Iraaiis leger sluit vliegveld Teheran Tussen 14 en 32 jaar een "|eer Arabisch dreigement an gif in sinaasappels jfiacitseft] >ijna op 3 Twee mensen gedood bij explosie in Gronings gasstation Proces-verbaal bij rijden met bevroren autoruiten 'Ay/# OM KOMST KHOMEINY TE VERHINDEREN GEMEENTE LEIDEN Woensdag 24 januari 1979,69e jaargang no. 21255 Lepra Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- iredacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) A nnementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Film over lepra n.a.v. de We- reldlepradag op Ned.II om 21.00 uur. Om 20.32 uur „Countdown" met Herman Brood en om 22.45 uur dub bele aflevering van „Fantasy Island". Ned.I om 20.00 uur derde af levering van de gedramati seerde serie over het leven n Marie Curie. Sneeuw Veel bewolking met Lichte vorst met middagtempe- raturen omstreeks min 3 gra den. Meest matige noordwesten wind. Morgen zon op: 08.31, zon onder: 17.14. Hoogwater: 0.01 en 12.30. Laagwater: 7.59 en 20.29. lie van Utrecht ingin Juliana en prins Bernhard hebben gisteren de erk lenkin9. van de Unie van Utrecht in de .Domkerk in. cht bijgewoond. Enige honderden belangstellenden eerden kou en ijzel om de aankomst en vertrek van asten gade te slaan. (Van onze correspondent Dik Toet) WASHINGTON Als je tussen 1947 en 1965 bent geboren, heb je alle re den tot klagen. De „spruiten" van de na-oorlogse geboortegolf, die twintig jaar duurde, hebben het in vergelij king met vorige generaties niet ge makkelijk gehad. Hun toekomst ziet er ook allesbehalve rooskleurig uit Dat is althans de conclusie van een lijvig rapport, dat een Amerikaanse Senaatscommissie heeft opgesteld. De leden van deze „pech-generatie" heb ben zich al staande moeten houden temidden van overbevolkte scholen, hoge werkloosheid, relatief lage lonen en een gebrek aan goede huisvesting. Volgens de commissie zal deze genera tie waarschijnlijk nooit de economi sche successen bereiken van de gene raties. (fie er onmiddellijk aan vooraf gingen. Als ze oud worden wachten nog grotere problemen, want ze zullen dan afhankelijk zijn van een relatief veel kleinere groep werkenden. Zoals de zaken er nu voorstaan, is het geld in de Amerikaanse sociale-verzekering- spot in het jaar 2025 op, juist op het moment als de laatsten van de „pech- generatie" van hun oude dag gaan ge nieten. De planners van de „goede tijden-ge neratie" hebben de gevolgen van de na-oorlogse golf niet, of in ieder geval te laat, zien aankomen, aldus het rap port. De bevolkingstoename 61 mil joen of 40 procent tussen 1950 en 1975 is veel groter geweest dan was voorzien. De „golf" zelf zal er boven dien voor zorgen, dat het bevolking saantal waarschijnlijk pas in 2020 zal gaan dalen. TEHERAN (UPI, AFP. AP) - Het Iraanse leger heeft vanochtend het vliegveld van Teheran bezet. Tanks ko zen positie bij de gebouwen op de lucht haven en blokkeerden de landingsbanen. Luchtvaartmaatschappijen die op Tehe ran vliegen is meegedeeld dat de lucht haven tot nader order is gesloten. Zoals bekend keert is de geestelijke lei der ayatollah Khomeiny van plan vrij dag uit ballingschap in Frankrijk terug te keren om zoals hij zegt de macht van premier Bakhtiar over te nemen. De premier heeft enkele malen te verstaan gegeven dat Khomeiny mag terugkeren, maar dat hij niet zal toelaten dat deze j de macht overneemt. De militaire gouverneur van Teheran gaf een verklaring uit waarin werd gezegd dat „slecht weer" en plannen van „een groep opportunisten" om daar een de monstratie te houden de redenen vorm den van de sluiting. De leider der Sji'iten in Teheran, de aya tollah Talgehani had gisteren Khomeiny's volgelingen opgeroepen vandaag bijeen te komen op het vliegveld om aanwezig HHOHBAH HAAG (ANP) Het lerlandse ministerie van ksgezondheid heeft in de elopen dagen een brief vangen, waarin gedreigd rit om opnieuw sinaasap pels uit Israël met kwik in te spuiten of met een ander dodelijk gif. De brief had als afzender de ARA, the Arabic Revolutio nary Army. Het ministerie heeft inmiddels de regering van de inhoud van de brief op de hoogte gesteld. De keu ringsdiensten van waren en de regionale inspecteurs van levensmiddelen is verzocht om extra waakzaamheid te betrachten. Vorig jaar april geleden open de een Utrechtse huisvrouw een fles tomatenketchup en rook een scherpe lysolachtige lucht. Onderzoek wees uit dat de ketchup met een injec tiespuit van fenol was voor zien. Na ampel beraad heeft men toen besloten geen ruch tbaarheid aan de zaak te ge ven. Eveneens vorig jaar werden zowel dreigementen ontvan gen als met kwik ingespoten Israëlische sinaasappels ge vonden. te zijn bij het vertrek van de „eerste re volutionaire vlucht". Het stakende personeel op het vliegveld van Teheran was vandaag van plan een speciaal vliegtuig te laten vertrekken om de ayatolla uit Parijs op te halen. De mi litairen maken dit nu door de sluiting Van het vliegveld onmogelijk. De rege ring had al eerder laten weten dat voor het ophalen van de ayatollah geen speci aal toestel van Air Iran mocht worden gebruikt.De Iraanse luchtvaartmaatschap pij Iran Air is al een maand in staking. Vervolg op de pagina buitenland ROTTERDAM Milieuhygiëne dienst Centi mond officieel| slid Van Wijnj feit dat er noj gebouw. In vragen aan slid zich af c Rijnmond als wen in gebruil r Ginjaar weigert gebouw Rijnmond Minister Ginjaar van Volksgezondheid en leeft geweigerd om het nieuwe gebouw van de Milieubeheer van het openbaar lichaam Rijn- in gebruik te stellen. Het CDA-rijnmondraad- raarden vermoedt dat dit samenhangt met het f geen hinderwetvergunning is voor het nieuwe het dagelijks bestuur vraagt het rijnmondsraad- f. het niet schadelijk is voor het imago van [■ergunmngevende instantie, dat men zelf gebou- neemt zonder dat de noodzakelijke vergunning ADVERTENTIE Openingstijden iven dagen per week Bus ook zondag) i pn 8.00 tot J1.30 van |3 30 tot con |9 30 tot 2.00 u pdagavond: Hockey-avond. pndellaan 41 Leiden N. 071-769344 Meer rente op spaar- en salaris rekening banken (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Met ingang van 1 april krijgen rekening shouders bij de handelsban ken en de bij de Nederlandse spaarbank bond aangesloten banken meer rente op hun salaris- of spaarrekeningen. Dat heeft te maken met een andere renteberekeningsme thode, die op die datum door de banken zal worden inge voerd, eq. die voor de reke ninghouder een aanzienlijk voordeel oplevert Rente wordt nu niet meer ie dere halve maand over het laagste saldo berekend, maar steeds op het moment dat het saldo verandert, over de voor gaande periode. Een dergelij ke regeling was al enige tijd bij de banken, in studie. ADVERTENTIE Verwezen staart Nahcy Bourgeois naar de restanten van haar huis, nadat een torna do door Lytcher (Louisiana, VS), was geraasd. De tornado trof on der meer twee scholen. Een per soon raakte ern stig gewond Dienst voor de reiniging havens en waren markten. De grofvuildienst is met ingang van heden gestaakt in verband met de huidige weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende onbegaanbaarheid van het wegdek. Zodra het weer dit toelaat zal de huisvuildienst normaal doorgang vinden. Ik verzoek U dringend GEEN grofvuil buiten te zetten of dit eventueel weer binnen te halen. Dit om nodige vervuiling te voorkomen. Voor Uw medewerking en begrip zeg ik U, mede namens het perso neel van de dienst RHW bij voorbaat dank. De direkteur ill!l!ll!ll!!lli!llll!!lllllllll!llllIIIIH GRONINGEN Bij een ontploffing in een gasdistributiestation in Grongen zijn gisteren twee mensen om het leven gekomen; de 54- jarige H. Martens en de 4I-jarige L.Kuiper. Twee studentenflats en een school in de di recte nabijheid van het station in de Gro nings wijk Selwerd, moesten als gevolg van het zich snel verspreidende gas worden ont ruimd. De gunstige windrichting voerde het gas echter naar een nabijgeleden groengebied. Kort na de explosie kon het lek in de gaslei- De ontploffing is vermoedelijk onstaan, nadat het overleden tweetal, dat als ervaren vaklie den bekend stond, bij het reinigen van het fil tersysteem van de hogedrukleiding, vergeten jwas één van de afsluiters dicht te draaien. Is gevolg van de explosie moest een deel van de bewoners van de wijk het enige tijd zonder gas stellen. Enige troost zal de pech-heneratie wellicht kunnen putten uit het feit. dat ze vrijwel zeker uniek zal zijn, na melijk de enige generatie in de Ameri kaanse geschiedenis die groter is dan de daaraan voorafgaande en groter dan de volgende. Bovendien zal de misdadigheid verder blijven dalen als de „pech-generatie" ouder en bezadig der wordt. zij op weg gaan. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De politie gaat verbaliserend optreden tegen automobilisten die de voorruit van hun auto niet ontdoen van de laag ijzel voordat zij de weg op gaan. Legio automo bilisten volstaan met kleine kijkgaatjes in voor- en linkerzijr- uit. Het komt herhaaldelijk voor, dat de rechterzijruit hele maal niet wordt schoongemaakt. Levensgevaarlijk, zegt de politie, temeer nu voetgangers gebruik maken van de rijbaan omdat de trottoirs vaak onbegaanbaar zijn. Het verkeer is vanmorgen aanzienlijk soepeler op gang geko men dan gisteren. De meeste wegen, met name de rechter stroken, zijn redelijk berijdbaar. Niettemin blijft het oppassen, omdat zich plotseling nog gladde weggedeelten kunnen voor doen. Veel automobilisten hebben de wagen ook vandaag maar thuisgelaten. Het openbaar vervoer, met name de Spoor wegen, had het drukker. AKZO is vandaag door zijn voorraden wegenzout heengeraakt. De zoutstrooiers zijn thans aangewqezen op de dagelijkse pro- duktie van AKZO: twee tot vierduizend ton. Op dagen met veel ijzel en sneeuw is dat onvoldoende om aan de enorme vraag te voldoen. Gevolg zal zijn, dat er nu veel selectiever zal worden gestrooid. Veel gemeenten zijn reeds overgestapt op het strooien met zand. AKZO heeft inmiddels bestellingen ge plaatst voor zout in het Middellandse Zeegebied. De schadeverzekeraars worden overstroomd met claims. Bij de autoverzekeraars komen normaal gemiddeld 20.000 schademel- dingen per week binnen, nu is dat zeker tot 30.000 opgelopen. In totaal zijn dit jaar reeds 100.000 meldingen binnen geko men. Het gaat hierbij voornamelijk om blikschade. Veel scholen hebben vandaag ook vrijaf gegeven, nadat giste ren het onderwijs reeds danig in de soep was gelopen, doordat of de kinderen of de leerkrachten niet kwamen opdagen. Hoeveel werknemers gisteren de voordeur niet uit zijn gegaan is moeilijk te becijferen, maar het moeten er tienduizenden zijn geweest. Alleen bij Philips in Eindhoven, waar 35.000 mensen werken, bleven er in totaal 8.000 thuis. Bij de gemeen te Arnhem, de Enka en Kema in Arnhem, bleek 35 tot 40 procent van de werknemers afwezig. Ook bij de gemeente Den Haag zijn nogal wat mensen thuis gebleven. Het Amsterdamse stadhuis meldde slechts één lege stoel. Tienduizenden mensen kwamen wel te laat. Gevolg van de vorst is ook, dat de winterbloemkoool in de meeste gevallen de weersomstandigheden niet hebben door staan. Van boerenkool, spruiten en winterprei is ook veel ver loren gegaan. Voor de groentevoorziening bestaat evenwel geen gevaar, zegt het ministerie van Landbouw. Er zijn im mers kasgroenten, conserven en bewaar groenten. Witlof (ge teeld in kuilen of forceerruimten) heeft ook weinig schade ondervonden. IJs Zuid Holland onbetrouwbaar (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het ijs op sloten en vaarten in Zuid Holland kan met ingang van vandaag onbetrouwbaar zijn nu de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland begonnen zijn met bemaling. - In Rijnland gebeurt dit om dat de waterstand aan de hoge kant is, in Delf- en Schieland om tuinbouwbe drijven van water te kunnen blijven voorzien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1