Ëeidóe Bowta/ni Ingrijpen paus in Nederland nodig Premie^Callaghan doet concessie aan laagst betaalden Regering Bakhtiar kan geen kant op POGING OM STAKINGSGOLF TE BREKEN Aardbeving in Iran eist 900 doden «9 Agneta en Björn van ,,Abba" gaan scheiden Schapen gevaar voor wegverkeer Mgr.J. Gijsen: !MHet Motorhuis if rt Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - H ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) If onnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 17 januari 1979,69e jaargang no. 21249 Minder koud Voetbal „Informatie op woensdag" met documentaire over het voetbal in Nederland op Ne- d.II om 21.20 uur. Om 19.25 uur Kenmerk over vergade ring Wereldraad van Kerken. Ned.I om 20.00 uur „Marie Curie" om 20.55 uur biolo gisch tuinieren in „Het pro gramma met de MAP" en om 21.55 uur Panoramiek over politieke leven van de Sjah. Veel bewolking en vooral in Holland en Zeeland sneeuw. Max. temperaturen om het vriespunt. Matige en aan de kust mogelijk harde zuiden wind. Morgen zon op: 08.39, zon onder: 17.00. Hoog water: 6.00 en 18.11. Laag water: 1.49 en 14.09. (Van onze correspondent Ro ger Simons) LONDEN - De Britse labour premier Callaghan heeft zich gisteravond tijdens een ru moerig lagerhuisdebat over de sociale onrust in Groot Brittannië bereid "verklaard zijn goedkeuring te hechten aan een opslag van ongeveer 7 procent voor alle Britten met lage lonen. Voor derge lijke werknemers zou de re gel van maximum 5 procent, waarop het socialistische loonbeleid gebaseerd is, dus ingetrokken worden. De socialistische minderheidspremier hoopt met die concessie een staking in de openbare sector, die maandag zou beginnen, te kunnen voorkomen. Van de zijde van de betrokken vak bonden wordt evenwel gezegd, dat zijn aanbod niet hoog genoeg is. Premier Callaghan hoopt de vakbe weging rustig te stemmen door mid del van verscherpte controle op de prijzen. Zo zouden de gevolgen van recente zware loonsverhogingen op gevangen kunnen worden zonder dat de inflatie opnieuw stijgt. Tegen dit plan wordt echter scherp geprotesteerd door de Britse werkge versorganisaties. Hun conclusie is, dat de werkgevers weer het gelag moeten betalen, omdat de socialisti sche bewindslieden de vakbonden niet tegen zich in het harnas durven jagen. Het Lagerhuisdebat van gisteravond was gewijd aan de golf van stakin gen, die momenteel Groot-Brittannië overspoelt. Oppositieleidster Margaret Thatcher viel de minderheidsregering aan op alle fronten. Ze beschuldigde de Britse socialisten van wanbeleid en zei, dat Groot Brittannië momen teel bestuurd wordt door stakingsco- mité's. Overigens werd premier Callaghan in het Lagerhuis niet verslagen. Een meerderheid van 24 afgevaardigden, onder wie de nationalisten van Schotland en Wales, heeft na het de bat voor de regeringspolitiek ge stemd. LEGER IRAN WAARSCHUWT BEVOLKING TEHERAN, PARIJS, WASHINGTON (AFP, AP, Rtr) In officiële Ameri kaanse kringen wordt ern stig getwijfeld of de nieu we regering van Sjapoer Bakhtiar het zal houden nu de oppositie tegen zijn bewind na het vertrek van de sjah aanhoudt. Het conflict waarvan de sjah de afgelopen twaalf maanden het middelpunt was, is immers niet opge lost. Geërgerd door het feit dat de sjah voor zijn vertrek niet had aange kondigd te zullen aftreden is er gisteren opnieuw op grote schaal gedemon streerd en gestaakt. „Er is nog niets veranderd", zei een woordvoerder van Karin Sanjaby, de leider van de niet-religieuze po litieke oppositie. De aja- tollah Khomeiny heeft het vertrek van de sjah giste ren slechts een eerste stap genoemd en krachtig la ten doorschemeren in bal lingschap te zullen blijven ijveren voor het aftreden van de huidige regering- Bakhtiar. Khomeiny maakte bekend dat in de revolutionaire raad die hij heeft gevormd geen plaats kan worden ingeruimd voor leden van het Nationale Front van Sanjaby en zeker met voor leden van de regering Bakhtiar. De militaire-gouverneur van Teheran waar nog altijd de staat van beleg van kracht is, heeft de bevolking van de stad gisteravond een ernstige waarschuwing laten horen. „Iedere vorm van opruiing en iedere actie tegen het volk zal krachtig bestreden en onder drukt worden. Provocateurs en degenen die verantwoorde lijk zijn voor gewelddadige incidenten zullen worden ge arresteerd en afschrikwek kend worden bestraft, aldus een communiqué van de mili taire gouverneur van Tehe ran. In de verklaring die werd uit gezonden door de radio, werd voorts gesteld dat troepen ter handhaving van de orde de strategische punten van de stad zullen bezetten en rege ringsgebouwen, politiebureau's en gebouwen zullen bewaken. Uit diplomatieke bron werd vernomen dat soldaten in het noorden van Teheran gisteren het vuur hebben geopend op demonstranten die het vertrek van de sjah vierden. Hierbij zouden slachtoffers zijn geval len. Tegen het vallen van de avond hadden demonstranten vier standbeelden van de sjah en zijn vader omver gehaald. (Zie verder de pagina buiten land) TEHERAN (UPI) De aardbeving, die gisteren drie dorpen in het noordoosten van Iran met de grond gelijk heeft ge maakt, heeft wellicht aan 900 mensen het leven gekost. Deze ramingen zijn gebaseerd op het bekende aantal inwoners van de dorpen en op verklaringen van ooggetuigen over de aantallen van overlevenden. De aardbeving, die gisterochtend werd geregistreerd door on der meer het KNMI in De Bilt, had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag onge veer 200 km ten oosten van de stad Tabas, ter hoogte van de plaats Quae'n. Vanmorgen zijn militaire vrachtvliegtuigen met tenten, dekens, levensmiddelen en medicamenten naar het ge troffen gebied gezonden. Betogers trekken in Teheran met twee vrachtauto's een standbeeld van de sjah van zijn voetstuk.(Foto boven) Ook het ruiterstandbeeld van de vader van de sjah, Reza sjah moest het ontgelden. 'ARAMARIBO (SNA) Tij- ens de behandeling van een litiatiefvoorstel boor nivele- m de belastingen, maan- lag in het Surinaamse parle- lent, is een handgemeen tussen arlementariërs door ingrijpen an collega's voorkomen. Iet rumoer ontstond toen oppo- itieleider Lachmon het voorstel estempelde als het werk van en kleine jongen. Het parle- ïentslid Bottse, die het voorstel ad ingediend, accepteerde die itspraak niet. Na een woorden- risseling stond het oppositielid lerrenberg op en daagdse het IPK-Iid Trustfull uit voor een echtpartij. De pas tot het parle- toegelaten ex-minister Irdjosemito stond vervolgens p het punt zijn collega Rodgers lijf te gaan. ADVERTENTIE Wij hebben erg veel vraag naar Opel Kadett's van de bouwjaren '72, '73, '74 en Bent u in het bezit van zo'n Opel Kadett en heeft u inruil- plannen? Kom dan naar Het Motorhuis Leiden en infor meer vrijblijvend naar de in- ruilwaarde die H^t Motorhuis u tijdelijk aanbiedt Het Motorhuis Vondellaan 80 Leiden Telefoon 071-769313 STOCKHOLM (AP) De 29-jarige Agneta Faltskog en de 33-jarige Björn Ulvaeus, een helft van de wereldberoemde Zweedse zanggroep Abba, hebben besloten te gaan scheiden. Dit nieuws is in de Zweedse avondkrant „Eveninger Expressen" verschenen. „Dit betekent echter niet het einde van Abba," verklaarde Agneta in een exclusief vraaggesprek met de krant. „Wij besloten een half jaar geleden te gaan scheiden. Wij kunnen eenvoudigweg niet meer samenleven. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat dit een „gelukkige" scheiding is, als die bestaat." Het echtpaar is in 1970 getrouwd en leeft sinds Kerstmis apart, aldus Expressen. Zij hebben twee kinderen, een van vijf en een van een jaar oud. ,'EIDEN Op vele plaatsen trekken momenteel chapen massaal de wei uit, de dichtgevroren loten over en de weg op, daarbij vaak voor evensgevaarlijke toestanden zorgend. Politie kosten in de hele Leidse regio maakten gisteren leiding van wandelend vee op stads-, provincia len rijkswegen. Lisse kon een automobilist een zwart schaap "et meer ontwijken. Het dier werd gedood. Dnder Woubrugge stapte een kleine kudde scha pen gisteren de autosnelweg 19 op en werd tot een ware attractie van langsrazende automobilis ten. Gelukkig kon de politie de dieren weer de wei insturen voor er ongelukken gebeurden. Ook Roelofsarendsveen had gisteren te maken met een aantal schapen dat de wei had verlaten op zoek naar een blaadje groen. Zelfs de spoorwe-1 gen worden herhaaldelijk geplaagd door schapen op de rails, maar ook daar bleven tot op heden ongelukken gelukkig uit. Honderdduizend bezoekers op Motor-RAI verwacht Vandaag in deze krant extra aan dacht voor het RAI-motorwee- kend, dat van donderdag tot en met zondag wordt gehouden in de Amstelhal. Er zijn 69 expo santen, die pro- dukten laten zien uit 19 landen. De organisatoren re kenen op een re cord aantal be zoekers van hon derdduizend. Vo rig jaar trokken ruim 75.000 mo tor-enthousiaste lingen naar de 13een artikel hoofdstad. Zie over de psyche pagina 17. van de motorrij- Verder op pagina der. DEN HAAG Mgr. dr. J. Gijsen, bisschop van Roermond, ziet het mo ment komen, dat de Heilige Stoel de rooms- katholieken van Neder land voor echte keuzen stelt. De paus moet volgens hem wel ingrij pen. „Ik weet, dat hij de situatie in Neder land uitermate ernstig opneemt". Mgr. Gijsen zegt dit in een uitgebreid interview met „El- seviers Magazine" van deze week, waarin hij op tal van zaken, die spelen binnen de Nederlandse kerkprovincie, ingaat. Hij gaf zijn goedkeu ring aan de tekst daags na het besloten gesprek van de bisschoppen zaterdag. Over de abortuswetgeving, die wordt voorbereid, zegt mgr. Gijsen, dat hij eraan denkt een katholiek lid van het CDA, dat zich inzet voor een vrijere abortuswetgeving, de sacramenten te weigeren. Hij verwerpt in deze het argu ment, dat men het rpinder slechte zou kunnen kiezen om het nog slechtere te voorko men. Het CDA zou volgens bisschop Gijsen ook moeten zeggen VVD, als jullie dat doen, stappen wij uit de rege ring. „Ik vind dat dit niet al leen een regeringscrisis waard is, maar dat in dat geval zo'n crisis zelfs nodig is" De contacten tussen dé bis schoppen verlopen volgens mgr. Gijsen praktisch altijd in de beste verstandhouding, al zijn er wel geschillen, die ertoe kunnen leiden, dat men op bepaalde punten, zoals priesteropleiding en oecumeni sche praktijken niet meer op de lijn van de wereldkerk zit. Hij gelooft dat dit op niet al te lange termijn heel schrij nend aan het daglicht zal ko men. De paus moet wel in grijpen. In een reactie zei mgr. Ernst van Breda, dat het de eigen stijl is van de bisschop van Roermond als hij de paus om ingrijpen vraagt. Andere bis schoppen volgen liever de pastorale weg, hetgeen bete kent, dat zij met de mensen gaan praten, als zij menen, dat correcties nodig zijn. Mgr. Bluyssen van Den Bosch liet zich in gelijke zin uit. Kardi naal Willebrands zei tegen over onze correspondent in Rome dat het interview ge heel voor rekening van mgr. Gijsen komt. „Toen ik dins dagmiddag uit Nederland ver trok was mij hierover nog niets bekend. Ik denk, dat ik mij pas na mijn terugkeer in Nederland over deze zaak ga buigen. U weet, dat ik hier in Rome op het ogenblik andere dingen heb te doen", aldus de kardinaal. ADVERTENTIE Op 19 januari verhoogt Opel definitief haar prijzen! AUTO'S WELKE VOOR 19 JANUAR11979 BIJ ONS WORDEN BESTELD en waarvan u de afleveringsdatum zelf mag bepalen leveren wij tegen de oude prijs levert voordeel van 3% over het aankoopbedrag VONDELLAAN 80 - LEIDEN (t/o Ton Menken IJshal) TELEFOON 071-769313 Donderdagavond geopend tot 19.00 uur Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1