Komend^Ujeinstaking vergroot chaos in Groot-Brittannië HAGENAAR VERMOORD BIJ RUZIE OM SCHULD Vloeder en kind in □lammen omgekomen BRITTEN NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN 20 extra niet in prijzen doorberekenen Ambtenares pleegt fraude voor haar verslaafde man (Sowta/nt ïort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- fchef-redacteur: Wim Buijteweg Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) bonnementen: kwartaal 43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Maandag 15 januari 1979,69e jaargang no. 91247 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Trinity Sartana „Trinity Sartana", western met Beatrice Pelh en Harry Baird op Ned.I om 19.50 uur. Om 22.20 uur documentaire over de vreemdelingenpolitie. Ned.II om 18.59 uur „Van hot naar haar met Dik Voorme kaar" en om 20.27 uur tweede deel van „Englandspiel" Rustig., met lichte tot matige vorst Droog met wolkenvelden, in de ochtend plaatselijk mistbanken. Weinig wind. Temperatuur op lopend tot dichtbij het vries punt Morgen zon op: 08.41, zon onder 16.59 Hoogwater: 4.59 en 17.07 Laagwater. 0.50 rn 13.07 (Van onze correspon dent Roger Simons) LONDEN, zondag Tenzij de nationale treinstaking van dins dag en donderdag nog op het nippertje vermeden wordt, wat hoogst onwaarschijn lijk is, zal in Groot- Brittannië van vana vond af alle bedrij vigheid in het trein verkeer stil vallen. Woensdag zullen de treinreizigers nog hin der ondervinden van de staking van dins dag. Premier Callag- han is voorlopig niet van zins om de nood toestand af te kondi gen Woensdagavond valt alles opnieuw stil. Vrijdag krijgt men op het Britse spoor af te rekenen met de naweeën van de nationale staking van donderdag. Duizenden Londense forenzen nemen evenwel hun maatregelen om te kunnen ontsnappen aan al die last. Ze hebben hotelkamers geboekt in het centrum van de Britse hoofdstad, met het gevolg dat toevallige vreemde be zoekers daar nergens meer terecht kunnen. Intussen duurt de staking van de Britse vrachtwagen chauffeurs voortDit bete kent naar alle waarschijn lijkheid, dat deze week ongeveer twee miljoen ar beiders zullen worden uitge sloten. Al een half miljoen arbeiders hebben geen Hoewel de vakbonden, ondanks de staking van de vrachtwa genchauffeurs in Engeland, proberen de voedseldistributie zo veel mogelijk op peil te houden, beginnen sommige winkelbe drijven er leeg uit te zien, zoals in deze supermarkt in Londen werk. De autoindustrie zal in de loop van deze week wegens gebrek aan voorra den het werk in de fabrie ken moeten stilleggen. De vakbond van de stakers zorgt ervoor, dat het ver voer van eetwaren, veevoe der, geneesmiddelen en brandstof normaal door gang kan vinden. De meeste winkels, warenhuizen en su permarkten zullen nog een tiental dagen relatief goed gevuld blijven. Toch heerst er al gebrek aan spek, inge blikte en bevroren groente en margarine. Zout, suiker en olie beginnen zeldzaam te worden. Over de nadelige economi sche en industriële gevolgen van de Britse sociale con flicten wordt dinsdagmid dag gedebatteerd in het La gerhuis. Premier Callaghan, die nauwelijks een week ge leden beweerde dat de toe stand niet chaotisch was, zal een verklaring afleggen. De conservatieve oppositie heeft een motie van wan trouwen ingediend. Als de socialistische min derheidsregering het ver trouwensvotum. van dinsda gavond verliest, zal premier Calaghan onmiddellijk nieu we verkiezingen uitschrij ven. Het ziet er evenwel naar uit, dat zijn bewind nogmaals gered zal worden door de Welse en de Schot se nationalisten. Voor deze politici is het referendum van 1 maart in Wales en Schotland over de eventuele toekenning van meer auto nomie veel belangrijker dan de huidige sociale onrust. Koninklijk medeleven Washington John Wayne is geopereerd en heel Amerika leeft mee. Trouwens ook buiten de Verenigde Staten is grote belang stelling voor het wel en wee voor een der grootste helden van de Amerikaanse filmindustrie. Vol gens familieleden van Wayne heeft de zieke zich ondermeer mogen verheugen in de beste wensen van koningin Juliana en Koningin Elizabeth. Televisie en kranten hebben zeer gedetailleerd verslag gedaan van de operatie, die aanvankelijk was bedoeld voor het wegnemen van enkele galstenen. Zoals de dokter tijdens een uitvoerige persconfe rentie vertelde, werd tijdens de 9-uur durende operatie een kan kergezwel in de maag ontdekt. De maag is geheel verwijderd. De kansen op herstel van de 71-jarige zijn volgens de doktoren uitste kend. Vijftien jaar geleden werd bij Wayne al een long wegens een tumor weggenomen. MINISTER OVER LOONEIS FNV: (Van onze parlementaire redactie) HILVERSUM Volgens minister Van Aardenne (Economi sche Zaken) kan de looneis van twintig gulden per maand van de FNV, indien deze bij de komende loononderhandelin gen zou worden ingewilligd, dit jaar niet in de prijzen wor den doorberekend. „Over het prijsbeleid voor 1979 is eind vorig jaar al een beslissing gevallen", zei de bewindsman zaterdag in een radio-uitzending van de VARA. Hij voegde eraan toe dat loonstijgingen die in 1979 optreden wel een rol zullen spelen bij de vaststelling van het prijsbeleid voor 1980. Van Aardenne noemde de looneis van de FNV „geen goede zaak". IRONINGEN (ANP) lij een brand in een wo- ing in Groningen zijn za- rdagnacht een moeder 3) en haar elf maanden ide dochterje om het le en gekomen. De politie ermoedt dat de brand is ingestoken. In verband larmee is de 34-jarige ihtgenoot van de vrouw ingehouden. Deze ont- int echter iets met de and te maken te heb- :n. an de brand ligt mogelijk n familiedrama ten grond ig. De moeder was, na one- gheid met haar man, vrij- g met haar drie kinderen ar haar ouders gegaan. Te gen twee uur 's nachts zagen buren een vuurgloed in de hal van het huis. Zij waar-, schuwden de brandweer, die echter ook al was gebeld door de grootvader. Deze wist zich met zijn echtgenote te redden en ook zag hij kans twee van zijn kleinkinderen (6 en 7 jaar) uit het huis te ha len. De grootvader liep daar bij ernstige brandwonden op. Zijn dochter en kleindochter tje konden niet worden gered. In Delft is vannacht een hal van het Waterloopkundig La boratorium in vlammen opge gaan. In de hal was het getij model-Rijnmond opgesteld. Persoonlijke ongevallen deden zich hier niet voor. De schade wordt geschat op acht mil joen gulden. De oorzaak is nog niet bekend. In Lelystad zijn zaterdagmid dag alle laboratoria van het Instituut voor Veevoederon- derzoek door brand verwoest. De schade is niet te schatten, maar loopt in elk geval in de miljoenen. Bij de brand zijn monsters verloren gegaan die jarenlang verzameld zijn en die van groot belang waren voor het onderzoek. In Amsterdam brandde gister nacht een herenmodezaak uit. De brand is vermoedelijk als wraakneming aangestoken. Op Texel ging dit weekeinde een zomerhuisje in vlammen op. Koffie met ijs De Duitse zwe- minstructeur Gerd Kempkens in Lahnstein heeft zo zijn eigen manier om de winter te beleven, na melijk in een bijt in het ijs- met een lekker kopje koffie als speciale opkik- Staatssecretaris Smit-Kroes: Verhoging posttarieven ongewenst DEN HAAG (ANP) Het is volgens staatssecretaris me vrouw Smit-Kroes ongewenst, dat de posttarieven omhoog gaan. Zij zal, tenzij zich on voorziene omstandigheden voordoen, geen toestemming geven deze tarieven te verho gen. De staatssecretaris meent, dat een verhoging van de postta rieven niet te verenigen is met het regeringsstandpunt, dat iedereen in Nederland moet matigen. Bovendien maakt de PTT ook dit jaar in totaal vermoedelijk winst. Daarmee kan de PTT het gat in de posttarieven stoppen, al dus mevrouw Smit-Kroes. Zoals reeds gemeld is boekte de PTT bij de post vorig jaar een verlies van 96 miljoen gulden. De overige diensten maakten echter in meerder heid winst Voor dit jaar wordt, ondanks de dreigende verliezen bij de post, een winst van 270 miljoen gulden geraamd. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Bij een ruzie om een schuld heeft een 26-jarige loswerkman uit Den Haag gistermorgen de 49-jari- ge kantoorbediende P. Otto in zijn woning aan de Laan van Meerder- voort met twee messteken om het le ven gebracht. Het lijk werd gistermorgen ontdekt door de hospita van het slachtoffer, de 60-jarige mevr. B., die later ook de dader aan de hand van politie-foto's herkende. Zij wist dat de heer Otto, ,s nachts bezoek had gehad van een man, die zij „de marinier" noemde. Deze kwam wel vaker op bezoek. Om streeks drie uur hoorde zij gestommel en geschreeuw, maar schonk daar ver der geen aandacht aan. Zij stopte wat jes in de oren om rustig verder te kunnen slapen. Bij het opstaan, gister morgen ontdekte zij het stoffelijk overschot van de heer Otto. De dader, die gistermiddag in zijn wo ning werd aangehouden, verklaarde in het heetst van de woordenwisseling om een schuld een mes uit de keuken la te hebben gepakt en daar tweemaal het slachtoffer mee te hebben gesto ken, in de hals en in de hartstreek. De loswerkman is een goede bekende van de politie in verband met eerder gepleegde geweldsmisdrijven. Zo stak hij enkele maanden geleden zijn ver loofde met een mes. Grote rookwol ken komen uit het huis in Groningen, waarin dit weekeinde een moeder en haar elf maan den oude dochtertje de dood vonden. ndelingsofficier: „Zij dragen blauwe TV-koord niet zo maar" (Van één onzer verslaggevers) >EN Bij de militaire keuring wordt de soldaten gevraagd of zij geplaatst wil-, worden bij een onderdeel, dat ingezet kan rden voor een VN-vredesmissie. Zij vullen formulier in, maar het gaat om een ödelinge bereidheidsverklaring. Daar rdt later wel een aantekening van ge- akt door de selectie-officier". Aldus Iuite- »t-koIonel Laanstra uit Assen, lid van één van de indelingsschalen van de Koninklijke Landmacht. Overste Laanstra zegt overigens best de op winding te kunnen begrijpen, die ontstaan is nu het 44ste bataljon voor uitzending is aan gewezen. „Maar het is beslist niet waar, dat de jongens daar nu pas van horen. Ze dragen echt niet voor niets het blauwe koord om de schouder. Dat, ze weten het allemaal, is het onderscheidingsteken van een VN-eenheid". (Zie verder pagina 5 AARDENBURG (ANP) DE 27jarige gemeente-ambtenares mevrouw M. C. V.-W. te Aardenburg is aangehouden op ver denking van fraude van ongeveer dertig duizend gulden ge meentegelden. Tegen haar man, de dertig jarige H.V., is we gens heling proces verbaal opgemaakt. De politie neemt aan, dat geldgebrek voor het gebruik van heroïne tot deze fraude geleid heeft. De man van de gear resteerde is namelijk al twee keer veroor deeld wegens het be zit van heroïne. De vrouw, die van- daag is voorgeleid voor de officier van Justitie te Middel burg, heeft het geld verduisterd bij de af deling sociale zaken van de gemeente waar zij werkte. Zij maakte met een valse naam op betaling slij sten geld van de gemeente aan de bank over op haar eigen rekening. De zaak kwam aan het licht, toen de bank in Ooostburg een overboeking tele- fonsich verifieerde. Het nummer var. de bankrekening bleek toen niet te kloppen met de opgegeven naam, maar op naam van de vrouw te staan. Voor zover tot- nutoe is gebleken is de fraude niet ten koste gegaan van uit keringsgerechtigden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1