Brok^geeft^stmruians aan sociale woningbouw Financiering kruiswerk toch via AWBZ CDA bezorgd over abortus-ontwerp Subsidie eigen woning afhankelijk van inkomen ladheid st opnieuw acht offers PvdA-kritiek op campagne niet terecht li Amigo zinkende Zaterdag 20 januari 1979,69e jaargang no. 21252 Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- edacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) lementën: kwartaal 43,05; jaar 160,70; lossè nummers: 55 cent. NEDERLAND 1 19.55 Mike Burstyn Show 22.35 Sonja's Goed Nieuws Show NEDERLAND 2 20.27 Voor Koningin en Vader land, TV-serie, afl.2 22.00 Oogst van de angst, TV- serie, afl.3 Kans op ijzel Van het zuiden uit toenemen de bewolking met kans op ij zel. Krachtige tot harde zuid oostelijke wind. Middagtempe- raturen om het vriespunt Morgen zon: 8.36-17.06. Schev. hoogw.: 7.51 en 20.18; laagw.: 3.32 en 15.59. Zondag 21 januari Veronica Drive in show Blesse Paard Stompwijk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting heeft gisteren een nieuw beleids plan gepresenteerd dat ertoe moet leiden dat de nog steeds bestaande woningnood effectief wordt bestreden. Hij heeft daarvoor besloten tot de volgende maatregelen: Meer subsidie voor nieuwe huurwoningen in probleemgebie den; - De huurgewenning wordt ge handhaafd; - Meer woningen voor een- en tweepersoons huishoudens; - Meer subsidies voor dit soort woningen; - Nieuwe regels voor verkoop woningwetwoningen - Subsidiëring van eigen wonin gen wordt afhankelijk van het inkomen. De besluiten op het gebied van de huren zijn vooral bedoeld om in het westen van het land en in de stadsvernieuwingsgebieden huurwoningen te doen bouwen van behoorlijke kwaliteit en met aanvaardbare huren. De huurgewenningsbijdrage, die het vorige kabinet grotendeels wilde afschaffen, blijft gehand haafd. Dit omdat een onderzoek heeft uitgewezen dat dit een goed instrument is om zowel de ontruiming van krotten als de doorstroming naar een duurdere woning te bevorderen. De bouw van woningen voor al leenstaanden en tweepersoons huishoudens is vorig jaar erg achtergebleven. Nu gebleken is dat er erg veel behoefte aan be staat wil de staatssecretaris er dit jaar 10.000 laten bouwen. De huren voor dit soort woningen zullen meer worden gesubsi dieerd. De verkoop van woning wetwoningen wil de heer Brokx in de hand houden door alle ge meenten te verplichten bij hem een beleidsnota dienaangaande in te dienen. Daarin moet gemoti veerd worden aangegeven of en zo ja hoeveel woningwetwonin gen in de komende drie jaar in aanmerking komen voor verkoop. Op het departement zal dan wor den bekeken of de verkoop het belang is van de volkshuis vesting. De subsidiëring van heteigen- woningbezit wordt aangepast aan het inkomen. Wanneer de nieuwe regeling van kracht wordt is nog niet bekend. Dat hangt af van het debat dat erover zal worden gevoerd in de Tweede Kamer. (Van onze parlementaire redactie) (binnenlandse zaken) en Gardeniers (CRM), is het kabinet akkoord gegaan met haar voorstel om het Kruiswerk DEN HAAG Staatssecretaris Ve- je financieren uit de Algemene Wet der-Smit (Volksgezondheid) heeft toch Bijzondere Ziektekosten, haar zin. Ondanks verzet van de mi nisters Andriessen (financiën), Wiegel ter-president Van Agt gisteren mee op Dat de ministerraad uiteindelijk toch zijn wekelijkse persconferentie, op 1 haar fiat gaf, had vooral te maken, zo januari 1980 van kracht. Tot die tijd vertelde de heer Van Agt, met het feit moet mevrouw Veder-Smit op andere dat deze maatregel naar verwacht de wijze „middelen vinden om de maan- kosten van de tweede-lijnsgezondheids- den door te komen", aldus de pre- zorg (ziekenhuizen) na verloop van tijd Deze regeling wordt, zo deelde minis- mier. zal verlagen. Positie vrouw op arbeids markt moet sterker (Van onze parlementaire re dactie) AMERSFOORT - „Het tot nu toe in ons land gevoerde beleid ter versterking van de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt is zwak, passief en huichelachtig geweest. Dat is een hard maar waar oor deel". Dit zei het Tweede-Kamerlid Engwirda vanochtend op de landelijke emancipatiedag van D'66 in Amersfoort. Naar zijn mening is het officiële cijfer van 70.000 werkloze vrouwen in 1978 een schromelijke on derschatting van de feitelijke werkloosheid onder vrouwen die in elk geval wel zo'n 150.000 vrouwen zal bedragen. De maatschappijvisie van D'66 leidt, aldus Engwirda, tot de conclusie dat de positie van de vrouw op de arbeids markt dringend moet worden versterkt. Hij gaf ook enkele mogelijk heden aan: meer deeltijdba nen bij de overheid, kansen voor vrijwillige vervroegde uittreding voor alleenstaande oudere vrouwen, speciale be middelaars bij de gewestelijke arbeidsbureaus om vrouwen aan werk te helpen, meer fa ciliteiten en subsidies voor bij- en omscholingscursissen voor vrouwen en meer subsi dies voor kinderdagverblijven. Brood zeker drie cent duurder DEN HAAG (ANP) Een brood van 800 gram wordt met ingang van maandag ze ker drie cent en in sommige gevallen vier cent duurder. De prijsverhoging, waarvoor het ministerie van economi sche zaken toestemming heeft gegeven, is het gevolg van ge stegen grondstofprijzen en de stijging van de loonkosten. ZE (ANP) Vijf per- in zijn zwaar gewond akt toen twee perso- luto's na een botsing tl. Zij bot- op elkaar de gladheid. Beide ens vlogen in brand, slachtoffers zijn opge ien in een ziekenhuis Groningen. Hun toe- id js zorgwekkend. !e provincie Groningen )en zich nog tientallen rijdingen voorgedaan de spekgladde wegen, rijkspolitie sprak van „puinhoop". Veel lich- vonden en erg veel schade. Ook waren wagens in de berm of sloot terecht gekomen., >r de stormachtige d werd ook veel stuifs- uw over de weg gebla- elfde wind had tot ge- I dat de waterstand in Waddenzee zeer laag Hierdoor moest de "dienst op Texel uitval- Op de Veluwe moest weg tussen Arnhem en 'nderloo gistermiddag r het verkeer worden ïsloten wegens meters- e sneeuwdumen. MGR. BLUIJSSEN VINDT MGR. GIJSENTE SOMBER Den Haag/Hilversum Het CDA. komt bij de beoordeling van een nieuw abortus-wetsontwerp voor bui tengewoon zware beslissingen te staan. Er heerst in CDA-kring veel bezorgdheid over de voorstellen die het kabinet ten aanzien van abortus lijkt te gaan doen. Dat zei vanmorgen CDA-fractievoorzit- ter drs. R. F. .M. Lubbers in zijn toe-' spraak tot het CD A-congres in-Den Haag. Volgens Lubbers moet de opzet telijke zwangerschapsonderbreking in principe strafbaar blijven. In bepaalde gevallen zal echter een zekere strafuit sluiting mogelijk moeten worden". Het doel van het wetsontwerp mag niet zijn goed te keuren wat er thans aan abortus plaatsvindt. We moeten niet rechtpraten wat krom is". Andere voorwaarden waaraan het ko mende wetsontwerp moet voldoen zijn volgens de heer Lubbers het opwer pen van een dam tegen commerciële praktijken en het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid van de vrouw en de medicus. Ook bepleitte hij dat er naast de abortuswetgeving een soe peler adoptieregeling tot stand komt Van wezenlijke betekenis acht hij daarbij ook de opvang van een vrouw Bosch, zou katholieke politici de sa cramenten zeker niet weigeren als zij meewerken aan een vrijere abortus wetgeving. Om zover te komen zou den zij apert over de schreef moeten gaan op de een of andere manier. Hij ziet dat niet op dit moment Hij zei dat gisteravond in Brandpunt, de ac tualiteitenrubriek van de KRO-televi- Dit naar aanleiding van de uitlatingen die bereid is een ongewenste zwanger- van mgr. Gijsen van Roermond in El- schap te voldragen om het kind daar na ter adoptie af te staan. „Op dit moment krijgt zo'n vrouw van de sa- seviers Magazine van deze week. Mgr. Bluijssen zei dat het eerst aan het oordeel van de politici is als het gaat menleving niet de behandeling of de om de vraag of met deze bepaalde waardering die zij in wezen verdient", wetgeving het ongeboren leven op een Over de mening van mgr. Gijsen dat de paus zou moeten ingrijpen in de Nederlandse kerkprovincie, zei mgr. Bluijssen dat het duidelijk is dat zijn Roermondse collega de situatie som ber inschat, terwijl hijzelf dat niet zo deed. Hoewel ook hij, zo zei de bis schop, voldoende negatieve zaken zag en ook verkeerde ontwikkelingen. Mgr. Bluijssen zei voorts verontrust te zijn over de verschillen binnen de bis schoppenconferentie en binnen allerlei andere groeperingen in de kerkprovin- In dezelfde uitzending zei minister-pre sident Van Agt te menen dat de tijd voorbij was dat geestelijke leiders zich zo duidelijk bemoeien met vragen van de politiek. Comité Europese Verkiezingen: (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Het Nationaal Comité Europese Verkiezin gen is niet van plan partijpo litieke elementen in zijn ad vertentieteksten te verwer ken. Dat is de taak van de aan de verkiezingen deelne mende partijen. Het comité zegt dat in ant woord op kritiek van de Par tij van de Arbeid die vindt dat de advertenties „depoliti serend" werken. Ze verdoeze len de politieke keuzen die ook bij de Europese verkie zingen gemaakt moeten wor den, zo vindt de campagnelei ding van de PvdA. Het comité vindt deze kritiek onterecht. Het is van mening dat het de taak van het comi té is om basisinformatie te verstrekken die zo mogelijk de opkomst bij de verkiezin gen moeten bevorderen. KAMER WIL ONDERZOEK MISBRUIK KABEL-TV (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Tweede Kamer wil minister Gardeniers van CRM aan de tand voelen over de gebleken mogelijkhe den, om via kabeltelevisie op eenvoudige wijze illegaal tele visiebeelden in andermans huiskamer te brengen. Dat die mogelijkheden bestaan kwam aan het licht bij pornografie uitzendingen de afgelopen weken in Amsterdan en in Leiden. Het WD-kamerlid Keja wil de kwestie volgende week aan de orde stellen in de vaste kamercommissie voor CRM Het PvdA-kamerlid Kosto wil er bij de komende begrotingsbehan deling aandacht aan besteden. Volgens Keja is nu gebleken dat misbruik van het kabelnet ruimschoots mogelijk is. (Zie verder de Finale en ons commentaar). Brand in Moskou Moskou (AP) Recht tegen over de Amerikaanse ambas sade in Moskou is gistera vond een spectaculaire brand uitgebroken in een gebouw van negen verdiepingen op het dak waarvan, volgens Amerikaanse functionarissen, een zender staat opgesteld die microgolven naar de Amerikaanse ambassade zendt. Een correspondent van The Associated Press die foto's van de brand maakte en toe schouwers interviewde werd korte tijd door de politie vast gehouden. Andere buitenlan ders die bleven kijken, wer den gemaand door te lopen. De oorzaak van de brand, die drie uur duurde is niet be kend. Er vielen geen slachtof fers. In augustus 1977 woedde in de Amerikaanse ambassade een brand, vermoedelijk als gevolg van kortsluiting. Zeg slieden verklaarden dat een aantal Amerikaanse veilig heidsfunctionarissen vanaf het dak van de ambassade de brand nauwlettend volgden. Demonstratie homofielen in Roermond DEN HAAG In samenwer king met de afdeling Rotter dam gaat de afdeling Venlo en Venray van de Nederland se Vereniging tot Integratie van Homosexualiteit COC op 14 april in Roermond een protestdemonstratie houden tegen de bisschoppen Gijsen enSimonis. (Van een onzer verslaggeefsters) ONDEN Tijdens een storm met windkracht negen jn gisteravond de vijf bemanningsleden van het pira- nzendschip Mi Amigo door een reddingsboot uit Har- ich van boord gehaald. Het schip is zinkende. De be- anning bestaat uit drie Britten en twee Nederlanders, et schip zond gistermiddag noodsignalen uit nadat de otoren waren uitgevallen en de schuit water maakte, e Mi Amigo is opgegeven en zal vandaag nog in de gol- :n verdwijnen. Het lek is niet gedicht en de pompen erken niet. Het schip lag in de monding van de ïeems. at er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Maar vol- ns een oud-medewerker van Mi Amigo was het zend- hip zeer verwaarloosd. Bij een inspectie twee jaar gele en bleek dat de scheepswand op sommige plaatsen nog •drie mm dik was. Noodtoestand Engeland komt dichterbij LONDEN (UPI) - Als er be gin volgende week geen ein de komt aan de staking van de vrachtwagenchauffeurs, zal in Engeland de noodtoes tand worden afgekondigd. Dat betekent dat het leger de plaatsen achter het stuur zal innemen, wat militairen in elk geval zullen doen als vandaag of morgen het am bulancepersoneel in staking gaat. Minister van binnenlandse za ken Merlyn Rees heeft dit gis teravond meegedeeld. Het ziet er overigens niet naar uit dat de chauffeurs hun werk zul len hervatten. Integendeel. De stakingen zullen zich, zoals het er nu uit ziet alleen maar uitbreiden, waarmee de chaos in Engeland nog groter wordt. Inmiddels wordt het voedsel tekort nijpend. Er is gebrek aan boter, eieren, margarine, wasmiddelen, diepvriespro- dukten en suiker. Naar verwachting zal maan dag de nieuwe golf van 24- uursstakingen losbarsten. Dan wordt het werk neergelegd door de vuilnismannen, het personeel van water- en riole- ringsbedrijven, verpleegsters en zelfs doodgravers. Het grondpersoneel van de lucht haven Heathrow heeft giste ren gestaakt. Idolen Posters van Paus Johannes Paulus II worden in Mexico op het ogenblik in grote oplagen verkocht Ze gaan even gnf van de hand als die van John Travolta, hier afgebeeld met Olivia Newton-John. De paus brengt volgend weekeinde een bezoek aan Mexico.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1