Strop van honderden miljoenen Schiphol krijgt meer marechaussees LMedewerking aan Arabische boycot onmiddellijk staken" ïorigjaar 145.084 auto's rij willig ekeurd Gewetensbezwaren leveren geld op i^memisa 30% KORTING SPORT Ëeidóe 0omo/ntüS irt Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank Amro-bank N.V., Leiden Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - |ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) ionnementen kwartaal 43.0S; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 8 februari 1979,69e jaargang no. 21268 John Travolta .Mister Kotter", nieuwe Ame rikaanse serie met o.a. John Travolta op Ned.I om 18.59 uur. Om 20.10 uur muziekpro gramma rond Rob de Nijs. Ned II om 20.35 uur „Rai 1979 om 21.00 uur het en semble „Flairck" en om 21.35 uur „Lillie". Temperaturen om het vriespunt Kans op sneeuw, maar van het noorden uit mogelijk en kele opklaringen. Middagtem- peraturen om het vriespunt. Vrij krachtige noordenwind. Zon op 8.08 uur, zon onder 17.42 uur Laagwater 1.41-13.58 uur Laagwater 9.33-21.55 uur IERFRACTIES REAGEREN ONTHUTST (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG De fractie van de Partij de Arbeid in de Tweede Kamer vindt it zo spoedig mogelijk een einde moet orden gemaakt aan het meewerken door overheid aan de Arabische boycot van raël. Het CDA wil paal en perk gesteld en aan de persoonlijke discriminatie als die in de boycotmaatregelen nog eeds doorklinkt. De VVD onderschrijft deze wens maar wil mèt de PvdA dat ook een einde komt aan het afgeven van zoge naamde negatieve goederenverklaringen (een bewijs dat bij het te leveren produkt geen gebruik is gemaakt van materialen uit Israël) en het sanctioneren hiervan door de overheid. Dat zijn de eerste reacties van de drie •grootste kamerfracties op het rapport van een speciale commissie van kamerleden over de gevolgen van de Arabische boycot dat in den Haag alom als „schokkend" en „onthullend" wordt aangemerkt. Volgens PvdA-woordvoerder van der Hek heeft het bedrijfsleven in Nederland de Arabische boycot-maatregelen wat al te volgzaam aanvaard en te gemakkelijk me dewerking verleend. Maar ook de overheid moet volgens van der Hek het boetekleed aantrekken. Daarbij wijst hij op het feit dat door de polisvoorwaarde van de Ne derlandse Credietverzekering Maatschappij de Nederlandse exporteurs in feite ge dwongen' worden de Arabische boycot- maatregelen na te leven. CDA-woordvoerder van Dijk zei gisteren namens zijn fractie dat zo snel mogelijk paal en perk gesteld moet worden aan de directe of indirecte niet-Joodverklaringen die door de Arabische wereld in het kader van handelscontacten worden geëist. Hij noemde dit „volstrekt verwerpelijk". WD-kamerlid Bolkestein wil dat de rege ring zp spoedig mogelijk met een reactie komt opdat snel effectieve maatregelen ge nomen kunnen worden om de aan het licht gebrachte toestanden te bestrijden. Alle partijen achten overigens internatio naal overleg over de gevolgen van de Ara bische boycot, waarmee de hele EEG te maken heeft, gewenst. 'rijzige klok »ze uit 1680 daterende en door Thomas Dmpion vervaardigde ebonieten klok heeft Christies' in Londen een recordbedrag n 260.000 gulden opgebracht. (Van een onzer verslaggevers) EN HAAG De vrijwillige veilig- eidsinspecties die onder controle van eilig Verkeer en in samenwerking met ovag-bedrijven worden uitgevoerd, zijn orig jaar tot recordhoogte gestegen, iet minder dan 845.084 auto's werden sui een keuring onderworpen, 30.000 neer dan in 1977. /erheugend noemt Veilig Verkeer het, at het aantal afkeuringen, dat tot en iet 1977 een voortdurende stijging te ien gaf, het afgelopen jaar is gedaald, fgekeurd werden 91.507 auto's, onge- eer 21.000 minder dan in 1977. Ien mogelijke oorzaak hiervan is wel- cht de verlenging van de garantieter- ïijn voor nieuwe auto's, waardoor repa- aties eerder worden uitgevoerd. Daar- aast heeft het wagenpark het afgelopen lar een aanzienlijke verjonging onder aan. Het aantal nieuw verkochte auto's ereikte ook in 1978 een recordhoogte, feilig Verkeer ervaart de thans gecon- tateerde ontwikkeling als zeer positief het licht van de over enkele jaren erplichte periodieke autokeuring. i ii ii'i'i urn———uil Door wegvallen handelsverkeer Nederland met Iran (Van onze sociaal-economische re dactie) DEN HAAG Het Nederlandse bedrijfsleven staat een strop van enkele honderden miljoenen te wachten, als gevolg van het be sluit van de regering Bakhtiar om buitenlandse schulden niet meer af te lossen, lopende contracten te annuleren en geen nieuwe contrac ten meer af te sluiten. Dat besluit, dat gevolg' is van de 22 miljard die Lran door wegvallende olie-ex port minder te besteden heeft, heeft verstrekkende gevolgen voor de tot voor kort nog sterk groeien de Nederlandse export naar Iran. Ook zal het besluit voor de naar schatting dertig Nederlandse be drijven met een permanente vesti ging in Iran een enorme klap be tekenen. De nog opstaande schulden van Iran belopen alleen al een bedrag van 500 miljoen. Exacte cijfers over de export van Nederland naar Iran over het afgelopen jaar ont breken nog. In 1977 ging het om een bedrag van een kleine acht honderd miljoen gulden, terwijl de export in '70 nog maar honderder tig miljoen gulden bedroeg. Binnen welke termijn de gevolgen van de toestand in Iran in Nederland gaan doorwerken is nog onduidelijk. Veel bedrijven met belangen in Iran hebben te kampen met een uiterst gebrekkige informatiestroom uit het land zelf. Volgens woord voeders, onder meer van de econo mische voorlichtingsdienst, zal de schade evenwel in de honderden miljoenen gaan lopen. Zo verkeert het Rijn-Schelde-Verol- me concern nog steeds in grote on zekerheid over het al dan niet doorgaan van de order voor de bouw van acht fregatschepen. Voor Hollandse Signaal Apparaten, die ook in die opdracht meespeelde, staat werk voor het volledige vier- duizendkoppige personeel geduren de een jaar op het spel. Moeilijkhe den zijn er ook rond de Iraanse order van 53 F-16 straaljagers door General Dynamics, een opdracht waar Fokker in mee speelt door de leverantie van middenrompdelen en vleugelsets. Tot de bedrijven met een perma nente vestiging in Iran behoren on der meer Volker/Stevin, de ABN, Wessaenen, Bredero, Philips Sheel, Van der Have, Van Leer, en VMF- stork. De totale opbrengsten van de olie export van Iran belopen een be rd ag van 22 miljard per jaar. Door deze wegvallende inkomsten, is een groot aantal landen, waaronder met name Amerika, zwaar gedu peerd. Sandra brengt „Colorado" naar Jeruzalem Het springerige „Colorado" op tekst-van Gerard Cox en op muziek van de gebroeders Bolland zal door Sandra Reemer gezongen worden op het Eurosongfestival op 31 maart in Jeruzalem. Dit liedje kreeg verreweg de meeste punten van een jury, gevormd door vertegenwoordigers van verschillende beroepen. Op de foto Sandra tussen Ferdi (links) en Rob Bolland. Super-bezine gaat mogelijk f 1,25 kosten (Van onze sociaal-econo mische redactie) DEN HAAG Oliehan delaren in Rotterdam verwachten dat een liter superbenzine in de loop van dit jaar tenminste ƒ1,25 gaat kosten (nu nog ƒ1,115). Dit als gevolg van de verminderde olie- aanvoer door de situatie in Iran. Op de markt van Rotterdam is de prijs van een ton bezine opgelopen van ƒ450 (eind vorig jaar) tot ƒ620. Een woordvoeder van het ministerie van economi sche zaken wil een derge lijke prijsverhoging nog niet bevestigen. Op het ministerie wordt aan het einde van elke maand be keken of een prijsverho ging noodzakelijk is. Daarbij worden onder meer de aanvoercijfers en de koers van de dollar (geïmporteerde olie wordt in dollars betaald) betrok ken. Sigaretten 10 cent duurder (Van een onzer verslagge- DEN HAAG De prijs van een pakje sigaretten, die na de laatste accijns verhoging op f 2,60 is ge komen, gaat weer om hoog, ditmaal met 10 cent per pakje. De verhoging komt nu van de zijde van de siga rettenindustrie, die zegt hiertoe genoodzaakt te zijn vanwege de kosten stijgingen. De datum waarop de verhoging in gaat zal in overleg met het ministerie van Econo mische Zaken worden vastgesteld. TIJDENS RONDE IN VRIJE TUD Politieman snapt twee benzine- dieven VOORSCHOTEN - Twee 19- jarige Leidenaren zijn van nacht door een politieman, die met zijn hond in de wijk Noord Hofland een blokje om liep, op heterdaad betrapt, toen zij benzine uit een auto overhevelden in een jerrycan. De politieagent zag de twee stelende jongemannen in de Gerbrandylaan aan het werk. Het rekende het tweetal met- Passencontrole'moet soepeler verlopen (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De controle van paspoorten op de nationale luchthaven Schiphol zal voor het einde van het jaar soepeler gaan verlo pen, door een uitbreiding van de marechaus see. Dit heeft staatsscretaris van Lent van defensie gisteren in de Tweede Kamer meeg- deeld bij de behandeling van de def ens ^be groting. Het corps marechaussee zal, als de werving sacties lukken, nog dit jaar met honderd man worden uitgebreid. Na een opleiding van on geveer een jaar zal het nieuwe personeel be schikbaar zijn. Welk deel daarvan ter beschik king komt van de douane op Schiphol is nog onbekend. Volgens een woordvoer van het mi nisterie van defensie is het ook nog moeilijk te zeggen, wanneer reizigers op de luchthaven iets van de verbetering zullen gaan merken. Verwacht wordt dat evenwel dit jaar al een eerste uitbreiding aan de orde kan zijn. Op de luchthaven werd tot nu toe regelmatig geklaagd over de lange wachttijden bij de passencontrole, als gevolg van een tekort aan marechaussees. (ieuwe vestiging )p Jordaanoever EL AVIV (AP) Israël i$ an plan een nieuwe vesti- ing op de bezette westelijke ordaan-oever te stichten. Dif eeft de Israëlische radio voensdag gemeld kort nadat lekend was geworden dat Is- ael en Egypte op 21 februari n Camp David gaan praten, n het bericht werd gezegd at een ministeriële commis- ie over vestigingen, samen net de zionistische wereldor- lanisatie besloten door te laan met de plannen voor het louwen van een nieuwe stad n de buurt van de vestiging Stzion, 12 km ten zuid-westen 'an Jeruzalem. Monster Duikt voor de Schotten zo nu en dan het monster van Loch Ness op. i Het werd in een weiland gesig- naleerd en is groter dan een hond. „Monster" van Friesland (Van een onzer verslaggevers) DELFSTRASHUIZEN Twee inwoners van Delfstrahuizen hebben de Friezen ook hun „monster" bezorgd. Zij meldden de politie dat zij in de weilanden rond het Tjeukemeer een groot bruin beest hebben gezien, dat te groot was om voor hond door te gaan. De politie heeft de omgeving uitvoerig doorzocht, maar niets gevonden. Zij sluit niet uit dat het een bruine beer is geweest, die door een particulier als huisdier wordt gehouden en misschien ontsnapt is. Of werd uitgelaten. Bonn Gewetensbezwaren kunnen in West-Duitsland geld op brengen. Deze conclu sie kan men trekken nu het gerechtshof in Hamm heeft bepaald dat de 72 verontrus te burgers van het plaatsje Bergkamen in het oostelijke Roergebied onfatsoenlijk heb ben gehandeld toen zij hun bezwaren tegen de bouw van een kolencentrale lieten afko pen met een bedrag van 20.000 mark per persoon. Twee jaar geleden ging er een golf van .verontwaardi ging door de Bondsrepubliek toen bekend werd dat drie aanvoerders van een „Burge rinitiatief" in Bergkamen de bezwaren van hun protest groep tegen de bouw van een nieuwe kolencentrale van de electriciteitsonderneming Steag wilden opgeven als hun een bedrag van in totaal ruim 2 miljoen mark werd uitge keerd: 20.000 mark voor de 72 ondertekenaars van het pro test, het dubbele voor henzelf als de woordvoerders en nog eens 650.000 mark voor ge meenschapsvoorzieningen in het dorp. Het naïeve gemeen tebestuur dat in deze zaak had bemiddeld, liet het inmid dels uitgekeerde bedrag ij lings op een geblokkeerde re kening zetten, toen het zich de verontwaardiging in den lande bewust werd. Minder strijdlustige burgers in Be rgkamen die ineens een fiks bedrag aan hun neus voorbij zagen gaan, spanden daarop' een proces tegen het „burgeri nitiatief" aan bij de recht bank in Dortmund. Grossier vervalst zalmmerken (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een 51-jarige grossier van visconserven in Scheveningen heeft tegenover de Haagse recherche bekend, dat hij in de afgelopen zeven jaar naar schatting een half miljoen blikjes zalm en krab van mindere kwaliteit heeft voorzien van nagebootste eti ketten van duurdere merken. De blikken leverde hij tegen de prijzen van deze duurdere merken aan visspeciaalzaken in de hele randstad. Het gaat om de merken Del Monte, John West, Princess, Royal Mail, Soera en Taj-Yo. De eti ketten hiervoor liet hij druk> ken bij een kleine drukkerij in Den Haag. Openbaar vervoer in de bloemetjes (Van een onzer verslaggevers) DEIN HAAG De vereniging de Nederlandse Bloemisterij zet dit jaar op Valentijndag, de dag van de vriendschap (woens dag 14 februari) personeel en passagiers van het oppenbaar vervoer in de bloemetjes. Op 13 februari nemen vertegenwoordigers van 25 vervoersbe drijven uit het hele land in de veilinghal in Aalsmeer 600 boeketten bloemen in ontvangst. De volgende dag zetten de chauffeurs op hun beurt het publiek in de bloemetjes. [ADVERTENTIES [ADVERTENTIES STEUN ONZE JAARLIJKSE GELDINZAMELING Bijvoorbeeld voor: 50,- geeft u injectiemateriaal voor vaccinaties 500,- heeft een polikliniek een eenvoudige, maar onmisbare microscoop 5.000,- per jaar helpt u een eigenlandse student om dokter te worden OMDAT HET HARD NODIG IS. GIRO 51360 >J"«°r,OQn f ^fyenPwYSnow VOOR VROEGE BESLISSERS! OP ALLE CAMPINGSTAR- TENTEN TOT Museumdirecteur Dr. A. van Schendel overleden AMSTERDAM - Dr. A. F. E. van Schendel, oud hoofddirec teur van het Rijksmuseum in Amsterdam, is dinsdag op 68- jarige leeftijd in de hoofdstad overleden. Hij wordt in stilte begraven. Dr. Arthur Francois Emile van Schendel werd op 18 mei 1910 in Ede geboren. Hij stu deerde kunstgeschiedenis aan de Sorbonne in Parijs. Daar promoveerde hij in 1938 tot doctor in de kunstgeschiede nis. In 1933 begon hij zijn loop baan bij het rijksmuseum. Eerst als volontair, vervolgens als wetenschappelijk assistent: directeur van de afdeling schilderijen en tenslotte van 1959 tot 1975 als hoofddirec teur. Dr. van Schendel maakte deel uit van een aantal internatio nale genootschappen. Van 1965 tot 1971 was hij voorzit ter van de International Council óf Museum. Dr. van Schendel was com mandeur in de Orde van Oranje-Nassau, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en commandeur in de huisorde van Oranje.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1