(Bowia/nt ZekerSO^dodei^^ij demonstraties in Iran Internationaal vertrouwen in Nederland weer hersteld Uitbundige witvangst an paus in Wexico Gladheid eist vier doden reen gewonden ij aardbeving h Mexico-stad demonstratieverbod na bloedige confrontatie opgeheven Holland-Expo nu al succes Zaterdag 27 januari 1979,69e jaargang no. 21258 Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) inementén: kwartaal 43.05; jaar 160.70; lossè nummers: 55 cent. TROS 20.27 Voor Koningin en Vader land, TV-serie, afl.3 VPRO 20.40 Grand Gala van de grote matheid Meer zon Opklaringen en mogelijk een sneeuwbui., en in de ochtend mistbanken. Middag! jmperatu- ren even boven het vriespunt Matige wind uit zuidwest tot noordwest. VAN DER KLAAUW HAALT FEL UIT NAAR VOORGANGER (Van onze parlementaire redactie) ZWOLLE „Na een jaar minister schap kan ik zeggen, dat het internati onale vertrouwen in Nederland weer Iherstcld is. Wij stellen ons tegenover onze partners en bondgenoten in de Europese Gemeenschap en de NAVO niet meer op als wantrouwige onder handelaars, maar als partners en bond genoten, die in vaak moeilijke situaties proberen mee te zoeken naar oplossin gen waarmee we allen kunnen leven". Dit zei minister Van der Klaauw (Bui tenlandse Zaken) vanmorgen in 'een toespraak op een partijraadsvergade ring van de VVD in Zwolle. Volgens de bewindsman houdt deze houding niet in, dat de eigen belangen en ideeën voetstoots worden weggege ven. Integendeel, nu er in een andere sfeer gewerkt wordt, wordt er meer be- De minister legde er de nadruk op dat goede en hartelijke betrekkingen met de grote Europese mogendheden, in de eerste plaats met de Bondsrepubliek, van groot belang zijn voor de oplossing van een aantal problemen in de Euro pese Gemeenschap, zoals de besluitvor ming. Hij noemde met name ook de be trekkingen met de Bondsrepubliek die inmiddels sterk zouden zijn verbeterd. Over de deelneming aan de VN-vredes- macht zei Van der Klaauw o.a.: „Het is mij bekend dat deze Nederlandse rol van alle zijden wordt gewaardeerd". Van der Klaauw sprak met erkentelijk heid over de goede collegiale verhou dingen met minister De Koning van Ontwikkelingssamenwerking. „Na alle ellende onder het vorige kabinet wat dit betreft, kan ik u verzekeren dat de samenwerking nu optimaal is". In politieke kringen in Den Haag zal ongetwijfeld niet zonder verbazing van de felle uitval van mipister Van der Klaauw in de richting van zijn voorgan ger worden kennisgenomen, met name van de passage waarin Van der Klaauw spreek van het „herstelde vertrouwen" in Nederland. De minister noemde de naam van zijn voorganger Van der Stoel niet, maar zijn kritiek had wel op het beleid van deze oud-minister betrek king. Aangenomen wordt dat het geen persoonlijke aanval op Van der Stoel is (Van der Klaauw en Van der Stoel kunnen het persoonlijk goed met elkaar vinden), maar scherpe kritiek op het buitenlands beleid van het kabinet-Den Uyl. i juichende mensenmassa begroette puas'Johanne |lus 11 bij zijn aankomst op de luchthaven vanl f!s°I WERDDUIZENDEN MENSEN OP DE BEEN CIC k !vi ar ve (Van onze speciale verslaggever Frans Wijnands) PCO STAD Politie heeft paus Johannes Paulus II vond (vrijdagmiddag één uur lokale tijd) op het vlieg- van Mexico City moeten ontzetten uit een wild opdrin- menigte belangstellenden en fotografen. voor voetje kon de paus de open auto bereiken waar hij de tocht van 14 kilometer van het vliegveld naar de jemde Zocalo, het enorme Plein van de Grondwet, in het fie van Mexico Stad, maakte. vliegveld van Mexico was hermetisch afgesloten en werd ig bewaakt. Dat het zelfs op die „beschutte" plaats al tot e taferelen kon komen, doet het ergste vrezen voor de ende dagen, als de paus op veel minder gemakkelijk af te n plaatsen zal komen. Mexicaanse president, Lopez Portillo, was met zijn echtge- naar het vliegveld gekomen om de paus te begroeten. Het bij een vriendelijke handdruk over en weer, en de bijbe nde woorden van welkom. Daarna verdween het presiden- echtpaar om de paus verder zijn programma te laten rken. Johannes Paulus komt als „hooggeëerd privé-persoon" in ico. Ter begroeting waren de top van de Mexicaanse bis- ppenconferentie en CELAM aanwezig, de Latijns Ameri- ise bisschoppenconferentie. Verder de Poolse kolonie en jaties van niet-katholieke groeperingen in Mexico. Alle ge- jken waren in clergy-man, omdat het priesters in Mexico le wet verboden is een toog te dragen in het openbaar, de paus en enkele van zijn curie-kardinalen wel in toog Mexicaanse bodem lopen, wordt welwillend door de vin- 'ezien. it de paus na het verlaten van het vliegtuig eerst de caanse grond had gekust, kreeg hij een fraaie sombrero eboden, die hij snel even paste. Vrolijke muziek luisterde welkom op. Na een langdurige, uitbundige begroeting op vliegveld reed de paus naar het stadscentrum. Vele hon- duizenden Mexicanen stonden langs de route en juichten )aus uitbundig toe. Er was overigens geen sprake van indige versiering, al werden overal in het stadscentrum 'itte vlaggetjes en ballonnen in dezelfde pauselijke kleu- jangeboden. Iverheid had overal langs de route eerste hulpposten inge- vooral rond het Plein van de Grondwet, omdat veel houwers, die urenlang in de brandende zon moesten 7, last kregen van de warmte. paus heeft in de beroemde Kathedraal van Mexico als [tepunt van zijn eerste dag in Mexico een mis opgedragen. i onze speciale verslagge ver Frans Wijnands) fclCO STAD Bij de |eving gisteren in Mexio I zijn, voorzover bekend, 1 doden of gewonden ge- jen. De trilingen, die zich de vooravond van het Selijke bezoek voordeden Iden bijna twee minuten I episch centrum van de uk lag in de Stille Oceaan, [beving vond plaats om- leks vier uur 's nachts (in Nederlandse pilo ten niet meer naar Iran SCHIPHOL De Ne- derlandse vliegers, verenigd in de VNV (Vereniging van Ne derlandse Verkeers vliegers) hebben KLM, Martinair en Transa- via laten weten het niet meer verant woord te vinden op Iraanse bestemmingen te vliegen. De VNV heeft al haar leden ten sterkste ontraden nog langer Iraanse be stemmingen aan te doen. Dit heeft een woordvoerder van de VNV desgevraagd be vestigd. Volgens de woord voerder van de VNV heeft de KLM de vlie gers laten weten dat zij de situatie op de Iraanse velden rede lijk veilig vindt en dat de minimumveilig heidseisen van de maatschappij niet worden overtreden. THEHERAN(AFP/AP/Reuter) Bij demonstra ties in de Iraanse hoofdstad Theheran zijn gis teren zeker 30 doden en meer dan honderd men sen gewond geraakt. In Tabriz in het Noord westen van het land werden 600 mensen gear resteerd. Vieronderd waren in het bezit van wa pens. In de sraten van Theheran was gisteren de kreet „dood aan de Sjah" vervangen door dood aan Bachtiar. De nieuwe regeringsleider voelt er nog steeds niets voor de godsdienstige leider Chomeiny in Iran te laten landen. Bachtiar bevestigde dat gis tel-middag nog eens in een vraaggesprek met de Franse omroep. Chomeiny zou echter onverkort vast houden' aan zijn plannen om vanavond van uit Parijs naar Iran over te vliegen als tenmin ste de vliegvelden zondag weer worden openges teld. Waarnemers kenschetsten de ongeregeldheden van gisteren ais „ongewoon heftig" en „de hevig ste confrontatie deze maand". Nadat de militaire autoriteiten de maatregelen tegen de oppositie hadden verscherpt raakten regeringstroepen in Theheran slaags met de honderduizenden beto gers, die zich op straat hadden begeven en waar van een deel zich een weg probeerden te banen naar het bezette vliegveld. De demonstranten hadden houten knuppels en ijzeren staven bij zich en staken autobanden en vuilnis in brand. De betogers besmeurden hun handen met bloed van de slachtoffers. De militaire gouverneur van Theheran heeft het gisteren geldende demonstratieverbod vandaag opgeheven. De bevolking werd echter gewaar schuwd „zich te hoeden voor rellenschoppers". Sneeuwpret Het dikke pak sneeuw dat gisteren in het kille Neder land viel, bleek zich uitstekend te lenen voor het maken van sneeuwpoppen en andere winterse ge stalten. In Leiderdorp slaagden kinderen erin om met behulp van wat ouders een sneeuwpop te maken van ruim drie meter hoogte. De jongens op deze foto vervaar digden een reusach tig sneeuwpaard dat, totdat de dooi voor totale vernietiging zorgt, te bewonderen is op de Leidse Lammenschansweg bij de Hugo de Vriesstraat. WEGEN NAUWELIJKS BERIJDBAAR de nacht van donderdag op vrijdag). Veel mensen in de grote flat gebouwen en de torenhoge hotels werden gewekt door aanhoudend, schurend en kra kend geluid. Op tal van plaat sen kwamen stukken van het pleisterwerk naar beneden, al bleef de totale schade tot een minimum beperkt. Er is geen melding gemaakt van slacht offers. Hoewel er geen sprake was van enige paniek, hebben velen tijdelijk hun woningen en hotels verlaten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/RIJSWIJK/LEIDEN - Vrij wel het hele land is gisteravond en van morgen opnieuw opgeschrikt door spie gelgladde wegen, die in de meeste ge vallen nauwelijks berijdbaar waren. Als gevolg van de gladheid deden zich tal van slippartijen en botsingen voor, waarbij vier mensen om het leven kwa men. Volgens de politie raakte een ge ring aantal mensen gewond. De 25-jarige Leidenaar A.Ooms verdronk gisteravond in het Rijswijkse -Schieka- naal, nadat hij met zijn auto in een slip was geraakt en vervolgens in het kanaal reed. Een 24-jarige mede-passagiere kon ongedeerd uit de auto komen. Bij een botsing in Broek op Langendijk tussen een autobus en een personenauto kwamen de 21-jarige Rene Schoumans uit Den Helder en de 22-jarige Piet de Hey uit Waarland om het leven. De 6-ja- rige Bastiana Dingemans uit Bruchem overleed op weg naar het ziekenhuis, na dat zij door een geslipte personenauto in de Dorpstraat in Kerkwijk was aangere den. De 8-jarige Sander Droog uit Koog aan de Zaan is gisteren dood aangetrof fen langs de spoorlijn in zijn woonplaats. Hij is aangereden door een trein, maar hoe dat ongeluk zich voltrok is nog on duidelijk Op een overweg even ten zuiden van As sen raakte gistermiddag een bestelauto onder de trein Groningen-Amsterdam. Persoonlijke ongelukken deden zich ech ter niet voor.' De verkeerspolitie in Driebergen blijft zeer somber over de begaanbaarheid van de wegen. Busdiensten reden gisteravond overal met. grote vertragingen. De spoor lijn Amsterdam-Utrecht werd gisteravond gehinderd door een draadbreuk. Een deel van de treinen werd omgeleid via Hilversum. Akzo zout verwacht in de komende drie weken 20.000 tot 30.000 tor\ zout uit Spanje in te voeren. Ook komt er zesdui zend ton strooigoed uit Engeland. Vol gens een woordvoerder van Akzo levert het strooien op de Rijkswegen geen pro blemen op, maar zijn er voor verschillen de gemeenten wel moeilijkheden. Achttien moorden in Guatemala GUATEMALASTAD Op diverse plaatsen in Guatema la zijn gisteren de met kogels doorzeefde lijken van acht tien mensen gevonden. De Zes doden vielen bij een overval op een geldtransport in Retalhuleu, 160 km ten zuidwesten van de hoofdstad. De slachtoffers warén een functionaris van een genatio naliseerde onderneming en vijf bewakers. Een tiental ge wapende mannen ging er met de lonen van de arbeiders van het bedrijf vandoor. AUTO- HOME I1®5 Uw MAZDA-personenwa- gen en EBRO-truckdealer is verhuisd naar nieuw en mo dern uitgevoerd pand aan WEVERSBAAN 27 te LEIDERDORP Louis Sinner (52) overleden ROTTERDAM De journalist Louis Sinner is op 52-jarige leeftijd overleden. Hij is van- j morgen in alle stilte gecre meerd. Louis Sinner krijg de laatste jaren met name bekend heid door zijn publicaties over kanker, de ziekte waaraan hij zelf leed en waarover hij in hft verleden een opmerkelijk serie artikelen schreef, gebaseerd op het leven van de kankerpatiënt Leendert Vriel. De IKON besteedde, zowel via de radio als de televisie, uitgebreid aandacht aan zijn opvattingen over de aanpak van het kankervraagstuk, mede in het licht van de mo gelijkheid tot euthanasie. Louis Sinner, die sinds 1959 bij het Algemeen dagblad uit eenlopend journalistiek werk verrichtte, begon zijn loop baan als journalist bij de Leidse Courant. gon, begeleid, zijn er alleen al in deze haven voor hon- derdduizneden guldens aan orders afgesloten. De staatssecretaris zei gistera vond in een journaaluitzen ding dat veel van de exposan- DEN HAAG - De Holland Expo, de varende tentoonstel ling, waarmme het Neder landse bedrijfsleven zich op het ogenblik in het Midden- Oosten presenteert is nu al een succes. Volgens staatss- cretaris Beyen van exportbe vordering, die de boortreis 1 ten nu al hun kosten hebben die deze week in Jeddah be- terugverdiend. ADVERTENTIE Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1