Geen Sovjetinval in China verwacht Kamer wil zorgvuldiger controle KLM-boekhouding SatéAjam gf-Babi KANS OP NIEUWE ONTSLAGEN BU VMF Varkenslevers veelal besmet SATELLIETEN SLAAN OORLOG VIETNAM GADE UITGEBREID ONDERZOEK AFGEWEZEN Jaarkaart openbaar vervoer voor f2.580 te productie van toiletpapier, vaarop vooraanstaande West- fuitse politici staan afgedrukt.... Seidóc <3owumt Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) mementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 22 februari 1979,69e Jaargang no. 21280 Denkbeeld Het tweede „Denk-beeld" pro gramma gaat over meditatie op Ned.I om 22.20 uur. Om 18.59 uur ,3ij ons in Blitters- wijk,, Ned.II om 21.35 uur deel 11 van „Lillie" en om 22.25 uur Televizier-magazine over te kort aan huisartsen. Weinig verandering Mistgebieden maar overdag in het noorden en in de provincies langs de oostgrens zonnige pe rioden. Minimumtemperaturen iets boven 0, maar in mistgebie den enkele graden lager. Weinig wind. Zon op 7.43 onder 18.05. Maan op 4.13 onder 13.12. Sche- veningen hoogwater 10.37 en 23.26. Laagwater 5.57 en 18.51. WASHINGTON-PEKING-HANOI (REUTER- UPI-AP) Amerika acht het niet waar schijnlijk, dat de Sovjet-Unie een inval zal doen in China als vergelding voor de Chinese invasie in Vietnam. Dit heeft Vance's advi seur in Russische aangelegenheden, Marshal Shulman verklaard. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen over voorbereidingen van een Russische militaire actie langs de Chinese grens, hoewel de Chinezen uit voorzorg de bevolking in enkele grensgebieden geëvacu eerd heeft. Overigens houden de Amerikanen met spionagesatellieten de gang van zaken zowel in Vietnam als elders met spionagesa tellieten in de gaten. In het noorden van Vietnam gaat de strijd on verminderd voort. Er zijn al gevechten gemeld bij Cao Bang, ongeveer dertig kilometer diep op Vietnamees grondgebied. Volgens berichten uit Russische bron hebben de Chinezen veer tien infanteriedivisies in de strijd geworpen en houden nog eens tien divisies aan de grens in reserve. China heeft laten doorschemeren, dat het de militaire actie in Vietnam in tijd en omvang beperkt wil houden met de bedekte waarschu wing, dat de strijd wellicht maanden in beslag zal nemen, indien Vietnam zijn elitetroepen in de strijd zou werpen. Deze elitetroep-en schij nen zich nog in de buurt van Hanoi te bevin den, hoewel er gisteren ook berichten waren, dat zij aan de gevechten deelnemen. Volgens het instituut voor strategische studies 'in Londen bestaan de strijdkrachten van Chi na uit 3.625.000 man en die van Vietnam uit 600.000 man. De Chinezen zouden beschikken over 10.000 gevechtswagens (tanks) en de Viet- namezen over 1450. Het aantal stukken zwaar geschut van het Chinese leger wordt geschat op 18.000; over dat van Vietnam is niets be kend. Behalve geregelde troepen hebben beide landen ook nog een gewapende militie, die voor China op 7 min mannen en vrouwen en voor Vietnam op 1,5 min geschat wordt. De Chinese marine beschikt over 23 gevechtssche pen; Vietnam over slechts een klein aantal, maar wel goed bewapende schepen. De Chine se luchtmacht heeft 5000 gevechtsvliegtuigen en 400.000 manschappen; de Vietnamese 300 vliegtuigen en 12000 manschappen. Het Chine se materieel is, in tegenstelling tot het Vietna mese, verouderd. Vliegtuig van sjah duurste ter wereld TEHERAN (REUTER) Het privé-vliegtuig van de sjah van Iran, dat dinsdag uit Ma rokko door de bemanning naar Iran is teruggevlogen, moet wel het duurste ter we reld zijn. Naar het blad Etela'at woens dag schrijft is het toilet zelfs van puur goud. Dit is ook het geval met stortbak en valpijp en de kranen en baden in de badkamer. Volgens het blad vertegen woordigen de gouden voor werpen aan boord van de Boeing „Shanin" een waarde van vier miljoen gulden. An dere gebruiksavoorwerpen en het meubilair worden geschat op 86 miljoen gulden en het complte vliegtuig met al zijn luxe op 230 miljoen. (Van onze parlementaire redactie) DRN HAAG De regeringspartijen CDA en WD hebben geen behoefte aan een uitgebreid onderzoek van onafhan kelijke deskundigen naar mogelijke ono- irbare praktijken van de KLM. Zij vin den dat met het onlangs door staatsse cretaris Smit-Kroes (Verkeer en Water staat) gestarte onafhankelijke onderzoek naar de praktijken van de New Yorkse KLM-directeur Kiel man de kous af moet zijn. Dit bleek tijdens de eerste ronde van het Kamerdebat over de gang van zaken bij de KLM-vestiging in New York in de af gelopen jaren. De fracties van PvdA en D'66 drongen er tijdens dit debat sterk op aan meer te onderzoeken dan de ver onderstelde financiële manipulaties van Kielman. De meerderheid van de Kamer deelt die wens echter niet. CDA-woordvoerder Van Zeil was het overigens wel met de oppositie eens, dat er meer zorgvuldigheid dient te worden betracht in de controle op het doen en laten van de KLM, temeer daar de lucht vaartmaatschappij voor driekwart eigen dom is van de staat. Hij wil daartoe de Rekenkamer inschakelen. De WD-er De Beer wilde de door de oppositie naar vo ren gebracht zaken, als het verstrekken van steekpenningen, het bestaan van een zwart geld-circuit en het verstrekken van gratis tickets in het geval van de KLM geen kwesties van grootscheepse fraude noemen. Hij wees erop, dat de KLM in de internationale concurrentiestrijd het hoofd boven water moet zien te houden. Automobilist verdrinkt onder Koepoortsbrug Een 60-jarige Leidenaar is gisteren door verdrinking om het leven gekomen. De man raakte gisteravond omstreeks elf uur in zijn auto onder het ijs bij de Koepoortsbrug. De man reed over de Witte Singel in de richting van de Lammenschansweg. Bij de Doezastraat raakte hij door onbekende oorzaak in een slip. De auto botste tegen een geparkeerde auto, schampte een boom en belandde op het ijs van de singel. Ooggetuigen hebben de man over het ijs zien rijden. Eerst reed hij in de richting van de kademuur, draaide toen om en reed over het ijs richting Koepoorts brug, waarschijnlijk om aan de andere zijde van de brug te proberen de wal weer op te komen. De auto kon de brug echter niet passeren; het voertuig was te hoog. De auto drukte bij wijze van spreke zichzelf door het ter plekke tien centimeter dikke ijs heen. De bestuurder kon het voer tuig niet meer verlaten. DEN HAAG De openbaar vervoersjaarkaart die op 1 april wordt ingevoerd en die, geldig is in trein metro, tram, stads- en streekbus, gaat voor één persooen 2580 gulden kosten. Dat is 360 gul den duurder dan de NS-jaar- ka art, die alleen in de trein geldig is. De NS-kaart is al sinds no vember 1978 verkrijgbaar. Met beide kaarten wordt een proef genomen tot 1 novem ber 1980. De openbaar vervoerjaar- kaart, waarvoor aanvraagfor mulieren vanaf begin maart op de stations klaar liggen, is verkrijgbaar voor alleenstaan den en gezinnen. Onder gezin nen wqorden ook twee duur zaam samenwonende perso nen en hun kinderen gere kend. De prijs, die ineens maar ook in maandelijkse ter mijnen kan worden voldaan, hangt af van het aantal per sonen^ Ieder persoon krijgt een éigen kaart. De prijzen zijn als volgt: 1 persoon 2580 gulden (eerste klas trein 3480), 2 personen 2700 gulden (3600), 3 of 4 per sonen 2820 gulden (3720) en 5 of meer personen 2940 gul den. Westduitse politici op toiletpapier MÜNCHEN(AP) - Een ge- rechtshof in München heeft gisteren bevolen de produktie te staken van toiletpapier waarop vooraanstaande West duitse politici stonden afgebe eld. Het rechterhjk verbod werd uitgevaardigd tegen een handelaar in curiosa uit Meu- renberg, die op zwar en rood toiletpapier de karikaturen van kanselier Helmut Schmidt, oppositieleider Hel mut Kohl en de Beierse leider Franz Josef Strauss had afge-, drukt dat met name door het grote verzet van boeren in de omgeving sinds de opening omstreden is geweest. Minister Gardeniers van CRM zal hem op 4 april in het Van Gogh Museum in Amsterdam de prijs uitreiken. Onder de winnaars van tweede en derde prijzen in de 11 categorieën, bevonden zich ook vier Nederlanders. Zie ook pagina 9 'OILET ADVERTENTIE PROCESINDUSTRIE te Rotterdam-Botlek zoekt hoofd boekhouding leeftijd omstreeks 30 jaar. Opleidingsniveau S.P.D.. Leiding aan ca. 5 medewerkers. Wij zenden U op aanvraag uitgebreide gegevens. Psych. Adv. Bureau Dr. J.G.H. Bokslag bv Postbus 62004 R 'dam 010-7718 33 fctokjes in pikante saus M De Japanse fotograaf Sadayuki Mikami heeft World Press Photo 1979 gewonnen met zijn foto „demonstratie op luchthaven Narita". Hl/ maakte de foto vorig jaar maart op het vliegveld van Tokyo, Geen krant ontvan- gen? Bel tussen EEEj 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per spe- EEE ciale koerier wordt =E de krant alsnog EEE gebracht. E=E Raad van State: Geen schorsing brug Haaswijk OEGSTGEEST/DEN HAAG De Raad van State in Den Haag heeft het beroep van een inwoner van Oegstgeest en de werkgroep 'Milieuzorg Oegstgeest' tot schorsing van de aanleg van een brug over het Oegstgeesterkanaal ver worpen. De aan te leggen brug moet een ontsluiting vormen voor de nieuwe wijk Haaswijk. De werkgroep milieuzorg had be-, zwaar tegen de aanleg van de brug gemaakt, omdat nog geen uitsluitsel was verkregen over de protesten tegen de aanleg van de nieuwe Oegst- geestse wijk. Actie voor Nederlandse lucifer EINDHOVEN De vakbon den gaan de huisvrouw op roepen alleen nog maar in Nederland gemaakte lucifers te gebruiken. Dit om de werkgelegenheid van het 100 man tellend personeel van de Verenigde Hollandse Lucifer- fabriek (VHLF) in Eindhoven veilig te stellen. De fabriek behoort tot het Zweedse concern Swedisch Match, dat de luciferproduk- tie in de Benelux in België wil concentreren. Dat zou be tekenen dat de fabriek in Eindhoven dicht moet. DEN HAAG De kans is groot dat binnen enkele maanden opnieuw ontslagen moeten vallen bij het VMF-concern. Hoewel de voor zitter van de raad van bestuur jhr. mr. F.O.J. Sickinghe de suggestie dat het bedrijf in er- ntige liquiditeitesmoeilijkheden verkeert, met klem van de hand wijst, zou aan een her- structering van een aantal verliesgevende werkmaatschappijen niet te ontkomen zijn. Dat zei districtsbestuurder Van der Heuvel van de industriebond CNV, vanmorgen voor de NCRV-radio. Van der Heuvel kon niet zeggen om hoeveel ontslagen het zal gaan. Wel gaf hij toe dat er vertrouwelijk overleg is geweest tussen VMF en de bonden. Volgens Sickinghe is er geen enkele reden om /te twijfelen aan de positie van het VMF-con cern als geheel, maar doen zich bij sommige werkmaatschappijen, zoals onder meer de gie terij in Hengelo, wel problemen voor. Deson danks verwacht Sickinghe dat de verliezen dit jaar weer verder kunnen worden terugge bracht VMF heeft in Nederland 47 werkmaatschap pijen met in totaal 12.000 werknemers. In het afgelopen is het aantal werknemers evenwel al met drieduidend verminderd. KijN vtëRK OP DE WC -moet volgens de rechter wor den gestaakt. (UTRECHT Ongeveer driekwart van de varkensle vers die in de winkel wordt aangeboden is besmet met bacteriën, terwijl in ongeveer 10 procent van de varkensle vers salmonella aanwezig blijkt te zijn, een bacterie die maag- en darmstoornissen kan veroorzaken. Dit blijkt uit een onderzoek, waarop de Veghelse dierenarts dr. JJH. de Kruijf vanmiddag aan de Utrechtse universiteit is ge promoveerd. In het onderzoek stelt De Kruijf dat -de verwerking en verkoop van dit belangrijke voedingsmiddel aanzienlijk verbeterd kan worden. Veel levers blijken besmet en daar bij maakt het geen verschil of ze al dan niet voorverpakt zijn. Anders gezegd: verpakte lever is niet minder besmet dan onverpakte. Verpakte le ver zou daarom niet langer dan 1 of 2 dagen te koop aangeboden mogen worden. Aan eetbare organen is tot nog toe weinig onderzoek be steed, terwijl dat zowel in economisch als voedingstech- nisch opzicht belangrijke voe dingsmiddelen zijn. De jaar lijkse omzet van varkensle vers ligt in de buurt van de 100 miljoen gulden. Volgens De Kruijf wijst de hoge besmettingsgraad op een onvoldoende functioneren van de koeling in de winkels. Daarnaast acht hij een verbe tering van de hygiëne in het slachthuis noodzakelijk. we politici kennelijk niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1