opnieuw in conflict met ambtenaren PROFITEER!! Nog geen zekerheid over invoer gas uit Rusland „Ik zal alles doen om dictatuur te voorkomen - BONDEN NOG VERDEELD bebienette Kabinet wil eigen ontwerp abortuswet handhaven LAMMERS RIJDT WAGEN TOTAL-LOSS Gasunie geeft Algerije opnieuw uitstel URANIUMDIEF AANGEHOUDEN LiüHet Motorhuis Ceidóe (Bou/io/nt Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 2 februari 1979,69e jaargang no. 21263 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Camilo Torres I lot j» entaire over de Colum- b aaï^e priester Camilo Tor res op Ned.I om 21.55 uur. Om 20.35 uur „Sonja's Goed Nieuws Show". Ned.II om 20.27 laatste afleve ring van „De bastaard" om 21.30 uur Brandpunt over si tuatie Nederlandse export en om 22.05 uur slot van „Pieter Pauwel Rubens". Winterse buien Winterse buien en middagtem- pe ra turen omstreeks 3 graden. Krachtige tot harde wind, draaiend, naar het noorden. Morgen zon op: 08.18 zon onder 17.30 Hoogwater: 7.26 en 19.49 Laagwater: 3.16 en 15.42 (Vano e sociaal-economische redactie) DEN HAAG Binnen de ambtena renbonden heerst verdeeldheid over de nieuwe voorstellen van minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) over de korting op de ambtenarensalaris sen. Enkele centrales van bonden van overheidspersoneel hebben de nieuwe voorstellen van minister Wiegel reeds met een resoluut „vol strekt onaanvaardbaar" afgewezen. Die verdeeldheid is volgens ABVA-voorzitter Jan Dutman zo groot, dat hij vreest dat de minister van Binnenlandse Zaken straks zijn eigen weg zal gaan en eenzijdig nieuwe ar beidsvoorwaarden zal opleggen. Wiegel wil op donderdag 1 maart, als hij de vakbeweging opnieuw ontmoet, het overleg afronden. Als hij dan zijn zin doorzet zullen verschillende bonden een beroep op de Tweede JCamer doen om de bewindsman terug te fluiten. Wiegels nieuwe plan treedt in de plaats van het aanvankelijke regeringsvoomemen, ver woord in Bestek '81, om de stijging van de salarissen van het overheidspersoneel geduren de drie jaar elk half jaar met een half pro cent te beperken. In plaats van de korting van zes maal een half procent heeft Wiegel nu voorgesteld althans in 1979 - maar wat hem betreft ook in de volgende twee jaren, maar daarover mag apart onderhandeld worden - de korting te laten betaan uit 0,4 procent voor de laagste en 0,6 voor hoogste inkomens bij de overheid. Jan Dutman, gisteren mede sprekend namens zijn collega Wieringa van de christelijke cen trale, was in alle standen tegen. „Wat nu is voorgesteld is geen behoorlijke differentiatie, geen regeling van sterkste-schouders-zwaarste- lasten. Het heeft ons dan ook verbaasd, dat Wiegel niet een eerdere opzet van een möand geleden met een differentiatie van 0 tot. 0,9 procent heeft gehandhaafd. Dat sprak ons meer aan". Voorzitter Vaes van de katholieke centrale zei gisteren, dat zijn centrale nog geen standpunt heeft, maar persoonlijk bleek hij even teleur gesteld te zijn als Dutman en Wieringa. Het ambtenarencentrum en de centrale van hoger personeel vinden de voorstellen bespreekbaar nii de minister kennelijk een gulden midden weg tussen de verschillende opvattingen 1 gezocht. ADVERTENTIE a.s. moeders RECLAME kinder wagens ledikantjes boxen kinderstoelen etc. etc. w,an naar. Terwijl er op hoog niveau ge stoeid wordt met al of geen shirtreclame voor profvoetballers ..vindt de reclame codecommis sie dat Johan Cruyff niet meer mag adverteren met „verstandig roken" Hij zou suggereren dat je met een bepaald merk sigaretten topvoetballer kunt worden Waar is de tijd gebleven dat je nog voor je plezier voetbalde? Liever dood dan getuigen De directeur van de Nissho Iwai handelsonderneming in Tokio, Mitsuhiro Shimada, die ervan werd verdacht steekpenningen te hebben aangenomen om de verkoop van Grummanvliegtuigen in Japan te stimuleren, heeft zich, even voor hij in deze. zaak moest getuigen, van de zevende verdieping van zijn kantoorgebouw gestort. Hij was opslag dood. Lou Geels in het ziekenhuis (Van onze radio- en tv-re- dactie) LEIDEN - De acteur Lou Geels, die al enkele jaren van zijn rust geniet, maar als veldwachter Bromsnor onvergetelijk blijft, is met een longaandoening in het ziekenhuis opgenomen. Hij ligt in het Leidse Diaco- nessenziekenhuis. Er schijnt weinig hoop op herstel te zijn. Jongen (13) schiet vier mensen ziekenhuis in UTRECHT Voorname lijk omdat hij zich zo verveelde, schoot een 13- jarige jongen uit Utrecht gisteren vanuit zijn zol derkamertje in het ouder lijk huis, op voorbijgan gers. Met een luchtbuks en twee luchtdrukpistolen trof de knaap zeker tien keer doel. Vier mensen moesten volgens de poli tie naar het ziekenhuis om de kogeltjes uit het lijf te laten verwijderen. Twee agenten in burger kregen ook de volle laag, toen ze de jonge schutter wilde inrekenen. De ko gels ketsten echter af op hun dikke kleding. Toen de knaap werd gepakt, had hij nog honderden kogeltjes in voorraad. ADVIES RAAD VAN STATE TE INGRIJPEND DEN HAAG Het ziet ernaar uit, dat het kabinet geen in grijpende veranderin gen zal aanbrengen in het abortus-wetsont werp. Het kabinet vergadert daar van daag voor de tweede maal deze week over. Aan de Tweede Ka mer is beloofd dat het ontwerp in de eerste helft van fe bruari zal worden in gediend. De meerderheid van het kabinet wenst geen wijzigingen meer aan te brengen in het in december gepresen teerde ontwerp, on danks het feit dat de Raad van State zich over bepaalde onder delen kritisch heeft uitgelaten. Als de ad viezen tot wijziging van de Raad van Sta te opgevold zouden worden, zou het wets ontwerp voor het CDA onaanvaardbaar worden. Daarom wil het kabinet nu met kracht van argumen ten proberen, het oor spronkelijke ontwerp in de Kamer te verde digen. De langdurige beraadslagingen zijn vooral gericht op het bijeengaren van die argumenten. Zoals het er nu uitziet blijft het kabinet bij zijn standpunt, dat abortus als misdrijf in het Wetboek -van Strafrecht moet blij ven staan. Ook hand haaft men het voor stel om na dertien weken zwangerschap abortus alleen nog maar in ziekenhuizen (en niet in abortuskli nieken) te laten ver richten, terwijl men ook de verplichte vijf dagen bedenktijd voor de vrouw wil handha- De Formule I-Shadow van Jan Lammers in beter tijden SAO PAULO Jan Lammers heeft zijn Sha- Lammers raakte tijdens de voorbereiding op dow-racewagen total-loss gereden tijdens de wat zijn tweede GP moet worden van het In- training voor de Grote Prijs van Brazilië in terlagos-circuit af. Eenmaal in de grasstrook Sao Paulo. De Nederlander kwam onmge- verloor hij de macht over stuur en remmen deerd uit het w4ak. en smakte tegen de vangrail. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De plannen om in Nederland gas uit Rusland in te voeren verkeren nog steeds in een onriënterend stadium. Met de Sow- jet-Unie zelf is het nog niet tot on derhandelingen gekomen, wel wordt overlegd met andere belangstellende West-Europese landen. De mogelijk heid van invoer van Russisch gas wordt overwogen omdat de Gasunie in de komende 25 jaar 300 miljard kubieke meter gas meer moet leve ren, dan er nu met zekerheid be schikbaar zal zijn. Ook komt er mo gelijk via een duizend kilometer lange -pijpleiding in de toekomst gas uit Noorwegen. De Nederlandse Gasunie is overi gens bereid de Algerijnse staatsolie maatschappij Sonatrach, als die daarom vraagt, nog een keer uitstel te verlenen voor het aanwijzen van de haven, vanwaar het contractueel te leveren vloeibaar aardgas (LNG) naar Nederland zal worden ver scheept. Sonatrach heeft nu nog elf dagen om de naam van de haven te noemen, nadat zij vorig jaar had la ten weten zich niet aan de uiterste datum van 31 december te kunnen houden. Zoals bekend heeft Sonatrach het recht het contract te annuleren, als zij er niet in slaagt de financiering van de benodigde installaties en pij pleidingen rond te krijgen. Eerder deze maand maakte de maatschap pij daarbij flinke vorderingen door een lening te sluiten bij een groep Franse banken ter waarde van zo'n twee miljard gulden. Khomeini spreekt zijn volgelingen toe op de Behesht Tahra begraafplaats waar talloze slachtoffers van de botsingen tussen bevolking en leger begraven liggen. Iraanse premier Bakhtiar na komst Khomeini: TEHERAN (AFP/AP) De aanhang van Khomei ni „moge honen, een grote mond opzetten of krijsen, dat zegt niets", zo heeft de Iraanse premier Bakh tiar gisteren in een reac tie op de komst van Kho meini gezegd. „De toe komst ziet er niet somber uit en als consequent de mocraat in hart en nieren zal ik alles doen om een terugkeer naar de dicta tuur te voorkomen", zo verklaarde de Iraanse pre mier laconiek. De ontvangst die Khomei ni gisteren in Teheran kreeg, was zo massaal en zo jubelend, dat niets hem schijnt te kunnen stoppen in zijn verdere opmars naar de de vestiging van een islamitische republiek die alle buitenlandse in vloeden zou moeten uit bannen. Nauwelijks terug gekeerd op Iraanse bodem ging hij onvervaard verder de verdwijning van de Pa- hlevi-dynastie en het aftre den van de „illegale" rege ring-B akhtiar te eisen en het leger op te roepen de zijde van het volk te kie zen. Een voorlopige rege ring ter vervanging van Bakhtiar maakte hij ech ter nog niet bekend. Het leger dat woensdag nog met groot machtsver toon door de straten van de stad was getrokken, hield 'zich gisteren in het hele land volledig op de achtergrond. Voor het eerst na ruim een jaar van aanhoudende bloedige botsingen viel er tussen betogers tegen de sjah en de veiligheidstroepen geen enkel schot. Op de begraafplaats ten zuiden van de stad waar Khomeini na zijn aan komst door een zee van mensen als het ware naar toe gedragen werd, ver klaarde hij dat Bakhtiar dient af te treden en plaats moet maken voor een regering van de aya tollah of anders zal wor den gearresteerd. De sjah dient te worden berecht en het leger zou het volk moeten gaan steunen, zo verklaarde hij onder luid gejuich van de zee van mensen. Juist dit leger dat wordt aangenomen, op enige an dersdenkenden na, nog steeds strikt loyaal is aan de sjah, zal zeer wel de rol van scheidsrechter kunnen gaan spelen in het conflict tussen Khomeini en Bakhtiar. Khomeini noemde Bakhtiar een stro man van de Amerikanen en verklaarde dat de Vere nigde Staten en Engeland, beschouwd als de voor naamste westelijke bond genoten van de sjah, het leger hebben opgedragen de sjah aan de macht te houden. Aangenomen wordt dat Khomeini verscheidene da gen in Teheran zal blijven om vervolgens af te reizen naar de heilige stad Qom. Washington De Amerikaanse Federale Recherche (FBI) heeft gisteren meegedeeld, dat zij een man heeft aangehouden die 150 Pond (circa 68 kg) uranium van een laag gehalte had weggenomen en geprobeerd had daarmee 100.000 dollar (ruim 200.000) af te per sen van het betrokken bedrijf. Het uranium werd later op acht km van de fabriek in een open veld teruggevonden. Volgens de FBI had de 39-jarige David Dale, die tijdelijk werkte bij een fa briek van General Electric te Wilmington in Noord-Ca- rolina, het uranium meegenomen en vervolgens in brieven aan de fabrieksdirectie en een plaatselijke krant laten weten, dat hij bereid was het uranium te rug te geven als hij 100.000 dollar zou krijgen. Urani um is vele honderden dollars per pond waarden Op er maakt het mogelijk, kernbommen te vervaardigen. ADVERTENTIE Per 19 januari heeft Opel definitief zijn prijzen verhoogd. Door een juist Inkoopbeleld heeft Het Motorhuls nog enige tientallen Opel Kadett's, Ascona's, Manta's, Rekords, Com modores en Senators in voorraad. Koop nu uw nieuwe Opel bij Het Motorhuis, dat scheelt u 3% prijsverhoging. Afleverdatum In overleg. Leiden, Vondellaan 80, telefoon 071-769313. Katwijk, Ambachtweg 1, telefoon 01718-29203. Voorschoten» Kon. Julianalaan 46.telefoon 01717-2559. Leidschendam, Oude Raadhuisstraat 1. ^telefoon 070-200004. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 07I - I22244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1