STRIJD IN VIETNAM ESCALEERT Bouw heeft nieuwe CAO .merika wil onmiddellijk bestand Vietnam en Cambodja WEER LUCHTAANVAL RHODESIË OP ZAMBIA Nog geen crisis door olietekort biiiiiiienhfflis [ESPANNEN VERGADERING VAN VEILIGHEIDSRAAD Rusland begint militaire luchtbrug ONVERWACHT TOCH AKKOORD BEREIKT dopteert orillababy holera neemt weer toe Executie in Iran Zeidèa (SowumtïM Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - ^f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) innementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Editie voor Midden-Holland Zaterdag 24 februari 1979,69e jaargang no. 21282 De roddelpers Zaterdag: de tweede afleve ring van „De wereld van het nieuws" over de roddelpers op Ned.I om 21.55 uur. Ned.II om 22.00 uur derde deel van „Het Aspen myste rie". Zondag: Ned.I om 20.05 uur het tv-spel „Dr. Glas". Ned.II om 21.35 uur documen taire „Met baby's en spandoe ken". Opklaringen Droog weer met zonnige perio den, matige noorden wind. Mid- dagtemperaturen rond plus 3 V YORK De VS heeft in de Vei- eidsraad aangedrongen op het eisen een onmiddellijk bestand in Viet- en Cambodja en voor de terugtrek- van alle buitenlandse troepen uit le landen. De Amerikaanse afgevaar- le Andrew Young drong aan op snel- jictie om verdere uitbreiding van de ndelijkheden in Indo-China te voor- ïen. Hij vroeg de raad ook van alle jdende partijen de belofte te vragen zij hun geschillen vreedzaam zullen oplossen. De Sowjetrussische afgevaardigde, Mi- chail Charlamov, vroeg de raad China wegens agressie te veroordelen, onmid dellijke terugtrekking van de Chinese troepen uit Vietnam te eisen en aan alle leden-landen te verzoeken geen wapens en munitie of elk technisch materiaal dat voor militair doel gebruikt kan worden meer aan China te leveren. Hij zei dat zijn land en Tsjechoslowakije hun eigen resolutie zullen indienen waar in van China schadevergoeding voor de materiële verliezen in Vietnam wordt geëist. De Veiligheidsraad kwam gisteravond bijeen in een gespannen atmosfeer, op verzoek van de VS, Brittannië, Noorwe gen, Portugal en Japan, voor een debat over zowel de Vietnamese bezetting van Cambodja als de Chinese invasie in Viet nam. Voordat de vergadering begon had de Vietnamese afgevaardigde Ha Van Lau aan de raad een boodschap van de nieuwe Cambodjaanse regering gegeven waarin deze verzoekt bij discussies over Cambodjaanse zaken in de raad verte genwoordigd te mogen zijn. Dat leidde tot een eerste, korte botsing tussen de afgevaardigde van China, Chen Chu en Michail Charlamov van de SU. Tegen de Sowjetrussische en Tsje- choslowaakse bezwaren in aanvaardde de raad een in neutrale bewoordingen gestelde agenda, zoals voorgesteld door de VS en zijn drie westelijke bondgeno ten. Hij werd het eens over „het overwegen van de toestand in Zuidoost-Azië en de gevolgen daarvan voor de internationale vrede en veiligheid", wat een debat over beide crisisgebieden betekende. Young zei dat de VS duidelijk heeft ver klaard „dat wij in deze conflicten geen partij zullen kiezen". China heeft net zo weinig recht Vietnam aan te vallen als Vietnam op het onder de voet lopen van Cambodja. De toe stand is onmiskenbaar gevaarlijk. „Wan neer wij de grootspraak, propaganda, be schuldigingen en tegenbeschuldigingen laten voor wat zij zijn, komen we bij de eenvoudige, maar onheilspellende feiten: meer dan 100.000 Vietnamese militairen zijn betrokken bij zware gevechten op het grondgebied van Cambodja, ondanks alle pogingen van de internationale ge meenschap, aan dit conflict een eind te maken". (AFP/REUTER/UPI/AP) H ANOI/PEKIN G/MOSKOU/TOKI O/NEW YORK Een week na de Chinsese inval in Vietnam lijkt de strijd te escaleren tot een oorlog van veel grotere omvang dan de stra fexpeditie, die Peking zich had voorgesteld. Politieke waarnemers menen zelfs dat China niet eens meer zelf het initiatief in handen heeft om het tijdstip van een terugtöcht te bepalen hoewel het wel verder, is opgerukt. Vietnam heeft eerst nu pas het geregelde le ger in de strijd geworpen en China heeft nieuwe divisies naar het front gebracht. Waarnemers achten de kans gestegen dat de Sowjet-Unie zich in de strijd zal mengen nu de Chinese inval toch van langere duur blijkt te zijn. De Russen zijn gisteren begonnen aan een militaire luchtbrug naar Vietnam. Uit Chi na kwamen berichten dat nieuwe divisies wor den aangevoerd naar het front in Noord-Viet- nam. De Vietnamese ambassadeur in Parijs heeft verklaard dat China 200.000 soldaten in de strijd heeft. Welingelichte kringen in Bang kok melden dat China weer drie provincie hoofdsteden heeft ingenomen, Cau Bang, Mong Cai en Lai Chau. De stad Lao Cai is al in handen van de Chinezen. Hier en daar zou den de Chinezen al 40 kilometer op Vietna mees grondgebied zijn doorgedrongen. Rond de stad Lang Son zou nog zwaar gevochten worden. Vietnam is gisteren begonnen ongeveer 30.000 van zijn 100.000 man sterke bezettingstroepen uit Cambodja terug te trekken. Deze man schappen zullen worden ingezet in de strijd tegen de Chinezen. Zo is in Bangkok verno men. Ook werd daar bekend dat een Vietna mees regiment uit Laos wordt gehaald om de Vietnamese hoofdstad Hanoi te beschermen. Radio Hanoi maakte bekend dat in de zes da gen strijd ruim .13.000 Chinezen buiten ge vecht zijn gesteld. Ook zouden 150 tanks ver nietigd zijn. Uit Bangkok werd gemeld dat de Vietnamese havenstad Haiphong zou zijn ge bombardeerd. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken liet echter weten dat dit bericht onwaarschijnlijk was. Britse reizigers uit China melden dat in Pe king treinen zijn aangekomen met gewonden van het front, Zeker tien lange treinen met verse troepen reden richting Vietnam. Militai re deskundigen in Peking geloven niet langer dat China geheel zelf kan besluiten wanneer het de gevechten wil beeïndigen. De Vietna- mezen beschikken over een veel moderner be wapening zodat het China stevig van repliek kan dienen. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat China nog in staat is een gevoelige klap uit te dienen zonder verder ook niet for se tikken op te lopen. De Chinezen kunnen wel veel meer manschappen op de been bren gen. De sterke man van China, vice-premier Deng Xiaoping, zei vrijdag bij het bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie aan Peking dat China niet van plan is ook maar een vierkante meter van Vietnam bezet te houden. Hij zei dat zodra de actie volbracht was China zich zou terugtrekken. Over een tijdstip waarop dat zou gebeuren liet hij zich echter niet uit. Uit Chinese diplomatieke krin gen wordt vernomen dat het de bedoeling zou zijn dat de militaire operatie over een week, „of misschien iets langer" beeïndigd zou wor den. Duidelijke taal is daarover echter niet gesproken. In Peking verscheen gisteren een muurkrant waarop de „tegenaanval" op Viet nam ernstig bekritiseerd werd. In de muur- krant stond te lezen dat het China niet paste als groot land tegen zo'n „klein kind" als Vietnam te strijden. De Amerikaanse minister van handel Michael Blumenthal is vertrokken naar Peking voor een handelsmissie. Hij heeft echter van president Carter een boodschap meegekregen voor de Chinese leiders waarin de Amerikaanse president zijn ernstige veront rusting uitspreekt over de Chinese inval in Vietnam. Duizenden Nederlanders zijn gisteren en vandaag afgereisd naar buitenlandse bestemmin gen, in verband met de crocusvakantie. Uit Den Haag vertrokken vijf treinen die als Be rgland Express 3400 mensen vervoerden naar de wintersport. Ook vertrokken van Schip hol velen naar meer warme oorden Voor de thuisblijvers is het echter volop carnaval. Niet alleen in het Zuiden, maar ook in de Randstad. Op veel scholen werd het feest gisteren gevierd, zoals hier op de Amster damse öurghtschool aan de Herengracht, waar dit bonte tweetal de bloemetjes buiten zette. (Van onze sociaal economi sche redactie) WOERDEN Werkgevers en vakbonden in de bouw heb ben gisteravond tamelijk on verwacht toch nog een ak koord bereikt over een CAO voor 1979 nadat negen eerde re bijeenkomsten zonder suc ces waren gebleven en een breuk definitief leek. De be langrijkste punten zijn, dat bouwvakkers reeds op 62-jari- ge leeftijd met werken kun nen stoppen in het kader van de vervroegde uittreding en dat na twaalf dagen vorst verlet een extra toeslag wordt gegeven, van een tien tje per dag. Het akkoord was donderdag avond al onofficieel voorge kookt door de topfiguren van de strijdende partijen. Zowel de werkgevers als de vakbon den deden wat water bij de wijn. De werkgevers waren wat toeschietelijker, de bon den slikten enkele eisen in. Een opmerkelijke positie nam de bouwbond van het CNV in. Deze had zich al akkoord verklaard met een eerder, la ger bod van de werkgevers en was zelfs bereid alleen een CAO af te sluiten toen de bouwbonden FNV het been stijf hielden en het er op leek dat de werkgevers het laatste bod hadden gedaan. Pe bondsraad van de CNV-bond steunde zijn afgevaardigden daarin gistermiddag nog. „Een dolkstoot in onze rug", zo kwalificeerden de FNV- bonden het CNV-optreden. Ook zal de automatische prijscompensatie worden voortgezet en worden vakan tie en educatief verlof elk met één dag verlengd. Het va kantiegeld is wat verhoogd, de pensioenaanspraken wor den verbeterd en de ongeval len-verzekering wordt gunsti ger. De vakbeweging kreeg haar zin niet wat betreft het ver der verwerken van toeslagen in schaallonen, vakantiesprei ding en loonsverhoging van 20,- per maand, dit laatste was een FNV-eis. De FNV-ers vinden dat zij die 20,- wel langs een omweg hebben bin nengehaald, n.l. via de ruime re vervroegde uittreding en het hogere vakantiegeld, maar de werkgevers stellen, dat de FNV-bonden zowel het een als het ander hadden geëist LOESAKA (AP Reuter) Rhodesië heeft gisteren zijn 20 jaar oude bommenwerpers ingezet bij twee aanvallen op een kamp van zwarte nationalisten ten westen van de Zambiaanse hoofdstad Loesaka, waarbij volgens oog getuigen honderden doden en gewonden zijn gevallen. De aanvallen op het kamp NamPendwe van de Zimbab we Afrikaanse Volksunie (de Zapu) van Joshua Nkomo zijn waarschijnlijk bedoeld als vergelding voor het neerschieten vorige week van een Rhodesisch passa giersvliegtuig door de Zapu, waarbij alle 59 inzittenden om het leven kwamen. Het bombardement kon in Loesaka, 35 km van het kamp, worden gehoord. Politie en leger hebben daarop een gebied rond het universiteitsziekenhuis afgezet. Kor te tijd later begon een aanhoudende stroom van ambu lances en legervoertuigen gewonden aan te voeren. De Zambiaanse regering en de nationalisten verklaarden dat twee van de Rhodesische toestellen zijn neergescho ten en dat de bemanningen zijn omgekomen. Het Rhode sische leger maakte echter bekend, dat alle toestellen be houden op hun basis zijn teruggekeerd. Een woordvoer der voegde daaraan toe, dat de aanval deel uitmaakt van een voortgaande operatie, die zolang zal blijven du ren als nodig is. In een korte verklaring maakte de rege ring van Zambia bekend dat „rebelse Rhodesische vlieg tuigen" het Zambiaanse luchtruim hebben geschonden en een „vluchtelingenkamp" bij Loesaka gebombardeerd. Het aantal slachtoffers zou volgens deze verklaring on bekend zijn. Claudia Cardinale oma ROME Het zal sommi ge fans opschrikken, maar Claudia Cardinale is grootmoeder geworden. Aurelia Cristaldi, de 20-ja- rige schoondochter van de filmactrice, schonk het le ven aan een dochtertje. Zij is de vrouw van Pa trick Cristaldi, zoon van Claudia Cardinale De 39-jarige Claudia Car dinale, die nu samen woont met regisseur Pas- quale Squittieri, is zelf ook in verwachting. 3SENAAR De eerste in Ierland in gevangenschap >oren gorillababy, een uit van Tembo uit de Am- rdamse dierentuin Artis Linda uit hét Dierenpark issenéar, is door onze int geadopteerd. Wij zul- een financiële bijdrage eren in de verzorging van jonge dier, dat door de recht apetrotse moeder een kostbaar kleinood rdt gekoesterd. Ondanks feit dat onze oproep or een naam bijna drie ken geleden in de krant nd, is de stroom van sug- Bties nog niet weggeëbd.. naamgeving is daarom g steeds niet rond. In het Dierenpark Wassenaar is men nog bezig de vele hon derden namen te bekijken en hieruit de meest originele te kiezen. Zie verder pagina 3. ÏNÈVE In Oost-Afrika, met name in Tanzania en Oegan- neemt de cholera een epidemisch karakter aanj >zo heeft wereldgezondheidsorganisatie in Genève gemeld. Alleen al ids half februari is het aantal gevallen in Tanzania geste van 117 tot 875. Er zijn 65 mensen aan de ziekte overle- Oeganda zijn geen cijfers bekend van sterfgevallen, wel fit de WHO dat het aantal patiënten 805 bedraagt. In Azië ngladesj de staat weer cholera het meest voorkomt: op een aal aantal gevallen van 2704 in dit werelddeel komen er "5 voor in het voormalige Oost-Pakistan. Uit Indonesië zin, en uit Thailand 137 gevallen gemeld. VAN AGT: NALEVING 100 KM WEL NOODZAAK (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kans is vrij groot, dat de regering de automobilisten binnenkort zal vragen zich meer dan nu het geval is te hou den aan de maximumsnelheden. Dit in ver band met de internationale olie-situatie. Pre mier Van Agt vertelde vrijdagavond op zijn wekelijkse persconferentie, dat Nederland een dergelijk voorstel zal doen op de volgende week te houden vergadering van het Interna tionaal Energie-Agentschap. Deze zal gewijd zijn aan een vrijwillige beperking van het olieverbruik. Het is niet de bedoeling dat de snelheidscon trole op de wegen verscherpt wordt. Van Agt herinnerde eraan dat de automobilisten zich eind 1973-begin 1974, tijdens de oliecrisis, heel goed aan de voorgeschreven maxima hielden, „zolang zij het idee hadden dat het nodig was". Dit heeft de regering tot de overtuiging gebracht, dat het eventueel veel nuttiger is een goede publiciteitscampagne op touw te zetten dan de controle te verscherpen, aldus Van Agt. Overigens is er ondanks het wegvallen van de olie uit Iran volgens Van Agt nog geen sprake van een crisis-situatie. Wel wordt de interde partementale werkgroep, die zich in 1973 heeft beziggehouden met de energiebesparing tij dens de oliecrisis gereactiveerd. De werkgroep moet een draaiboek maken, dat in geval van een nieuwe crisis direct is te gebruiken. Margarine twee cent duurder DEN HAAG De winkelprijs van margarine en halvarine gaat binnenkort vermoedelijk met twee cent per pakje van 250 gram omhoog. Dat heeft de bond van Nederlandse marga rinefabrikanten bevestigd. De bond heeft, na overleg met het ministerie van economische zaken, beloten tot een verhoging van de fabrieksprijsvan mar garine en halvarine met acht cent per kilo met ingang van komende maandag. In de consumentenprijzen zal dit met eni ge vertraging, afhankelijk van de voorraden, ook doorwerken. Neo-facisten in Italië: levenslang cel CATANZARA Een recht bank in de Italiaanse stad Catanzaro heeft gisteren drie neo-facisten tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het drietal werd schuldig be vonden aan een bomaanslag, die tien jaar geleden in een bankgebouw in Milaan aan zestien mensen het leven kostte en 87 anderen ver-, wondde. Twee van de drie verdachten werden bij verstek veroor deeld, omdat zij uit hun cel wisten te ontsnappen en nog voortvluchtig zijn. Het proces, waarbij 34 verdachten terecht hebben gestaan, heeft 25 maanden geduurd. En van de belangrijkste getuigen was oud-premier Andreotti, die ontkende dat de aanslag door politieke leiders werd gedekt. nationale woonmanifestatie THEHERAN In Iran is gisteren een kapitein van de land macht terechtgesteld in verband met een brand die in augus tus van het vorig jaar woedde in een bioscoop Abadan. Daar bij kwamen 377 mensen om het leven. De executie van de kapitein Monir Taheri had plaats in de stad Roedsar aan de Kaspische Zee. Daar werd hij ook gear resteerd door de politie van Chomeini, voorgeleid aan een Islamitische revolutionaire rechtbank en ter dood veroordeeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1