afhankelijk van de uitslag van Spanje Nederland. Een paar Oostenrijkers hebben geprobeerd de teleurstelling over het gelijkspel tegen Nederland weg te drinken en omdat de Oostenrijkse groep in het zelfde hotel logeerde als de Nederlanders leidde dat tot enig nachtelijke tumult. Chef d' equipe Loek Kielhorn noemde het kwajongenswerk van een enkele beschon ken Oostenrijker. De wrevel verdween zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Spanje gedeeltelijk en zondagochtend helemaal toen de Oostenrijkers in de bus stapten om de achthon derd kilometer naar Busia te rijden, terwijl de Nederlan ders op dat moment opstonden. Voor hen stond slechts het verhoudingsgewijs kleine ritje (300 km) naar Barce lona op het programma. Zware schorsing (Van onze sportredactie) TILBURG De strafcommissie van de Nederlandse IJs hockey Bond komt woensdagavond bijeen om zich over een zeer zware overtreding uit te spreken. Harry van Bilsen sloeg afgelopen vrijdagavond in de wedstrijd tus sen Heerenveen en Tilburg de doelrechter met zijn stick. Secretaris Joop van Rijswijk: „Zoiets hebben we nog nooit mee gemaakt in de hoogste klasse van het Neder landse ijshockey". De daad van Harry van Bilsen kost Heerenveen wellicht het kampioenschap van Nederland. Zonder de internatio naal v erloor Heerenveen met maar liefst 61 van Gro ningen. Amsterdam heeft nu de beste papieren voor het kampioenschap. Duindigt later open WASSENAAR De draf en renbaan van Duindigt gaat niet op 14 maar pas op 17 maart open. Bovendien zijn de eerste rennen op de Wassenaarse baan pas op 28 maart. Zowel de draf als renbaan is door dé strenge winter in zeer slechte conditie en bovendien is er bij de renpaarden een grote trainingsachterstand. De meeting van woensdag 14 maart is verschoven naar de baan van Nootdorp. De meetings van 17,21 en 25 maart zijn op Duindigt zonder rennen. Het is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd dat de belangrijkste draf-en renbaan in Nederland zo is gedupeerd door van de winter. In totaal werden deze winter maar liefst der tien meetings in Nederland afgelast. De barre winter kost de Nederlandse drafsport nu al een half miljoen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1