leidóc (Boma/nt I mmnuK i Fiscus iaagt op zwart geld in sta-caravans T egenoff ensief van Vietnam op handen kei- Vijf mensen omgekomen bij brand in pension Verkeersongevallen onder jongeren nationale ramp fè Wj Uadheid verrast -erkeer opnieuw SPOEDZITTING VEILIGHEIDSRAAD GEVRAAGD MASSADA Rijnaak vast in ijs Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19 00 uur) nementen: kwartaal 43.05; jaar 160.70; lossè nummers: 55 cent. Vrijdag 23 februari 1979,69e jaargang no. 21281 Robert Long Robert Long en Dimitri Fren- kel Frank in „Wat ieder meis je weten moet" op Ned.I om 21.55 uur. Om 20.05 uur Duit se politieserie „Tatort". Ned.II om 20.27 uur deel drie van „Centennial" en om 22.00 uur Brandpunt over anti-pa-, pisme. Opklaringen Van het westen uit enkele op klaringen. Vrij krachtige noordwestenwind. Middagtem- peraturen rond plus 3 graden. iter- mm l' Vbi ei een onzer iggevers) VLO velijks twee adat ze door melose 'erechter n veroordeeld jn maand waardelijke ïgenisstraf, isteren drie ven uit m en en voorde al betrapt op eldiefstal. Na jverleg n officier ustitieen er werd ten de dames loop van aag weer te 'hten. rio werd bij D. betrapt en tas vol len waar. De s moeten t na bun Ming naar lak bij bet s van justitie en warenhuis egaan, om (Van eeno r verslaggevers) DEVENTER De fiscale inlichtingen- en op sporingsdienst FIOD is op jacht naar zwart geld onder de eigenaars van sta-caravans. Na dat enige jaren geleden een intensieve speu ractie naar zwart geld-bezitters onder de bo- teneigenaren werd ingesteld, is nu de schijn werper gevallen op de sta-caravan. De be langstelling van de belastingrechercheurs is vooral gericht op de duurdere caravanmodel len met een waarde van meer dan 15.000. In de wereld van de recreatieondernemers is onrust ontstaan omdat zij zich in een onmoge lijk parket gemanoeuvreerd zien doordat van hen informatie over hun gasten wordt geëist. Volgens de directeur'van de Recron (de belan genorganisatie van recreatieondernemers in Nederland), de heer A.W. Kroon wordt mo menteel overleg gepleegd met juristen of niet via een proefproces uitgezocht kan worden of een recreatieondernemer wel verplicht is de gevraagde informatie aan de belastingrecher che te verschaffen. De heer Kroon is overi gens van mening dat een sta-caravanhouder bepaald niet tot die groep mensen behoort die over veel zwart geld beschikt. „Het gros van de sta-caravans is eigendom van minder draagkrachtigen die met pijn en moeite deze kunnen laten financieren". Hij vindt het overi gens wel beroerd dat de eigenaar van een sta caravan zo het stempel maar krijgt opgedrukt dat hij wel eens zwart geld bezitter zou kun nen zijn. Juist omdat naar zijn mening de sta-caravan niet bij uitstek het voorwerp is om zwart geld „te witten" verwacht hij ook niet zulke grote konsekwenties voor de caravan-markt zoals twee jaar geleden bij de pleziervaartuigen is gebeurd. Sinds de recherche-activiteiten is toen op de werven een duidelijke terugval ge constateerd. Volgens belasting-deskundigen hoeft een recre atieondernemer geen inlichtingen aan de FIOD te verstrekken als hij niet betrokken geweest bij de verkoop van de caravan op zijn terrein. De boeken en andere bescheiden die de ondernemer heeft zijn echter wel opeis baar. De vraag is nu of een ondernemer in zijn boeken nadrukkelijk de wisseling van ei genaar opneemt zodat die dan door de belas tingen gevonden kan worden, aldus deze des kundigen. Een woordvoerder van het ministerie van Fi nanciën, waaronder de FIOD valt, wilde niet spreken van een speciale zoekactie. „Er is een paar jaar geleden ook al zo'n herrie geweest over de boten, maar de FIOD verzamelt aller lei gegevens. Onderzoekingen naar zwart geld onder eigenaars van sta-caravans vallen daar ook onder". DERDE BREDASE PENSION BRAND IN KORTE TIJD (Van een onzer verslaggevers) BREDA Een felle brand in een pension in Bre da heeft de afgelopen nacht tenminste vijf men sen het leven gekost. Twee personen liepen ernsti ge verwondingen op, toen zij bij een poging om aan de vlammen te ontkomen uit een raam spron gen. Het is de derde pensionbrand in korte tijd in de zelfde Bredase buurt. Rond het middaguur was nog niet bekend of er zich onder het puin van het gedeeltelijk uitgebran de pension nog meer slachtoffers bevonden. De politie had nog geen gegevens over het aantal mensen dat in het pension woonde, maar omwo nenden schatten het aantal bewoners op ongeveer twintig. Vast staat dat een aantal van hen aan de vlammen heeft weten te ontkomen, doordat zij door de politie en de brandweer naar buiten wer den gebracht. Zij waren echter vanochtend zoda nig geschokt dat ze nog geen verklaring tegenover de politie konden afleggen. Over de oorzaak van deze brand tasten politie en brandweer nog in het duister. Het pension aan de Duivelsbruglaan in Breda was gevestigd in twee panden. Eén daarvan brandde volledig uit, van het tweede alleen de bovenste verdieping. De andere verdiepingen liepen evenals de naastgelegen woningen ernstige waterschade op. De brandweer, die met dertig man was uitgerukt, was na ruim een uur blussingswerk de brand meester. HAAG Opnieuw heeft plotselinge gladheid vanoch- het verkeer in vrijwel het gehele land in moeilijkheden cht. Veel automobilisten werden verrast door de zeer wacht opkomende gladheid. Zeker drie mensen verloren gelukken het leven. half zes vanochtend kwamen twee mensen pm het leven de auto waarin zij zaten ter hoogte van Ilpendam in het Ihollands Kanaal reed. De politie wijt het ongeval aan de eid. Een derde inzittende werd naar het ziekenhuis ge- Bij een ongeval op de Leidsestraatweg op de grens )en Haag en Wassenaar kwam een automobilist om het Op rijksweg 12 tussen Den Haag en Utrecht deed zich rte tijd een aantal ongelukken voor waarbij enkele ge vielen. Een vrachtwagencombinatie kantelde ter hoog- n Harmeien en belandde gedeeltelijk op de vangrail. Er ind filevorming. Dat was ook het geval op de rijkswegen ;rdam-Rijswijk en Amsterdam-Wassenaar. Tegen tien uur de meeste files opgelost. voordvoerder van de verkeersdienst van de rijkspolitie in ergen zei dat de gladheid erg plotseling was opgekomen: temperatuur daalde in korte tijd van net iets boven het 1 >unt tot net iets eronder. Je zag het als het ware glad Bekroond bezoek Pf inses Beatrix en prins Claus (op de foto niet zichtbaar) brachten gisteren in het nog steeds be sneeuwde noorden een bezoek aan het voor Libanon be stemd VN-detache- ment in Zuidlaren. Zij werden er rond geleid door de com mandant luitenant kolonel Lensink. Na de rondleiding volg den er gesprekken met een aantal uit te zenden soldaten. Daarbij zal waar schijnlijk ook de uit- psraak van de rech ter in een kort ge ding van de WDM ter sprake zijn geko men. De rechter stel de de staat in het gelijk met de uitzen ding van het VN-ba- taljon. De WDM gaat overigens tegen deze uitspraak in be roep. VEILIG VERKEER WIL VERPLICHT VERKEERSONDER WIJS (Vgn een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het aantal verkeersslachtoffer in de leeftijdsgroep 11 tot en met 20 jaar is zo ontstellend groot, dat volgens Veilig Ver keer van een nationale ramp kan worden ge sproken. In een periode van negen jaar kwa men bij verkeersongevallen 5.367 jongeren om het leven en werden er 211.789 gewond. Veilig Verkeer Nederland vindt dat er drin gend wat gedaan moet worden aan de lacune op het gebied van verkeersvorming van be doelde leeftijdsgroepen. In zijn vandaag ver schenen rapport „Het verkeersonderwijs na de lagere school" wijst Veilig Verkeer erop, dat zij reeds in 1966 ervoor gepleit heeft het vak „verkeer" op alle scholen verplicht te stellen. De overheid spreekt in haar van 1975 date rend „Beleidsplan voor de verkeersveiligheid" eveneens over het 'belang van verkeersvor ming -bij het voortgezet onderwijs, maar tot nu toe is het bij die constatering gebleven, al dus Veilig Verkeer. Veilig Verkeer vindt dat de school het aange wezen instituut is voor de broodnodige ver keersvorming. Dat veel jongelui zo kwetsbaar zijn, vindt Veilig Verkeer niet verwonderlijk. „Het abrupt beëindigen van hun verkeersop- voeding rond het twaalde jaar, na het verla ten van de lagere school, betekent dat we een groep jongeren die in ontwikkeling zijn, hul peloos in de kou laten staan". Veilig Verkeer vindt het een fundamentele fout te denken, dat de verkeersvorming waarvoor aanzetten zijn gegeven in het lager onderwijs, toerei kend is voor het verkeersgedrag van de brom- fietsende, en op latere leeftijd autorijdende jongeren. Veilig Verkeer pleit voor een syste matische continu-verkeersvorming. Gewezen wordt op Eindhoven, waar in het schooljaar 1974-'75 gestart is met verkeersonderwijs. Aan gezien er geen leerkrachten beschikbaar ble ken, heeft men daar een deskundige gastdo cent aangetrokken. De scholen in Eindhoven zijn erg enthousiast over het experiment. verbetelijk M HfcT HOOIT MEEiS) jeen twee uur nadat ze is winkeldiefstal voorwaar- varen veroordeeld.... jen vier dames uit Aalten htevoorde weer op pad. met een achtjarig doch- PEKING/HANOI (REUTER/UPI/AP) Ame rika, Engeland, Noorwegen Portugal en later ook Japan hebben een spoedzitting van de Veiligheidsraad gevraagd over de toestand in Indochina. Maar in het noorden van Vietnam gaan de zware gevechten tussen de Vietname se en Chinese strijdkrachten onverminderd door. Er zijn aanwijzingen, dat Vietnam een tegenoffensief voorbereidt langs het gehele front. Waarnemers zijn verder van mening, dat China het Vietnamese leger een „flinke tik" wil toedienen, alvorens het zijn troepen terugtrekt. Vietnam zou, naar verluidt, zijn aanvankelijk bij Hanoi gelegerde geregelde troepen hebben ingezet en voorts 30.000 man uit het noordoosten van Cambodja hebben te ruggeroepen. Waarnemers houden rekening met een op handen zijnde grote slag. De Chinese troepen hebben gisteren gepro beerd om op 17 plaatsen nieuwe fronten te openen in de provincie Lai Chau, ten noord westen van Hanoi. Zij doen verder aanvallen -op twee provinciehoofdsteden. Hun voornaam ste aanval richten zij op Lang Son, 130 km ten noorden van Hanoi. In de Zuidchinese Zee zijn patrouilles van Russische schepen waargenomen. Er zijn nog steeds geen aanwijzingen, dat de Russen zich, ondanks hun vriendschapsverdrag met Viet nam, daadwerkelijk met de strijd gaan be moeien. Wel brengen zij, over zee en door de lucht materieel naar Vietnam. De Vietnamese minister van defensie, Vo Nguyen Giap, die destijds de Fransen vernieti gend heeft verslagen, heeft gezegd, dat zijn land de Chinese agressors zal blijven bestrij den, hoe groot de omvang van de aanvalsoor log ook is en hoe omvangrijk ook de samen werking tussen China en de „imperialisten" zal zijn. Japan heeft, in samenwerking met Indonesië zijn bemiddeling in het conflict aangeboden, eventueel via de VN. Inmiddels is de Veilig heidsraad, na het verzoek van de VS, Enge land, Noorwegen, Portugal en Japan, bijeen geweest om na te gaan wat er gedaan moet worden. Te zijner tijd zal datum en tijdstip voor een formele zitting over Indochina be kend worden gemaakt De Amerikaanse minister van financiën, Blu- menthal, is naar China vertrokken. Oorspron kelijk zou hij praten over handelsaangelegen heden, maar volgens politieke kringen in Was hington zal hij in Peking Carters opvattingen over het conflict uiteenzetten. [ADVERTENTIES f ADVERTENTIE Voor Ford, Simca, Volkswagen, Datsun, Toyota, Honda en Mazda rijders. Als u een verrassend hoog bod op uw inruilauto wilt hebben', kom dan morgen in ieder geval even langs bij uw Opel-dealer. Alle Opel-rijders kennen de hoge inruilprijzen van Het Motorhuis al. Het Motorhuis LEIDEN, Vondel laan 80 telefoon 071-769313 KATWIJK, Ambachtweg 1 telefoon 01718-29203 Zondag 11 maart 't Spant, Leimuiden. Aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs 12.50. Voorverkoop: Speet Leimuiden en Speet Nieuwveen. ADVERTENTIE Zondag 18 maart GRUPPO SPORTIVO Aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs 12.50. Beverly Hills, Nieuwkoop. Voorverkoop: Speet Leimuiden en Speet Nieuwveen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui LEIDEN Een rijnaak is gisteravond rond zes uur vastgeraakt in het ijs onder de Schrijversbrug. Het ver keer werd ontwricht doordat de brug niet meer kon sluiten door de eronder liggende aak. Politie en brandweer moesten eraan te pas komen om het schip te verlossen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1