West-Dui Island mag kern fabriek bouwen Van Agt: Abortus is crisis waard Groot gevaar door gaten in wegen „Heilige oorlog dreigt in Iran dhmemisa Leiden krijgt geen snelbus naar Schiphol NEDERLANDS KABINET HAALT BELETSELS WEG Teveel muziek Buren betalen Grafische CAO rond GIRO 51360 Êeidóe Qowva/nt Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 3 februari 1979,69e jaargang no. 21264 Cecilia Lichte dooi DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Zondag Ned.I om 20.25 uur toneelspel „Ik zag Cecilia ko men". Ned.II om 20.40 uur .Heren leed" met „De Engel". Zaterdag Ned.I om 21.55 uur Amalia Rodrigues in „Music Gallery". Ned.II om 20.27 uur Laatste deel van „Voor koningin en vaderland" en om 21.50 uur slot van „Oogst van de angst". Veel bewolking met mogelijk een sneeuwbui. Middagtempe- raturen ongeveer 2 graden. Tot krachtig toenemende wind. Zondag zon op 8.16, onder 17.32. Maandag zon op 8.15 onder 17.34. Zondag hoogwa ter 8.14, 20.45, laag 3.58, 16.27. Maandag hoogwater 9.17, 21.55, laag 4.47,17.30. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het kabinet is giste ren akkoord gegaan met de bouw van een uraniumverrijkingsfabriek in de dicht bij de Overijssels-Duitse grens gelegen plaats Gronau. De ul tracentrifuge-fabriek zal deel uitma ken van het Urenco-project, waarin Nederland (Almelo), West-Duitsland en Engeland deelnemen. Tot nu toe had West-Duitsland nog een eigen ultracentrifugefabriek. De vestiging in Gronau zal een capaciteit van ruim 300 ton krijgen. De ministerraad is akkoord gegaan met de bouw van de Duitse fabriek, omdat onlangs is besloten de UC-vestiging te Almelo uit te brei den tot 930 ton. Al in 1974 blijken de Urenco- partners te hebben besloten, dat er pas in West-Duitsland een UC-fabriek zou mogen worden gebouwd als de Almelose fabriek een capaciteit van minstens 600 ton zou hebben. In de felle kamerdebatten van de afgerlopen jaren over Urenco is dat feit altijd verzwegen. Het is de bedoeling dat Almelo op de Duitse vestiging steeds een voorsprong van 600 ton blij ft houden. Inmiddels hebben de drie Urenco-partners be sloten, de samenwerking tot minstens 1991 voort te zetten. Onder welke voorwaarden dat zal gebeuren moet nog nader worden uit gewerkt Van belang is nog steeds de vraag in hoeverre Nederland veto-recht behoudst over levering van verrijkt uranium, brandstof voor kerncentrales, aan andere landen. DEN HAAG De 16-jarige zoon van een familie aan de Stadhouderskade in Den Haag mag dagelijks twee maal een half uur zijn muziekinstru menten bespelen, en op zondag in het geheel niet. Deze schikking is gisteren aanvaard in een kort'geding dat de buren bij de Haagse recht bank hadden aan gespannen in ver- band met geluidso verlast die zij on dervonden van de muzikale activitei ten van de jongen. De rechtbank be paalde dat het ge daagde echtpaar voor iedere keer dat hun zoon bui ten de vastgestelde tijden drums of pi ano speelt, een dwangsom van 100 gulden moet beta len. Kamer krijgt volgende week wetsontwerp I (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet is uit de problemen rond het abortuswetsontwerp. Het ontwerp zal in de loop van de volgende week bij de Tweede Ka mer worden ingediend. De hoofdlijnen ervan zijn, ondanks de kritiek die er kwam van de Raad van State, ongewijzigd gebleven. Dat deelde minister president Van Agt vrijdagavond mee na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad. Premier Van Agt weigerde inhoudelijk in te gaan op het ontwerp, omdat de tekst daarvan nog rtiet beschikbaar is. Hij gaf wel toe dat er wijzigingen op details in het oorspronkelijke ontwerp zijn aan gebracht. Deze zouden onder meer betrekking heb ben op het terrein van de strafbaarstelling. Op de vraag of de bedenktijd van vijf dagen voor de vrouw die abortus wil gehandhaafd is wilde de mi nister-president geen antwoord geven. Met name deze bedenktijd is een van de punten van kritiek van de Raad van State in haar advies geweest. Overigens ontkende Van Agt dat de Raad van State echt inhoudelijke bezwaren tegen het oorspronkelij ke ontwerp zou hebben ingebracht. Volgens hem waren het meer kritische opmerkingen uitmondend in vragen. Het kabinet heeft vrijdag geruime tijd over het abortusontwerp beraadslaagd. De uiteindelijke be slissing is er een van de meerderheid geweest, waaruit kan worden afgeleid dat zich ook bewinds lieden tegen dit ontwerp hebben uitgesproken. Pre mier Van Agt benadrukte dat de marges waarbin nen door de Kamer nog wijzigingen in het wetsont werp kunnen worden aangebracht voor het kabinet „zeer smal" zijn. „Wij moeten ook het uiteindelijke resultaat voor onze verantwoordelijkheid kunnen ne men", aldus Van Agt, zonder daarbij te willen aan geven welke wijzigingsvoorstellen voor het kabinet nog wel, en welke niet aanvaardbaar zijn. De minis ter-president wilde evenmin antwoorden op de vraag of bij onaanvaardbare amendering het kabi net het abortusontwerp zou intrekken, dan wel zelf zou aftreden. „Het onderwerp is ons in ieder geval een kabinetscrisis waard", aldus premier Van Agt. Water overlast Door hevige dooi en ijsgang kon het gemaal bij Marken het vele water niet meer verwerken, waardoor grote wateroverlast ontstond. De Be scherming Bur gerbevolking moest er met dieselpompen aan te pas ko men om althans enige orde in de waterchaos te scheppen. A UTOVERKOOP LIGT PRAKTISCH STIL DEN HAAG Op de Neder landse wegen is een zeer ge schade aan het wegdek. Daar bij bleek dat er gaten zijn ge vaarlijke situatie ontstaan vallen tot zelfs een diepte van door de vele gaten, die er dertig centimeter. door de opdooi in het wegdek zijn gevallen. Gisteren kon na het verdwijnen van de sneeuw in grote delen van het land worden begonnen met een inventarisatie van de Daardoor kunnen op de wegen levens gevaarlijke situaties ontstaan. Automo bilisten die op het allerlaagste moment uitwijken voor zo'n kuil vla£ voor hun wielen riskeren veel. Bovendien on- staat er aanzienlijke schade aan auto's bij het rijden met grote snelheid over Door de opdooi zijn er talloze levensgevaarlijke gaten in het wegdek gevallen, zoals hier in Amsterdam waar provisorische herstelmaatregelen getroffen worden. de onverwachte gaten in de weg. gelopen maand januari ruim 110.000 Overal in het land is men bezig met schadeclaims binnen. Dat is vijftig het provisorisch vullen van de gaten, 'procent meer dan in andere jaren. De Dat kan volgens deskundigen nog niet premies behoeven daarvoor voorlopig definitief gebeuren, zolang de vorst niet te worden verhoogd, aldus de Ne- niet geheel uit de grond verdwenen is. derlandse Vereniging van Automobie- De provisorische vullingen houden lassuradeuren. Die mogelijkheid wordt slechts enkele dagen stand. De gevaar- pas weer over een half jaar bekeken, lijke situatie zal daardoor naar het Inmiddels is bij de garagebedrijven zich laat aanzien nog geruime tijd opvallend weinig vraag naar nieuwe voortduren. auto's. Men wacht beter weer af, zo De autoverzekeraars kregen in de af- wordt verondersteld. EERSTE AKKOORD 1979 DEN HAAG De afgelopen nacht om half vier is over- eensteming bereikt over de grafische cao voor 1979. Het is de eerste grote bedrijfstak (50.000) waar dit jaar een ak koord tot stand gekomen is. De werkgevers- en werkne mersorganisaties hebben el kaar onder meer gevonden op: - een loonsverhoging van drie procent, waarvan 2,05 procent prijscompensatie; - de basisvakantie is met een dag uitgebreid. De minimum vakantietoeslag wordt 1900 gulden. - Op 1 augustus gaat een re geling in voor vervroegde uit treding van 63- en 64-jarigen die tenminsate tien jaar in dienst zijn. Hun uitkering zal gelijk blijven aan het laatst verdiende netto-loon. IJslanders leven het langst NEW YORK IJslanders hebben de beste levenskan sen. Vrouwen op IJsland kunnen verwachten zo'n 79 jaar te leven, en mannen 73. Dit blijkt uit het demogra fisch jaarboek over 1977 van de Verenigde Naties. In contrast hiermee staan de meeste Afrikaanse landen. Hier ligt het gemiddelde bene den de 50 jaar. In 21 landen in Afrika zelfs beneden de 20 jaar. In Noord-Europa, Japan en Noordamerika leven vrou wen gemiddeld 75 en mannen 70 jaar. De meeste kinderen worden geboren in Nigeria en Zambia, 52 per 1000 inwo ners. Het land met het laagste geboortecijfer is West-Duits land. Daar zijn statistisch ge zien 9,5 geboorten per 1000 inwoners. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Onderzoek naar maagdelijkheid direct verboden LONDEN De regering van India heeft officieel geprotes teerd tegen het feit dat soms vrouwelijke immigranten uit .India bij aankomst in Enge land aan een maagdelijkheid stest worden onderworpen. De regering in Londen heeft direct na het protest op dracht gegeven dergelijke on derzoeken niet meer te laten uitvoeren. India noemt de onderzoeken mensonwaardig. In sommige gevallen werd de maagdelijk heidstest toegepast, om beves tiging te krijgen van de mededeling dat de betrokken vrouw naar Engeland is geko men om met een Engelsman te trouwen. TEHERAN Er dreigt een „Heilige Oorlog" als de crisis in Iran te lang voortduurt Dat dreigement heeft de geestelijke leider Kho- meiny vanochtend op een persconferentie in Teheran geuit aan het adres van de regering van premier Bakhtiar. Diplomatieke kringen in Teheran menen dat de moslimleider met zijn forse stellingname Iran op de rand van een burgeroorlog heeft gebracht Geconcludeerd wordt, dat Khomeiny nu definitief niets wil weten van een eventu eel compromis met de zittende regering-Bakh- tiar. De premier had aangeboden om volgelin gen van de geestelijke leider in zijn kabinet op te nemen, ter overbrugging van de tegen stelling. De geestelijke leider deed voor het eerst van zich spreken sinds zijn aankomst donderdag in Iran na jarenlange ballingschap. Hij zei dat hij een revolutionaire raad heeft samengesteld, die zal worden belast met de vorming van een voorlopige regering. Die re gering moet op korte termijn een referendum organiseren om een nieuwe grondwet voor een Islamitisache republiek Iran te bekrachti gen. Een ontwerp voor die constitutie is al ge reed, zei Khomeiny vanochtend. Khomeiny wilde de benoemde mensen in zijn revolutio naire raad nog niet bekend maken. Hij zei nog geen contact te hebben gehad met het le ger. Op de vraag of hij wapens heeft zei hij daarover de kunnen beschikken „als dat no dig is". De ayatollah deed een beroep op de strijdkrachten niet op de bevolking te schie ten. STEUN ONZE JAARLIJKSE GELDINZAMELING Bijvoorbeeld voor: 25,- kan bi] een melaatse de ziekte tot staan woiden gebracht 250,- zenden wij revalidatiemateriaal voor gehandicapten 2.500,- kan een 4-persoons kraamkamer worden ingericht Rotterdam, Eendrachtsweg 49 Tel. 010-144888 OMDAT HET HARD NODIG IS. LEIDEN Leiden krijgt geen snelbusverbinding met Schiphol. In antwoord op •vragen van het PPR Tweede Kamerlid L. Jansen heeft mi nister Tnijnman van Verkeer en Waterstaat verklaard het instellen van een dergelijke busverbinding tussen Leiden- station en Schiphol-station niet te overwegen. Het Tweede Kamerlid had de minister gevraagd met ingang van mei van dit jaar op de spitsuren een snelbus in te zetten op het genoemde traject Dit ten behoeve van het woon-werkverkeer. Minister Tuijnman stelt dat er voldoende verbindingen tus sen Leiden en Amsterdam zijn. In dit verband wijst hij, op het bestaan van de trein dienst met een frequentie van vijftien minuten met tijdens de spitsuren toevoegingen om te voorzien in de vervoers vraag als gevolg van het woon-werkverkeer. Voorts maakt de minister melding van het aantal busverbindin gen tussen Leiden en Amster dam. „Het instellen van een snelbusdienst als door de heer Jansen bedoeld zal niet leiden tot de door hem beoog de drastische bekorting van de reistijden, voor zover de eindbestemming niet in de di recte omgeving van station Amsterdam-zuid ligt", aldus het antwoord van de minister. Geen Wim Kan LEIDEN - De voorstelling van Wim Kan in de Leidse Schouwburg gaat van avond niet door. De cabare tier ondervindt nog steeds te veel hinder van een onlangs opgelopen duim bless ure. De voorstellingen "Veertig jaar cabaret" zullen op een later tijdstip worden gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1