Huur- verhoffinjg maar procent vijf I] AO-overleg metaal en pouw maakt weinig kans PROFITEER!! Israël wil geen Nederlanders in VN-leger Libanon stroloog Noordman: winter wordt nóg extremer m iOHet Motorhuis £ckUe(Bomcmt kt Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, poslbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden.Directeur-hoofdredacteur'J J Hallewas- M-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 lol 19.00 uur) rfcnnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 26 januari 1979,69e jaargang no. 21257 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Ramses en Liesbeth Show van Ramses Shaffy en Liesbeth List op Ned.I om 21.55 uur. Om 19.47 uur car naval met „Op volle toeren". Ned.II om 20.27 uur „De bast aard" om 22.05 uur deel 4 van „Pieter Pauwel Rubens" en om 23.00 uur „De Alles Is Anders Show". Later enkele opklaringen Eerst sneeuw, later enkele op klaringen. Middagtempera tu ren iets boven het vriespunt Matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Morgen zon op: 08.28, zon onder: 17.18. Hoogwater: 2.04 en 14.23. Laagwater: 10.04 en 22.26. een onzer ver- iLLE Volgens «Zwolse astroloog Noordman is het van de huidige tnge winter nog niet in zicht. „In tegendeel, we hebben eigenlijk alleen nog maar een voorproefje gehad. In februari wordt het allemaal nog extremer", aldus de Zwollenaar, die reeds in december voorspelde, dat we „weer een strenge win ter" zouden gaan bele ven. Letterlijk zei Ed Noordman toen: „De wegen zullen veelvul dig glad en gevaarlijk zijn, omdat de vorst enkele malen plotse ling zal worden afge wisseld met lichte dooi". Noordman heeft gelijk gekregen. En zijn voor spelling voor februari („meer neerslag dan in januari, extreme tem peraturen ook weer af gewisseld met lichte „Omdat", legt hij lako- niek uit, „het aardse gebeuren zich nu een maal volledig heeft te richten naar de invloe den vanuit het zonnes telsel. Na een groot aantal jaren heeft de planeet Saturn us zich weer in een aardeteken (koud!) genesteld en al leen dit feit gaat nu eenmaal al gepaard met fiks winterweer". Ed Noordman verbaast zich er over, dat het KNMI niet (mede) re kening houdt met dankzij de astrologie verkregen gegevens uit het verleden, waardoor ook voor de toekomst bepaalde voorspellin gen op langere termijn meer ondergrond zou den kunnen krijgen. „De stand van de pla neten is in eerste in stantie bepalend voor het weer. Ook de komende win ter (1979-1980) zal vol gens Noordman een „streng" karakter dra gen. Noordman blijft bij zijn eveneens eerder verkondigde mening, dat er dit jaar geen elfstedentocht wordt gehouden. Als „troost" bij al deze winterse vooruitzichten heeft Noordman in petto: een fijne, warme zo mer. Ook in Nederland zal de zon veelvuldig schijnen. En in de zo mermaanden zal er slechts sporadisch re gen vallen". KAMERMEERDERHEID WENST: Nederlaag kabinet in verschiet (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het ziet er naar uit, dat het kabinet een nederlaag gaat lijden met het voorstel om per 1 juli aanstaan de de huren met zes procent te verho gen. De WD is het met de PvdA eens, dat de wettelijk toegestane verhoging vijf procent moet bedragen. Alleen het CDA is het eens met het percentage van het kabinet. De WD-specialist De Beer schrijft in zijn reactie op het betreffende wetsont werp, dat het kabinet zijn fractie „er nog niet van heeft kunnen overtuigen dat het zes procent moet zijn. De VVD twijfelt vooral aan de juistheid van de bouwkostenstijging, die de regering han teert. De Beer wijst erop, dat dankzij het anti- inflatiebeleid van het kabinet-Van Agt de bouwkosten aanmerkelijk minder zijn ge stegen dan in vorige jaren. Daarom wil de WD ook consequent zijn en een la gere huurverhoging bepleiten. De CDA-er Van Dijk toonde zich nogal verbolgen over de opstelling van de WD. Naar zijn mening druist deze in te gen het regeerakkoord. Van Dijk meent dat er alle reden is voor een huurverho-' ging van zes procent, al was het alleen maar omdat de huurprijzen de laatste tien jaar aa; zienlijk zouden zijn achter gebleven bij de stijging van de andere kosten. Van Dijk zegt niet in te zien, waarom de bouwkostenstijging, zoals het kabinet die berekend heeft, foutief zou zijn. „Dan zou die de afgelopen jaren ook steeds fout hebben moeten zijn." Latijns- Amerika verwelkomt paus Paus Johannes Paulus II is giste ren zijn reis naar Latijns-Amerika, zijn eerste buiten Italië sinds zijn verkiezing, begon nen. Zijn eerste doel was de Do minicaanse Repu bliek, waar hij het licht ontvlambare gemoed van de Dominicanen zeer stimuleerde door direct na het ver laten van het vliegtuig de grond te kussen. Vele duizenden mensen stonden langs de route, zwaaiend met vlaggen, toen hij. na de begroe ting door presi dent Antonio Guz man, per auto de afstand van 27 kilometer aflegde van het vliegveld naar de kathe draal vari Santo Domingo, waar hij de eucharistie vierde. (Meer over dit bezoek van de paus aan de Do minicaanse Repu bliek en Mexico op pagina13). Cameraman Rutten in handen van El Fatah BEIROET (ANP) De Palestijnse beweging El Fatah houdt sedert woensdag in Beiroet de Nederlandse freelance cameraman Wil Rutten vast, die voor de Tros samen met Marcel Bruyns van die omroep een reportage maakte van de begrafenis van Abu Hassan, de maandag vermoorde chef van de veiligheidsdienst van El Fatah. Dit is gisteravond bevestigd door de Nederlandse ambassadeur Croin in de Libanese hoofdstad Beiroet. Rutten zou vandaag worden vrijgelaten. Rutten wordt vastgehouden omdat op hem Israëlische perskaarten zijn gevonden van een eerdere reportage in Israël. Van de zijde van de Tros wordt vernomen dat Rutten de aandacht had getrokken, tijdens het wisselen van films voor zijn camera. Vermoedelijk dacht men dat hij, door zijn handelingen in de „donkere zak" met iets als een bom bezig was. Geen krant ontvan gen? Bel tussen 18.00 en 19.30 uur nummer 070-469522 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. Sine; "I 1 0 te! JS. onze sociaal-economische redac- )e LaftDEN-ZOETERMEER - De ko- e dinsdag zal waarschijnlijk een igrijke dag worden voor de on- indelingen over de CAO's voor ouw en de metaal. De respectie- kin^e werkgeversorganisaties, die rer uitermate zuinig hebben ?eerd op de verlangens van de inden, zullen dan laten weten of onderhandelingsruimte zien. sameiivol zag het er giste rep, toen er 'heimiivee fronten weer CAO-gesprek- brochjwerden gevoerd, niet uit. Mis- levert consultatie van de ach- n, waaraan beide werkgeversde- behoefte hadden, nog een op. „Eigenlijk willen de metaalwerkgevers niet meer dan verlenging van de be staande CAO", zei de heer W. Wam- steeker, woordvoerder van de vakbon den, gisteren in Zoetermeer, waar over de metaal-CAO voor de tweede keer werd onderhandeld. En in Woer den, waar de vijfde onderhandeling sbijeenkomst over de bouw werd ge houden, zei ondememersvoorzitter S. van Eijkelenburg: „In beginsel is ons standpunt, dat alles wat geld kost, niet kan". Toch toonde de heer L. Brouwer namens de bouwbonden nog enig optimisme: ,;Er waren wel enkele positieve ontwikkelingen". Brouwer zei dat de bouwwerkgevers moeilijk doen over de verlangde loons verhoging van 20 gulden per maand, over de verdere inbouw van toeslagen in de CAO-lonen en over het afschaf fen van de collectieve vakantie. An- derszijds lijkt er gepraat te kunnen worden over de verlenging van de va kantie voor allen (één dag) en voor bijzondere groepen. Ook voelen de bouwwerkgevers wel wat voor voort zetting (63- en 64-jarigen) en uitbrei ding (62-jarigen) van de regeling voor vervroegd uittreden. „Niet omdat we te veel mensen hebben, maar omdat het ons sociaal gewenst lijkt. De vraag is dan: wie betaalt het?", aldus Eijke lenburg. De metaalwerkgevers hebben het on aanvaardbaar uitgesproken over alle voorstellen van de vakbonden, die met arbeidstijdverkorting te maken hebben en daarop hebben de bonden juist in hun eisenpakket de volledige aandacht gericht. Werkgeversvoorzitter ir. W. ter Hart: „Wij kunnen ons vanwege onze erg verslechterde concurrentiepositie geen extra kosten veroorloven. Arbeid stijdverkorting levert ook niets op voor de werkloosheidsbestrijding, want we hebben nu al 15 20.000 vacatures waar geen mensen voor te vinden zijn. Op het opvullen van die vacatures moet dan ook onze gemeenschappelij ke volle aandacht gericht worden". Vanwege dat tekort aan personeel wil len de werkgevers overwerk en uit zendkrachten niet afzweren. En zij willen evenmin de groep, waarvoor vervroegde uittreding mogelijk is, uit breiden met 62-jarigen. Nog minder voelen zij voor een 35-urige werkweek. Uitbreiding van de vakantie is even min te betalen. ikkers ie ngehouden 'EN Voor twee leden CPN begint het 60-ja- lestaan van hun partij al te best. Terwijl zij be- aren affiches, waarin werd gemaakt van de ardag van hun partij,op ude Vest op te plakken, en zij door de politie in aag gevat. er het te weten, hadden ien illegale plaats voor alakkersactiviteiten geko- Alle 35 affiches, de lijm de plakborstel werden de politie inbeslaggeno- ADVERTENTIE a AUTO- 9 HOME MAZDA-personenwa- en EBRO-truckdealer is uisd naar nieuw en mo- uitgevoerd pand aan WEVERSBAAN 27 te LEIDERDORP ADVERTENTIE Per 19 januari heeft Opel definitief zijn prljzeri verhoogd. Door een juist Inkoopbeleld heeft Het Motorhuis nog enige tientallen Opel Kadett's, Ascona's, Manta's, Rekords, Com modores en Senators in voorraad. Koop nu uw nieuwe Opel bij Het Motorhuls, dat scheelt u 3% prijsverhoging. Afleverdatum in overleg. Leiden, Vondellaan 80, telefoon 071-769313. Katwijk, Ambachtweg 1, telefoon 01718-29203. Voorschoten, Kon. Julianalaan 46,telefoon 01717-2559. Leidschendam, Oude Raadhuisstraat 1, Donker Voorburg VOORBURG Voorburg is donderdagavond rond tien uur vrijwel geheel in het donker komen te zitten door een kabelstoring. Het electri- citeitsbedrijf kon al na enke le minuten (je storing voor een deel opheffen, maar som mige wijken bleven meer dan een uur van elektriciteit ver stoken. DOORGEREDEN NA AANRIJDING: SCHADEPOST VAN 11,4 MIIJOEN (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Doorrijders na een aanrijding hebben vorig jaar voor zeker 11,4 miljoen gulden schade aangericht. Dat is tenminste het bedrag dat het Waarborgfonds Motorverkeer aan gedupeerden heeft uitgekeerd. Daarnaast keerde het fonds nog eens 8,3 miljoen uit aan schaden, veroorzaakt door niet verzekerde motorrijtuigen. Bijna de helft van de uitgekeerde vergoedingen had betrek king op schade aan geparkeerde motorrijtuigen. Gouden maaltijd voor 225.000 gulden ZEIST (ANP) In veel sprookjes komen vorsten voor, die de maal tijd laten opdienen in gouden borden. Voor „gewone mensen" is dit niet weggelegd. Wie er echter het vorste lijke prijsje van 225.000 gulden voor over heeft, kan de gelukkige bezitter worden van een 71-delige cassette met gou den lepels, vorken en dergelijke. Een bestekfabriek uit Zeist heeft on langs tafelbestek van zuiver zilver in de handel ge bracht. De ver koop overtrof de verwachting van de maker. Zijn verbazing steeg nog verder toen hem door klanten werd gevraagd of hij hetzelfde be stek ook in goud kon. leveren. Dat bleek mogelijk en het gouden (24 ka raat) bestek wordt nu op bestelling gemaakt. Eet je er niet mee, dan is het altijd nog een aardige belegging, aldus de fabrikant. TEL AVTV/DEN HAAG De Israëlische re gering probeert Nederland ervan af te bren gen militairen te leveren aan de VN-vredes- macht in Libanon. Militaire medewerkers schrijven dat vandaag in de Israëlische pers. Volgens de 'Jerusalem Post' vreest Israël dat de aanwezigheid van de Nederlandse eenheid in Zuid-Libanon afbreuk zal doen aan de voortreffelijke betrekkingen tussen Jeruzalem en Den Haag. Het blad schrijft voorts dat de Nederlanders zullen worden gestationeerd in een zeer delicaat gebied, in de buurt van de enclave die wordt beheerst door rechtse chris tenen. „De wrijving die zou kunnen ontstaan tussen de mannen van bevelhebber Haddad en de Nederlandse militairen zou de uitsteken de betrekkingen tussen Israël en Nederland nadelig kunnen beïnvloeden, hetgeen men in Jeruzalem wil vermijden". Voor het detachement dat de vredesmacht zou moeten gaan versterken, hebben zich inmid dels 1400 vrijwilligers gemeld, onder wie ze venhonderd dienstplichtigen. Zij zijn echter niet allen inzetbaar doordat zij bijvoorbeeld te jong zijn, aldus minister Scholten van defen sie. Een kwart van de militairen van het 43ste en 44ste pantserinfanteriebataljon die voor het vredesleger zijn aangewezen, wil niet naar Li banon. Zij hebben een verzoek tot vrijstelling ingediend. Vijftig daarvan zijn niet terzake- doend bevonden. De rest (150aan vragen) wordt nog bekeken. In verband met de extra kosten die gepaard gaan met uitzending van de militairen wordt de defensiebgroting verhoogd. Een en ander heeft de minister meegedeeld aan de kamer commissies voor defensie en buitenlandse za ken. Deze commissies zullen volgende week een definitief oordeel geven over de levering van een detachement aan het vredesleger. In Den Haag heeft men absoluut geen aanwij zingen dat de Israëlische regering zou zijn te ruggekomen op haar enthousiasme over Ne derlandse deelneming. Minister Van der Klaauw heeft de kwestie indertijd informeel besproken met zijn collega Mosje Dayan. Deze was toen enthousiast over het Nederlandse voornemen, aldus het ministerie van buiten landse zaken. Serie inbraken nieuwbouwwijk Zoeterwoude ZOETERWOUDE In de in aanbouw zijnde woningen in de Zoeterwoudse wijk West einde II is in de afgelopen weken vijf keer ingebroken. Er werden bouwmaterialen en gereedschappen ont- vreemd.De geschatte schade beloopt in de tienduizend gulden. In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 januari werd er weer ingebroken en voor ongeveer tweeduizend gulden aan nietmachines ont vreemd. Helaas is de politie er nog niet in geslaagd de dader aan te houden. Zij verzoekt daar om iedereen die wat ver dachts ziet in de buurt van de nieuwbouwhuizen de rijks politie in Den Haag te waar schuwen: tel. 070 - 469420.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1