KVPen CHU wijzen oproep af Üi Vietnam tot "aan eekomen Ziekenfonds raad tegen ,vijf gulden' J V-militairen mogen i raël niet meer in Vooraanstaande CDA-leden bepleiten Chinese opmars LIJKIN GEPARKEERD PERSONENBUSJE AANSLAG OP KERNCENTRALE IN ZWITSERLAND DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dinsdag 20 februari 1979,69e jaargang no. 21278 De wigstaartarend „De wigstaartarend", afleve ring uit de natuurfilmserie „Wild Australië" op Ned.I om 20.00 uur. Om 22.20 uur „58 miljoen Nederlanders en hun behuizing". Ned.II om 20.27 uur ruzie in „De Onedin lijn" en om 21.42 uur de Engelse comedyserie „George en Mildred". Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas edacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) lementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; lossè nummers: 55 cent. AR-voorzitter De Boer: Brief Goudzwaard serieus overwegen en IAVIV (REUTER) Israël heeft alle leden van de VN- 223 macht in Zuid-Libanon verboden zijn grondgebied te ;e) e ien. Een legerwoordvoerder in Tel Aviv heeft dit gister- É>osibekend gemaakt. jsj inkelijk was gezegd dat de maatregel alleen Senegalese teg lilitairen betrof. De Israëlische maatregel is het gevolg iden en poging van een Sengalese VN-militair voor Palestijnse jjjj] llastrijders bestemde explosieve stoffen Israël binnente itziccelen- seri „,J WW| mm pmuimmgWUWIMH Prof. Goudzwaard (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De waarnemend voorzitters van de KVP en de CHU hebben afwijzend geregaeerd op de oproep van Goudzwaard en vier anderen om de CDA- fusie uit te stellen. ARP-voorzitter De Boer Daarente gen vindt dat de oproep serieus moet worden overwo gen. Fungerend CHU-voorzitter Wm. C. de Kruyf ziet in de brief geen aanleiding, terug te komen op zijn stand punt, dat het CDA er in juni 1980 definitief moet ko men „Als het om procedurele of organisatorische rede nen niet lukt, de fusie op de afgesproken datum tot stand te brengen, heb ik geen bezwaar tegen uitstel, maar om politieke redenen zou ik geen uitstel willen toestaan", aldus De Kruyf. Drs. G.J. Fleers, vice-voorzitter van de KVP, denkt er net zo over. „Ik vind de oproep niet het overwegen waard. Met open ogen en met goede wil hebben de CDA-partijen zich vorig jaar en onlangs weer op het CDA-congres, vrijwel unaniem uitgesproken voor de fu siedatum in 1980. Het is niet reëel om nu opeens van de uitgestippelde marsroute af te wijken", zo zei hij. ARP-voorzitter De Boer vindt echter, dat de oproep van prof. Goudzwaard en de vier anderen uiterst se rieus genomen moet worden. Hij zei dat bepaalde pasa- ges in de brief hem erg aanspreken. Hij ervaart het als een positief element, dat de ondertekenaars „geen men sen zijn, van wie je kunt zeggen dat ze het CDA niet welgezind zijn". GEEN SPRAKE VAN TERUGTREKKEN IS 31: 5V 7 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De christen-de mocratische partijen ARP, CHU en KVP moeten afzien van het plan om op 1 juni 1980, definitief samen te smelten tot het CDA. Zolang de politieke lijn van het CDA nog niet dui delijk vaststaat, moet de huidi ge CDA-federatie, waarin de drie partijen nog afzonderlijk bestaan, gehandhaafd blijven. 3 maart tijdens de afzonderlijk te hou- een aantal wezenlijke gevallen zoveel den partijraadsvergaderingen niet in te water in de wijn gedaan, dat een mid- stemmen met een fusie op 1 juni 1980. delmatig en niet aansprekend beleid het Behalve door vier Anti-Revolutionairen gevolg was", aldus de groep-Goudzw- is de oproep ook ondertekend door de aard. Verder uiten de ondertekenaars katholiek dr. H. Fiolet, secretaris van van de oproep een onbevredigd gevoel de Raad van Kerken. over de discussie rond de grondslag In hun oproep wijzen de onderteke- van het CDA, en stellen zij dat de sa- naars erop, dat zij niet willen aansturen menstelling van het CDA de laatste ja- op een breuk in het CDA. Er zijn vol- ren sterk is veranderd: het aantal ar- gens hen echter enkele redenen om het beiders in ARP, CHU en KVP is afge- ideaal van een ongedeelde christen-de- nomen, er is een uitstroming van jonge- mocratische partij voorlopig uit te stel- ren gaande en veel rechtstreekse CDA- len. Die redenen zijn vooral ingegeven leden behoren tot de behoudende groe- door de zorg over het functioneren van peringen. De laatste reden om nog niet het CDA, nu en in de toekomst. tot een algehele fusie van ARP, KVP Zo stellen de ondertekenaars, dat zij te- en CHU over te gaan is volgens de on- leurgesteld zijn over de CDA-inbreng in dertekenaars het feit dat het ernaar uit- het kabinetsbeleid („die inbreng munt ziet, dat het CDA voorlopig met de niet uit in helderheid en herkenbaar- WD wil blijven regeren. In dat ver heid") en over het beleid van de CDA- band wijzen zij erop dat de nieuwe fractie in de Tweede Kamer. „Ter wille fractieleider Lubbers in tegenstelling tot van een zo groot mogelijke eensgezind- zijn voorganger Aantjes spreekt van heid met het kabinet heeft de fractie in een tweede kabinet-Van Agt. Dit schrijven vijf gezaghebbende chris ten-democraten, onder aanvoering van de anti-revolutionaire hoogleaar prof. dr. B. Goudzwaard (een der opstellers van het CDA-verkiezingsprogram), in een „ongevraagd advies" aan de ARP, CHU en KVP. Zij roepen de partijra den van de drie CDA-zuilen op, om op >eni ese militairen bij een gecamoufleerde truck aan de Chinese zij- ioeg jjftet grensgebied van Vietnam. ING-HANOI (REUTER-AFP-DPA-AP) Aan de opmars in de Chinese troepen op Vietnamees gebied is gistermiddag ijn >inde gekomen, maar volgens Amerikaanse waarnemingen e d nog geen sprake van terugtrekken, hoewel er berichten ïrnotn, dat het bevel daartoe gegeven was. Volgens berichten apanse bron zijn de Chinese troepen hier en daar 20 km eko ^genikt en zij zouden een belangrijk strategisch spoor- uiooppunt bij de plaats Don Dang veroverd hebben. Er en zich nog steeds gevechten voordoen, a, imi 0 **anoi proklameerde gisteren de „overwinning" en deel-' nee, dat de Vietnamese eenheden de opmars van alle lese troepen tot staan had gebracht en dat tegenaanvallen e jje provincie Cao Bang op 100 km ten noorden van Hanoi mornen werden. In de provincie Lang Son zouden, vol- Hanoi, drie Chinese bataljons vernietigd zijn. n v Vietnamese premier Pham Van Dong, die gisteren uit es: ibodja in Hanoi is teruggekeerd, heeft verklaard, dat „als i ho en lesje moet worden uitgedeeld, het China zal zijn, dat >lle< krijgt en Vietnam het geeft Pham Van Dong zei verder, iddi de geschiedenis bewezen heeft, dat Vietnam altijd invallers le I het noorden heeft kunnen terugslaan en dat nu het land tej steun heeft van de Sovjet-Unie, de overwinning gewaar- r e dis. n i langkok (Thailand), waar men de gebeurtenissen met ar- d v igen volgt, is bekend gemaakt, dat er bij de gevechten veel [tuigen zijn gebruikt en dat deChinezen tenminste twee rinciehoofdsteden, namelijk Don Dang Muong Khuong had- .jie ingenomen. li [ens onbevestigde berichten zouden in de Sovjet-Unie de et Dven zijn ingetrokken. Waarnemers zijn evenwel van me- e dat de kans, dat de Sovjet-Unie zich rechtstreeks met de irerl d in Vietnam zal bemoeien, zeer klein is. spe ADVERTENTIE teert de commissie, dat de in voering van deze eigen bijdra ge geen besparing oplevert in de zorgen van de gezond heidszorg, „doch slechts een verschuiving van lasten". Het zal nog wel enige maan den duren, voordat de Zie kenfondsraad heeft nagegaan of er andere manieren zijn dan de „vijf gulden" om de ontwikkeling van de kosten van de gezondheidszorg om te buigen. Ook de Raad maakt zich grote zorgen over deze kostenontwikkeling, die mede wordt veroorzaakt door de medisch-technische vooruit gang. De termijn waarbinnen de Raad met alternatieven kan komen, is veel ruimer dan premier Van Agt onlangs in een brief aan de Tweede Kamer schreef. Deze had aan gekondigd dat de Zieken fondsraad al met dit onder hoek bezig was. DEN HAAG De commis sie-Rang uit de Ziekenfonds raad is tegen de invoering van een eigen bijdrage van vijf gulden per verpleegdag voor ziekenfondspatiënten. Het is zeker dat de Zieken fondsraad zelf donderdag het oordeel van de commissie zal overnemen en aan de rege ring, die om advies heeft ge vraagd, zal laten weten dat de eigen bijdrage achterwege moet blijven. Voor het kabi net zal het nu nog moeilijker worden het betreffende be sluit overeind te houden. De commissie-Rang vindt on der meer, dat het heffen van de bijdrage „bijzonder veel uitvoeringstechnische moeilijk heden" met zich mee brengt „die hoge extra kosten ver oorzaken en derhalve de op brengst aanmerkelijk zullen verminderen". Verder consta- Als gevolg van hevige regens had er bij het Italiaanse Benevento een aardverschuiving plaats. Dit had weer tot gevolg dat een perso nentrein ontspoorde. Er werden 88 mensen gewond, van wie er 38 in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De trein was van Napels onderweg naar de Adriatische kust. Regenval veroorzaakt treinramp ADVERTENTIE !ar hebben erg veel aag naar Opel Ka- itt's van de bouwjaren 170 tot en met 1975. in ,t i ent u in het bezit van i'n Opel Kadett en 'cl1 left u inruilplannen? el,, >m dan naar het ,or otorhuis en informeer :an ijblijvend naar de ruilwaarde die Het 'r otorhuis u tijdelijk ers inbiedt. 1' ÜHet Motorhuis 'ondellaan 80 eiden ilefoon 071-769313 v mbachtweg 1 atwijk wa ilefoon 01718-29203 tod tón. Julianalaan 46 lue< oorschoten telefoon 01717-2559 in mp J .ISBI RY (Rtr) - Natio- II stische guerrillastrijders ben gisteravond een mor- aanval gedaan op de in- iationale luchthaven van sbury, de hoofdstad van cl Volgens een rege- [swoordvoerder zijn er n slachtoffers gevallen en tl ook geen schade aange- Lev it- Het was de eerste guer- a-actie tegen de luchtha- die op vijftien kilometer land van de hoofdstad t- Een week geleden deden guerrillastrijders een aan- op de voornaamste elec- ,che centrale van Salis- ■y, slechts vier kilometer n het centrum. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht ASSEN (ANP) Een felle brand heeft vanmorgen vroeg voor miljoenen guldens schade aangericht in het winkelcentrum Mercurius in Assen. Achttien winkels zijn geheel door de brand verwoest. De rook- en waterschade aan andere zaken in het winkelcentrum is erg groot. Het vuur greep zo snel om zich heen dat het Asser korps assistentie vroeg van uit Vries, Beilen, Rolde en Smilde. In totaal namen tachtig brandweermannen met vijfentwintig spui ten deel aan de bestrijding van het vuur. Volgens de politie is de brand uitgebroken in een boetiek in Oosterse artikelen. Over de oorzaak tast men nog in het duis ter. Bij de bestrijding van het vuur, dat zich snel verplaatste in de overdekte winkelstraatjes in het centrum, ondervond de brand weer moeilijkheden bij het openen van de brandputten: er lag veel ijs op de straten. .Het winkelcentrum is tussen 1972 en 1978 in drie fasen ge- bouwd. verwoest ge bouw van de in aanbouw zijnde kern centrale in het Zwitserse Kaiseraugst. HULST(ANP) Op een par keerterrein in het Zeeuwse Hulst is gisteren in een per- sonenbusje het lijk gevonden van de 40-jarige Belg M. Vis- seuit Jette. De politie vond het lijk, nadat ee/i bedrijfsleider had gemeld dat er sinds 10 februari op het parkeerterrein bij de su permarkt een personenbusje stond geparkeerd. De man lag achter de bestuurderszitplaats. Zijn hoofd vertoonde steek en slagwonden. Uit een eerste onderzoek bleek dat de Belg thuis sinds 9 februari werd vermist De aanslag had plaats een dag na dat het Zwitserse volk zich had met geringe meerderheid had uitgespro ken tegen een voorstel van milieu groepen om het expansie-programma voor kerncentrales van de regering te verwerpen. KAISERAUGST (REUTER) Het twwe verdiepingen tellende voor lichtingspaviljoen van de Zwitserse kerncentrale te Kaiseraugst, bij Ba zel, is gisteren bij een bomaanslag verwoest. De schade wordt op meer dan een miljoen geschat. - -...JïW-'&Wui vilt*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1