Saoedi-Arabiè gaat produktie beperken Biina 400.000 leerlingen minder bii kleuter- en basisonderwijs Khomeini zet met benoeming Barzagan situatie Iran op scherp I; Kamer vragen over benoemingen van Leidse raadsleden Vogels nu ook bedreigd door cholera Doodstraf tegen Bhoetto gehandhaafd Ceidóe (Bowumt Dinsdag 6 febraari 1919,69e jaargang no. 21266 jKort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, lel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden Directeur-hoofdredacteur-J J Hallewas 1 Chef-redacteur: Wrm Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) J Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Fabeltjeskrant Eerste „Fabeltjeskrant voor de groten" op Ned.I om 22.10 uur. Om 20.20 uur documen taire „Veedrijven". Ned.II om 20.27 uur „Onedin lijn" om 21.17 uur „Hoe be staat het" en om 22.10 uur VARA-visie over de situatie Rustig weer Droog weer met mistgebieden, maar ook opklaringen. Weinig wind. Middagtemperaturen om het vriespunt. Morgen zon: 8.1117.38. Schev. hoogw.: 12.02 laagw: 17.28 en 20.06. (Van onze parlementaire re dactie) LEIDEN Het Eerste-Ka merlid Zoutendijk (WD) vindt het „in hoge mate on gewenst" dat leden van een gemeenteraad solliciteren naar en benoemd worden in een functie waarvan de be slissing tot benoeming bij B en W berust, omdat B en W verantwoording aan de raad verschuldigd zijn. De senator stelt dit in vragen aan minister Wiegel (Binnen landse Zaken) naar aanleiding van het feit dat onlangs in Leiden het PvdA-raadslid J. Duyvestein is aangesteld als directeur van de sportstich ting, het PvdA-raalid L. Meijer op de nominatie staat te worden aangesteld als plaatsvervangend chef van de gemeentelijke voorlichting sdienst en het PvdA-raadslid F. Mentzij een functie gaat krijgen in het gemeentelijke woon wagen werk. Zoutendij k wil weten of bij deze aanstel lingen de normale benoeming sprocedure is gevolgd en of de benoemde persoon en de eventueel nog te benoemen personen aan de voor de functie(s) gestelde eisen vol doen. Zoutendijk zou graag zien dat de minister stappen onder neemt om dit soort benoemin gen in de toekomst niet meer te laten plaatsvinden. Vuurwapens aangetroffen Rijnsburg - De rijkspolitie van Rijnsburg heeft gisteren bij een aantal huiszoekingen diverse vuurwapens aange troffen. Het ging hierbij om drie vuurbuksen, die in drie verschillende woningen wer den aangetroffen. De politie had al enige tijd. het vermoeden dat in de doorzochte woningen vuurwa pens zouden zijn. Hoewel de drie aangehouden mannen na verhoor werden heengezon den, is het de politie nog steeds niet duidelijk waarvoor de vuurbuksen bestemd wa ren. Sterke terugloop tot 1984 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Tot 1984 zal het aantal leerlingen van kleuter-, lagere en buiten gewone scholen dalen met 388.494 leer lingen. Voor het personeelsbestand bete kent dit bij ongewijzigd beleid een afna me van 3.500 verplichte kleuterleidsters in 1984 en tegen de 9.000 verplichte on derwijsgevenden aan lagere scholen. Aan scholen voor het buitengewoon on derwijs zullen dan 700 leerkrachten min der nodig zijn. Dit betekent dat in zes jaar tijd in totaal ruim 13.000 onder wijsgevenden minder nodig zijn bij het kleuter- en basisonderwijs. Deze cijfers zijn afkomstig uit het nog ongepubliceerde vijfde rapport van de Prognosecommissie Kleuter-Lager Onder wijs van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (Kaski). Het rapport geeft de volgende specificaties per onderwijs vorm: kleuteronderwijs: van 465.992 naar 395.385 (daling: 70.607 is 15,2 procent), gewoon lager onderwijs: van 1.434.705 naar 1.128.650 (daling: 306.055 is 21,3 pro cent) en het buitengewoon onderwijs: van 86.332 naar 74.500 (daling: 11.832 is 13,7 procent). Voor wat de daling van de onderwijsge venden betreft kan Kaski veel minder „harde" cijfers produceren over het aan tal niet wettelijk verplichte leerkrachten. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld de part-timers, stimuleringskrachten etc. In een periode van enkele jaren is dit aantal gegroeid naar ruim 16.000, ruim een vijfde van het aantal verplichte leer krachten. Prognoses voor deze categorie werkers zijn moeilijk te geven, omdat hun aantal sterk afhankelijk is van (plot selinge) beleidsbeslissingen en de finan ciële middelen. Duidelijk is dat bij een verminderend aantal leerlingen, het aan tal niet verplichte leerkrachten ook zal afnemen. Of de tendens van stabilisatie die aan het eind van de prognoseperiode tot 1 januari 1984 waarneembaar is, zich zal voortzetten, hangt af van de ontwikke ling van het aantal geborenen. Het lijkt erop, aldus het Kaski-rapport, dat zich daarin een wending voordoet: volgens de gegevens van 1978 is er een stilstand ge komen in de daling van het aantal in dat jaar levend geborenen. Het aantal geborenen in de eerste acht maanden van 1978 is 2.000 hoger dan in de eerste maanden van 1977. Gezin op bezoek Prins Bernhard heeft gisteren op paleis Soestdijk het gezin Koop- mans uit Etten Leur ontvangen in verband met de succesvolle actie die de heer Koopmans voert voor het kinder dorp in het Indo nesische Menado. De actie heeft reeds meer dan een half miljoen gulden opgele verd. Het echt paar Koopmans heeft acht kinde ren. waarvan vief geadopteerden. TEHERAN (Rtr/AFP/AP) Nu de religieuze oppositieleider ayatollah Khomeini door de benoeming van dr. Mehdi Barzagan ernst maakt met zijn voornemen een tegen-regering te vormen in Iran lijkt een rechtsstreekse confrontatie met de regering-Bakhtiar onver mijdelijk. „Iedereen moet mijn regering ge hoorzamen. Elk verzet zal worden beschouwd als verzet tegen de islamitische wet en de islamitische revolutie, aldus Khomeini giste ren op zijn druk bezochte persconferentie in Teheran waarop hij de benoeming van Barza gan bekend maakte. De 70-jarige Barzagan, oud-directeur van de Iraanse olieindustrie, staat al lange tijd be kend als tegenstander van de sjah en ais acti vist voor de rechten van de mens. Premier Bakhtiar liet gisteren weten dat als de nieuwe regering inderdaad er naar zou streven de macht naar zich toe te trekken hij daar krachtdadig tegen zou optreden. Het le ger staat tot nu toe achter de premier en daarmee heeft Bakhtiar een belangrijk plus punt voor op Khomeini. De stafchef van het Iraanse leger, Abbas Gharabaghi, heeft gisteren in een toespraak voor de militaire academie in Teheran nog maals bevestigd dat het leger achter de rege ring-Bakhtiar staat. De strijdkrachten zullen loyaal achter dit bewind blijven staan. Barzagan zei op de persconferentie van giste ren dat hij bereid is de gevaren te trotseren. Alle problemen zullen volgens hem worden opgelost door Allah. Hij riep het volk en het leger op zich achter hem te stellen. Barzagan die wordt gezien als een gematigd politicus wenste niet in te gaan op de vraag wat er zou gebeuren als hij en andere, nog niet bekende leden van zijn voorlopige regering zouden worden gearresteerd. „Wij zijn op alles voor bereid", was het enige commentaar. Het be wind van Bakhtiar blijft niet bij de pakken neerzitten. Gisteren werd de burgemeester van Teheran, Sharestani, gearresteerd nadat hij zijn steun aan Khomeini had betuigd. NU TOCH ZORGEN OVER OLIE-AANVOER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering begint zich nu toch zorgen te maken over de aanvoer van ruwe olie. Dit heeft een woordvoerder van het ministe rie van economische zaken gisteren mee gedeeld. De bezorgdheid heeft te maken met de verharding van de politieke situ atie in Iran, waardoor een spoedige her vatting van de olieproduktie in dat land niet waarschijnlijk lijkt, en met de aan kondiging van Saoedi-Arabië, dat het zijn produktie zal gaan beperken. Volgens de woordvoerder is er in Neder land weliswaar nog niet onmiddellijk een tekort te verwachten, maar is er wel alle reden „om de vinger goed aan de pols te houden". Hij wees erop, dat vorige week al een maatregel van kracht is gewor den, waardoor de uitvoer van alle olie- produkten aan vergunning is gebonden. „Nu worden die vergunningen nog auto matisch verleend, maar dat kan zonodig heel snel veranderen". De woordvoerder liet doorschemeren, dat men nu al niet snel permissie zal geven, als het gaat om exporten, die alleen bedoeld zijn om in een ander land, bijvoorbeeld West-Duits- land, een betere prijs te maken. De dreiging van een produktiebeperking door Saoedi-Arabië wordt door Neder land zeer serieus genomen. Dit bericht heeft Den Haag ook langs de officiële kanalen bereikt. Saoedi-Arabië produ ceert momenteel tussen de 10,2 en 10,5 miljoen vaten per dag (een vat is 159 li ter). Het zou de bedoeling zijn dit terug te brengen tot 9,5 miljoen per dag, wat overigens toch nog aanzienlijk meer is dan het normale niveau van 8,5 miljoen. Vandaar ook dat de Saoedi's tevens van plan zouden zijn voor dat extra miljoen een hogere prijs te vragen. Het opdrogen van de Iraanse oliestroom, die voorheen vijf tot zes miljoen vaten per dag bedroeg, heeft sommige maat schappijen in ernstige moeilijkheden ge bracht. British Petroleum, dat zeer sterk afhankelijk is van Iran, deelde gisteren mee, dat zij nog maar 55 procent van de bestelde ruwe olie kan leveren. Dit geldt ook voor de eigen raffinaderijen. Exxon (Esso) hanteert een leveringskorting van tien en Shell van vijf procent. MINISTER AFGETUIGD WENEN Het officiële be zoek dat de Oostenrijkse mi nister van buitenlandse zaken Willi bald Pahr volgende week aan Nederland zou brengen, gaat niet door. Minister Pahr werd afgelopen donderdag in Straatsburg, waar hij de Assemblee van de Raad van Europa had toe gesproken, op een plein even buiten het centrum in elkaar geslagen. Hij moest met ge broken ribben, verwondingen aan zijn gezicht en uitgesla gen tanden in een ziekenhuis worden opgenomen en hij verblijft thans, nu in Wenen, nog steeds in een ziekenhuis. ADVERTENTIE Wij hebben erg veel vraag naar Opel Ka- dett's van de bouwjaren 1970 tot en met 1975. Bent u in het bezit van zo'n Opel Kadett en heeft u inruilplannen? Kom dan naar het Motorhuis en informeer vrijblijvend^ naar de inruilwaardè die Het Motorhuis u tijdelijk aanbiedt. Het Motorhuis Vondel laan 80 Leiden telefoon 071-769313 Ambachtweg 1 Katwijk telefoon 01718-29203 Kon. Julianalaan 46 Voorschoten telefoon 01717-2559 BOERENPROTEST Tijdens een demonstratie van 20.000 boeren in de Amerikaanse hoofdstad Washington is het gisteren tot heftige betogingen gekomen tussen politie en betogers. Een tractor werd in brand gestoken. De boeren die uit alle delen van Amerika naar Washington waren gekomen eisen hogere prijssubsidies en hogere minimumprijzen. Koffie dubbeltje goedkoper (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM Koffie en thee worden met ingang van morgen goedkoper. De prijs van een half pond koffie gaat gemiddeld met een dubbeltje om laag en wordt daardoor ƒ3,74. Dit is de tweede verlaging dit jaar. In januari daalde de prijs met 14 cent. Thee wordt gemiddeld met vijf cent per 100 gram in prijs verlaagd. Dit naar aanleiding van de dalende prijzen op de wereldmarkt. Een dergelijke prijsverlaging werd vorige week nog door de vereniging van koffiebranders ontkent DEN HAAG Behalve door de winterkou, worden de vogels in Ne derland nu ook bedreigd door vo- gelcholera. Op verschillende plaatsen in ons land zijn vogels aangetroffen, die aan deze ziekte blijken te zijn overleden. Het gaat daarbij niet alleen om door de kou verzwakte dieren, maar ook om vogels die tot nu toe de kou re delijk hebben we ten te weerstaan. Het zijn vooral meerkoeten, maar ook zwanen, die door de plotseling opduikende vogel- cholera zijn ge veld. Plaatsen waar de vogelziëk- te is geconstateerd zijn onder meer het Veerse Meer in Zeeland, de Flevo- BEHALVE WINTERKOU polders, en Koc- kengen in Utrecht. Deskundigen tas ten momenteel nog in het duister over het antwoord op de vraag waardoor de ziekte plotseling de kop heeft opge stoken. Het is on bekend of het iets met de kou te ma ken heeft. Bij, eer dere koude win ters, zoals in 1963, werd er nog niet zoals nu intensief aan registratie van ziekte en sterfte bij vogels gedaan. Om verspreiding van de ziekte te gen te gaan, wordt aangeraden om dode dieren niet te vervoeren. De op ruiming van de kadavers moet overgelaten wor den aan de des kundige vogel- wachters. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht Engeland mag Astrid Proll uitwijzen LONDEN (AP) Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de in West-Duitsland van terroristische aktiviteiten verdachte Astrid Proll aan de Bondsrepubliek mag worden uitgeleverd. De 31-jarige Astrid Proll werd in september van het vorig jaar in een garage in Noord- Londen gearresteerd. Zij gaf daar les als monteur. De Westduitse was in 1974 uit- haar land gevlucht en had zich onder een valse naam in Engeland gevestigd. De autoriteiten in Bonn hebben Proli's uitle vering gevraagd op grond van het feit dat zij betrokken zou zijn geweest bij poging tot moord op twee politiemannen en een aantal andere terroristische aktiviteiten. Een vrien din van Astrid Proll verklaarde dat de Westduitse in beroep zal gaan tegen de be slissing. Astrid beweert, dat zij de Britse na tionaliteit heeft. RAWALPINDI (AP) - Het Pakistaanse opperste ge rechtshof heeft het doodvon nis tegen de afgezette eerste minister Zoelfikar Ali Bhoet to gehandhaafd, zij het niet met eenheid van stemmen. Bhoetto was schuldig bevon den aan het willen doen ver moorden van een politieke tegenstander in 1974, toen hij premier was. Bhoetto, oud 51 jaar, is op 5 juli 1977 tijdens een militaire staatsgreep afgezet en zit sinds september van dat jaar gevangen. Het opperste gerechtshof zou het vonnis toch nog kunnen herzien, terwijl ook de moge lijkheid bestaat dat de militai re regering van het land het hof verzoekt het te verzach ten. In eerste instantie moet een verzoek tot het wijzigen van het vonnis worden ingediend, door de advocaat van de oud premier, Jachja Bachtiar. President Moehammad ul- Haq, de generaal die de rege- ring-Bhoetto omver had ge worpen, kan ook een verzoek tot clementie indienen of schoon de generaal al eens had gezegd, dat dit zou moe ten gebeuren door de opper rechters. Advocaat Bachtiar zei van mening te zijn, dat het feit dat drie opperrechters tegen de tenuitvoerbrenging van het vonnis waren, een goede kans bood dat dit zal worden her zien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1