AKZO: nog voor 11 pekel Billy Carter weer in opspraak Kapers Tunesisch toestel laten passagiers vrij Porno op Leidse kabel-tv erkloosheid Z-Holland ts toegenomen Rotterdamse specialisten ontwikkelen apparaat om in lichaam te kijken érJMr.- Zaterdag 13 januari 1979,69e jaargang no. 21246 Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden, Directeur-hoofdredacteur: J. J, Haliewas - redacteur. Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46— Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19,00 uur) nementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Editie voor Midden-Holland Voor Koningin en vaderland NEDERLAND 1 20.00 Willem Ruis Show Weinig verandering ópklaringen, maar vooral in de kustprovincies ook sneeuwbuien. Overwegend matige wind uit noordwest tot noord. Maximumtemperaturen omstreeks plus 2 graden. Zondag: zon: 08.4316.56; maan: 18.32—08.55; hoog wa ter Scheveningen: 03.56,16.05. ch goed gekleed iir-danser Fred Astaire en ngin Noor van Jordanië horen best geklede mensen ter <ld, aldus 2500 modecritici uit de wereld. Koningin Noor was week overigens een opvallende :hijning op de lijst van mode- ;us Robert Blackwell, die jaarlijks echtst geklede vrouwen vijst. (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON - Jimmy Carters 13 jaar jongere broer Billie is weer in opspraak. „Billy the Kid", zoals hij wel wordt genoemd, heeft in een interview met het sexblad „Penthouse" in zeer gespierde taal de vloer aangeveegd met een aantal van de naaste medewerkers van zijn broer. Op het moment, dat het interview ver scheen, was Billy met een officiële delegatie uit Libië op stap in Georgia en bracht hij met enkele slecht gemik te uitspraken Joodse groeperingen in heel Amerika op de achterste benen. Billy (41) is sedert zijn broer naar de rangen der nationale politieke hel den opsteeg, voortdu rend onderwerp geweest van weinig vleiende ver balen. „Omdat de jon gens van de pers niks anders hadden om over te schrijven, omdat ik niet beantwoord aan bet beeld, waaraan de broer van de president kenne lijk moet voldoen en ge woon omdat ik Billy Carter ben en dat wil blijven, ik zeg wat ik denk", aldus Billy. In het Penthouse-inter view zegt Billy onder meer geen van de naaste medewerkers van zijn broer voldoende te ver trouwen om er ook maar één woord mee te wisse len. Carters juridische adviseur Charlie Kirbo („de stomste bastaard die ik ooit heb ont moet"), perschef Jody Powell („zou beter een boerderij kunnen run nen") en politiek advi seur Hamilton Jordan („een hufter") liggen niet best in de markt bij Bil ly. Nixon daarentegen noemde hij „een fijne vent, die alleen zo stom was om al die verdomde bandjes niet te verbran den". Hij bewondert de omstreden oude-gouver- neur van Alabama Geor ge Wallace en broer Jim my, die hij de briljantste man noemt die hij kent. Billy's rol als gids voor een groep Libiërs wordt hem vooral in Georgia en door Joodse groepe ringen niet in dank afge nomen. „Billy laat zich gebruiken voor propa ganda", vindt men. In september vorig jaar .heeft Billy een bezoek aan Khadafi's Libië ge bracht. Hij kwam opge togen terug. Nu speelt hij gids voor „enkele van mijn beste vrienden", zoals hij de Libiërs noemt. De groep maakt een tour door negen Amerikaanse staten met het doel de uiterst slech te relatie tussen Libië en de US te verbeteren. De groep is in Georgia no gal koel ontvangen. De kranten in Georgia heb ben veel ophef gemaakt over het feit dat Billy, wachtend op zijn Libi sche vrienden, tegen een openbaar gebouw heeft staan wateren. Maar men is vooral gevallen over opmerkingen als „er zijn nu eenmaal veel meer Arabieren dan Jo den" en „De Joodse pers overdrijft bet allemaal", waarmee Billy trachtte begrip te kweken voor zijn Arabische vrienden. Steeds meer mensen in Georgia vinden volgens de kranten dat Jimmy zijn broertje maar eens flink opfde vingers moet tikken. „Straks komt ie hier nog met Idi Amin aanzetten", zou een vooraanstaande politi cus in Georgia hebben verzucht. HENGELO (ANP) Terwijl sneeuw en ijzel de wegen in ons land ook vannacht weer zeer gevaarlijk hebben gemeekt, heeft AKZO nog voor slechts 11 dagen pekel in voorraad. Gisteren lag in het depot te Veghel nog 45.000 ton. Dage lijks wordt daarvan 4000 ton gebruikt. De voorraden te Utrecht en Fijnaart zijn al uitgeput. De twee fabrieken te Hengelo en Delfzijl leveren daarenboven resten van de zoutvoorraad aangesproken. In sommige ge- dagclijks nog 2500 tori. Maar f.egeno/^r het dagelijkse aanbod van 6500 ton staat een vraag van 10.000 ton, aldus de AKZO. Aan het begin van de winter was de voorraad strooizout ongeveer 80 procent van het verbruik in strenge winters. AKZO is van plan de komende jaren een grotere voorraad aan te hou den. De pogingen om in het buitenland zout aan te kopen zijn tot nu toe op niets uit gelopen. AKZO heeft geprobeerd zout te importeren uit Duitsland en Frankrijk, en probeert het nu uit Italië en Spanje te krijgen. Volgens de AKZO wordt op sommige plaatsen ook het consumptiezout schaars; evenals zout voor veevoeding en indus trie. Dit is een jaarlijks terugkerend ver schijnsel, omdat veel mensen consump tiezout gebruiken tegen de gladheid bij huis of bedrijf. lOok België raakt door zijn pekel heen. In de stad Aalst is men begonnen met het strooien van hoogovenslakken, omdat het zout op was. In het oosten van Be lgië zijn verscheidene wegen volstrekt onbruikbaar geworden door sneeuwbar- rières. In de Ardennen zijn verscheidene plaatsjes van de buitenwereld afgesloten. Peuter bekneld in lopende band van supermarkt NOORDWIJK De 3-jarige Ronald Heus uit Noordwijk is gistermiddag met zijn hand bekneld geraakt in de lopende band van een super markt in de Noorwijkse Kerkstraat. Eerst na het de monteren van de ombouw van de installatie kon de' kleuter worden bevrijd. Hij had ernstig letsel aan de vin gers opgelopen en werd opge nomen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. De recherche stelt met de ar beidsinspectie een onderzoek in naar het ongeval. De su permarkt in Noordwijk ge bruikt lopende banden uit Duitsland, die bekend staan als zeer goed beveiligde appa ratuur. LEIDEN Etherpiraten zijn er gisteravond in geslaagd een pornofilm uit te zenden op het Leidse kabeltelevisie net. De uitzending werd be gonnen rond middernacht, na afloop van het programma op Nederland twee. De aan geslotenen die hun toestel nog niet hadden uitgescha keld kregen een beeld voor zich met de tekst: „Piraten zender Leiden. Ja? Daar gaat die dan". De Leidse politie ontving kort daarop de eerste telefonische reacties, vooral uit de Meren- wijk en de Vogelwijk in Lei den, alsmede vanuit Oegs- tgeest. Men kon geen enkele actie ondernemen omdat men niet over de vereiste peilappa ratuur beschikt De PTT, die wel dergelijke apparatuur in huis heeft, kwam gisteravond nog niet in actie. De Leidse etherpiraten heb ben met hun uitzending een soortgelijke actie gepleegd als een nog onbekende Amster damse piratengroep, die enke le weken geleden eveneens het lokale kabeltelevisienet binnentrad met een pomo-uit- zending. HAAG In Zuid-Holland is de totale stijging van loosheid onder mannen en vrouwen in de maand december 1,1 procent toegenomen. De stijging kwam geheel voor ling van de volwassenen: meer jeugdigen konden een baan :n. ning houdend met de gebruikelijke seizoensinvloeden had erkloosheid met ongeveer 400 mogen toenemen, zonder dat 'rake zou zijn van een verslechtering van de algehele dsmarktsituatie. itaal stonden er vorige maand 40.162 mensen zonder werk jistreerd. De cijfers zijn iets gunstiger ten opzichte van de jlijke cijfers. Bij de mannen was in december het werkeloos- ipercentage 3,9, tegenover 4,7 in het hele land, bij de vrouwen rocent tegenover een landelijk percentage van 8,7. Landelijk :n was de gemiddelde werkloosheid vorig jaar 205.600. IKER 2 CENT DUURDER HAAG Maandag de prijs van suiker van r naar 1,73 gulden per kilo. 'rijsstijging is een gevolg gestegen vrachtkosten en doorberekening van de 'erhoging voor de boeren. 'uis pleit voor betere scipline bij soldaten Het leven is in Nederland van half november tot half de cember goedkoper geworden: het indexcijfer daalde van 122,6 tot 122,5. In een jaar stegen de kosten van leven sonderhoud met 3,9 procent. fan onze parlementaire redactie) HAAG „Bij het stre- naar een geloofwaardiger nsiebeleid past minstens sterk als de verbetering het militair materieel nu gebeurt) de verho- van de discipline en *1 van de motivatie van soldaten. Dit is in de fcigde maatschappelijke öudingen geen gemakke- taak, maar wel drin- gewenst". NAVO, vrijdagavond op een bijeenkomst van de WD in Den Haag. Hij prees het kabi net-Van Agt door op te mer ken dat Nederland „thans" zijn partij in de NAVO bevre digend meespeelt. „De periode waarin daaromtrent twijfel rees lijkt voorbij", aldus Luns, onder meer verwijzend naar recente Nederlandse be sluiten op het terrein van de materieelvoorziening en min of meer ook naar de vorig jaar genomen beslissing om ook hier de defensie-inspan ning met drie procent per jaar reëel te verhogen. sen grote zorgen over gas en olie Van onze parlementaire redactie) HAAG Vice-premier s Wiegel heeft vrijdag na °P van de vergadering het kabinet herhaald, dat °ok op grond van re centere gegevens geen re den voor overdreven zorg is wat betreft de olieleveranties uit Iran. „Op dit punt behoe ven we niet paniekerig te doen als gevolg van de toe stand, die in dat land heerst", aldus Wiegel. Ook in Andorra sneeuw In het anders zo zonnige Andorra, het ministaatje in de Pyreneeën, heeft de winter flink toegeslagen. Daken van huizen en auto's zijn bedekt met een tientallen centimeters dikke sneeuwlaag en in de straten is vrijwel alle verkeer tot stilstand gekomen. Tunis Alle passagiers van de gekaapte Boeing 727 van Tunis Air zijn vanmorgen vrijgelaten op het vliegveld van het Libische Tripoli. Het toestel was door vier mannen gekaapt kort nadat het van de luchthaven van Tunis was opgestegen met bestemming het eiland Djerba. De Boeing kwam uit Frankfurt. Onder de vrijgelaten passa-, giers bevonden zich ruim 20 Westduitse toeris ten. De acht bemanningsleden bleven nog in gijzeling. Nadat de kapers het vliegtuig hadden overgeno men dwongen zij de piloot koers te zetten naar Malta. De autoriteiten daar weigerden toestem-* ming tot landing, waarop de kapers Tripoli als bestemming opgaven. De Libische autoriteiten waren coulanter dan hun Maltese collega's en lieten het toestel landen. Na te zijn bijgetankt koos de boeing weer het luchtruim, ditmaal met een onbekende bestemming. Na een onduidelijke omzwerving, kwam het later naar Tripoli terug. Daar lieten de kapers de 75 passagiers vrij. De vier kapers eisen de vrijlating van de promi nente vakbondsfunctionaris van Tunesië, Habib Achour, en van de voormalige Tunesische minis ter van buitenlandse zaken, Mohammed Masmou- di. Deze laatste is een aanhanger van Achour. Hij zit officieel niet gevangen maar heeft wel huisarrest. Achour werd in oktober, na een fel bekritiseerd proces, tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld omdat hij met betogingen de staats veiligheid in gevaar zou hebben gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een groep hartspe cialisten en ingenieurs van het Aca demisch Ziekenhuis Rotterdam heeft een „stetoscoop" ontwikkeld, waar mee in het lichaam van een patiënt kan worden gekeken. Het is de mini-visor, die de vorm heeft van een flinke paddestoel en niet meer weegt dan anderhalve kilo. De Rotterdamse cardioloog dr. J. Roelandt heeft de mini-visor onlangs in de Verenigde Staten geïntroduceerd op een congres van vakgenoten. Volgens Roelandt was er een enorme belangstelling voor het apparaat, om dat „hiermee een duw wordt gegeven in de richting van nog betere apparatuur, eenvoudi ger qua bediening, goedkoper en kleiner". De mini-visor werkt met behulp van ultra-ge luid en is op geen enkele manier schadelijk of hinderlijk voor de patiënt. Vooral voor het ter plekke bekijken van acute hartaandoeningen is de „ultra-stetoscoop" een uitkomst, omdat de behandelend arts het hart kan zien. Hij drukt het apparaat tegen de borst van de pa tiënt en ziet diens hart dan bewegen op een klein beeldschèrmpje. Maar ook in de verloskunde kan de mini-visor worden toegepast. Dr. J.W. Wladimiroff, lector in de gynaecologie en de verloskunde van het AZR, maakt er al druk gebruik van, voor het vaststellen van de zwangerschap, het bepalen of er een meerling moet worden verwacht en het meten van de ongeboren schedel. Dat laat ste is van belang, omdat uit dit gegeven kan worden afgeleid of het kind zich normaal zal ontwikkelen. Zowel Roelandt als Wladimiroff zien de mini- visor als een apparaat, dat ook bij uitstek ge schikt is voor gebruik in poliklinieken. Binnen vijf tot tien minuten kan men ermee een ant woord geven op een aantal essentiële vragen. Volgens beide specialisten is het niet persé noodzakelijk, dat een arts het apparaat han teert. FNV/CNV woedend over eigen bijdrage UTRECHT (ANP) FNV en CNV hebben zeer verbolgen gereageerd op het besluit van de regering, voor ziekenfonds en AWBZ-verzekerden per 1 april een eigen bijdrage van vijf gulden per verpleegdag in te voeren. Een FNV-woordvoerder noem de de beslissing totaal ongemo tiveerd en ongerechtvaardigd. „Het is een schandelijke voort zetting van een beleid dat erop is gebaseerd, de meest kwetsba re groepen te pakken inplaats van de lasten afgewogen te ver delen." De eigen bijdrage geeft volgens hem extra gewicht aan de argumenten van de FNV voor het stellen van een looneis van twee tientjes per maand bovenop de prijscompensatie. >,L «r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1