€ddóc €owwnt Noorden totaal geïsoleerd GEEN BOUW-CAO, ACTIES DREIGEN Conflict in kabinet over abortuswet Valentijns -pech-dag voor Carter WSW A Op handen en voeten naar patient Militairen graven dorp uit Ziekteverzuim eind vorig jaar gestegen "Wjf Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - [-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) «nementën: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 15 februari 1979,69e jaargang no. 21274 Late late Lien show Tweede aflevering van de „Late late Lien show" op Ned.I om 19.45 uur. Om 20.30 uur tweede deel van „Werk" en om 22.20 uur twee werken van Louis Anfriessen „De staat" en „II duce". Ned.II om 20.27 uur „Super schot" en om 21.35 uur „Lil- lie". Afnemende wind Nu en dan sneeuw, maar van het noorden uit ook opklarin gen. Tot matige, aan de kust tot hard afnemende noordoos ten wind. Middagtemperaturen ongeveer min 4 graden. Morgen zon: 7.55-17.55. Schev. hoogw.: 5.40 en 17.50. Laagw.: 1.27 en 13.47. ASHINGTON Valentijhsdag is giste- n een zwarte dag geweest voor de Ame- taanse president Jimmy Carter. In de >renigde Staten werden zelfs parallellen jtrokken met Valentijnsdag van een halve pw geleden toen gangsterléider Al Capo- I in Chicago zeven leden van de bende h zijn rivaal Bugs Moran liet neer- kaien. Gisteren herdachten veel Capones Morans die gebeurtenis met een geza- tnlijke, vreedzame maaltijd. bor Carter was het echter een ongeluks- ]e. Hij vernam 's ochtends hoe in Iran, Sar hij binnen enkele weken de sjah, «mier Bakhtiar en de nieuwe premier \zargan erkende, de Amerikaanse ambas- pe werd bestormd. In het Iraanse buur- \id Afghanistan werd ambassadeur Dubs \odgeschoten. En in Mexico werd Carter Et tijdens een officiële lunch door de Me- aanse president Lopez Portillo de man- I uitgeveegd; hij kreeg te horen dat hij I iet móest denken dat hij even een nieuw vrdgas- en oliecontract kon komen sluiten Iran voorlopig als olieleverancier is uit- ^mvallen. p ook binnenlands had Carter het giste- p niet gemakkelijk. Zijn populariteit is I het hoogtepunt in september rond pmp David tot een nieuw dieptepunt \daald. En bovendien heeft hij zijn pinda- idsrijf in Georgia te koop aangeboden, 'et bedrijf heeft de laatste jaren nogal at financiële problemen gekend en het is jn voortdurende bron geweest van ge- ichten over dubieuze handelingen, via on- »r onder Carters voormalige financieel \viseur Burt Lance. Carters aandeel in en schijnbaar vrolijk lachende Carter zwaait let een grote sombrero na zijn aankomst in lexico. Reden tot vrolijkheid had Carter nau- llijks. DEN HAAG Het openbare leven met name in de noorde lijke provincies is vandaag nog verder ontregeld door de aan houdende slechte weersomstan digheden. De provincies Gro ningen en Friesland zijn voor een belangrijk deel van de bui tenwereld afgesloten. De wegen zijn onberijdbaar door meters hoge sneeuwduinen, treinver keer is ook vrijwel onmogelijk, tienduizenden mensen zijn niet op hun werk verschenen. Een groot aantal dorpen in het noorden moet het sinds van nacht ook zonder stroom stel len. Boeren zijn in grote moe- lijkheden, omdat hun melk niet wordt afgehaald. Op verschil lende plaatsen hebben bewo ners spontaan groepjes gefor meerd die zuilen pogen toch contact met de buitenwereld te krijgen, om zo de beschikking te krijgen over bijvoorbeeld medicijnen. De Nederlandse spoorwegen hebben het leger te hulp geroepen om belangrijke trajecten in het noorden sneeuwvrij te maken. Veel wegen ten noorden van de lijn' Amsterdam-Harderwijk-Zwolle bleven vandaag voor alle verkeer gesloten. De overige wegen waren voor een groot deel via eéri rijstrook te berijden. Bu sondernemingen in Groningen, Fries land en Drente staakten hun diensten. Op de rijskweg 9 van Uitgeest naar Akersloot heeft Rijkswaterstaat van nacht met takelwagens in totaal 120 ge strande auto's opgehaald. Het treinverkeer in de rest van Neder land is vandaag redelijk op gang geko- Veel automobilisten strandden gisteren in de sneeuw en moesten hun voertuigen in de barre kou achterlaten. Deze Purmerend verlaat zijn wagen om elders hulp te gaan halen. GRONINGEN - Huisarts ft Visser uit het Groningse Ra tio heeft gisteren enkele kilo- op handen en voeten moeten kruipen om een ge wonde patient kunnen berei ken. De man had bij een val ernstig hoofdletsel opgelopen. De dokter heeft de verdere zorg van zijn patient voorlo pig overgelaten aan enkele buren die in het bezit zijn van een diploma Eerste Hulp overgelaten GRONINGEN Duizend mI- Htairen uit de legerplaatsen Assen en Havelte zijn van morgen begonnen aan het uitgraven van bet Groningse dorp Stedum, dat sinds gis termorgen vroeg geheel van de buitenwereld is afgesloten. In het OveHjsetse Steenwijk staan militairen met ambu lances gereed, om hulp te kunnen verlenen aan mogelij ke patiënten aldaar. Het dorp heeft sinds vorig jaar zelf geen ambulancevervoer meer en moet een beroep op ver voer van elders doen. Enkele moedige automobilisten waagden zich nog op de weg in het gebied, dat door sneeuwstormen geteis- Op het Amsterdamse Centraal Station lagen ook vanmorgen de terd wordt. Op het moment dat deze foto in Midden-Beemster werd genomen, was de weg nog "berijdbaar". meeste perrons er verlaten bij. Door sneeuw- en ijsoverlast moesten bok vandaag weer heel wat treinen uitvallen. men, al moest in de meeste gevallen met grote vertragingen worden reke ning gehouden. De Schiphollijn bleef buiten bedrijf. Ook de lijn Rotterdam- Gouda-Amsterdam kon niet gebruikt worden. Ook de sprinter in Zoetermeer bleef vanmorgen buiten dienst. Ook in Noord-Duitsland was sprake van chaotische taferelen. In de 20 meest Noordelijkje districten gold een „alarmtoestand" en was een rijverbod van kracht. Ook hier werden vele dor pen volstrekt onbereikbaar. Veel treinen bleven in de sneeuw steken. In Frankrijk deden zich gisteren en vandaag problemen voor door een plot seling inzettende sneeuwstorm, met name in de Noordelijke kustgebieden. In het Zuid-Franse Nice evenwel, was het volop lente. Vier mensen vast in Sprinter ZOETERMEER Vier mensen hebben gisteren van half elf tot half twee vast gezeten in een Sprinter, ter hoogte van de Vlamingstraat in Zoetermeer. De trein kon ten gevolge van ijsafzet ting op de bovenleiding niet verder meer rijden. De conducteur waarschuw de daarop de mensen dat ze de trein moesten veriaten, maar vergat één com partiment Hij deed de trein op slot waardoor de vier „vergeten mensen" niet meer naar buiten konden. Na drie uur opgesloten te zijn geweest werden zij door de brandweer bevrijd. NEEUW heeft een Duitse professor tegd, dat we pas over 10.000 een ijstijd kunnen verwach- nt ondanks de optimistische berichten vban het werden we verrast met een sneeuw dat half Nederland f legde. Onderhandelingen mislukt (Van onze sociaal-economische redactie) WOERDEN De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het bouwbedrijf zijn mis lukt. De achtste bijeenkomst tassen de bou wondernemers en de vakbonden voor het af sluiten van een contract voor 1979 zijn gister middag zonder resultaat gebleven, omdat de werkgevers de meeste verlangens van.de vak bonden afwezen. De breuk lijkt definitief, er is geen volgende vergadering uitgeschreven. De vakbonden gaan overal in het land ledenvergaderingen uitschrijven om te peilen wat thans moet ge beuren. Acties worden niet uitgesloten geacht. In een vorige bijeenkomst hadden de bouw bonden in plaats van een loonstijging met twintig gulden per maand, die door de werk gevers meteen was afgewezen, gevraagd om een uitbreiding van de regeling voor vervroeg de vrijwillige uittreding met 62-jarigen en ver hoging van de vakantietoeslag. Over die hoge re toeslag leek wel overeenstemming mogelijk, maar een ruimere uittredingsregeling werd af gewezen. De werkgevers wilden voorts geen verdere inbouw van toeslagen in de schaallo- nen, geen vakantiespreiding, geen werktijdver korting en geen verbod van overwerk. De kleinere bouwbond CNV liet na afloop weten nog best aanknopingspunten te hebben gezien om verder te praten met de werkgevers, maar dat er na het afbreken van het gesprek door de bouwbonden van het FNV niets anders op zat om ook de achterban te gaan raadplegen. ZEVENHOVEN - De 35-jari- ge bestuurder van een tractor die probeerde sneeuw te rui men op de kade van de Kromme Mijdrecht heeft gis termorgen een half uur be kneld gezeten tussen zijn ge kanteld voertuig en het ijs. De inwoner van Zevenhoven was bezig een pad door de sneeuw te maken voor een melkauto. Toen de tractor van de dijk begon te glijden slaagde hij er niet in uit het voertuig te komen. Na een half uur slaagde een red dingsploeg er pas in de man te bevrijden. DEN HAAG (ANP) Het ziekteverzuim onder de Nederlan ders is in het laatste kwartaal van vorig jaar gestegen verge leken bij dezelfde periode in 1977. Bij de mannen bedroeg het percentage 10,1 in 1978 tegen 9,6 in het jaar daarvoor. Bij de vrouwen steeg het percentage van 12,2 naar 12,4. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunst TNO die gisteren door het ministe rie van economische zaken zijn meegedeeld. Ook de meldingspercentages waren hoger. Zowel bij mannen als bij vrouwen was dat vorig jaar 52 gevallen per 100 tegen 50 een jaar daarvoor. De gemiddelde verzuimduur in kalender dagen bleef nagenoeg gelijk: 17,5 voor mannen en 13,7 voor vrouwen. ADVERTENTIE Indiening wetsontwerp opnieuw uitgesteld (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Binnen het kabinet is op de valreep een ernstig conflict ontstaan over het bij de Tweede Kamer in te dienen abortus-wetsontwerp. Koortsachtig overleg deze week tussen premier Van Agt en onder meer de twee meestbetrok- ken bewindslieden De Ruiter (Justitie) en Ginjaar (Volksge^ zondheid) heeft nog niet tot resultaat geleid. Premier Van Agt moest de Tweede Kamer gisteren meedelen dat de indie ning van het abortus-wetsontwerp opnieuw is uitgesteld, om dat „er binnen de ministerraad nog een kwestie is gerezen van zodanig belang" dat het kabinet zich daar morgen op nieuw voltallig over moet buigen. De spanning in het kabinet is hoog opgelopen, omdat de ministersploeg in twee vrijwel gelijke kampen uiteen is geval len over de inhoud van een uitvoeringsbesluit gekoppeld aan de abortus-wet, waarop de Raad van State aangedrongen had. In dat uitvoeringsbesluit moeten veel gedetailleerder dan in de wetstekst allerlei voorschriften opgenomen worden. In politieke kringen wordt aangenomen, dat het nieuwe conflictpunt met name draait om de vraag wie nu uiteindelijk de doorslag geeft bij de beslssing om een abortus te plegen: de vrouw of de arts. De WD-ministers en minister De Ruiter pleiten voor de uitleg dat in laatste instantie de vrouw beslist, terwijl de overige CDA-ministers de gezamenlijke verantwoordelijkheid van vrouw, arts en overheid willen benadrukken. Een tweede conflictpunt is naar verluidt nog altijd de vraag, waar een abortus mag worden verricht, uitsdluitend in ziekenhuizen, of ook in abortusklinieken. Oppositieleider Den Uyl maakte zich gisteren zeer kwaad over het hernieuwde uitstel, en vond dat er „ergerlijk gesold wordt met een belangrijke zaak". Den Uyl zou vanmiddag proberen medewerking van de Kamer te krijgen om Van Agt met spoed ter verantwoording te roepen. o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1