Massaal onthaal Khomeini voortellen LAGERE AMBTENAREN wiegel LEVEREN MINDER IN PROFITEER!! 'M4/ K e I /Q A, DERATIE ANJEVERENIGINGEN: Beatrix nogelijk september p de troon ranse jagers chten achting aan ader ganzen Nederlandse vrachtwagens in moeilijkheden bij Turks-Iraanse grens KLM dreigt pilotenbond met schadeclaims [Killet Motorhuis iimemisa fj/ vj I Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - «-redacteur Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (10.00 tot 19.00 uur) lnnementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 1 februari 1979,69e jaargang no. 21262 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Componeren, een les Louis Andriessen presenteert „Componeren, een les" op Ned.I om 22.10 uur. Om 20.15 uur laatste deel van „Eng- landspiel". Ned.II om 20.35 uur „Muzika le hartewensen" om 21.25 uur „Luke" en om 22.15 uur Tele- vizier-magazine over Iran. Veel wind Vannacht regen en temperatu ren oplopend tot circa zes graden. Overdag winterse buien en temperaturen dalend tot omstreeks 3 graden. Krachtige, aan de kust storm achtige wind, eerst uit zuid, overdag draaiend naar noord. Morgen zon op: 08.19, zon on der: 17.28. Hoogwater: 6.40 en 19.01. Laagwater: 2.30 en 14.57. i een onzer verslaggevers) LP De Federatie van Nederlandse njeverenigingen gaat ervan uit, dat tingin Juliana dit jaar afstand zal b van de troon, ten gunste van Prin- Beatrix. Dat is van Federatie-zijde gedeeld aan de bestuurders van de ojeverenigingen op een federatiever ering in Velp. Als datum van troon- erdracht wordt genoemd 4 septem- dezelfde datum waarop in 1949 Ko- jin Juliana staatshoofd werd. lrukkelijk zegt Federatie-bestuurslid de Boer uit Voorthuizen, dat de ledelingen over de troonswisseling als officieel beschouwd mogen wor- „We houden er alleen serieus reke- mee, nu Koningin Juliana dit jaar aar wordt. We hebben de bestuursle- van Oranjeverenigingen gewaar- iwd, ter gelegenheid van deze toch bijzondere verjaardag, niet alle fi- ciële middelen aan te wenden. Na- lijk zal van overheidswijze bij een ns wisseling wat geld beschikbaar den gesteld om feest te vieren, maar het oog op Bestek '81 mogen de njeverenigingen niet op veel reke- Van regeringszijde is tot nu toe ■ukkeüjk gezwegen over een op han- zijnde troonswisseling. SSEL In de Belgische kuststreek st grote verontwaardiging over de ïtpartij, die Franse jagers zondag en aangericht onder uit Siberië af- stige ganzen, die in de polders ten in van Brugge plegen te overwinte- schatting werden die dag 20.000 en toen ze op weg waren om voed- e zoeken ten zuiden van de vorstlijn enkele tientallen kilometers ten zui- van de Belgische grens lag door ise jagers neergeknald. Daar was die dag het jachtseizoen geopend en de Siberische ganzen zondag in for es in de richting van Frankrijk vlo- werden ze aan de grens opgewacht honderden Franse jagers, die de hongerde en sterk vermagerde vo- neteen onder vuur namen. ;evolgen waren rampzalig. Zo wer- bijvoorbeeld van een groep van 120 en er ruim 100 neergeknald. Talrijke Is werden door de jagers slechts gewond en moesten op de grond len afgemaakt. Milieuverenigingen en inmiddels bij de Belgische rege- geprotesteerd tegen deze moedwilli- totaal zinloze vogelmoord. De gan- ijn nauwelijks geschikt voor de con- itie. Bovendien betekent de afslach- die niets te maken heeft met sporti- maar alles met bloeddorstigheid, iet voortbestaan van een aantal gan- rten in gevaar is gekomen. Cameraman Wil Rutten omhelst hier zijn vrouw Ria bij zijn terug keer op Schiphol. Rutten keerde gis teren terug uit Beiroet, waar hij zes dagen de ge vangene is ge weest van de Pa lestijnse Bevrij- dingsoprganisatie. Hij werd gevan gen genomen toen hij filmopna men maakte van de begrafenis van de vermoorde El Fatahleider Abu Hassan. (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Minister Wiegel van Bin nenlandse Zaken heeft de ambtenaren bonden vanmorgen nieuwe voorstellen gedaan over wat zij in het kader van Bestek '81 aan salaris moeten inleveren. In plaats van het inleveren van zes maal een half procent in drie jaar is nu voor- Bij het vaststellen van de salarisverhp- ging voor het overheidspersoneel zal er rekening mee worden gehouden dat werknemers in het bedrijfsleven premie betalen voor ziektewet en werkloosheids voorzieningen en de ambtenaren niet. Dit betekent een reductie op de salarisverho ging voor het overheidspersoneel. - Bij het vaststellen van de salarisverho ging voor ambtenaren wordt niet meer gekeken naar veertig CAO's in het be drijfsleven maar naar tweehonderd. Dit zal waarschijnlijk voordelig zijn voor het overheidspersoneel. - Afhankelijk van het inkomen zal in 1979 0,4 a 0,6 procent worden gekort op de salarisstijging en dus niet een half procent voor iedereen. Voor de volgende jaren moet de zaak nader worden be zien. - Een deel van de prijscompensatie zal worden gereserveerd voor het scheppen van nieuwe banen bij de overheid en in de quartaire sector. Ook hier is een dif ferentiatie voorgesteld en wel van 0,1 tot 0,3 procent, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Dit brengt 80 miljoen gulden op in één jaar. Pas over een maand zullen de bonden en minister Wiegel verder over deze voorstellen overleggen. RIJSWIJK (ANP) - Neder landse chauffeurs hebben met him vrachtauto's moei lijkheden aan de Turks- Iraanse grens en in Iran. De NOB-wegtransport te Rijs wijk, die dit heeft meege deeld, weet te melden, dat aan de Turks-Iraanse grens een file vrachtwagens staat met een lengte van 50 tot 60 km. Daaronder bevinden zich ook Nederlandse vrach tauto's, maar hun aantal is niet bekend. Bovendien heeft de NOB- wegtransport uit Iran be richt ontvangen,dat Neder landse chauffeurs en hun wagens dit land niet uit kunnen. De Internationale Wegver- voerorganisatie (IRU) in Ge- nève, waarbij de Nederland se organisatie is aangesloten, heeft in samenwerking met het Rode Kruis maatregelen getroffen om te trachten de voedselvoorziening van de aan de grens chauffeurs in stand te hou den. De NOB-wegtransport heeft het ministerie van buiten landse zaken gevraagd of de Nederlandse ambassade in Iran steun kan verlenen. Een woordvoerder van het ministerie heeft dit beves tigd. Hij verklaarde dat de ambassade de zaak zal on derzoeken, maar gezien de huidige situatie wordt dit zeer moeilijk geacht. Het Vlaardingse bedrijf Vla- trex schat de bedrijfsschade als gevolg van de situatie thans op ongeveer zeshon derd gulden per dag. Het bedrijf houdt er echter ern stig rekening mee dat drie van haar wagens als verlo ren moeten worden be schouwd. In dat geval be draagt de schade zeker vele tonnen. De geestelijke oppositieleider ayatollah Khomeini bij zijn aankomst op het vliegveld Mehrabad bij Teheran. De vlucht van de Boeing 747 van Air France was met uitzonderlijke veiligheids maatregelen omgeven. Vlak voor zijn vertrek uit Parijs dankte Khomeini in een verklaring het Franse volk voor zijn gastvrijheid welke hij indachtig zou zijn bij terugkeer in Iran. TEHERAN (AP/UPI/Rtr) Wij zijn geslaagd, maar dit is pas het eerste stadium van de nieuwe tijd. Onze cultuur had bestaan uit despotisme en kolonialisme. Alles wat wij hadden gedaan was vernietigd, weggegooid, onze cultuur, onze olie". Dat waren de woor den die de uit zijn Parijse ballingschap te ruggekeerde religieuze oppositieleider ayatol lah Khomeini tot zijn volgelingen richtte bij zijn aankomst vanmorgen op het vliegveld van Teheran. Op de luchthaven hielden de militairen zich op de achtergrond en werd voor de veiligheid en de orde gezorgd door politie samen met Islamitische geestelijken en leden van de 55.000 man sterke vrijwillige Islamitische poli tiemacht. Naar schatting ruim twee miljoen mensen waren uitgelopen om Khomeini wel kom te heten. Ook van buiten Teheran waren talloze mensen gekomen om de 78-jarige oppo sitieleider te begroeten. Onbekenden hadden echter spandoeken vernield waarop de namen stonden van groepen die hulde brachten aan Khomeini. De televisie vertoonde gedurende 20 minuten beelden van de aankomst van de ayatollah, maar ging toen de lucht uit wegens „techni sche problemen". Vlak voordat dit gebeurde werd nog even het volkslied ten gehore ge bracht en een portret van de sjah getoond. Het televisiestation wordt door militairen be schermd. Khomeini werd op de luchthaven het eerst be groet door de religieuze leider van Teheran, de ayatollah Taleghani. Khomeini zei dat de sjah nog op middelen zint om terug te keren. Het leger is zo georganiseerd dat het slechts buitenlandse adviseurs gehoorzaamt. Daarom zullen we pas helemaal geslaagd zijn als alle buitenlanders vertrekken en ons leger niet langer beheersen, aldus de oppositieleider. In het vliegtuig had Khomeini meegedeeld dat hij vermoedelijk al over enkele dagen de vor ming van een voorlopige regering bekend zal maken en dat de stakingen die het land al maanden verlammen, zouden eindigen als de regering-Bakhtiar bereid was af te treden om plaats te maken voor een Islamitische repu bliek. Aan de vooravond van Khomeini's komst zei premier Bakhtiar dat zijn kabinet erop zal toezien dat men zich houdt aan de grondwet. Aanslagen van aanstichters van on rust zullen streng worden onderdrukt, waar schuwde Bakhtiar. De militaire gouverneur van Teheran heeft met ingang van vandaag alle marsen toegestaan, maar te zullen ingrij pen wanneer gebouwen en mensen zullen wor den aangevallen. SCHIPHOL Als de KLM schade ondervindt van het besluit van de Vereniging van Nederlandse Verkeers vliegers om niet meer op Iran te vliegen, wordt de vereniging daarvoor aan sprakelijke gesteld. Dat zegt de KLM in een reactie op het conflict met de VNV. De vereniging heeft zowel aan de KLM als aan de Rijksluchtvaartdienst mate riaal gegeven, waaruit moet blijken dat het vliegen op Iran niet langer verant woord is. De KLM bewtij- felt, zoals bekend, het standpunt van de vliegers Gistermorgen nog is een DC-8 van de KLM naar Theheran vertrokken. Vol gens de VNV echter met een andere piloot dan aanvanke lijk gepland was. Of het toe stel inderdaad op het vlieg veld van Theheran zal lan den is niet bekend. Het toe stel maakte gisteren een tus senlanding in Athene en zou daar ook nu nog aan de grond staan. De bezwaren van de ver keersvliegers richten zich met name op de beveiliging van de passagiers öp het vliegveld van Theheran. Ook zou er ter plekke weinig in formatie worden gegeven over de weersomstandighe den. Volgens de VNV wor den zowel de veiligheids voorschriften van de KLM als die van de internationale organisatie voor burgerlucht vaart overtreden in het ge val van vluchtverkeer met Iran. AVEGNO (Zwit serland Een Zwitserse restau rateur beeft woensdag ver klaard dat een schilderij van Leonardo Da Vinei, voorstel lende de zeegod echtgenote Amp- hritite, door zijn bemiddeling voor 20 miljoen gul den aan een Ne derlands Museum is verkocht Het schilderij zou tijdens de tweede wereld oorlog door nazi officieren in Bo logna zijn gesto len en via Argen tinië in Los An geles zijn beland, waar het 15 jaar geleden door een Zwitserse ver pleegster werd gekocht voor 500 dollar. Het bericht is in ons land met on geloofwaardig heid ontvangen. Dr. S. Levie, hoofddirecteur van bet Rijksmu seum te Amster dam, wist niets van een aankoop. fCnncfhan A-laar S. AN ijs tad, di recteur van de Delftse antiek beurs noemde het bericht bela chelijk. „Geen enkel museum in ons land kan een dergelijk bedrag betalen"zei hij. opje ijl er steen en been wordt \agd over de bezuinigingen culturele sector 1 een Nederlands museum .eonardo da Vinei te heb- gekocht voor twintig mil- koopje mag je natuurlijk 'aten lopen, maar wat blijft voor de rest over? ADVERTENTIE Per 19 januari heeft Opel definitief zijn prijzen verhoogd. Door een juist inkoopbeleid heeft Het Motorhuls nog enige tientallen Opel Kadett's, Ascona's, Manta's, Rekords, Com modores en Senators in voorraad. Koop nu uw nieuwe Opel bij Het Motorhuls, dat scheelt u 3% prijsverhoging. Afleverdatum in overleg. Leiden, Vondellaan 80, telefoon 071-769313. Katwijk, Ambachtweg 1, telefoon 01718-29203. Voorschoten, Kon. Julianalaan 46,telefoon 01717-2559. Leidschendam, Oude Raadhuisstraat 1, ^elefooin070^20000^^^^^^^^^^^^^^ Inbrekers GGD gearresteerd LEIDEN De politie heeft gisteren twee Leidenaars van 21 en 25 jaar aangehouden in verband met de inbraak bij de GGD op 22 januari. Hier bleek het tweetal op zoek te zijn naar verdovende middelen. Er werden medicij nen ter waarde van 800 gul den meegenomen. Een scha debedrag van 25.000 gulden werd in het gebouw van de Geneeskundige Dienst aange richt doordat de Leidenaars een groot aantal serums bui ten de ijskast lieten staan. Uiteindelijk slaagden de in brekers er niet in om verdo vende middelen te vinden. De 25-jarige dader is vandaag voorgeleid voor de Haagse of ficier van justitie. Illlllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ADVERTENTIE STEUN ONZE JAARLIJKSE GELDINZAMELING Bijvoorbeeld voor: 10,- geeft u multivitaminen om de weerstand te verbogen 100,- schenkt u een ziekenhuisbed 1.000,- verblijdt u een gehandicapte met een invalidenwagen OMDAT HET HARD NODIG IS. GIRO 51360 ADVERTENTIE De nieuwe Ascona diesel staat nu In de showroom van Het Motorhuis. Kom kijken en maak een proefrit! V Het Motortiuis LEIDEN: Vondellaan 80 telefoon 071-769313 VOORSCHOTEN: Kon. Julianalaan 46 telefoon 01717-2559 KATWIJK: Ambachtweg 1 telefoon 01718-29203 Leidschendam, Oude Raadhuisstraat 1 telefoon 070-200004 Geen krant ontvan gen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122244 en per spe ciale koerier wordt dé krant alsnog gebracht. ADVERTENTIE HUUR uw ORGEL MAATREGELEN VOOR BEVEILIGING DOUANE DEN HAAG Er staan maatregelen op stapel voor een betere beveiliging van het douane-personeel. Behalve dat de ambtenaren van portofoons worden voorzien, zal ook de be wapening en de training gemoderniseerd worden. Het departement van Financiën ontkende vanmorgen dat de douane met automatische wapens zal worden uitgerust. Het personeel zal binnenkort worden ingelicht. De maatregelen zijn onder meer gebaseerd op klachten van douane-ambtenaren, zoals die op regionale bijeenkomsten naar voren kwamen. De vernieuwing van de bewapening is inmiddels in gang gezet. m,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1