Abortuswetsontwerg stelt arts medeverantwoordelijk Alkmaars ziekenhuis zeer onzorgvuldig met radio-actief materiaal w <FJr Advies Raad van State gedeeltelijk gevolgd Verbod op auto rijden in inge sneeuwde Noorden imengaan Ogem Nederhorst aat op springen SCO U.S.M. 'lei&M<3owa/nt lenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- cteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) lentén: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 17 februari 1979,69e jaargang no. 21276 Godsdienst: RK Zondag: „Godsdienst: RK" programma over katholiek Nederland op Ned.n, om 21.05 uur. Ned.I om 19.55 uur „Langs de grote wereldstromen; De Taag". Zaterdag: Ned.I om 22.35 uur „Sonja Barend". Ned.n om 22.00 uur „Het As- pen mysterie". Kleine kans op ijzel Veel bewolking met een klei ne kans op wat sneeuw en ij zel. Middagtempera turen rond min 3 graden. Matige oosten wind. Vooruitzichten voor zondag en maandag: Nu en dan neer slag en lichte tot matige vorst ,Meer espect voor mgehuwde noeder £N HAAG „Ongehuwde ieders kunnen weer veel ed maken als zij hun Ucht voldragen. Een mis- Ip mag, eenmaal begaan, et gevolgd worden door een de misstap. We zullen moeten opbrengen £r de vrouw die een onbe vrucht voldraagt". stelden de heren Ver- (GPV) en Ds. Abma ïïP) gisteren bij de presen- fie van het tegenontwerp de regeling van abor- i dat beide fracties bij de de Kamer hebben inge- nd. Het SGP-GPV-ontwerp lagt als titel „Levensbe- ning van de menselijke |icht" en houdt de abortus kelijk binnen het wet- van Strafrecht. Het ont- ")rp legt duidelijk vast dat It kind, waarvan de vrouw ranger is, recht heeft op be- herming van gezondheid en ren. het ontwerp van SGP en wordt slechts een uit- hdering gemaakt ten aan- i van de strafbaarheid van geneeskundige die tot het ■deel kwam dat verdere rangerschap het leven van moeder medisch gezien ate bedreigde dat afbre- j van zwangerschap nood- celijk was, of dat de har.de- verricht werd ter verwij- van een kennelijk 1de vrucht fsgevraagd gaven de indie- toe dat door hun voor den de mogelijkheid van ondergrondse abortus- raktijk weer denkbaar wordt j vrouwen die echt vastbe- oten zijn zich te laten abor- ren. Middels een goede, lorlichting hopen de indie- »rs deze praktijk zoveel mo- Uijk te voorkomen. VAN AGT GEMATIGD OPTIMISTISCH OVER KANSEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister-president Van Agt denkt „gema tigd optimistisch" over de haalbaarheid van het abortus wetsontwerp. Desgevraagd voegde hij eraan toe: „Ik durf niet te zeggen dat Alle leden van de fracties van CDA en WD hun steun aan het wetsontwerp zullen ge ven. We kunnen er, zoals uit de cijfers blijkt, niet zoveel van missen. Mogelijk krijgt het ontwerp ook steun uit andere fracties". De premier wilde niet ingaan op de vraag wat het kabinet zal doen als het wetsontwerp eventueel verworpen zou worden. Hij beperkte zich tot: „Dat zouden we niet leuk vinden". Minister Ginjaar van Volksgezondheid wil bekijken of abortus, zodra het voorgestelde ontwerp wet is geworden, in het zieken fondspakket kan worden opegnomen. Het door het kabinet ingediende Wetsontwerp Afbreking Zwangerschap bevat in grote lijnen de volgende punten: Abortus mag alleen verricht worden in abortusklinie ken en ziekenhuizen die van de minister van Volksge zindheid en Milieuhygiëne een vergunning tot het uitvof ren van abortussen hebben gekregen. Om zo'n vergun ning te krijgen, moeten de klinieken en ziekenhuizen aan strenge eisen voldoen. Tot de dertiende week van de zwangerschap mag abortus in een kliniek plaatsvinden. Daarna moet de in greep in een ziekenhuis worden verricht. Als verwacht mag worden dat een vrucht buiten het moederlichaam in leven-kan blijven (na ongeveer 24 weken zwangerschap) is abortus strafbaar, als zijnde een misdrijf tegen het le ven. Een vrouw die in een kliniek of ziekenhuis abortus aanvraagt, moet samen met de behandelende arts tot een beslissing komen. Een arts kan weigeren aan abortus mee te werken. Als de arts wel wil meewerken, moet de vrouw na de aanvraag nog vijf dagen bedenktijd krijgen voor de ingreep definitief kan plaatsvinden. Als er echter •gevaar is voor het leven of de lichamelijke, dan wel psy chische gezondheid van de vrouw, mag abortus ook bin nen vijf dagen worden verricht. (Voor een gedetailleerder overzicht van het nieuwe wets ontwerp en de eerste reacties hierop zie pag. 9 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet-Van Agt is bij de opstelling van het gisteren inge diende Wetsontwerp Afbreking Zwanger schap slechts ten dele tegemoet geko men aan de wensen van de Raad van State, aan wie het in november opgestelde voorlopige ontwerp ter beoordeling was voorgelegd. Dit blijkt uit het bij het Wetsontwerp gevoeg de advies van de Raad van State (het hoogste adviesorgaan voor de regering) over het voorlopige wetsontwerp. Tegen de wens van de Raad van State in heeft het kabinet de bepaling gehandhaafd, dat abortus na een zwan gerschap van dertien weken uitsluitend in een ziekenhuis mag worden verricht. Ook de vijf dagen bedenktijd voor de vrouw, nadat zij zich voor een abortus heeft aangemeld zijn tegen de zin van de Raad van State ge handhaafd. Het kabi net heeft echter een mogelijkheid geo pend om de abortus eerder dan vijf da gen na de aanvraag te verrichten, als er dreigend gevaar be staat voor het leven of de gezondheid van de vrouw. In het voorlopige wetsontwerp werd het handelen in strijd met de bepa lingen omtrent de dertien weken-grens en de vijf dagen be denktijd als misdrijf aangemerkt. Op ad vies van de Raad van State heeft het kabinet daar nu „overtredingen" van gemaakt, maar noch tans is de maximum straf die hiervoor kan worden uitge deeld hetzelfde ge bleven, namelijk een jaar hechtenis of een boete van vijftigdui zend gulden. Het kabinet heeft zich voorts niet ge stoord aan het ad vies van de Raad van State om abor tus geheel uit het Wetboek van Straf recht te halen. Vol gens het wetsont werp blijft abortus een misdrijf tegen het leven, als de gea borteerde vrucht re delijkerwijs geacht wordt, buiten het moederlichaam in le ven te kunnen blij ven. In de toelich ting bij het ontwerp schrijven de opstel lers, dat zij ervan uitgaan dat de le vensvatbaarheid van een vrucht begint bij 24 weken zwanger schap. Het kabinet is in het huidige ontwerp wel ingegaan op de wens van Raad van State om de persoon lijke levenssfeer van de vrouw te bescher men. In het ontwerp is nu de bepaling op genomen, dat een ie der die met de abor tus te maken heeft verplicht is tot ge heimhouding. ADVERTENTIE ADVERTENTIE. ELKE ZONDAG PRANKELENDE VERKOOP VAN E BRAZILIAANS LEREN MEUBELEN Nederlandse grootste Geniet van de bijzonder lage (tie echt Braziliaans leren prijzen, leien staat te kijk en te koop. Onderga op uw gemak de van echt Braziliaans leer. meubelkeurzitparadijs specialisten in leer !HT (ANP) De Fede- Souw- en Houtbonden terk de indruk dat het faan van de bouwgi- Ogem en Nederhorst ingen staat, nadat zij en woensdag een ge- leeft gehad met Ogem- Boersma naar aanlei- an signalen die de vak- hadden gekregen, die richting wijzen. Voor struikelblok zou de ijn, die de bewindvoer- fan het met faillisse- bedreigde Nederhorst- incern voor de bouw en vragen. ierhandelingen over de lie zich de laatste we- hebben voortgesleept, na een laatste brief- hg zo beëindigd zijn, positieve sfeer" bij de een partijen Econo mische Zaken, bewindvoer ders en Ogem sterk in ne gatieve zin veranderd is. Het ministerie sprak eerder over nog bestaande „restproble- men". ADVERTENTIE indag 18 februari -- Dorpshuls, Rijpwetering. anvang 20.00 uur. Een beetje lente Prinses Margriet heeft in Noord- Holland de ten toonstelling „Westfriese flo ra" geopend en vervolgens een rondgang ge maakt langs de kleurige lentebo den in deze zo barre winter. (Van onze correspondent) ALKMAAR In het Medisch Cen trum Alkmaar omvattend het Sint Elizabeth Ziekenhuis en het Centraal Ziekenhuis is gedurende een reeks van jaren bijzonder onzorgvuldig om gegaan met radio-actief materiaal. Tenminste zes personeelsleden zijn in de afgelopen jaren meer dan normaal radio-actief besmet geweest. Ondanks verschillende ernstige waarschuwin gen heeft de directie geen maatrege len genomen. Radio-actieve afvalstof fen zijn tegen de voorschriften in op het stadsriool van Alkmaar geloosd. Vooruitlopend op een diepgaand 'on derzoek door de inspectie van de volksgezondheid en de justitie heeft de voorzitter van het ziekenhuisbestuur, de Alkmaarse burgemeester Kees Roo- zemond, de betrokken afdeling van het Centraal Ziekenhuis gesloten. Te vens is het hoofd van de. isotopen-af deling op 4 december van het vorig jaar met onmiddellijke ingang ge schorst en is hem een verbod opge legd nog op de afdeling te komen. Een en ander geschiedde op basis van ernstige vermoedens, die in de rich ting wijzen van de volgende feiten. Ten eerste zou op de isotopen-afdeling gebruik zijn gemaakt van hogere dose ringen van het isotoop jodium 131, dan waartoe het ziekenhuis gerechtigd is. Ten tweede zouden onvoldoende maat regelen genomen zijn om het perso neel van de isotopen-afdeling tegen de straling te beschermen. Ten derde heeft het Medisch Centrum Alkmaar radio-actief materiaal geloosd op het stadsriool. Volgens verscheidene geraadpleegde deskundigen op het gebied van de nu cleaire geneeskilnde betekenen de on regelmatigheden in het Alkmaarse zie kenhuis vooralsnog niet, dat patiënten nadelige gevolgen zullen ondervinden van deze handelwijze en ook kan niet gesteld worden dat het milieu door de rioollozingen is aangetast. Overigens ontbreekt sinds het sluiten van het la boratorium de lijst van behandelde patiënten. Alkmaar beschikt over een laboratori um, waar niet behandelend mag wor den bestraald en waar ten behoeve van onderzoek (diagnostisch bestralen) bepaalde limieten in acht moesten worden genomen. Het Alkmaarse labo ratorium werd vorig jaar gedegra deerd, omdat het onvoldoende was toegerust om aan de normen te vol doen. Zo moeten er bijvoorbeeld voor zieningen worden getroffen om het personeel tegen straling te bescher men. Bestraalde patiënten moeten éen of meer dagen kunnen worden opge vangen in een speciale ruimte, om in alle rust zo veel radio-activiteit kwijt te raken zodat ze geen risico met zich meebrengen voor het personeel van het ziekenhuis. Een dergelijke voorzie ning ontbreekt in Alkmaar. Ook moet al het water dat bestraalde patiënten gebruiken voor douche e.d. apart wor den opgevangen, hetgeen niet gebeur de. In het dorpje Wittewie- rum, waar veel huizen tot de dakrand zijn inge sneeuwd, vermaken de kinderen zich best op de geweldige sneeuwhopen. LEEUWARDEN In de Friese gemeente Ferwerdera- deel is het evenals gisteren al in enkele Groningse gemeenten verboden met particuliere auto's op de o- penbare weg te komen. Het verbod geldt voor onbepaal de tijd. „Wij moeten de zaak hard aanpakken, zodat onze sneeuwruimers niet gehinderd worden door al die automobilisten", aldus een woordvoerder van de ge meente. De rijkspolitie heeft trouwens alle kijklustigen aangeraden liever dicht bij huis in de bossen te gaan wandelen. Gisteren heeft de hulpverlening aan het ingesneeuwde noorden van ons land slechts stapje voor stapje voort gang kunnen boeken. Plaatselijk werden wegen vrijge maakt en enkele dorpen werden ontzet, maar met name in Friesland zorgde de wind ervoor dat het sneeuwrui men een monnikenwerk werd. Hierdoor is een groot aan tal wegen nog gesloten voor het verkeer. Ook in Gronin gen en Drenthe zijn nog verscheidene dorpen inge sneeuwd. De ingesneeuwde boeren zitten in grote problemen voor wat betreft de aanvoer van veevoeder en het opslaan en afvoeren van de melk. De industrie heeft veevoeder be schikbaar gesteld, dat op centrale punten wordt afgele verd. Minister-president Van Agt en enkele ministers hebben gisteren een bezoek gebracht aan het zwaar getroffen Noorden. In de Friese hoofdstad zei Van Agt toe dat be drijven ten gevolge van de noodtoestand niet over de kop hoeven te gaan. Ze kunnen op steun rekenen, al kon hij hierover geen verdere uitleg geven. Veel landbouwbedrij ven zijn zwaar getroffen. De spoorwegen hebben vannacht weer kunnen beginnen met het goederenvervoer. Voor het personenvervoer rij den alleen stoptreinen, hetgeen grote vertragingen ople vert. Een bij Akkrum ingesneeuwde trein is gisteren ont zet. Het leger zal dit weekeinde in touw blijven. Hoe ernstig de situatie is blijkt uit het doodvriezen van een man in Roodeschool, die donderdag vanuit Uithuizer- meeden lopend de drie kilometer terug naar huis ging, maar kennelijk door de kou bevangen raakte. Hij werd gisteren dood aangetroffen achter een boerderij. (Zie ook pagina 7) slo^' Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht S 1y .j?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1