Comnlete vervoers chaos in Engeland ARRESTATIETEAM PAKT ISRAEU'S Levering Algerijns aardgas opnieuw op losse schroeven mm/mm Ook Nederlandse transportbedrijven getroffen Boer Vulpen moet zijn biezen pakken Verkeerschaos in Alphense regio door gladheid Kans op spreiding bouwvak vakantie Het verkeer in Alphen was vanmorgen vastge lopen. Alle doorgaande wegen raakten ver stopt. Kort na negen uur meldde de Alphense politie, dat van een volslagen chaos sprake was. Strooiwerkzaamheden werden niet meer uitgevoerd doordat de strooiwagens alle in het verkeer waren vastgelopen. In Leiderdorp sloeg vannacht om een uur een auto over de kop op de Provinciale weg nabij de kruising met de Engelendaal. De 22-jarige automobilist werd met rugklachten opgenomen in het Aca demisch Ziekenhuis. In Leiden raakten van morgen drie personen gewond. Op de Gooi meerlaan viel een 15-jarige fietsster dusdanig dat zij met inwendig letsel moest worden op genomen in het AZL. Ook een 26-jarige auto- mibilist, die op de Kooilaan tegen een boom botste en een 19-jarige Leidenaar die op de Lammenschansweg tegeneen boom belandde, moesten in ziekenhuizen worden opgenomen. Strooiwerkzaamheden in de Leidse regio wer den zuinig uitgevoerd in verband met de ge ringe resterende hoeveelheid strooizout Inmid dels heeft de DSM (Staatsmijnen) laten weten een alternatief voor het schaars worden stroo izout voorhanden te hebben. De kunstmeststof Ureum blijkt uitstekende resultaten te bieden bij de bestrijding van gladheid, minder mate riële schade op te leveren en een milieuvrien delijker karakter te kennen dan pekel. De stof is overigens wel vijf keer zo duur als het ge bruikelijke strooizout. Weerbericht eenvoudiger (Van een onzer verslaggeefsters) HILVERSUM Het KNMI gaat vanaf maan dag op proef werken met vereenvoudigde weerberichten. In de korte radionieuwsdienst wordt de hoeveelheid informatie over de weersverwachting beperkt. Zo zal bijvoorbeeld de windkracht alleen nog worden vermeld als het flink waait Minimumtemperaturen worden alleen nog vermeld als er vorst wordt ver wacht. Vreugde na bevrijdingv uit gevangenis Masomeh Shada- many heft jui chend de handen hoog, toen zij, eerste van de 68 politieke ge vangenen uit de Ghasr-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Tehe ran werd vrijgela ten. Vier jaar had zij vast gezeten. Enige ogenblik ken na haar in vrijheid stelling deed zij alweer mee aan een be toging gericht te gen de sjah. (zie ook pagina 9) (Zie ook pagina 11) REGERING HUIVERIG VOOR STAATSGARANTIE (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAQ De levering van vloei baar aardgas door Algerije aan Neder land staat opnieuw op losse schroeven. Een staatsgarantie voor het krediet, wat de Nederlandse banken aan Algerije willen verstrekken voor de aanleg en bouw van een haven aldaar en andere inrichtingen, gaat vermoedelijk niet door. „Het is niet waarschijnlijk dat de regering bereid is een dergèlijke garan tie te geven", aldus een woordvoerder van het ministerie van financien giste ren. Eerder waren al vraagtekens gerezen over het eventueel verlenen van Neder landse bankkredieten aan Algerij^, Vol gens berichten zouden de Nederlandse banken daartoe niet bereid zijn. Dit werd gisteren doör het bankwezen echter nadrukkelijk tegengesproken. De bereid heid is er volledig, aldus het commen-' taar. Maar volgens het ministerie van fi nancien wordt er niet over een staatsgarantie onderhandeld. „Het bank wezen heeft daartoe geen verzoek ge daan", aldus het ministerie. De regering is waarschijnlijk zo huiverig bij het verlenen van een staatsgarantie omdat Algerije een zogenaamd ongebon den krediet wil hebben. Dit houdt in, dat het land daarmee overal ter wereld beta lingen wil verrichten. Het wil dit krediet op lange termijn aflossen met het leve ren van vloeibaar aardgas. „Omdat het krediet niet wordt benut voor exportbe vordering van Nederland en voorts om dat het krediet zeer hoog is met een erg lange looptijd,lijkt het geven van een staatsgarantie zacht uitgedrukt nogal problemen op te leveren", aldus het mi nisterie van financien. In politieke kringen verluidt echter, dat het in wezen bij Algerije niet zozeer gaat om de directe kredieten, als wel dm het aankweken van de technische-administra- tieve kennis voor een noodzakelijke ver nieuwing van de infrastructuur van Al gerije. Dit wordt noodzakelijk geacht, om na 1983 aan de dan conctractueel ver plichte leveranties van aardgas aan ver schillende landen in West-Europa te kun nen voldoen. Een gewonde bij schietpartij in Amsterdam (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Een speciaal, tien man sterk arrestatieteam van de rijkspolitie heeft vanmorgen om vier uur de twee Israëli's ge arresteerd, die afgelopen dinsdag in Amster dam drie marechaussees van de hoofdstedelij ke vreemdelingendienst hun wapens afhandig maakten en in de (eigen) boeien sloegen. Aan de arrestatie ging een schietpartij vooraf, waarbij een van de Israëli, de 20-jarige E.K., in de borst werd getroffen. Hij is ernstig ge wond in een ziekenhuis opgenomen. De arrestatie had plaats in een woning aan de Azaleastraat in Amsterdam-Noord. Nadat de politie gisteren de vluchtauto had teruggevon den, kwamen er aanwijzingen dat de voort vluchtige Israëli's zich in dit pand zouden kunnen ophouden. Zekerheid kreeg de politie, toen zij een man schaduwde en later arres teerde die het pand verliet! Het bleek de 34- jarige Fransman C.B.S., die ook een Israëlisch paspoort bezat. De man was gewapend met een revolver, geladen met een soort dum-dum- kogels. Omdat duidelijk was dat men bij de arrestatie van de Israëli's op gewapend verzet zou kunnen stuiten, werd een speciaal arresta tieteam geformeerd. Extra probleem vormde de omstandigheid, dat de Fransman vertelde, dat zich in het pand ook een vrouw met een 8-jarig kind bevond. Tijdens de inval bleek de vrouw niet thuis, het kind sliep, en bleef on gedeerd. Volgens de politie begonnen de Israëli's bij het betreden van het pand te schieten, waarna de politie het vuur beantwoordde. Alle op de marechaussees buitgemaakte dienstpistolen werden teruggevonden. In verband met de arrestatie was op het poli tiebureau een kleine crisisstaf aanwezig, onder wie twee officieren van justitie. Kinderboerderij leeg voor sloop (Van één onzer verslaggevers) LEIDEN Boer Vulpen die met zijn gezin de kinderboerde rij in de Merenwijk bewoont moet uiterlijk op 15 februari zijn biezen gepakt hebben en de sleutel bij de gemeente inle veren. Dat oordeelde recht bankpresident mr. J. Blaauw vanochtend in het vonnis in het kort geding dat de gemeente Leiden bij de Haagse rechtbank tegen de boer uit de Merenwijk hoogst 40.000 gulden. Boer Vul- had aangespannen. pen weigerde echter aan de Zoals eerder gemeld wil de ge- herhaaldelijke verzoeken van meente de boerderij ontruimd zien om deze te slopen. Restau ratie zou intussen onbetaalbaar •zijn geworden, ofschoon de ge- neenteraad twee jaar geleden daar nog een besluit toe heeft genomen en een kwart miljoen gulden beschikbaar stelde. Sloop koste de gemeente op z'n de gemeente om de boerderij te ontruimen te voldoen en ging niet in op de aangeboden ver vangende huisvesting. Nu zal hij dan toch zijn strijd moeten sta ken: mr. Blaauw wees vanoch tend de eis van de gemeente toe en veroordeelde boer Vulpen tot de kosten van het geding. ondenkbaar dat Neder landse bedrijven tot werktijdverkorting zullen worden gedwongen, om dat het vrachtverkeer op Engeland stil ligt. Aldus een woordvoerder van de NOB Wegtransport, de Nederlandse organisatie voor het beroepsgoederen- vervoer. Ecidóc 0ouAcmf Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - [-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur)- inementén: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 12 januari 1919,69e jaargang no. 21245 Anne Wil Blankers Anne Wil Blankers in „Tus sen toen en toekomst" op Ned.I om 21.55 uur. Om 23.00 uur „Alleen een kind". Ned.n om 19.20 uur „De Muppet Show" met Lou Rawls om 21.20 uur Brand punt over onderzoek naar er felijke afwijkingen en om 21.55 uur tweede deel van „Pieter Pauwel Rubens". Sneeuwbuien Nu en dan sneeuwbuien. Matige aan de kust af en toe krachtige noordelijke wind. Maximum temperaturen even boven het vriespunt. Morgen zon op: 08.43, zon onder: 16.54. Hoogwater: 3.19 en 15.30. Laagwater: 11.18 en 23.36. DEN HAAG Verschei dene Nederlandse tran sportbedrijven dreigen in de knel te raken door de staking van de Britse vrachtrijders. Het is niet De Nederlandse transpor tondernemingen durven het niet aan om him chauffeurs naar Engeland te sturen, vanwege het ri sico dat men daar op de „zwarte lijst" terecht komt. Dat zou in de toe komst nadelig voor een bedrijf kunnen weiken. Daarbij komt dat de vrachtverkeersdiensten naar Engeland gisteren zijn gestaakt. De kades in Engeland staan zo vol, dat er niets meer bijkan. Ook door de spoorwegsta king van deze week en de te verwachten spoor wegstakingen van volgen de week wordt het vrachtvervoer zwaar be lemmerd. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN/ALPHEN Het verkeer in de Leid se en Alphense regio is vanmorgen door spekgladde wegen opnieuw vastgelopen. Vooral in de Rijn-, Veenstreek en Alphen liep de ochtendspits compleet uit de hand. Diverse personen raakten bij de talrijke on gevallen gewond. In de Me- in Zoeterwoude- is vannacht ingebroken. van de bewo- vluchtten de dieven. Zij een spaarpot met onge- 250 gulden mee maar lie- de plotselinge vlucht al gereedgezette schilde- staan. n krant ontvangen? tussen 18.00 en 19.00 nummer 071 - 122244 per speciale koerier dt de krant alsnog ge- lar vakan tie moeter zijn. UTRECHT (ANP) De mas sale stroom vakantiegangers die gewoonlijk op de eerste dag van de bouwvakvakantie op gang komt, zal misschien volgend jaar achterwege blij ven. Niet vanwege een plot seling dalende reislust, maar doordat de collectieve bouw vakvakantie mogelijk wordt afgeschaft Tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werkne mers in de bouw wordt daar over momenteel overleg ge- vo^fd. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN De machtige transpor tarbeidersbond van Groot-Brittannië heeft gisteravond van het looncon- flict van de Britse vrachtwagen chauffeurs een nationale staking uit geroepen, en daarmee zijn goedkeuring gehecht aan de eerder begonnen wilde stakingen. Een laat- ste poging van de regering Callaghan om dit te voorkomen is mislukt. De chaos in Groot-Brittannië dreigt nu com pleet te worden. Talrijke fabrieken liggen al stil. De in- en uitvoer wordt sterk gehinderd. Men voorspelt dat over een week tenminste een miljoen Britten werkloos zal zijn. De regering Callaghan geeft dit toe. Ze heeft regionale controlecentra opgericht om de voor naamste problemen, veroorzaakt door de sta king, te kunnen opvangen. In winkels, waren huizen en supermarkten heerst steèds meer gebrek aan bepaalde levensmiddelen- De tran sportarbeiders hebben wel beloofd, dat gezorgd zal worden voor transport van veevoeder, om te voorkomen dat de boeren hun dieren zouden moeten slachten. In Noord-Ierland is de noodtoestand afgekon digd, omdat daar de tankwagenchauffeurs nog steeds weigeren te werken. Alle Noordierse tankstations staan droog. De scholen zijn geslo ten wegens gebrek aan brandstof. Het Britse le ger zal nu zelf bepaalde tankstations bevoorra den met benzine, die uitsluitend bestemd is voor artsen, verpleegsters, de politie en de brandweer. Terwijl nieuwe sneeuwval de Britse wegen weer moeilijk berijdbaar maakt, wordt het land verder afgezonderd van de buitenwereld door een plotselinge staking van piloten van British Airways. Alle verbindingen met de Europese luchthavens zijn daardoor stilgevallen. Voor dinsdag en donderdag van volgende week dreigt in Groot-Brittannië een nationale staking bij de spoorwegen, plus woensdag voor de tweede maal een wilde spoorwegstaking in zuidoost-Engeland. 312065 D76879 313893 346202 334639 397862 304940 584» al is er in die dertig jaar veel 082anderd, we zitten er nog. Stakende vrachtwagenchauffeurs posten buiten de parkeerplaats waar hun wagens netjes in het gelid staan opgesteld. egon als een soort getekende

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1