Sowia/nt Khomeini: spaar levens en eigendommen CDA en WD in conflict met kabinet Rhodesisch vliegtuig Jmet raket J neergeschoten Duizenden wapens in onervaren handen Verstedelijking en industrie oorzaak van zware regenval Fietsendief aangehouden DON KOZAKKEN KOOR Van Houwelingen wil CDA-fusi uitstellen Wat doen we dus oi Valentijndag? 9/ XI Mmw/ WW, Dinsdag 13 februari 1979,69e jaargang no. 21272 Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Ejnnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Met vakantie „Met vakantie", tweede deel uit de serie „Ons goed recht" op Ned.II om 21.17 uur. Om 22.27 uur VARA-visie met een portret van het centrum voor geboorteregeling te Leiden. Ned.I om 22.20 uur „58 mil joen Nederlanders en de tex tielnijverheid". Reg< ;en Nu en dan regen, in het noorden van het land mogelijk ijzeL Temperaturen van om het vries punt in het noorden tot 5 9 graden in het zuiden van het land. Morgen zon: 7.5917.51. Schev. hoogw.: 4.41 en 16.48. Laagw.: 0.25 en 12.44. TEHERAN (UPI/Rtr) - Een woordvoerder van de Iraanse geestelijk leider, de ayatollah Khomeini, heeft bekend ge maakt dat ex-premier Sjapoer Bakhtiar is gearresteerd. Giste ren was bekend gemaakt dat Bakhtiar, die de sjah gedwon gen had het land te verlaten, zich ergens in het land schuil hield en in contact stond met zijn opvolger Bazargan om de overdracht van de macht te re gelen. Vanuit de hoofdstad Te heran wordt gemeld dat de si tuatie er vrij rustig is, dat veel mensen de buitgemaakte wape nen inleveren, maar dat ook nog zeer veel wapens in omloop blijven. De volksmilitie van Khomeini bewaakt de openbare gebouwen in de stad zo goed mogelijk. Le den van de militie zoeken naar wapens, vooral bij de straatver sperringen. Bij hét hoofdkwar tier van Khomeini worden nog slechts wapens verstrekt aan de- genen die er een vergunning voor hebben. De ayatollah heeft gisteren, kort nadat de totale overwinning een feit was geworden, de bevolking met klem opgeroepen openbare en persoonlijke eigendommen te ontzien en militairen en politie met rust te laten. Even eerder waren twee belangrijke bolwer ken van het sjah-regiem, het Ni- avaran-paleis, de winterresiden- tie van de sjah, en het hoofd kwartier van de keizerlijke gar de zonder bloedvergieten in han den van de revolutionairen ge vallen. Ook veroordeelde Kho meini het doden van mensen die lid van de beruchte geheime po litie zijn geweest. „Als door der gelijke gewelddaden een on schuldige wordt vermoord, zal Gevangen geno men generaals werden gisteren aan de pers ge toond. Zij moes ten een verkla ring geven van hun houding. Links luchtmach- tgeneraal Rabaei, naast hem de af gezette gouver neur van Tehe ran, generaal Ra- himi. de verantwoordelijke veroor deeld worden tot de eeuwige hel. Als iemand schuldig is, heeft het volk niet het recht hem te straffen", aldus de aya tollah. Ondanks de oproep van Kho meini werden toch de ambassa des van Israël, Egypte en Ma rokko geplunderd en in brand gestoken. Op een deel van de revolutionairen heeft de ayatol lah kennelijk geen greep. Het zijn degenen voor wie de islami tische republiek die de geestelij ke leiders voor ogen staat, geen einddoel is. BAKHTIAR GEARRESTEERD Khomeini's vertrouweling dr. Yazdi, die is benoemd tot vice- premier in de regering van Ba zargan en belast met zaken be treffende de machtoverdracht, verklaarde dat alle politieke en militaire leiders die zijn aange houden, zich voor een.revolutio nair tribunaal moeten verant woorden. Onder de gearresteer den zijn oud-premier Hoveida, die op verdenking van corruptie al gearresteerd was toen de sjah nog in het land was. Ook de door ex-premier Bakhtiar gear resteerde Savakcommandant Nassiri zit gevangen, evenals de bevelhebber van de luchtmacht, generaal Rabaei, en de militaire gouverneurs van Teheran en Is fahan, Rahimi en Naji. Enkele generaals zijn gisteren ver moord. Premier Bazargan heeft generaal Gharaini, die kort na de val vanm Mossadeq in 1953 werd ontslagen, benoemd tot nieuwe chef van de generale staf. Men verwacht niet dat ex- premier Bakhtiar, die jarenlang met de nieuwe premier Bazar gan gevangen heeft gezeten, voor een revolutionair tribunaal zal moeten verschijnen. TEHERAN (AP) „Er lopen mensen met wapens rond die het verschil niet eens ken nen tussen een geweer en een schop", zo zegt een van Khomeini's medewerkers op het hoofdkwartier van de religieuze leider in Te heran. „Wij gaan de mensen vragen hun wa pens bij ons in te leveren, maar ik denk niet dat iedereen daar gehoor aan zal geven". De troepen die de zijde van Khomeini geko zen hebben, stellen nu alles in het werk om het uitbreken van anarchie te voorkomen. Duizenden lichte en zware wapens zijn in on ervaren handen terecht gekomen, en in ver schillende delen van de stad wordt geplun derd en doen zich schietpartijen voor. De troepen van Khomeini dragen groene armban den met de tekst „Wacht van de revolutie". In naam hebben de aanhangers van Khomeini de macht in handen, maar in veel straten zijn mensen bezig met machinegeweren en bazoo ka's, en velen rijden in vrachtwagens en jeeps door de stad. Het hoofdkwartie van Khomeini stuurde gis teravond een gewapende eenheid naar het In tercontinental Hotel om de buitenlandse gas ten bescherming te bieden. Kort daarna werd op het gebouw geschoten, waarna de Khomei- ni-wachten het vuur beantwoordden. Kennelijk Gewapende burgers bekijken eens goed de in hun handen gevallen wapens, terwijl zij zich achter willen radicale elementen hun woede koelen een borstwering verschansen. op de Amerikaanse gasten. Midlershow van VARA illegaal te koop Van de opnamen die de VARA no vember vorig jaar in het Ned. Con gresgebouw in Den Haag maakte van de Bette Mid lershow en niet mochten worden uitgezonden, zijn in Amsterdam op video overgeschre ven duplicaten te koop. De VARA doet alle moeite er ach ter te komen, hoe de banden van de show uit het NOS- complex konden worden meegeno men en in de ille gale handel terecht konden komen. Het zou gaan om een groot aantal copieën, die in be sloten ruimten al worden vertoond. De VARA over weegt om de poli tie in te schakelen. SINDS DE JAREN VEEERTIG (Van een onzer verslaggevers) WAGENINGEN Industrie en verste delijking veroorzaken door de uitstoot van vuile lucht boven Nederland steeds meer zware regenbuien. Dit is gebleken uit een onderzoek in de regio's van Rot terdam, Zuid-Limburg, Zuid-oost-Zee- land, het Gooi, en het IJsselmondgebied. Nederland heeft hiermee aldus de onder zoekers professor ir. D. A, Kraijenhoff van de Leur en de student H. Prak van de Wageningse Landbouwhogeschool al een aantal jaren aan beüvloeding van het weer gedaan, zonder zich ervan be wust te zijn. Beide onderzoekers zijn op het spoor van hun studie gezet toen hen bleek dat sinds de jaren veertig in bedoelde gebie den vaker zware regenbuien in de zomer vielen dan in andere streken. De verste delijking van deze gebieden heeft daarop invloed uitgeoefend menen zij, evenals de industriële bedrijvigheid, dit door de uitstoot van vuile lucht. Want aan het einde van de jaren zestig namen deze buien af, toen de uitstoot van zwaveldio xide en rookdeeltjes verminderde door de introductie van aardgas en lichte olie. Daardoor werd de lucht weer zuiverder, zodat zich minder regen boven deze ge bieden ontwikkelde. Hetzelfde verschijnsel doet zich aldus beide onderzoekers in het buitenland voor: in de verstedelijkte en geïndustria liseerde gebieden van Antwerpen, Gent en Luik, in de Verenigde Staten en in de Sovjet-Unie. Nederland heeft zonder het te weten der halve het weer beïnvloed. In de Sovjet- Unie heeft men met bewuste beïnvloe ding van het weer al gunstige rewsulta- ten bereikt ter beperking van hagelscha- de in land- en tuinbouwgebieden. De vrfaag is volgenbs de onderzoekers, of dit in Nederland ook het geval zou kun nen zijn. En wat kan Nederland nog verwachten van het weer, wanneer insdustrie en energiebedrijven in de toekomst nood gedwongen op kolen en zwaardere olie moeten teruggrijpen. Want daardoor zou de luchtverontreiniging weer toenemen, met alle grevolgen vandien voor het weer. zuigfles wee! hij helemaal alleen uitste kend om te gaan. MENINGSVERSCHIL OVER SOCIALE WONINGBOUW (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regeringsfracties CDA en VVD hebben vanmiddag tijdens de eerste ronde van het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Volkshuisvesting aangedrongen op het bouwen van meer woningen voor de lagere en midden-inko mensgroepen. Dé kritiek die CDA en WD het afgelopen weekein de intern leverden op een compromis dat vorige week vrijdag binnen het kabinet is bereikt, was voor het kabinet aanleiding om gisteravond een ex tra vergadering te beleggen. Naar in Den Haag verluidt bestond het kabinets compromis eruit dat er dit jaar duizend extra wo ningen in de sociale sector gebouwd konden wor den, mits het geld daarvoor zou worden gehaald uit extra bezuinigingen binnen Volkshuisvesting. De be windslieden van Volkshuisvesting hadden echter ge vraagd om drie jaar lang duizend woningen extra, en financiering uit de algemene middelen. Minister Andriessen (Financiën) verzette zich daar tegen. Vanochtend bespraken CDA en WD in fractiever gaderingen welke tegenvoorstellen zij in de Kamer zullen doen. ierr Ik,,1 SALISBURY, RHODESIË (RTR) Luchtvaartdeskundigen n uit Salisbury hebben zich naar de plek begeven waar een lijnvliegtuig van de Rhodesische luchtvaartmaatschappij van het type Viscount gisteren is verongelukt. In militaire krin- fen wordt aangenomen dat het toestel is neergeschoten door zwarte nationalistische verzetsstrijders. Alle 59 inzittenden ■'F kwamen om het leven. 1 i'Dè deskundigen zullen door inspectie van het wrak proberen i "de oorzaak van het ongeluk vast te stellen. Militaire kringen iaai hebben al de raketten geïdentificeerd waarmee het bejaarde, >ier in Engeland gebouwde toestel is neergehaald: geleide projectie- mc len van Russische makelij van het type sam-7. Het vliegtuig, dat op weg was van Kariba een vakantieoord (D aan een meer in het noorden van het land, naar Salisbury, er, Verongelukte kort na vertrek boven een Afrikaans reservaat m1 dat wemelt van opstandelingen. m Een kwartier later werd het toestel uit Kariba gevolgd door ve een andere Viscount van Air Rhodesia, met onder zijn passa- P 'giers luitenant-generaal Peter Walls, de Rhodesische opperbe velhebber en wellicht de belangrijkste man in het land, gezien ler het feit dat negentig procent ervan onder militair gezag is geplaatst. Dit toestel kwam veilig in Salisbury aan. ien <In september van het vorig jaar werd op dezelfde route een id 'zelfde toestel door een raket van zwarte nationalisten neerge- 1e schoten. De verantwoordelijkheid hiervoor werd aanvaard door Joshua Nkomo, de guerrillaleider die zijn basis heeft in idi Zambia en die met Robert Moegabe hoofd is van het Patriot- itisch Front van Zimbabwets (Rhodesië). De guerrillaleiders in ks 'Loesaka hebben nog niets over het nieuwe ongeluk gezegd, an Als wordt vastgesteld dat ook deze Viscount door nationalisten 3D is neergeschoten, dan zou de militaire reactie van Salisbury even snel kunnen zijn als vijf maanden geleden. Toen onder nam Rhodesië een- lucht- en grondoffensief tegen", guerrillaba- JS ses in Zambia en doodde, meer dan 1.500 opstandelingen". ADVERTENTIE Wij hebben erg veel vraag naar Opel Ka- dett's van de bouwjaren 1970 tot en met 1975. Bent u in het bezit van zo'n Opel Kadett en heeft u inruilplannen? Kom dan naar het Motorhuis en informeer vrijblijvend naar de in ruilwaarde die Het Motorhuis u tijdelijk aanbiedt. flflHet Motortnas Vondellaan 80 Leiden telefoon 071-769313 Ambachtweg 1 Katwijk telefoon 01718-29203 Kon. Julianalaan 46 Voorschoten telefoon 01717-2559 LEIDEN Een 22-jarige Lei- denaar is gistermiddag rond zes uur door de Leidse poli tie aangehouden. De Leide- naar wordt ervan verdacht in de afgelopen maand zeven fietsen te hebben gestolen. De politie kwam de man op het spoor toen hij in Zoeter- woude trachtte de fietsen aan de man te brengen. Okker speelt tegen Fransen in Davis Cup (Van onze sportredactie) DEN HAAG -Het is vrijwel zeker dat Tom Okker zal uit komen in de ontmoeting te gen Frankrijk in het kader van het Davis Cuptoernooi. De tennisbond heeft onder handelingen gevoerd met Ok ker, die niet onwelwillend stond tegenover het verzoek op 16,17 en 18 maart in het Amsterdamse Frans Ottensta- dion te spelen. Okker plaatste zich overigens gisteren voor de tweede ronde van een toernooi in Palm Springs door de Spanjaard Gimenez te verslaan, 5-7,6-3,6-2. ADVERTENTIE O.l.v. SERGE JAROFF enige concert in Den Haag NEDERLANDS CONGRESGEBOUW Prins WillQm-Alexander Zaal WOENSDAG 14 februari aanvang 20.15 uur LEEUWARDEN Het CDA-kamerlid Van Houwelingen, af komstig uit de ARP, vindt dat de voorgenomen fusie van KVP, ARP en CHU in het CDA moet worden uitgesteld. „Het ideaal om tot één christen-democratische partij te komen moet blijven bestaan, maar een pas op de plaats is op dit moment beter", aldus Van Houwelingen voor de AR-jongeren uit Friesland. Van Houwelingens pleidooi komt aan de voravond van de eenwording. Op 1 maart aanstaande al moet worden beslist over de statuten van het CDA, waar de drie partijen volgens plan volgend jaar geheel in opgaan. Volgens Van Houwelingen is de situatie binnen het CDA ten opzichte van een aantal jaren geleden veranderd. Zo is er een kabinet-Van Agt geko men, dat niet in staat blijkt te zijn concreet uitvoering te geven aan het CD A-program, terwijl ook het functioneren van de CDA-fractie in de Tweede Kamer niet voor honderd pro cent bemoedigend is. Verder vroeg hij zich af of het wel geoorloofd is mee te werken aan een nieuwe vorm van een christen-democratische partijvorming, wanneer de boodschap van het Evangelie niet of nauwelijks doorklinkt in het beleid naar buiten. Als voor beelden haalde hij de problemen rond de inkomensverdeling, de kernbewapening en het milieubeleid aan. „Van christen politici mag verwacht worden, dat zij hierover een duidelijk standpunt innemen, dat gebaseerd is op de eigen radicaliteit van het Evangelie". ADVERTENTIE Bloemen houden van mensen. Woensdag 14 februari. Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1